Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06.SCL2021 - Mua sắm lõi lọc cho máy lọc dầu tách nước và bộ lọc tinh nước kỹ thuật NMTĐ Srêpốk 3

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:03 23/11/2020
Số TBMT
20201149892-00
Công bố
08:50 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Sửa chữa lớn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06.SCL2021 - Mua sắm lõi lọc cho máy lọc dầu tách nước và bộ lọc tinh nước kỹ thuật NMTĐ Srêpốk 3
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí sửa chữa lớn
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu số 06.SCL2021 - Mua sắm lõi lọc cho máy lọc dầu tách nước và bộ lọc tinh nước kỹ thuật NMTĐ Srêpốk 3
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đăk Lăk

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:50 23/11/2020
đến
11:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06.SCL2021 - Mua sắm lõi lọc cho máy lọc dầu tách nước và bộ lọc tinh nước kỹ thuật NMTĐ Srêpốk 3". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06.SCL2021 - Mua sắm lõi lọc cho máy lọc dầu tách nước và bộ lọc tinh nước kỹ thuật NMTĐ Srêpốk 3" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chuang V - 1

Phfin 2. YEU CAU VE KY THU~T
ChuO'ng v. YEU cAu VE KY THU~T
Yeu cdu v€ ky thu~t bao g6m cac n(li dung ca ban nhu sau:

1. Gi6'i thifU chung v~ d\r an va goi thfiu
- Dia di~m cung d.p hang h6a: Nha may Thuy di~n Buon Ku6p, xa Hoa Phu, TP.
Buon Ma Thu(lt, tinh D~k L~k.
- Ti€n d9 cung d.p hang h6a: Trong vong 50 ngay.
- Thai gian thgc hi~n hqp d6ng: 100 ngay (Trong d6: Thai gian giao hang trong
vong 50 ngay; thai gian nghi~m tim, thanh toan, thanh ly trong vong 50 ngay).
- ThOng s6 ky thu~t chinh Clla may IQC dfiu tach nu&c:

+ l-Iang san xuilt: ZiGong Chuanlu Equipment Manufacturing;
+ Ma hi~u: ZJCQ-4;
+ s6 hi~u: 09102;
+ Luu luqng IQc: 4.000 litlgia;
+ Ap lgc lam vi~c: :'0 0,5 MPa;
+

Nhi~t

d9 lam vi~c:

40~70°C;

+ Thai gian sim xuilt: Thang 11/2009.
- ThOng s6 ky thu~t chinh cua b9 IQc tinh nu&c ky thu~t NMTD Srep6k 3:

+ Hang sim xuilt: Hua Rui Zigong China Auspicious Company;
+ Mil hi~u: DLS-40 completely automatic water filter;
+ S6 hi~u: XLED32-731-0.37kW;
+ Luu luqng IQc: 50 lit/phUt;
+ Ap lgc lam vi~c: 6 bar;
+ CO' lQc: 50 !-!Ill.
2. Yeu du v~ ky thu~t
- Yeu cltu v~ ky thu~t bao g6m yeu cdu v~ ky thu~t chung va yeu cfiu v~ ky thu~t
chi ti€t d6i v&i hang h6a thu(lc ph11m vi cung d.p cua g6i thfiu duqc mota t11i Bang s6 01
- Yeu cdu ky thu~t kem theo.
- Cac loi IQc duqc mua s~m theo g6i thfiu nay Ia lo11i loi lQc maBen mai thfiu dang
su dvng, duqc dung d~ thay th€ cac lOi IQc cua may IQc dfiu tach nu&c hi~u ZJCQ-4 hang
ZiGong Chuanlu Equipment Manufacturing va b(l lQc tinh nu&c ky thu~t NMTD Srep6k
3 hi~u DLS-40 hang Hua Rui Zigong China Auspicious Company. Do d6, Nha thfiu chao
cac loi lQC phai dung kfch thu&c l~p d~t, CO d~c tfnh ky thu~t phil hqp v&i di~U ki~n h'tm
vi~c cua cac thi€t hi lQC neu tren, dam bao v~n hanh 6n dinh va d6ng b9 v&i thi€t bj IQC.
Ghi chU:
(I) Bao hanh

Chuang V- 2
- Thai hl,ln b{IO hanh: 6 thang, ke tu ngay nghi~m thu va ban giao hang h6a.
- Hlnh th(rc b{w d{un nghTa V\1 bl'10 h!\nh: Nha thau cung cilp m<)t bao dam nghla V\1
bao hfmh theo hlnh thuc thu bao Hlnh do Ngan hang ho?c t6 chlrc tin dvng hol,lt d<)ng hqp
phap tl,li Vi~t Nam phat hanh va phai Ia bao dam khong huy ngang, khong c6 di~u ki~n
(tn't ti~n khi c6 yeu ci\u, theo Mdu s6 25 Chuang VIII) ho?c b~ng hinh thuc giil' ll,li m<)t
phan gia tri ctm hqp dbng.
- Gia tri bao dam nghTa V\1 bao hfmh: 5% gh1 hqp dbng.
(3) Chung tu lien quan:

- C/0: Chung chi xui\t xu do cO' quan c6 thilm quy~n cua nu6'c san xui\t ho?c nu6'c
xui\t khilu cilp (ban gi\c ho~c ban sao y hqp I~) - KhOng ap dvng di\i v6'i hfmg h6a c6 xui\t
xu trong mr6'c.
- C/Q: Chung chi chi\t luqng ho?c tuang tv do nha san xui\t ho?c van phong dl,li
di~n cua nha san xui\t ci\p (ban gi\c ho?c ban sao y hqp 1~).

3. Cac yeu

du l
Yeu du v~ plmang thuc thanh toan:
- Hlnh th(rc thanh toan: Chuyen khoan.
- Thai hl,ln thanh toan: Trang vong 30 ngay, ke
hang h6a, chlrng tu.

tu ngay nghi~m thu va bim giao

- si\ Jan thanh toan: 1 Jan.

4. Ban ve:
E-HSMT nay gbm c6 cac ban ve sau day:

Danh lll\IC ban ve
Ban ve sA

Ten ban ve

M\lc dich sir d\mg

Loi IQc b<) IQc tinh nu6'c ky
thu~t - NMTD Srepi\k 3

Ch6 tl,IO Mvc 6 - Loi l9c tinh
(!Qc nu6'c)

5. Ki~m tra va thir nghifm
- Cac tfti li~u, chUng tu ci\n c6 tru6'c khi kiem tra, thir nghi~m hang h6a: C/0, C/Q.
- Nha thau phai cung ci\p tai li~u ky thu~t va cht'rng chi xui\t xu&ng lu6'i IQc cua 15i
IQc tinh (!Qc nu6'c) - Mvc 6 de chlrng minh loi IQc c6 kha nang IQc :s; 50 11m.
- Thai gian, dia diem va each thuc tien hanh kiem tra, thir nghi~m: Hang h6a duqc
kiem tra, thir nghi~m trong vong 10 ngay, tl,li Nh!\ may ThUy di~n Buon Kui\p, b~ng m~t
thuang va cac thi6t bi chuyen dvng.

1

Bang s6 01
YEU cA.u KY THU~T

(Kem theo E-HSMT G6i thfiu s6 06.SCL2021 - Mua s~m loi IQc
cho may IQC dfiu tach mr&c va b(\ IQc tinh nu&c ky thu~t NMTD Srep6k 3)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

STT

Ten hi'mg bOa

Thong sa ky thu~t
ho~c ttrO'ng dtrO'ng

Ti~n d{l
<
cung cap

Thlri h~n
bi\o bi\nh

Clurng fir
lien qnan

50 ngay

6 thang

C/0, CIQ

--- -

l

---

2

-

Hang sim xuAt: Xinxiang Lifeierte Filter
V~t li~u lQc: teflon filter screen; tAm ch~n
dAu: thep m~ kem; 6ng lbng: tlu!p nw kem;
Loi lQc dAu tach nu&c lamkin:NBR
Klch tlur6c: d3i 500 mm, duang klnh ngoai
151 nun, duang kinh trong 90 mm, loi l9c
A
2 d'au
deA trong
------

- -

------

Loi l<;>c d!iu tach c~n
blin

Hang san xuAt: Xinxiang Lifeie1te Filter
V(it li~u lQc: fiberglass; tAm ch~n ddu: thep
m~ kem; 6ng lbng: thep m~ kern; lam kin:
NBR
Kha nang l<;>c: ::= 5 run
Kich tlnr&c: dai 850 111111, duang kfnh ngoai
151 111111, duang kfnh trong 90 111111, loi l<;>c
d8 tr6ng 2 ddu
Hang sim xu At: Xinxiang Lifeierte Filter
V~t li~u l<;>c: industrial filtering cloth
Kich thu6c: dai 460 111111, r{lng 380 m111,
dung 2 tAm ghep l~i v6i nhau (may vi~n ca
4 c~nh, khOng bo g6c)

3

Tdm l<;>c diiu

4

Hang san xuAt: Xinxiang Aida
V~t li~u l<;>c: metal mesh; 6ng lbng: lu6i
thep khong gl 304; n~p bjt: nylon
Loi l<;>c tinh (l<;>c d!iu) Kha nang l<;>c: ::: 5 run
Kich thu6c: dai 505 mm, duang kfnh ngoai
63 mm, duang kfnh trong 31 mm, loi l<;>c c6
' b'1t 2 d'au
nap

so ngay

6 thang

C/0, CIQ

------

50 ngay

6 thang

C/0, C/Q

so ngay

6 thang

C/0, CIQ

6 thang

C/0, CIQ

--

5

Hang san xuAt: Xinxiang Aida
V(it li~u l<;>c: pleated fiberglass; 6ng lbng:
lu&i thep khong gl304; n~p bjt: nylon
Kha
nang l<;>c: ::= 5 run
Loi l<;>c tinh (lQc d§u)
Kich thu6c: dai 505 mm, duang kfnh ngoai
63 mm, duang kfnh trong 31 mm, loi l<;>c c6
n~p bjt 2 d!iu

50 ngay

2

(1)

(2)

(3)

(4)

(6)

(5)

--

-

-

V~t li~u:

6

1.

2.

Loi l9c tinh (19c
mr6c)

thep khong gi 304
Klu\ nang IQc: ;<:;50 J.tm
Kfch thu6c: dai 304 mm, dulrng kfnh ngm\i
84 mm, dulrng kfnh trong 76 mm
Gia cong thea ban ve Loi IQC b(l IQc tinh
mr6c ky thu~t - NMTD Srep6k 3

50 ngay

6 thang

C/0, C/Q

--·-

Ghi chU:
Nlu't th§u phai ke khai chi ti~t lth§u thco Miiu s6 26 Chtr01tg IV - Bi~u miiu rniri th§u va d11ng file PDF.
Nhit th§u phiii kc khai chi tii\t ti~n il{l cung cilp, thiri h\ln biio hanh va chlfng tir lien quan (C/O, C/Q)
cho tlrng nn,tc hang h6a dt,r th§u theo Miiu s6 27 ChtrO'ng IV- Bi~u miiu miri th§u vii dl[ th§u vii dinh
kern len HI\ th6ng du6i d:,mg file PDF.

chi tiet 5
tam ch~n trong inox

d>RR

I

I'" 6o "'"I

59

I

r
T

nap tren inox

r~J

l

N

gan tang am~
inox day lmm

I

~

I•

Lrl

~"

"'

""

"'

•I

•I

88
84N

b,

~ ~

chi tiet 4
nap du'oi inox

&=1,8mm

/

• I

<'1>84
<'1>88

I.
V

dl

<'1>60

I•

I

--t

em tle'C ..:5
1

I
1

~~~

I

~

1. <'1>30 • I
'
'

I

'
,.,'

KYHI$U

"'"""

"

E>V. T1NH V~TL.!El/

GlUCHU

CONG TY TH0Y El~ BOON KUOP

I

~ bn

I

I

75

I

0\ly~l

NHA MA. Y TH(ry D$N SREP6K3

"""'""

LO! LOC B0LOC T1NH Nl!OC K?nru.:\T

KWm1n1

ThiCt 1;\p

I

] n: 112
~

"'

ln.:

IPb.brl.n: l 17-ZOZO

m~t cat lu'oi IQC

lu'oi inox chan con tru

ton inox chi tiet 1
ton inox chi tiet 2

0

IU'6'i min dc;~t SOJ.lm

TT

1

KYHIW

1

rtNCQJ

1

SL jDv.TtNH[v.&TL$1[

GHJCHU

C0NG TY THl)y E>$ BU6N KU6P
D-':>·
NHA MAY nr(ry Dre;N' SREPOK 3

"'"""'

LO! LOC B¢LOC TINHNIJOC K?TI!U;i.T

Ki
Thi-:11Jp

Tb-: 112

"''

KL:

IPh.Mn: I

ln.:
17-W::O

r-f

a)
u

P
c

E
E

T-1

N
O'l

c

:::::1

<0

>
!<0

0..
"0

E
E

\.0
...
0

>-

•CO
"0

><

0

c

c
·+-'

<0

DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDD
D DDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD
DDDDDDDDDDDDDDDDDDD

I

I
I

N

~il)

E
E

00

e

c:

-o
1......
!<0 E
c.. E
"0 !<0

:p E ..c
E u
·- 1..0
..c
u
... 'CO
u
0 !<0
>--co
"0
><
0

c:
·c:

......

<0

...... ...... - ..

·~· ~

~

~ ·~1::
d

~ouououo ou~ououououououououououoc
00000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000000000000000000
0000000000000000000000
00000000000000000000000

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

0000000000000000000000

~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~0~

o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o
o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o0o

1rPn°n°r-H·Pr-Pn°rPrH·H-H-H-H·.Pn°n°n°n°n°r-Pr.Pn°n

Chuang IV - 11

M~u

sB 26

BANG DE XUAT CHI TIET KY MA Hl(tU,
NHAN MAC VA THONG SO KY THU4. T <1>
(Nha thftu d~ xu§t)
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

TT

Danh myc
hang hoa

ThOng s6 ky
thu~t ciia ben
mO'i th§u (dfin
chi~u d~n Ci}t
(3) Bang s6 01
- Yeu du ky

Ky mii hi~u,

Ghi chu

nhiin mac va
thong s6 ky
thu~t cita hang
bOa d\r thftu

thu~t)

I

Hang h6a th(r I

2

Hang h6a tht'r 2

...
N

Hang h6a tht'r n

D\li di~n hqp phap cua nha thftu

[Ghi ten, chl'rc danh,
Ghi chu:

(I) Ghi ro cho tung ill\IC hfmg h6a.

kY ten va dong ddu]

Chuang IV- 12

Mliu

sB 27

BANG DE XUAT CHI TIET TlEN D<), BAO HANH VA CHUNG TU (tJ
(Nha thliu d~ xu§t)

(2)

(1)

TT

(3)

Danh
Kymii
ID\IC hang
hi~u,
bOa
nhiin mac
vathilng

(4)

(5)

(6)

(7)

Ti~n d(l
cung cAp

Thiri h\{n
bi'to Mnh

Chlrng tir
lien quan
(C/O,
C/Q)

Ghi chu

s6 ky
thu~t

c11a
Mng bOa
d\f thAn

1

Hang h6a
tht'r 1

2

Hang h6a
th(r 2

...
N

Hang h6a
thlr n

- Cac dit~u khm'm khac.
D\{i di~n hqp phap ciia nha thAn

[Ghi ten, chzrc danh,
Ghi chu:
(1) Ghi ro cho tung mvc hang h6a.

kf ten va dong difu}

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 313 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 291 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16495 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14205 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây