Thông báo mời thầu

Chỉnh lý tài tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:34 22/11/2020
Số TBMT
20201165069-00
Công bố
09:28 22/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Chỉnh lý tài tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Trích từ nguồn chi phí Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:28 22/11/2020
đến
10:00 28/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 28/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
13.000.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Chỉnh lý tài tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Chỉnh lý tài tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019
- Tên dự toán: Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 2018-2019 của Ban

Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai.
- Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai
- Nguồn vốn: Trích từ nguồn chi phí Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng..
- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước (qua mạng).
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 20 ngày
- Địa điểm thực hiện: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Hoàng Mai
Mục 2. Yêu cầu về phạm vi cung cấp
Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2018-2019 theo yêu cầu của E-HSMT.
Phạm vi cung cấp dịch vụ theo bảng sau.
BẢNG PHẠM VI CUNG CẤP

1

Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng năm 2018-2019

Đơn vị
tính
Mét giá

2

Văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý

Mét giá

127

3

Thiết bị lưu trữ (giá kệ đựng tài liệu)

Bộ

7

STT

Danh mục dịch vụ

Khối lượng
127

Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu
Trong quá trình thực hiện chỉnh lý hồ sơ, nhà thầu phải tuân thủ các quy định
hiện hành về lưu trữ hồ sơ tài liệu. Nhà thầu phải khảo sát tại các địa điểm chỉnh lý và
nêu rõ hiện trạng hồ sơ.
(Trường hợp qua khảo sát nhà thầu phát hiện khối lượng của các hạng mục chưa
chính xác so với E-HSMT (thừa hoặc thiếu) thì nhà thầu phải thông báo cho Bên mời
thầu và lập một bảng chào giá riêng cho phần khối lượng sai khác này để Bên mời thầu
xem xét. Nhà thầu không được tính toán phần khối lượng sai khác này vào giá dự thầu).
- Tài liệu phải được chỉnh lý theo đúng yêu cầu nghiệp vụ lưu trữ của nhà nước:
- Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời
hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương.
- Hộp đựng tài liệu Quyết định số 248/QĐ-LTNN ngày 23/12/2002 của Cục

trưởng Cục Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn ngành hộp bảo quản tài liệu
lưu trữ hành chính
- Phản ánh đúng chức năng nhiệm vụ của các đơn vị có tài liệu đưa ra chỉnh lý.
- Bìa hồ sơ theo Quyết định số 62/QĐ-LTNN ngày 07/5/2002 của Cục trưởng Cục
Lưu trữ Nhà nước về việc ban hành tiêu chuẩn ngành bìa hồ sơ
- Đảm bảo mối quan hệ khách quan và tính pháp lý của văn bản.
- Các văn bản trong hồ sơ phải cùng giá trị
- Hồ sơ phải được biên mục đầy đủ và chính xác.
2. Quy trình chỉnh lý tài liệu:
Thực hiện theo quy trình nghiệp vụ do Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng
dẫn tại Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01 tháng 6 năm 2009 về việc ban hành
quy trình chỉnh lý tài liệu giấy theo tiêu chuẩn Việt Nam 9001:2000, gồm các công việc
cụ thể sau:
Bước 1: Giao nhận tài liệu.
Bước 2: Vận chuyển tài liệu về địa điểm chỉnh lý
Bước 3: Vệ sinh sơ bộ tài liệu.
Bước 4: Khảo sát và biên soạn các văn bản hướng dẫn:
- Lập kế hoạch chỉnh lý.
- Lịch sử đơn vị hình thành phông và lịch sử phông.
- Hướng dẫn xác định giá trị tài liệu.
- Hướng dẫn phân loại, lập hồ sơ.
Bước 5: Phân loại tài liệu theo hướng dẫn phân loại.
Bước 6: Lập hồ sơ, chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ kết hợp xác định giá trị tài liệu:
+ Lập hồ sơ đối với tài liệu chưa lập hồ sơ.
+ Chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ đối với tài liệu đã được lập hồ sơ nhưng chưa đạt
yêu cầu.
Bước 7: Biên mục phiếu tin.
Bước 8: Kiểm tra chỉnh sửa việc lập hồ sơ và biên mục phiếu tin.
Bước 9: Hệ thống hóa phiếu tin theo phương án phân loại.
Bước 10: Hệ thống hóa tài liệu theo phiếu tin.
Bước 11: Biên mục hồ sơ:
- Đánh số tờ cho tài liệu bảo quản từ 20 năm trở lên và điền vào trường số 10 của
phiếu tin.
- Viết mục lục văn bản đối với tài liệu bảo quản vĩnh viễn.
- Viết bìa hồ sơ và chứng từ kết thúc.
Bước 12: Kiểm tra và chỉnh sửa việc biên mục hồ sơ
Bước 13. Đánh số chính thức cho hồ sơ vào phiếu tin và lên bìa hồ sơ
Bước 14: Vệ sinh tài liệu, tháo bỏ ghim kẹp, làm phẳng và đưa tài liệu vào bìa hồ


Bước 15: Đưa hồ sơ vào hộp (cặp)
Bước 16: Viết và dán nhãn hộp (theo mẫu)
Bước 17: Vận chuyển tài liệu vào kho và xếp lên giá
Bước 18: Giao, nhận tài liệu sau chỉnh lý
Bước 19: Nhập phiếu tin vào cơ sở dữ liệu
Bước 20: Kiểm tra, chỉnh sửa, hoàn chỉnh việc nhập phiếu tin
Bước 21: Lập mục lục hồ sơ
- Viết lời nói đầu
- Lập các bản tra cứu bổ trợ
- Tập hợp dữ liệu và in mục lục hồ sơ từ cơ sở dữ liệu
- Đóng quyển mục lục (03 bộ)
Bước 22: Xử lý tài liệu loại
- Sắp xếp, bó gói, thống kê danh mục tài liệu loại (theo mẫu)
- Viết thuyết minh tài liệu loại
Bước 23: Kết thúc chỉnh lý:
- Hoàn chỉnh và bàn giao hồ sơ phông;
- Viết báo cáo tổng kết chỉnh lý;
3. Yêu cầu về vật tư, văn phòng phẩm:
Nhà thầu phải nêu rõ nguồn gốc, xuất xứ, ký mã hiệu (nếu có), nhãn mác (nếu có)
của sản phẩm đặc tính kỹ thuật và các tài liệu kèm theo để chứng minh. Đối với sản
phẩm bìa, hộp lưu trữ phải có giấy chứng nhận đạt chuẩn theo đúng tiêu chuẩn của Cục
Văn thư - Lưu trữ nhà nước.
Vật tư, văn phòng phẩm phục vụ chỉnh lý tài liệu thực hiện theo quy định tại:
- Thông tư số 03/2010/TT-BNV ngày 29/4/2010 của Bộ Nội vụ quy định định
mức kinh tế - kỹ thuật chỉnh lý tài liệu giấy;
Chi tiết vật tư, văn phòng phẩm theo bảng sau:

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

1

Bìa hồ sơ

tờ

126

2

Tờ mục lục văn bản

tờ

190

tờ

126

tờ

40

tờ

18

3
4
5

Giấy trắng làm sơ mi khi lập
hồ sơ
Giấy trắng in mục lục hồ sơ
nhãn hộp
Giấy trắng viết thống kê tài

Yêu cầu
(theo tiêu chuẩn do cục Văn thư
và Lưu trữ Việt Nam ban hành)
(theo tiêu chuẩn do cục Văn thư
và Lưu trữ Việt Nam ban hành)
Giấy trắng khổ A4 định lượng
<70g/m2
Giấy trắng khổ A4 định lượng
<70g/m2
Giấy trắng khổ A4 định lượng

STT

Danh mục hàng hóa

Đơn vị

Số lượng

Yêu cầu

tờ

126

liệu loại
6

Phiếu tin

7

Bút viết bìa
Bút viết phiếu tin, thống kê tài
liệu loại
Bút chì để đánh số tờ
Mực in mục lục hồ sơ nhãn
hộp

chiếc

5

<70g/m2
(theo tiêu chuẩn do cục Văn thư
và Lưu trữ Việt Nam ban hành)
Chất lượng tốt

chiếc

1

Chất lượng tốt

chiếc

0,5

Chất lượng tốt

hộp

0,01

Chất lượng tốt

11

Hộp đựng tài liệu

chiếc

7

12

Hồ dán nhãn hộp

lọ

0,25

8
9
10

(theo tiêu chuẩn do cục Văn thư
và Lưu trữ Việt Nam ban hành)
(hồ chất lượng cao, độ bám dính
tốt, có hóa chất chống chuột và
các côn trùng)

Dao, kéo cắt giấy, ghim kẹp,
13 dây buộc, bút xóa, chổi lông,
HM
1
Chất lượng tốt
các văn phòng phẩm khác
4. Yêu cầu về Thiết bị lưu trữ
Giá kệ đựng tài liệu phải theo tiêu chuẩn ngành lưu trữ, cụ thể như sau:
Kích thước: Dài 1m, cao 2m, rộng 0,4m
Chất liệu: Tôn thép theo tiêu chuẩn: chân dầy 1,8mm, đợt dầy 0,8mm. Sơn phủ
tĩnh điện mầu ghi.
Giá có 5 tầng, mỗi tầng chịu lực tối đa 70kg.
Các tấm đợt được giằng nhau chắc chắn, đảm bảo an toàn tài liệu.

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch
vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6185 dự án đang đợi nhà thầu
  • 821 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 888 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16043 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14092 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây