Thông báo mời thầu

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:48 21/11/2020
Số TBMT
20201164761-00
Công bố
17:35 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí thường xuyên năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cải tạo, sửa chữa Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:35 21/11/2020
đến
17:40 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:40 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 27

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm
của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành cụ
thể là Chứng chỉ Năng lực hoạt động xây dựng phạm vi giám sát hạng III trở lên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (100 hoặc 1.000), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt
1

Tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
a. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 5 năm gần
đây (về tính chất, quy mô, giá trị ...)
Đã thực hiện > 3 gói thầu Tư vấn gíam sát thi
công xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên,
với giá trị mỗi hợp đồng > 93 triệu đồng

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

20

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
14

12

12

Đã thực hiện 02 gói thầu Tư vấn gíam sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên, với giá
trị mỗi hợp đồng > 93 triệu đồng

8

Đã thực hiện 01 gói thầu Tư vấn gíam sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên, với giá
trị mỗi hợp đồng > 93 triệu đồng

4

Không có hợp đồng nào đáp ứng yêu cầu hoặc
trường hợp liên danh có 01 thành viên không có
hợp đồng đáp ứng yêu cầu tương ứng với phần
công việc đảm nhận.

0

18

b. Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự

6

Đã thực hiện 01 gói thầu Tư vấn gíam sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên tại Khu
vực Bà Rịa - Vũng Tàu

6

Đã thực hiện 01 gói thầu Tư vấn gíam sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên tại Khu
vực Đông Nam Bộ

4

Đã thực hiện 01 gói thầu Tư vấn gíam sát thi công
xây dựng và lắp đặt thiết bị cấp III trở lên tại Khu
vực khác

2

c. Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các
hợp đồng tương tự trước đó

2

2

Không có hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của nhà
thầu và có tối thiểu 01 hợp đồng trước đó vượt tiến
độ

2

Không có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp
đồng do lỗi của nhà thầu

1

Có hợp đồng chậm tiến độ hoặc bỏ dở hợp đồng
do lỗi của nhà thầu

0

Giải pháp và phương pháp luận
a. Hiểu rõ mục đích gói thầu

30

21
10

Am hiểu chung về phạm vi, quy mô của dự án nêu
trong điều khoản tham chiếu

4

Đề xuất về kỹ thuật có các nội dung mô tả về mục
tiêu, đặc điểm, phạm vị, quy mô của các dự án nêu
trong điều khoản tham chiếu

3

Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật có
các hình ảnh minh họa)

3

b. Cách tiếp cận và phương pháp luận

4

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục công
việc của gói thầu. Các hạng mục công việc được
phân chia thành những nhiệm vụ cụ thể một cách
hoàn chỉnh và logic; đồng thời có phân công cho
từng chuyên gia tư vấn đề xuất cho dự án.

2

Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

1

Đề xuất trình bày rõ ràng để thực hiện tốt được
công việc giám sát (đặc biệt là những công việc
mang tính đặc thù của dự án)

1

19

4

c. Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện tốt hơn
các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện.

2

Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
chuyên nghiệp và tiên tiến

2
4

d. Cách trình bày
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý,
dễ theo dõi

2

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

2
4

đ. Kế hoạch triển khai
Kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để
thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng

2

Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp luận
và tiến độ dự kiến

1

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công việc
và tiến độ nộp báo cáo

1

e. Bố trí nhân sự

3

4

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của HSMT

2

Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp
với kế hoạch triển khai

2

Nhân sự
a. Giám sát trưởng

50

35
20

Trình độ chung: Kỹ sư xây dựng. Có chứng chỉ
hành nghề giám sát công trình dân dụng hoặc hạ
tầng kỹ thuật hạng 3 trở lên.
Tài liệu chứng minh: Nộp bản sao y có chứng thực
các bằng cấp chứng chỉ liên quan.
a.1 Bằng cấp

6

Trình độ đại học thuộc chuyên ngành dân dụng

6

Trình độ trung cấp thuộc chuyên ngành dân dụng

3

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp

0

a.2.Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát

6

Trên 7 năm

6

Từ 5 đến 7 năm

3

20

dưới 5 năm

0

a.3.Kinh nghiệm ở vị trí chủ nhiệm giám sát trong
suốt quá trình làm việc

8

Trên 5 dự án

8

Từ 2 đến 4 dự án

5

dưới 2 dự án

0

b. Chuyên gia lĩnh vực giám sát xây dựng

20

Trình độ chung: Kỹ sư xây dựng. Có chứng chỉ
hành nghề giám sát công trình dân dụng hoặc hạ
tầng kỹ thuật hạng 3 trở lên.
Tài liệu chứng minh: Nộp bản sao y có chứng thực
các bằng cấp chứng chỉ liên quan.
Số lượng: 02 người (10 điểm / 1 người)
b.1 Bằng cấp

5

Trình độ đại học chuyên ngành dân dụng hoặc hạ
tầng kỹ thuật. Có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình dân dụng hoặc hạ tầng kỹ thuật hạng 3
trở lên

5

Trình độ trung cấp chuyên ngành dân dụng hoặc
hạ tầng kỹ thuật. Có chứng chỉ hành nghề giám sát
công trình dân dụng hoặc hạ tầng kỹ thuật hạng 3
trở lên

3

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp

0

b.2.Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát

5

> 5 năm

5

Từ 2 đến 4 năm

3

dưới 2 năm

0

c. Chuyên gia lĩnh vực giám sát hệ thống kỹ thuật

10

Trình độ chung: Kỹ sư điện, kỹ sư nước mỗi vị trí
01 người. Có chứng chỉ hành nghề giám sát điện
đối với kỹ sư điện.Có chứng chỉ hành nghề giám
sát nước đối với kỹ sư nước.
Tài liệu chứng minh: Nộp bản sao y có chứng thực
các bằng cấp liên quan.
Số lượng: 02 người (5 điểm / 1 người)
c.1 Bằng cấp
Trình độ đại học chuyên ngành dân dụng hoặc hạ
tầng kỹ thuật

3
3

21

Chuyên ngành đào tạo không phù hợp

0

c.2.Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giám sát

2

> 3 năm

2

dưới 3 năm

1

Tổng cộng (100%)

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ
chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu sau:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60% điểm tối đa của
tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70% tổng
số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Đánh giá bằng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 hoặc 1.000 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100 hoặc 1.000)] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ từ 20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ nhất
22

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5981 dự án đang đợi nhà thầu
  • 627 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 825 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15795 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14243 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây