Thông báo mời thầu

Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:46 23/11/2020
Số TBMT
20201161666-00
Công bố
08:40 23/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
SXKD
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:40 23/11/2020
đến
14:00 07/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 07/12/2020
Mở thầu tại
Tầng 9, Trụ sở - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương - 33 Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải Dương
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
13.000.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH MTV
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG

Số: 6531/QĐ-PCHD
Số:
/QĐ-PCHD

Hải Dương, ngày
Hải
ngày 23 tháng
tháng11
11năm
năm2020
2020.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu
Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV
GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN LỰC HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của
Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 63/2013/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày
26/06/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn
nhà thầu;
Căn cứ Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư Quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa
chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch
và đầu tư quy định chi tiết lập HSMT xây lắp;
Căn cứ Quyết định số: 6315/QĐ-PCHD ngày 10/11/2020 của Giám đốc
Công ty TMHH MTV Điện lực Hải Dương Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm
110kV;
Căn cứ Quyết định số: 6411/QĐ-PCHD ngày 13/11/2020 của Giám đốc
Công ty TMHH MTV Điện lực Hải Dương Về việc phê duyệt cập nhật giá Gói
thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV;
Căn cứ Tờ trình ngày 19/11/2020 của phòng Kế hoạch & vật tư về việc:
Trình phê duyệt hồ sơ mời thầu của Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều
hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV;
Căn cứ Báo cáo kết quả thẩm định HSMT của Tổ thẩm định HSMT ngày
20/11/2020;
Theo đề nghị của ông Trưởng phòng Quản lý đấu thầu.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung
điều hòa nhiệt độ tại các Trạm 110kV với những nội dung sau:
Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ tại các
Tên dự án:
Trạm 110kV
Tên gói thầu:

Gói thầu: Thay thế, lắp đặt bổ sung điều hòa nhiệt độ
tại các Trạm 110kV
1

Giá gói thầu:

905.162.504 đồng

Hình thức LCNT:

Đấu thầu rộng rãi trong nước. Không lựa chọn danh
sách ngắn. Không lựa chọn nhà thầu qua mạng

Phương thức đấu thầu:

Một giai đoạn một túi hồ sơ

Loại hợp đồng:

Hợp đồng trọn gói

Ngày phát hành HSMT:
Thời gian đóng thầu:

Từ 14h00 ngày 27/11/2020 đến trước 14h00 ngày
07/12/2020
14h00 ngày 07/12/2020

Thời gian mở thầu:

14h30 ngày 07/12/2020

Giá bán 01 bộ HSMT:

2.000.000 VNĐ
Văn phòng Công ty - Công ty TNHH MTV Điện lực
Hải Dương - 33 Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - Tỉnh
Hải Dương
Tầng 9, Trụ sở - Công ty TNHH MTV Điện lực Hải
Dương - 33 Hồ Chí Minh - TP Hải Dương - Tỉnh Hải
Dương

Địa điểm phát hành HSMT:

Địa điểm mở thầu:
Thời gian thực hiện hợp đồng:

20 ngày

Bảo đảm dự thầu:

13.000.000 đồng

Hình thức bảo đảm

Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt
động hợp pháp tại Việt Nam phát hành

Nguồn vốn:
SXKD
Các nội dung khác cụ thể theo HSMT do Văn phòng Công ty - Công ty
TNHH MTV Điện lực Hải Dương lập.
Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng P1, P2, P5, P6, P8 và P10 trực thuộc
Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành
quyết định này./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như điều 2;
- Ban QLĐT-EVNNPC;
- Giám đốc;
- PGĐ KD;
- Lưu VT, QLĐT (04b).

Phạm Trung Nghĩa

2

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6517 dự án đang đợi nhà thầu
  • 666 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 885 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16366 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14405 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây