Thông báo mời thầu

Gói thầu giám sát số 02, 03 - ĐTXD 2021 - GS

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:48 21/11/2020
Số TBMT
20201164760-00
Công bố
17:35 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng mới 01 lộ xuất tuyến 22kV từ trạm E10.6 đến khu sinh thái Cẩm Đình - Hiệp Thuận và liên với lộ 473 E10.6; Cải tạo đường dây trung áp giai đoạn 1 năm 20021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu giám sát số 02, 03 - ĐTXD 2021 - GS
Chủ đầu tư
Công ty Điện lực Phúc Thọ Cụm 8 Thị trấn Phúc Thọ - Phúc Thọ - TP Hà Nội. ĐT: 02433.643.322 - 19001288 Fax: 02433.643.399
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn vay tín dụng thương mại
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu giám sát số 02,03 - ĐTXD 2021 - GS
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:35 21/11/2020
đến
18:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
18:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu giám sát số 02, 03 - ĐTXD 2021 - GS". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu giám sát số 02, 03 - ĐTXD 2021 - GS" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 18

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
- Nhà thầu phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
- Đối với gói thầu áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:

1

Bảng 4: Bảng chấm điểm áp dụng cho các gói thầu tư vấn giám sát Áp dụng
cho cấp điện áp 35kV trở xuống

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

1

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn giám sát

20

a

Đã thực hiện công trình tư vấn giám sát điện
Đã thưc hiện ít nhất 03 công trình tư vấn giám sát
điện trong 3 năm gần nhất (Có danh sách hợp đồng,
chi tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành,
có xác nhận của chủ đầu tư hoặc/ và đơn vị quản lý
vận hành tại Việt Nam để chứng minh)
≥ 03 Công trình

2

Đã thưc hiện công trình tư vấn giám sát điện có cấp
điện áp 35kV

9

Đã thực hiện tư vấn giám sát ít nhất 03 công trình
điện có tính chất, quy mô, giá trị(1) tương tự trong 3
năm gần nhất (Tính chất tương tự: như xây mới, cải
tạo đường dây, trạm biến áp, cáp ngầm trung thế… ở
cấp điện áp tương đương với gói thầu).
Giá trị hợp đồng tương tự: 162.45 triệu. ( bằng chữ:
Một trăm sáu mươi hai phẩy bốn mươi năm triệu
đồng)
(Có danh sách hợp đồng, chi tiết hợp đồng và biên
bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh)
≥ 03 Công trình tương tự (đạt 100% số điểm)
<03 Công trình tương tự (đạt 0% số điểm)
c

d

Đã thực hiện công trình có điều kiện địa lý tương tự
Đã thực hiện giám sát ít nhất 03 công trình có cấp
điện áp 35kV (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
trên địa bàn …(Hà Nội, đồng bằng, đồi núi…) trong
03 năm gần nhất (Có danh sách hợp đồng và chi tiết
hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành để
chứng minh)

9
0
2

≥ 03 Công trình tương tự (đạt 100% số điểm)

2

<03 Công trình tương tự (đạt 0% số điểm)

0

Uy tín của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành
viên liên danh nhà thầu):

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu
12

2
0

< 03 Công trình
b

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)

5

4

- Đánh giá đối với nhà thầu chỉ thực hiện hợp đồng
tại EVN hoặc có số lượng hợp đồng đã được đánh giá

2

Stt

d.1
d.2
d.3

d.4

d.5

Tiêu chuẩn đánh giá
tại EVN ≥ 3: áp dụng kết quả đánh giá chất lượng
được phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức
lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thời điểm ban hành
kết quả đánh giá chất lượng sau khi đã bắt đầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu trước khi trao
thầu theo quy định có trách nhiệm tiến hành công tác
hậu tuyển, đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu.
- Đánh giá đối với nhà thầu chưa thực hiện hợp đồng
tại EVN: dựa trên 03 xác nhận/đánh giá của các chủ
đầu tư trong vòng 3 năm gần nhất và bảng kê khai
đánh giá các hợp đồng thực hiện theo mẫu bảng *.
- Đánh giá với các trường hợp còn lại: dựa trên 03
xác nhận/đánh giá:
+của các chủ đầu tư không thuộc EVN trong vòng 3
năm gần nhất

+của EVN theo kết quả đánh giá chất lượng được phê
duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn
nhà thầu. Trường hợp thời điểm ban hành kết quả
đánh giá chất lượng sau khi đã bắt đầu tổ chức lựa
chọn nhà thầu, Bên mời thầu trước khi trao thầu theo
quy định có trách nhiệm tiến hành công tác hậu tuyển,
đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu.

+ kết quả trong bảng kê khai đánh giá các hợp đồng
thực hiện theo mẫu bảng *
Tất cả các hợp đồng được đánh giá là tốt/ xuất sắc
Tất cả các hợp đồng được đánh giá là đạt/ hoàn
thành/khá trở lên
Có 1 hợp đồng đánh giá cảnh báo/trung bình và các
hợp đồng còn lại được đánh giá là tốt/xuất sắc
Không có hợp đồng bị đánh giá là không đạt/không
đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém hoặc không có từ
hai (02) hợp đồng trở lên bị đánh giá là cảnh báo/trung
bình
Nhà thầu thực hiện và cung cấp ít hơn 3 đánh giá/ xác
nhận cho 3 hợp đồng trong vòng 3 năm trở lại đây
hoặc
Có từ 02 hợp đồng trở lên trong bảng (*) bị đánh giá/
nhận xét là cảnh báo/ trung bình

Điểm
tối đa

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

5
4,75
4,25

4

0

3

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối đa

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

hoặc
Có hợp đồng trong bảng (*) bị đánh giá là không
đạt/không đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém
e

Các yếu tố khác
Doanh thu bình quân trong 3 năm: 348.1 triệu. (Bằng
chữ: ba trăm bốn mươi tám phẩy một triệu đồng)
Số năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực tư vấn giám
sát công trình.

2

1

≥ 03 Năm

1

< 03 năm

0

2

Giải pháp và phương pháp luận

30

a

Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án, gói
thầu nêu trong điều khoản tham chiếu
Đề xuất về kỹ thuật có nêu các nội dung phù hợp với
phạm vi, qui mô của gói thầu, dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục công
việc quy định trong điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc được phân chia thành những nhiệm vụ
cụ thể một cách hoàn chỉnh và logic, đồng thời có
phân công cho từng chuyên gia tư vấn giám sát đề
xuất cho gói thầu.
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực hiện tốt
được công việc (đặc biệt là các công việc mang tính
đặc thù của gói thầu, thể hiện rõ trách nhiệm và quyền
hạn của chuyên gia tư vấn giám sát)
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các giải pháp cải tiến để thực hiện tốt hơn các
nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
chuyên nghiệp và tiên tiến
Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ
theo dõi
Trình bày một cách hợp lý, dễ theo dõi

4

b

c

d

đ

Kế hoạch triển khai

18
2
2

4
2

1
1

2
1
1
2
1
1
10

4

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

e

g

Có xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu
trong điều khoản tham chiếu
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với giải
pháp, phương pháp luận và tiến độ dự kiến
Kế hoạch của mỗi nhiệm vụ cụ thể được phân tích, mô
tả chi tiết và khả thi
Tổng thời gian thực hiện các nhiệm vụ (thời gian thực
hiện hợp đồng) phù hợp với tiến độ qui định trong
HSMT
Bố trí nhân sự
Có Bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các
nhiệm vụ
Bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các nhiệm
vụ được lập chi tiết, đầy đủ cho tất cả các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu
Thời điểm và thời gian huy động nguồn nhân lực phù
hợp với kế hoạch thực hiện
Các yếu tố khác2

3

Có bảng liệt kê vật tư, máy móc, trang thiết bị
.......
Nhân sự

a

b
b.1

Điểm
tối đa

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)
5

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

2
1.5
1.5

6
2
2

2
2

50

30

Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
Có trình độ đại học chuyên ngành…(phù hợp với tính
chất, yêu cầu dự án); Có chứng chỉ hành nghề phù
hợp với lĩnh vực được phân công giám sát;
Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia trở lên
hoặc tương đương
Phải là giám sát trưởng của ít nhất 3 hợp đồng giám
sát cho cấp điện áp 35kV trong 3 năm gần nhất (tương
tự về tính chất, quy mô, giá trị ...) và có chứng nhận
của chủ đầu tư, hoặc là bảng phân công lao động là
giám sát trưởng của nhà thầu nhưng phải có xác nhận
của chủ đầu tư.
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát các công trình có cấp điện áp 35kV
(tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
Chuyên gia các lĩnh vực**

20

12

Kỹ sư tư vấn giám sát phần điện (02 kỹ sư)

8

Có trình độ đại học chuyên ngành điện; Có chứng chỉ

5

3
5

4

3
30

18
2

5

Stt

b.2

b.3
b.3.1

Tiêu chuẩn đánh giá
hành nghề phù hợp với lĩnh vực được phân công giám
sát;
Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia trở lên
hoặc tương đương
Đã thực hiện tư vấn giám sát thi công phần điện của ít
nhất 3 hợp đồng giám sát có cấp điện áp 35kV trong
3 năm gần nhất (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị
...)
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát điện các công trình có cấp điện áp 35kV
(tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Kỹ sư tư vấn giám sát phần
điện
Kỹ sư tư vấn giám sát phần xây dựng (02 kỹ sư)
Có trình độ đại học chuyên ngành xây dựng; Có
chứng chỉ hành nghề tư vấn giám sát phù hợp với lĩnh
vực được phân công giám sát;
Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia hoặc
tương đương
Đã thực hiện ít nhất 3 hợp đồng giám sát tư vấn phần
xây dựng công trình có cấp điện áp 35kV trong 3 năm
gần nhất (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát điện các công trình có cấp điện áp 35kV
(tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
c ủa nhà thầu cho vị trí Kỹ sư tư vấn giám sát phần xây
dựng
Kỹ sư tư vấn giám sát khác ( 03 kỹ sư)
Kỹ sư tư vấn giám sát phần an toàn ( 01 kỹ sư)
Có trình độ đại học chuyên ngành phù hợp; Có chứng
chỉ đã trải qua huấn luyện an toàn theo quy định;
Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia hoặc
tương đương
Đã thực hiện ít nhất 3 hợp đồng giám sát tư vấn phần
an toàn công trình có cấp điện áp 35kV trong 3 năm
gần nhất (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát an toàn các công trình có cấp điện áp
35kV (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)

Điểm
tối đa

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

2

1

1

8
2

2
2

1

1

14
5
1

1
1

1

6

Stt

b.3.2

Tiêu chuẩn đánh giá
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Kỹ sư tư vấn giám sát phần an
toàn
Kỹ sư tư vấn giám sát phần môi trường ( 01 kỹ sư)
Có trình độ đại học chuyên ngành môi trường

Điểm
tối đa

b.3.3

Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia hoặc
tương đương
Đã thực hiện ít nhất 3 hợp đồng giám sát tư vấn phần
xây công nghệ thông tin công trình có cấp điện áp
35kV trong 3 năm gần nhất (tương tự về tính chất, quy
mô, giá trị ...)
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát phần công nghệ thông tin các công trình
có cấp điện áp 35kV (tương tự về tính chất, quy mô,
giá trị ...)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Kỹ sư tư vấn giám sát phần
công nghệ thông tin.
Tổng

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

5
1

Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc gia hoặc
tương đương
Đã thực hiện ít nhất 3 hợp đồng giám sát tư vấn phần
môi trường công trình có cấp điện áp 35kV trong 3
năm gần nhất (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị
...)
Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn giám sát môi trường các công trình có cấp điện áp
35kV (tương tự về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân sự
của nhà thầu cho vị trí Kỹ sư tư vấn giám sát phần
môi trường.
Kỹ sư tư vấn giám sát phần công nghệ thông tin( 01 kỹ
sư)
Có trình độ đại học chuyên ngành công nghệ thông
tin;

Thang
điểm chi
tiết (nếu
có)
1

1

1

1

1

4
1

1
1

0.5

0.5

100

Lưu ý:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực,
giải pháp và phương pháp luận, nhân sự : như quy định trong bảng trên. HSDT không
7

đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh
nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự và các tiêu chuẩn chi tiết
(nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng số
điểm về kỹ thuật. HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Bảng *: bảng kê khai đánh giá các hợp đồng đã thực hiện (mỗi hợp đồng tương ứng
với 1 kết quả đánh giá)
Kết quả được đánh giá
(nhà thầu chỉ điền vào cột tương ứng với các hợp
đồng được các chủ đầu tư không trực thuộc
Tên tất
Tên
EVN đánh giá)
cả các
Năm
chủ đầu
TT
hợp đồng hoàn
tư/ bên
không
cảnh
đã thực
thành
mời
tốt/
đạt/không đáp
đạt/hoàn
báo/
hiện
thầu
xuất
ứng/không
thành/ khá
trung
sắc
hoàn
bình
thành/yếu/kém
A. Các hợp đồng thực hiện với các đơn vị trực thuộc EVN đã hoàn thành năm trước
năm có thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu
1
2
.....
B. Các hợp đồng đã hoàn thành năm trước năm có thời điểm tổ chức lựa chọn nhà
thầu, được đánh giá bởi các chủ đầu tư khác
1
2
.....

Nhà thầu chịu trách nhiệm với tính chính xác và trung thực của bảng kê,
chủ đầu tư có quyền yêu cầu xác minh trong trường hợp cần thiết. Trường
hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian lận.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x (100)] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC

8

đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDTcó điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

9

10

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5923 dự án đang đợi nhà thầu
  • 711 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 799 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16065 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14588 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây