Thông báo mời thầu

Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:52 23/11/2020
Số TBMT
20201165633-00
Công bố
09:50 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Kế hoạch LCNT thực hiện nhiệm vụ Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến của Phòng Phần mềm CSDL
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Quốc phòng thường xuyên năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT thực hiện nhiệm vụ Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến của Phòng Phần mềm CSDL
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
09:50 23/11/2020
đến
09:00 08/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 08/12/2020
Mở thầu tại
Bộ Tư lệnh 86/BQP Số 4 Tôn Thất Thiệp, Ba Đình, Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 38

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BỘ QUỐC PHÒNG
B ộ T ư LỆNH 86

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ỉ tS ^Q Đ -B T L

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2020
X

Q U Y ẼT Đ ỊN H

về việc

Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu:
M ua sắm Phần mềm họp trực tuyến
T ư LỆN H B ộ T ư L Ệ N H 86

Căn cứ Luật Đấu thầu sổ 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước Cộng hòa X ã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định sổ 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui
định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thâu;
Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy
định chỉ tiết việc sử dụng von nhà nước đế mua sắm nhăm duy trì hoạt động
thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân,
đơn vị sự nghiệp công lập, to chức chính trị, tô chức chính trị - xã hội, tô chức
chính trị xã hội - nghề nghiệp, to chức xã hội, to chức xã hội - nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư sổ 88/2017/TT-BỌP ngày 17/01/2017 của Bộ Quốc
phòng về Quy định một so nội dung về đấu thầu lựa chọn nhà thầu trong Bộ
Quốc phòng;
Căn cứ Quyết định số 3579/QĐ-BTL ngày 18/11/2020 của Tư lệnh Bộ Tư
lệnh 86 V/v phê duyệt Đe cương và Dự toán mua sam nhiệm vụ “Mua sắm phân
mềm họp trực tuyến trên mạng truyền số liệu quân s ự ” của PhòngPM&CSDL;
Căn cứ Quyết định sổ 3580/QĐ-BTL ngày 18/11/2020 của Tư lệnh Bộ Tư
lệnh 86 về việc phê duyệt Ke hoạch LCNT thực hiện nhiệm vụ “Mua sam Phần
mềm họp trực tuyến ” của Phòng Phần mềm và CSDL;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Phần mềm và CSDL tại Tờ trình số
269/TTr-PM ngày 19/11/2020 về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Mua
sắm Phần mềm họp trực tuyến ” và Báo cảo thấm định Hồ sơ mời thầu của To
thẩm định ngày 23/11/2020.
Q U Y ẾT ĐỊNH:
Đ iều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: M ua sắm Phần m ềm họp trực
tuyển, cụ thể như sau:
1- Đơn vị lập Hồ sơ mời thầu: Phòng Phần m ềm và CSDL
2- Tên gói thầu: M ua sắm Phần m ềm họp trực tuyến
3- N hững nội dung chủ yếu của H ồ sơ mời thầu:

Phần 1: Thủ tục đấu thầu
Chương I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu;
C hương II: Bảng dữ liệu đấu thầu;
C hương III: Tiểu chuẩn đánh giá H SD T
C hương IV: B iểu m ẫu dự thầu
Phần 2: Y êu cầu về phạm vi cung cấp
C hương V. Phạm vi cung cấp
Phần 3: Đ iều kiện hợp đồng và biểu m ẫu hợp đồng
C hương VI: Đ iều kiện chung của hợp đồng
C hương VII: Đ iều kiện cụ thể của họp đồng
C hương VIII: Biểu m ẫu hợp đồng

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến).
Đ iều 2. Phòng Phần m ềm và C ơ sở dữ liệu căn cứ vào nội dung phê duyệt
tại Đ iều 1 của Q uyết định này tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu
theo đúng các quy định hiện hành của N hà nước và Bộ Q uốc phòng.
- Phòng Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực
hiện theo đúng các quy định về công tác tài chính.
Điều 3. Q uyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Q uyết định n à y ./.^ k ^

Nơi nhận:
-TCh;
-L ư u: VT, PM. H03.

Thiếu tướng T ống V iết Trung

Phần 1: Thủ tục đấu thầu
C hương I: Chỉ dẫn đối với nhà thầu;
C hương II: B ảng dữ liệu đấu thầu;
C hương III: Tiểu chuẩn đánh giá H SD T
Chương IV: B iểu m ẫu dự thầu
Phần 2: Y êu cầu về phạm vi cung cấp
C hương V. Phạm vi cung cấp
Phần 3: Đ iều kiện hợp đồng và biểu m ẫu hợp đồng
C hương VI: Điều kiện chung của hợp đồng
C hương VII: Đ iều kiện cụ thể của hợp đồng
C hương VIII: Biểu m ẫu hợp đồng

(Kèm theo Hồ sơ mời thầu gói thầu: “Mua sắm Phần mềm họp trực tuyến).
Đ iều 2.

Phòng Phần m ềm và Cơ sở dữ liệu căn cứ vào nội dung phê duyệt

tại Đ iều 1 của Q uyết định này tổ chức triển khai thực hiện lựa chọn nhà thầu
theo đúng các quy định hiện hành của N hà nước và Bộ Quốc phòng.
- Phòng Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai, thực
hiện theo đúng các quy định về công tác tài chính.
Điều 3. Q uyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Q uyết định n à y ./.^ k ^

Nơi nhận:
-

TCh; '

-Lưu: VT, PM. H03.

Thiếu tư óng Tống V iết Trung

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6621 dự án đang đợi nhà thầu
  • 793 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 881 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16542 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14557 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây