Thông báo mời thầu

Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:01 23/11/2020
Số TBMT
20201152874-01
Công bố
08:57 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang
Bên mời thầu
0417025- Công ty Điện lực Hưng Yên
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Vốn SCL năm 2021
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang;
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
TBA 110 kV Giai Phạm: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. + Thay 01 bệ bơm điện. + Thay 01 động cơ bơm điện. + Thay 01 đầu bơm diezen. + Thay 01 bộ đề bơm diezen. + Thay 01 bệ bơm diezen. Trạm 110kV Lạc Đạo: + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy + Thay 01 đầu bơm điện + Thay 01 bệ bơm điện + Thay 01 đầu bơm diezen + Thay 01 bệ bơm diezen + Thay 01 két nước bơm diezen TBA 110 kV Hưng Yên: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 04 đèn chỉ dẫn thoát nạn và 05 đèn chiếu sáng sự cố. + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. TBA 110 kV Yên Mỹ: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 04 đèn chỉ dẫn thoát nạn và 06 đèn chiếu sáng sự cố. + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. + Thay 01 đầu bơm điện. + Thay 01 động cơ bơm điện. + Thay 01 đầu bơm diezen. + Thay 01 động cơ bơm diezen. + Thay 01 két nước bơm diezen. TBA 110 kV Minh Đức: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. + Thay 01 đầu bơm điện. + Thay 01 động cơ bơm điện. + Thay 01 động cơ bơm diezen. + Thay 01 két nước bơm diezen. + Thay 01 bộ đề bơm diezen. TBA 110 kV Văn Giang: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 14 đầu báo cháy khói địa chỉ; 10 đầu báo cháy nhiệt địa chỉ gia tăng và 04 đầu báo cháy nhiệt cố định chống nổ. + Thay 02 module cho đầu báo nhiệt chống nổ; 06 module giao tiếp và 02 module điều khiển lập trình. + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. Trạm 110kV Phố Cao: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 13 đầu báo cháy khói địa chỉ; 01 đầu báo cháy nhiệt địa chỉ gia tăng và 08 đầu báo cháy nhiệt cố định chống nổ. + Thay 08 đèn chỉ dẫn thoát nạn và 10 đèn chiếu sáng sự cố. + Thay 02 bình ắc quy 12V. Trạm 110kV Kim Động: + Thay 01 tủ trung tâm báo cháy 1 loop. + Thay 12 đầu báo cháy khói địa chỉ; 10 đầu báo cháy nhiệt địa chỉ gia tăng và 04 đầu báo cháy nhiệt cố định chống nổ. + Thay 02 module cho đầu báo nhiệt chống nổ; 06 module giao tiếp và 02 module điều khiển lập trình. + Thay 06 đèn chỉ dẫn thoát nạn và 07 đèn chiếu sáng sự cố. + Thay 02 bình ắc quy 12V + Thay 01 tủ điều khiển bơm chữa cháy. + Thay 01 bơm bù áp . Trạm 110kV Khoái Châu: + Thay 06 đầu báo cháy khói địa chỉ. + Thay 02 đèn chỉ dẫn thoát nạn và 02 đèn chiếu sáng sự cố
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:52 18/11/2020
đến
15:55 08/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:25 08/12/2020
Mở thầu tại
Phòng KH&VT - Công ty Điện lực Hưng Yên
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
110.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm mười triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp, Hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC
CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN

Số: 3002/QĐ-PCHY
Số:
/QĐ-PCHY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hưng Yên,
Yên, ngày
ngày 17 tháng
Hưng
tháng11
11năm
năm2020
2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và xây lắp
Hạng mục SCL 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc
Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang; (2) Sửa chữa hệ thống
phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Phố Cao, Kim Động, Khoái Châu

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐIỆN LỰC HƯNG YÊN
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013 của Quốc hội
nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ về việc Hướng dẫn thi hành luật đấu thầu;
Căn cứ Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ kế hoạch và
đầu tư V/v Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Quyết định số 2996/QĐ-PCHY, ngày 16/11/2020 của Công ty Điện lực
Hưng Yên V/v Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thuộc hạng mục SCL năm 2021:
(1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm,
Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang; (2) Sửa chữa hệ thống phòng cháy,
chữa cháy trạm 110kV Phố Cao, Kim Động, Khoái Châu;
Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và xây
lắp, thuộc hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa
cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn
Giang; (2) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Phố Cao, Kim
Động, Khoái Châu do Phòng KH&VT-Công ty Điện lực Hưng Yên lập, kèm theo
báo cáo thẩm định hồ sơ mời thầu số 37/BC-TĐHSMT, ngày 17/11/2020 của Tổ
thẩm định HSMT các gói thầu thuộc nguồn vốn SXKD, sửa chữa lớn và SXKD
khác;
Theo đề nghị của Ông Tổ trưởng tổ thẩm định HSMT các gói thầu thuộc
nguồn vốn SXKD, sửa chữa lớn và SXKD khác Công ty Điện lực Hưng Yên.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm vật tư thiết bị và xây
lắp, thuộc hạng mục SCL năm 2021: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa
cháy trạm 110kV Lạc Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn
Giang; (2) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Phố Cao, Kim
Động, Khoái Châu. như sau:
1. Biên chế Hồ sơ mời thầu: 01 tập thuyết minh theo đúng mẫu Thông tư
03/2015/TT-BKHĐT, ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư V/v Quy định
chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp.

2. Phạm vi công việc của hạng mục: Mua sắm vật tư thiết bị và thực hiện
SCL hạng mục: (1) Sửa chữa hệ thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Lạc
Đạo, Giai Phạm, Hưng Yên, Yên Mỹ, Minh Đức, Văn Giang; (2) Sửa chữa hệ
thống phòng cháy, chữa cháy trạm 110kV Phố Cao, Kim Động, Khoái Châu theo
đúng quy định của Nhà nước, của Tổng Công ty điện lực miền Bắc.
3. Hiệu lực của Hồ sơ dự thầu: 75 ngày, kể từ ngày mở thầu.
4. Giá trị bảo đảm dự thầu: 110.000.000 VND (Bằng chữ: Một trăm mười
triệu đồng chẵn).
5. Hiệu lực của bảo lãnh dự thầu: ≥ 105 ngày, kể từ ngày có thời điểm đóng thầu.
6. Thời gian thực hiện:
-Thông báo mời thầu: Theo quy định.
-Phát hành HSMT: Kể từ ngày thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng
thầu.
-Hạn nộp HSDT: Tối thiểu 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.
-Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày giao nhận mặt bằng thi
công.
-Giá bán 01 bộ HSMT: 2.000.000 VND (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).
Điều 2. Ông Tổ trưởng tổ chuyên gia xét thầu có trách nhiệm:
1. Kiểm tra, chuẩn xác phần khối lượng mời thầu phù hợp với Phương án
được duyệt trước khi phát hành Hồ sơ mời thầu.
2. Tổ chức công tác đấu thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà
nước, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty
Điện lực Hưng Yên.
Điều 3. Tổ chuyên gia xét thầu, Tổ thẩm định kết quả đấu thầu và các đơn vị
liên quan trực thuộc Công ty Điện lực Hưng Yên chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
GIÁM ĐỐC
Nơi nhận:
-Ban Giám đốc PCHY;
-Như điều 3;
-Lưu: VT, KH&VT.

Lương Minh Thanh

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6442 dự án đang đợi nhà thầu
  • 691 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 900 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16312 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14322 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây