Thông báo mời thầu

Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:28 23/11/2020
Số TBMT
20201111138-00
Công bố
09:24 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp tài nguyên
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:24 23/11/2020
đến
09:00 14/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 14/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án Khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

1

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên
liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội
dung công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên
danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng
thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Stt

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
(Từ 10 đến 20% tổng số điểm)

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu
20

14

a. Đã hoặc đang thực hiện gói thầu tương tự trong 10 năm
gần đây (về tính chất, quy mô, giá trị)

1

(Hợp đồng tương tự là các Hợp đồng thực hiện các đề án, dự
án, gói thầu về khoanh vùng hạn chế, khu vực phải đăng ký
khai thác nước dưới đất, điều tra cơ bản tài nguyên nước, quy
hoạch tài nguyên nước có quy mô cấp tỉnh, cấp quốc gia)

10

03 hợp đồng tương tự trở lên có giá trị ≥ 1.537.760.000
đồng

10

02 hợp đồng tương tự có giá trị ≥ 1.537.760.000 đồng

7

01 hợp đồng tương tự có giá ≥ 1.537.760.000 đồng

4

2
Tiêu chuẩn

Stt

b. Đã hoặc đang thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự (khu vực miền Trung)

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu
6

03 hợp đồng trở lên

6

02 hợp đồng

4,2

01 hợp đồng

2,4

c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng
tương tự trước đó

4

03 hợp đồng trở lên

4

02 hợp đồng

2,8

01 hợp đồng

1,6

2

Giải pháp và phương pháp luận
(Từ 30 đến 40% tổng số điểm)

30

a

Hiểu rõ mục đích gói thầu

3

a1

Am hiểu rõ về phạm vi, quy mô của Gói thầu nêu trong điều
khoản tham chiếu

3

a2

Am hiểu tương đối rõ về phạm vi, quy mô của Gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu

2,1

a3

Am hiểu còn chưa rõ về phạm vi, quy mô của Gói thầu nêu
trong điều khoản tham chiếu

1,2

Cách tiếp cận và phương pháp luận
- Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công
việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách
b1 hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên
gia tư vấn đề xuất cho gói thầu;
b

21

10

10

- Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ;
- Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công
việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách
b2 tương đối hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho
từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho gói thầu;

7

- Phương pháp luận tương đối phù hợp với nhiệm vụ;
- Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công việc
quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng mục công
việc được phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể chưa hoàn
b3 chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên gia
tư vấn đề xuất cho gói thầu;

4

- Phương pháp luận thiếu phù hợp với nhiệm vụ;
c

Cách trình bày

3

c1

Có cách trình bày khoa học, hợp lý, dễ theo dõi

c2

Có cách trình bày tương đối khoa học, hợp lý và dễ theo dõi

2,1

c3

Có cách trình bày ít khoa học, thiếu hợp lý và khó theo dõi

1,2

d

Kế hoạch triển khai

d1

Có kế hoạch triển khai hợp lý và hiệu quả; Có bảng biểu mô
tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ báo cáo; Hoàn

3

8
8

3
Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu

thành khối lượng công việc sớm hơn 285 ngày
Có kế hoạch triển khai tương đối hợp lý và hiệu quả; Có
bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ báo
d2
cáo; Hoàn thành khối lượng công việc trong khoảng 286 –
330 ngày

5,6

Có kế hoạch triển khai còn thiếu hợp lý và hiệu quả; Có bảng
d3 biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ báo cáo;
Hoàn thành khối lượng công nhiều hơn 330 ngày

3,2

e

Bố trí nhân sự

e1

Bố trí nhân sự hợp lý, đầy đủ, phù hợp với kế hoạch triển
khai công việc,

6

e2

Bố trí nhân sự tương đối hợp lý và đầy đủ, phù hợp với kế
hoạch triển khai công việc

4,2

e3

Bố trí nhân sự còn thiếu hợp lý, đầy đủ, chưa phù hợp với kế
hoạch triển khai công việc

2,4

6

Nhân sự
(Từ 50 đến 60% tổng số điểm)

50

a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm (Có chuyên ngành đào tạo về
địa chất thủy văn)

16

+Bằng cấp

4

Trên đại học (100% số điểm)

4

Đại học (70% số điểm)
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn
3

35

2,8
5

≥ 15 năm (100% số điểm)

5

Từ 10 đến dưới 15 năm (70% số điểm)

3,5

Từ 5 đến dưới 10 năm (40% số điểm)

2

Kinh nghiệm đã hoặc đang làm chủ nhiệm đề án, dự án
khoanh vùng khu vực phải đăng ký, vùng hạn chế khai thác
nước dưới đất.

7

03 đề án, dự án trở lên

7

02 đề án, dự án

4,9

01 đề án, dự án

2,8

b. Chuyên gia các lĩnh vực

34

b1 Lĩnh vực địa chất thủy văn

10

+Bằng cấp

3

Trên đại học (100% số điểm)

3

Đại học (70% số điểm)
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

2,1
4

≥ 12 năm (100% số điểm)

4

Từ 10 đến dưới 12 năm (70% số điểm)

2,8

Từ 5 đến dưới 10 năm (40% số điểm)

1,6

Kinh nghiệm đã tham gia thực hiện đề án, dự án khoanh
vùng khu vực phải đăng ký, vùng hạn chế khai thác nước
dưới đất, lập quy hoạch tài nguyên nước

3

4
Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối Thang điểm chi Mức điểm yêu
đa
tiết (nếu có)
cầu tối thiểu

03 đề án, dự án trở lên

3

02 đề án, dự án

2,1

b2 Lĩnh vực khoa học môi trường
+Bằng cấp

10
3

Trên đại học (100% số điểm)

3

Đại học (70% số điểm)
+ Kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn

2,1
4

≥ 12 năm (100% số điểm)

4

Từ 10 đến dưới 12 năm (70% số điểm)

2,8

Từ 5 đến dưới 10 năm (40% số điểm)

1,6

Kinh nghiệm đã tham gia thực hiện đề án, dự án khoanh
vùng khu vực phải đăng ký, vùng hạn chế khai thác nước
dưới đất, lập quy hoạch tài nguyên nước

3

03 đề án, dự án trở lên
02 đề án, dự án
Nhân sự tham gia thực hiện (không kể các chức danh chủ
trì đã nêu trên)
Cán bộ trình độ ĐH trở lên, được đào tạo các chuyên
ngành liên quan đến nước dưới đất (địa chất, địa chất
b3 thủy văn, địa chất công trình, khoan thăm dò, địa vật lý,
địa kỹ thuật), môi trường (khoa học môi trường, công
nghệ môi trường, kỹ thuật môi trường, quản lý môi
trường), tài nguyên nước (thủy văn, thủy nông, kỹ thuật
tài nguyên nước, quy hoạch tài nguyên nước)

3
2,1

14

Nhà thầu kèm danh sách nhân sự + bằng cấp có số lượng ≥
12 cán bộ (đạt 100% số điểm)

14

Nhà thầu kèm danh sách nhân sự + bằng cấp có số lượng từ
7 đến < 12 cán bộ (đạt 70% số điểm)

9,8

Nhà thầu kèm danh sách nhân sự + bằng cấp có số lượng < 6
cán bộ (40% số điểm)

5,6

Tổng cộng (100%)

100

70

Đội ngũ cán bộ và người phụ trách kỹ thuật phải có quyết định tuyển dụng hoặc
hợp đồng lao động với nhà thầu theo quy định của pháp luật. Trường hợp, hợp đồng
lao động là loại xác định thời hạn thì tại thời điểm nộp HSDT thì thời hạn hiệu lực của
hợp đồng lao động phải còn ít nhất 06 tháng. Cùng một thời điểm, người phụ trách kỹ
thuật chỉ đảm nhận phụ trách kỹ thuật tối đa không quá 02 dự án điều tra cơ bản, lập
quy hoạch tài nguyên nước.
HSDT được đánh giá đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật khi có tổng số điểm về kỹ thuật
không thấp hơn yêu cầu tổng số điểm tối thiểu (70) và điểm của từng nội dung yêu cầu
về kinh nghiệm và năng lực, về giải pháp và phương pháp luận, về nhân sự không thấp
hơn điểm tối thiểu của từng nội dung đó theo quy định của HSMT.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

5

Nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật sẽ được Sở Tài nguyên và Môi trường thành
phố Đà Nẵng gửi thông báo mời đến dự mở hồ sơ đề xuất về tài chính.
Việc đánh giá hồ sơ đề xuất về tài chính được thực hiện theo tiêu chuẩn xác định
điểm giá.

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Điểm giáđang xét =

Gthấp nhất x 100
Gđang xét

Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá (nếu
có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.

3. Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+Tỷ trọng điểm về kỹ thuật chiếm tỷ lệ 80% (K=0,8);
+ Tỷ trọng điểm về giá chiếm tỷ lệ từ 20% (G=0,2)
Đơn vị trúng thầu là Nhà thầu có số điểm đánh giá tổng hợp cao nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6621 dự án đang đợi nhà thầu
  • 793 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 881 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16542 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14557 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây