Thông báo mời thầu

Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:33 16/10/2020
Số TBMT
20201035662-00
Công bố
12:26 16/10/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
ĐTPT, trích từ chi phí dự phòng còn lại của Dự án NH3-NPK - phần xây dựng nhà máy sản xuất NPK, theo chỉ đạo của TCT tại côn văn số 1672/PBHC-TMPC-KHĐT-TCKT ngày 23/09/2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
12:26 16/10/2020
đến
14:00 05/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 05/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thiết kế BVTC và lập dự toán tuyến ống axit từ cảng SITV đến bồn chứa Axit nhà máy NPK" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 43

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh gỉá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Giấy đăng ký kinh doanh/quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Pháp luật. Trong đó có chức năng thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng thiết kế của tổ chức Hạng II trở lên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a. Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:
stt rp • /V 1 K Tiêu chuan Điểm tối đa Thang điểm chi tiết (nếu có) Mức điểm yêu cầu tối thiểu
1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu (Từ 10 đến 20% tổng số điểm) 20
0. Đã thực hiện tư vấn thiết kế gói thầu đường ong dầu khí, hóa chất trong 5 năm gần đây (cỏ kích tlmớc đường ống lớn hơn hoặc bằng 200mm) 10 10
Số lượng dự án >1 10
Số lượng dự án <1 0
b. Đã thực hiện gói thần có điều kiện địa lý tương tự hoặc phức tạp hơn (dưới sông, đầm lầy) 5
So lượng dự án >1 5
Số lượng dự án <1 0
c. Mức độ hoàn thành củci nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp dằng tương tự trước đó 5
Hoàn thành (có Biên bản nghiệm thu hoặc hỏa dơn tài chính) >1 5
Không hoàn thành 0
2 Giải pháp và phương pháp luận (Từ 30 đến 40% tổng số điểm) 30
a. Hiếu rõ mục đích gói thầu
Am hiếu phạm vỉ công việc gói thầu 5
Không cun hiểu 0
b. Cách tiếp cận và phương pháp luận
Tiếp cận mạch lạc, rõ ràng, xúc tích, đề xuất phương án khả thi 5
Không mạch lạc, rõ ràng 0
c. Sàng kiến cải tiến
Có đề xuất sáng kiến cải tiến hợp lý 5
Không dề xuất sáng kiến, hoặc đề xuất không hợp lý 0
d. Cách trình bày
Trình bày một cách Logic khoa học và rõ ràng 5
Không rõ ràng 0
đ. Iíế hoạch triển khai
Có kế hoạch triển khai chi tiết, hợp lý 5
Không có kê hoạch triền khai 0
e. Bố trí nhân sự
Bố trí nhân sự đầy đủ các vị trí cần thiết 5
Không bo trí nhân sụ 0
3 Nhân sự (Từ 50 đến 60% tổng số điểm) 50
a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm 25
a. 1 Bằng cấp, chứng chỉ hành nghê 10
Có bằng tốt nghiệp đại học & chứng chỉ hành nghề phù hợp với cấp công trình 10
Có bằng cao đằng & chứng chỉ hành nghề phủ hợp với câp công trình 5
Không có bằng cấp phù hợp & không có chứng chi hành nghề phù hợp 0
a.2 Kỉnh nghiệm 15
Đã thực hiện chủ nhiệm dự án, chủ trì thiết kế đường Ống dân dần khí, hóci chất
So dự án >3 15 10
Số dự án 1-2 10
So dự án 0 0
b. Chuyên gia các lĩnh vực 25
bỉ: Chủ trì xây dựng 10
bì. ỉ Chứng chỉ
Có chứng chỉ hành nghề phù họp với công trình 5
Không có chímg chỉ hành nghề phủ hợp 0
bl.2 Kinh nghiệm
Đã thực hiện chủ trì thiết kế xây dựng cho đường ong dân dần khí, hỏa chât.
So dự án >3 5
Số dự án 1-2 3
Sẻ dự án 0 0
b2: Chủ trì công nghệ 15
b.2.1 Bằng cấp
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hoá học, co khí, công nghệ. 5
Tốt nghiệp cao đang hoặc không có chuyên ngành hóa học, cơ khí, công nghệ 0
b.2.1 Kinh nghiệm
Đã thực hiện chủ trì thiết kế công nghệ cho
đường ong dẫn dầu khí, hỏa chất
So dự án >3 10
So dự án 1-2 5
So dự án 0 0
Tổng cộng (100%) 100 80
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bans trên có hợp đồng lao động dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
b. Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố định, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiếu đối vói từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiếu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Mục 3.1. Đối với phương pháp giá thấp nhất1
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu saư giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bưó‘c 3: xếp hạng nhà thầu: E-EISDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.
1 Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá cố định hoặc phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá hoặc phương pháp dựa trên kỹ thuật thì bỏ Khoản này

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5105 dự án đang đợi nhà thầu
  • 584 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 622 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 13706 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 15561 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây