Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:33 23/11/2020
Số TBMT
20201165831-00
Công bố
09:29 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn giám sát xây lắp
Chủ đầu tư
Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai; Địa chỉ: Đường số 02 KCN Trà Đa, xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp, sửa chữa tuyến đường nội bộ N6
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Gia Lai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:29 23/11/2020
đến
07:00 14/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:00 14/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 28

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:
Thang
Điểm
Điểm tối
TT
điểm chi
Tiêu chuẩn đánh giá
tối đa
thiểu
tiết
1
1.1
+
+
+
+
1.2

Kinh nghiệm nhà thầu tư
vấn
Số năm kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực này của nhà
thầu
Trên 7 năm
Từ 5-:- 7 năm
Từ 2-:- 5 năm
< 2 năm
Kinh nghiệm trong việc thực
hiện các gói thầu tư vấn tương

20

14

6

4
6
5
4
0

4

3

+
+
+

1.3

+
+
+
1.4

+
+
2
2.1

2.1.1

2.1.2
2.2
2.2.1

tự về tính chất, quy mô trong
vòng 05 năm gần đây. Theo
một trong các mức sau:
≥ 2 hợp đồng
1 hợp đồng
<2 hợp đồng
Kinh nghiệm Giám sát thi
công xây lắp giao thông đường
bộ tương tự về điều kiện địa lý
– tự nhiên – kinh tế xã hội
trong 02 năm gần đây tại khu
vực Tây Nguyên.
≥ 2 hợp đồng
1 hợp đồng
0 hợp đồng
Chứng chỉ năng lực hoạt động
xây dựng trong lĩnh vực tư vấn
giám sát công trình giao thông
đường bộ.
Cấp III
Không xếp hạng
Giải pháp và phương pháp
luận
Am hiểu về mục tiêu và nhiệm
vụ của dự án đã nêu trong điều
khoản tham chiếu
Am hiểu chung về mục tiêu và
nhiệm vụ, quy mô, vị trí,
tuyến, các đặc điểm khác của
dự án
Khảo sát hiện trường dự án
trong thời gian lập đề xuất
Cách tiếp cận và phương pháp
luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất

4
3
0

5

3

5
3
0
5

5
5,0
0

30

20

10

7

7

3
10

7
6

2.2.2

2.3
2.3.1

2.3.2
2.4
2.5
2.5.2

2.5.3
2.6
2.6.1
2.6.2
3

cả các hạng mục công việc quy
định trong điều khoản tham
chiếu. Các hạng mục công việc
được phân chia thành những
nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn
chỉnh và logic; đồng thời có
phân công cho từng chuyên gia
tư vấn đề xuất cho dự án.
Đề xuất trình bày rõ ràng làm
thế nào để thực hiện tốt được
công việc (đặc biệt là những
công việc mang tính đặc thù
của dự án)
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến
để thực hiện tốt hơn các công
việc nhằm nâng cao hiệu quả
thực hiện dự án
Cách tiếp cận và phương pháp
luận của nhà thầu tư vấn
chuyên nghiệp và tiên tiến
Cách trình bày hợp lý, thuyết
phục
Kế hoạch triển khai
Kế hoạch triển khai phù hợp
với phương pháp luận và tiến
độ dự kiến
Các bảng biểu mô tả kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ
nộp báo cáo
Bố trí nhân sự hợp lý
Nhân sự được bố trí hợp lý
Thời điểm và thời gian huy
động tư vấn phù hợp với kế
hoạch triển khai
Nhân sự của nhà thầu

4

3

2
2

1
3

2

2

1
1

1
2

1
1
1

50

36

3.1
3.1.1
a

b

c

3.1.2

+
+

3.1.3
+
+
+

Tư vấn giám sát trưởng: 01
người
Trình độ chung
Bằng cấp và chứng chỉ hành
nghề phù hợp chuyên ngành
Kỹ sư chuyên ngành (Đường
bộ, Cầu đường bộ) và có
chứng chỉ hành nghề Giám sát
công trình giao thông.
Trung cấp, cao đẳng
Kinh nghiệm làm việc trong
lĩnh vực tư vấn giám sát Giao
thông
≥ 7 năm
5< ÷ < 7 năm
2< -:-<5 năm
<2 năm
Có hợp đồng lao động chứng
minh khả năng huy động nhân
sự (Hợp đồng còn hiệu lực)
Kinh nghiệm Tư vấn giám sát
trưởng công trình giao thông
đường bộ có quy mô, tính chất
tương tự
01 công trình cấp III hoặc 03
công trình cấp IV
Cứ thêm 01 công trình được
công 1,5 điểm, nhưng tối đa
không quá 6 điểm.
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám
sát trưởng công có điều kiện
địa lý tương tự
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình

20

15

7

6

3

3

3
0
3

2
3,0
2,5
2
0

1

1

9

7

4
5

4

2
4
3
2

+
3.2
3.2.1
a

+
+
b
+
+
+
c

3.2.2

+
+

3.2.3
+
+
+

0 công trình
Tư vấn giám sát thường trú:
01 người
Trình độ chung
Bằng cấp và chứng chỉ hành
nghề phù hợp chuyên ngành
Kỹ sư chuyên ngành (Đường
bộ, Cầu đường bộ) và có
chứng chỉ hành nghề Giám sát
công trình giao thông.
Trung cấp, cao đẳng
Kinh nghiệm làm việc trong
lĩnh vực tư vấn giám sát Giao
thông
≥ 5 năm
2 ÷ < 5 năm
< 2 năm
Có hợp đồng lao động chứng
minh khả năng huy động nhân
sự (Hợp đồng còn hiệu lực)
Kinh nghiệm Tư vấn giám sát
thường trú công trình giao
thông đường bộ có quy mô,
tính chất tương tự
01 công trình cấp III hoặc 03
công trình cấp IV
Cứ thêm 01 công trình được
cộng thêm 1 điểm, nhưng tối
đa không quá 3 điểm.
Kinh nghiệm làm Tư vấn giám
sát thường trú công trình có
điều kiện địa lý tương tự
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình

0
15

11

6

5

2

2

2
0
3

2
3
2
0

1

1

5

4

2
3

4

2
4
3
2

+
3.3
a

+
+
b
+
+
+
+
c
+
+
+
+
d
+
+
+
+

0 công trình
Tư vấn giám sát viên: 01
người
Bằng cấp và chứng chỉ hành
nghề phù hợp chuyên ngành
Kỹ sư chuyên ngành (Đường
bộ, Cầu đường bộ) và có
chứng chỉ hành nghề Giám sát
công trình giao thông.
Trung cấp, cao đẳng
Số năm kinh nghiệm làm công
tác tư vấn giám sát các công
trình xây dựng giao thông
≥ 5 năm
2 ÷ < 5 năm
< 2 năm
0 năm
Kinh nghiệm thực hiện các
công trình giao thông đường
bộ có quy mô, tính chất tương
tự
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
0 công trình
Kinh nghiệm thực hiện công
trình có điều kiện địa lý tương
tự
≥ 3 công trình
2 công trình
1 công trình
0 công trình
Tổng

0
15

10

4

4

4

4

0
4

2
4
3
2
0

4

2
4
3
2
0

3

2
3
2.5
2
0

100

70

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Căn cứ tính chất, quy mô của từng gói thầu cụ thể mà lựa chọn một trong hai
phương pháp dưới đây cho phù hợp:
Mục 3.1. Đối với phương pháp giá thấp nhất
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6862 dự án đang đợi nhà thầu
  • 270 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 252 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16506 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây