Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 23:35 22/11/2020
Số TBMT
20201165385-00
Công bố
23:28 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng công trình
Chủ đầu tư
UBND huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Địa chỉ: Thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa; Điện thoại: 02373875002
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách Trung ương của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 2025
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường giao thông từ bản Bá, xã Phú Xuân đi bản Vui, xã Thanh Xuân, huyện Quan Hóa (Chương trình 30a)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Thanh Hoá

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
23:28 22/11/2020
đến
09:00 13/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 13/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 52

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành: Nhà thầu (với tư cách nhà thầu độc lập, thành viên liên danh) phải có
Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng còn hiệu lực do cơ quan có thẩm quyền
Bộ xây dựng hoặc Sở Xây dựng cấp; trong đó có lĩnh vực hoạt động tư vấn giám
sát công trình giao thông.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt
1
1.1

Tiêu chuẩn

Mức
Thang
Điểm
điểm yêu
điểm
tối đa
cầu tối
chi tiết
thiểu

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

Kinh nghiệm trong lĩnh vực Tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông đường bộ, tính từ thời
điểm ký hợp đồng tư vấn giám sát đầu tiên (kèm theo
bản Scan hợp đồng gốc để chứng minh)

6

16

Đối với nhà thầu liên danh: Các thành viên Liên danh
đều phải đáp ứng

10

≥ 9 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

1.2

6

> 6 năm đến 8 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

4,2

≥ 3 năm đến 6 năm tính đến thời điểm đóng thầu.

3

< 3 năm

0

Đã thực hiện gói thầu tương tự trong vòng 5 năm gần
đây (về tính chất, quy mô, giá trị): (Scan hợp đồng và
biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình hoặc biên
bản nghiệm thu khối lượng ≥ 80% giá trị hợp đồng)

6

Ghi chú:
- Hợp đồng tương tự: Là hợp đồng Tư vấn giám sát thi
công xây dựng công trình giao thông cấp IV trở lên
(trong đó có Hạng mục: Nền, mặt đường bê tông, hệ
thống thoát nước dọc, thoát nước ngang); có giá trị
hợp đồng > 628 triệu VNĐ;
- Gói thầu đã hoàn thành toàn bộ hoặc hoàn thành phần
lớn (hoàn thành ít nhất 80% khối lượng công việc của
hợp đồng)
- Hợp đồng tương tự mà nhà thầu tham gia với tư cách là
thành viên Liên danh thì chỉ tính giá trị phần việc do nhà
thầu đảm nhận;
≥ 02 hợp đồng.

6

01 hợp đồng

4,2

Không có hợp đồng tương tự
1.3

Đã thực hiện các gói thầu có điều kiện địa lý tương tự

0
5

(Kèm theo bản Scan hợp đồng gốc hoặc công chứng để
chứng minh)
≥ 04 hợp đồng (đạt 100% số điểm)

5

02 hợp đồng (đạt 70% số điểm)

3,5

0 hợp đồng (đạt 0 điểm)
1.4

2
2.1

Yêu cầu khác

0
3

Nhà thầu độc lập

3

Nhà thầu liên danh

1

Giải pháp và phương pháp luận

30

Hiểu rõ mục đích gói thầu

6

24

- Mức độ hiểu biết tốt: Nêu rõ chi tiết, đầy đủ mục đích,
yêu cầu của gói thầu theo điểu khoản tham chiếu (đạt
100% số điểm)

6

- Mức độ hiểu biết đạt yêu cầu: Nêu không chi tiết

4,2
11

nhưng đầy đủ mục đích, yêu cầu của gói thầu theo điểu
khoản tham chiếu (đạt 70% số điểm)
- Không am hiểu: Không hiểu rõ mục đích, yêu cầu của
gói thầu theo điều khoản tham chiếu (0 điểm)
2.2

2.3

2.4

Cách tiếp cận phương pháp luận

10

- Có giải pháp tiếp cận hợp lý phương pháp luận đầy đủ,
rõ ràng thuyết phục phù hợp với nhiệm vụ của gói thầu
và phù hợp với quy định hiện hành (đạt 100% số điểm)

10

- Có giải pháp tiếp cận, phương pháp luận sơ sài, đáp
ứng cơ bản so với nhiệm vụ của gói thầu (đạt 70% số
điểm)

7

- Không có hoặc có nhưng không phù hợp với nhiệm vụ
của gói thầu và phù hợp với quy định hiện hành (đạt 0
điểm)

0

Sáng kiến cải tiến

1

- Có đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hợp
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
(đạt 100% số điểm)

1

- Không có đề xuất (đạt 0 điểm)

0

Cách trình bày

2.4.1 Kết cấu và trình bày đề xuất

3
1,5

- Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi (đạt 100% số điểm)

1,5

- Đề xuất được kết cấu và trình bày chưa hợp lý, khó
theo dõi (đạt 60% số điểm)

0,9

2.4.2 Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

2.5

0

1,5

- Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục (đạt 100% số điểm)

1,5

- Đề xuất chưa hoàn chỉnh và không thuyết phục (đạt
60% số điểm)

0,9

Kế hoạch triển khai

8

- Có kết hoạch triển khai công việc đầy đủ (bao gồm tất
cả nhiệm vụ để thực hiện gói thầu) phù hợp với yêu cầu
của gói thầu. Mỗi nhiệm vụ cụ thể được phân tích, mô tả
hoàn chỉnh, phù hợp rõ ràng; phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến; đề xuất tiến độ nộp báo cáo (đạt
100% số điểm)

8

- Có kế hoạch triển khai công việc, không đầy đủ, hoặc
đưa ra một số điểm chưa phù hợp với yêu cầu của gói
thầu (đạt 50% số điểm)

4

- Không có kế hoạch công việc (đạt 0 điểm)

0
12

2.5

3
3.1

Bố trí nhân sự

2

Bố trí nhân sự đầy đủ, đáp ứng theo yêu cầu của hồ sơ
mời thầu (đạt 100% số điểm)

2

Không bố trí hoặc bố trí không đầy đủ theo yêu cầu của
hồ sơ mời thầu (đạt 0 điểm)

0

Nhân sự: Nhà thầu Scan hợp đồng lao động; bản
chụp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ hành nghề chuyên
môn của các chuyên gia tư vấn đính kèm cùng EHSDT

50

Tư vấn Giám sát trưởng: 01 người

20

3.1.1 Trình độ chung: Có bằng cấp thuộc chuyên ngành
xây dựng công trình giao thông

4

Đại học trở lên

4

Dưới đại học

0

3.1.2 Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

4

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công
trình giao thông còn hiệu lực

4

Không có/Có nhưng không còn hiệu lực

0

3.1.3 Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn giám sát thi công xây dựng
trong suốt quá trình làm việc (tính từ ngày cấp bằng
tốt nghiệp)

4

≥ 9 năm (đạt 100% số điểm)

4

Từ 5 đến 9 năm (đạt 70% số điểm)

2,8

<5 năm (đạt 0 điểm)
Kinh nghiệm tư vấn giám sát trưởng các công trình
tương tự (Về tính chất, quy mô, giá trị). Có xác nhận
3.1.4 của Chủ đầu tư về việc là tư vấn giám sát trưởng dự án
kê khai . Nếu không có xác nhận thì không được tính
điểm

3.2

3.2.1

40

0
8

≥01 công trình

8

Không có hoặc có nhưng không đáp tứng tính tương tự

0

Cán bộ tư vấn giám sát viên hiện trường: 04 người
(Không kể tư vấn trưởng); Cách tính điểm như sau:
Tính điểm cho từng chuyên gia theo các tiêu trí chấm
điểm rồi cộng lại chia cho số chuyên gia thực hiện

30

Trình độ chung: Có bằng cấp thuộc chuyên ngành
giao thông

10

Đại học trở lên

10

Dưới đại học

0
13

3.2.2 Chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát

5

Có chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát xây dựng công
trình giao thông còn hiệu lực

5

Không có/Có nhưng không còn hiệu lực

0

3.2.3 Kinh nghiệm ở vị trí tư vấn giám sát thi công xây dựng
trong suốt quá trình làm việc (tính từ ngày cấp bằng
tốt nghiệp)

5

≥ 5 năm (đạt 100% số điểm)

5

Từ 3 đến 5 năm (đạt 70% số điểm)

3,5

< 3 năm (đạt 0 điểm)
3.2.4 Kinh nghiệm giám sát các công trình tương tự (về tính
chất, quy mô, giá trị) Có xác nhận của Chủ đầu tư về
việc là tư vấn giám sát viên dự án kê khai . Nếu không
có xác nhận thì không được tính điểm

0
10

≥01 công trình

10

Không có hoặc có nhưng không đáp tứng tính tương tự

0

TỔNG CỘNG

100

80

Ghi chú:
- Đối với số năm kinh nghiệm của nhà thầu: Nhà thầu phải kê khai hợp
đồng để chứng minh số năm kinh nghiệm tương ứng; Kèm theo tài liệu chứng
minh.
- Nhà thầu phải bố trí đầy đủ nhân sự theo đúng yêu cầu của E-HSMT,
không bố trí nhân sự kiêm nhiệm, nếu không E-HSDT của nhà thầu sẽ bị loại.
Nhà thầu không được bố trí nhân sự đã huy động cho gói thầu khác có thời gian
thực hiện trùng với thời gian thực hiện gói thầu này.
- Để chứng minh nhà thầu có năng lực Nhà thầu phải có đầy đủ các cam kết
sau:
+ Cam kết nhân sự sẽ tham dự thương thảo hợp đồng, nếu vắng mặt nhà
thầu sẽ không được xem xét tiếp.
+ Cam kết xuất trình bản gốc Bằng tốt nghiệp đại học; các loại chứng chỉ;
chứng minh thư hoặc thẻ căn cước khi có yêu cầu đối chiếu hồ sơ của Bên mời
thầu. Việc không xuất trình được bản gốc theo yêu cầu thì E-HSDT đó xem như
không đáp ứng.
Hồ sơ dự thầu nào đạt tổng điểm  80 điểm và điểm của từng mục 1; 2; 3
không thấp hơn điểm tối thiểu của từng mục sẽ được đánh giá là đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
14

Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x 100] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

15

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6527 dự án đang đợi nhà thầu
  • 767 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 863 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16259 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14258 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây