Thông báo mời thầu

Duy tu tuyến đường Di lăng vào công trình đầu mối

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:50 21/11/2020
Số TBMT
20201142524-00
Công bố
16:47 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hồ chứa nước Nước Trong
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Duy tu tuyến đường Di lăng vào công trình đầu mối
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 6, địa chỉ 112 Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Trái phiếu chính phủ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phê duyệt điều chỉnh bổ sung KHLCNT
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Ngãi

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:47 21/11/2020
đến
09:30 03/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 03/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
122.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm hai mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Duy tu tuyến đường Di lăng vào công trình đầu mối". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Duy tu tuyến đường Di lăng vào công trình đầu mối" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 102

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ytu cAu vt xAv IAP
v. Ytu cAu vD Ki THUAT

PhAn 2.

chuong
I. Giri,i thiQu vd g6i thAu:
1.

Ph4m vi c6ng viQc cria g6i thAu:

1.1. T€n g6i thdu: Duy tu tuy6n duong Di

ria,

l[ng vdo cdng trinh ddu mOi

latotgo-alrN-xo ngdv.28/5/2020 cia BQ Nbng nghiQp vd Phdt
rii, pni iryet diiu chini b6 sung kd hoqch lva chpn nhd thdu' D't dn

lguydr dinh s6

"bfiin'a"'ri
H6 ch*a nudc Nttdc Trong, tinh Qudng NgAi).
l.2.Dia ttitim xAy dUng: Thi tr6n Di Ldng vd xE Son Bao, huy6n Son Hd, tinh
Qudng Ngai
1.3. Chn d6u tu: Ban QuAn ly EAu tu vd Xdy dgng Thriy lgi 6
1.4. Ngu6n vtin: Tr6i phii5u Chinh phtl

1.5. Don

vi khAo sAt, thi6t kt5 vd l{p

dr,r

to6n: C6ng ty TNHH Tu v6n Xdy dqng

cong trinh
1.6. Qui m0 x6y dgng vd th6ng sii ky ttruflt chri y6u:
a)

Vi tri, tim tuy6n:

- Diiim dAu: T4i Kml+408 - gi6p vdi duong ddu cAu Sdng Rin ctang thi c6ng'

- Diiim cutii: TqiKmll+947,7

1

-

gi6p di6m dAu tuy6n dudng

ROl vd Ro2

thuQc

c6ng trinh DAu mOi.

- Tim tuy6n: Theo tim tuy6n dulng hi6n trang.
b) Ndn vd m{t dudng:

b.1) C6c th6ng s6 chinh:
- Loai c6ng trinh: C6ng trinh giao th6ng

- C6p c6ng trinh: Dudng c6p IV midn nrii.
- V{n t6c ttri6t kti: 40 km/h.

-

Tii

trgng truc thi6t k6 mflt dudng: 120 KN.

- Chi6u ddi: L

:

10.539,7m.

.

- Chi6u rQng n6n dudng: Eo4n tir Km1+408 d6n Km10+936,98 Bn6n:7,5m; doan
tir Km10+990,81 - Kml1+947,7 Bn5n:9,0m; doan tir Km10+936,98 - Km10+990,81
chi6u rQng ndn dudng Bn6,, m0 r6ng tir 7,5m thdnh 9,0m.
- Chieu rQng mdt dudng: B.61:5,5m; rieng doan tir Kml0+990,81 - Kml1+251,03
chi6u rQng m6t dudng B.5':7,5m vdL doan ttr Kml0+936'96 - 11610+990,81 chieu rQng
m4t dudng 8.61 md r6ng tir 5,5m thdnh 7,5m.
- Dtlc ngang m{t dudng: Mat dudng ling nhga

i^4:3Vo, m4t dudng b6 t6ng im4t

- aol

- D6c ngang lA dudng:
b.2)

(6t

t*:

4%;o.

c6u m4t dudng vd xri

lj

s4t 16 m6i

taluy duong:

Hi

so mdi thiu gdi thiu Duy tu tuyiln dudng Di ldngvdo c6ng trinh diu miii

tir Kmt+408 - Km'l +344,53 vd Km7+509,33 - 1161 l+25 1,03 (L:5'936,53
ktit c6u
m +3741,65m: 9678,18m): M?t dudng xri li bing d6 dim l6ng nhga theo 5 loai
+ Eoan

sau:

- Ktit c6u lo4i 1: Ap dung cho m{t eludng nhua
ch6n chim; ktit cAu tir tr6n xui5ng:
+ Ldng nhga 1 l6p ddy 1,5cm, TCN 1,5 kght"t2;

ct bi bdo mdn (bac dAu)'

ran nrit

+ Ldm s4ch m{t rludng bang ch6i qudt, thOi hoi 6p tnr6c khi l6ng nhga'
- K6t c6u lo4i2: Apdung cho mflt cludng mflt d6 ddm bong b{t, gO gh6, 16 m{t; ktit
c6u tri trOn xu6ng:

+Lhngrhr1a216p ddy 2,0 -2,5cm,TCN2'7 kglmz;
+ Ldm s4ch mdt dudng bing ch6i qu6t, th6i hoi 6p trudc khi l6ng nhga'
cAn

- K6t c6u loqi 2A: Ap dgng cho m4t dudng mqt d6 ddm bong bft, gd
ph6i khic phpc lai dO bine phdng; k6t cAu tir trdn xu6ng:

ghO, 16 mpt,

+ L6ng nhua 216p dity 2,0 - 2,5cm, TCN 2,7 kg/m2:

+ Sria mui luyQn, bir fhU khic phUc dQ bing phing mdt dudng bdng l6p l6ng nhqa
ldp 1, TCN r,7 kgtm2;
+ Ldm sach rndt dudng bang ch6i qu6t, th6i hoi dp trudc khi 16ng nhga'
- Ktlt c6u lo4i 3: Ap dpng cho mflt dudng ph6t sinh 6 ga, ki5t c6u tir tr€n xu6ng:

:

+Lingntn;a2l6p

1
'

ddy 2,0 -2,5cm,TCN2,7 kglm2

+ L6ng nhga l6p 1, TCN 1,7 kglm2
+ V6 6 gd bing m4t dudng d6 ddm ti6u chuAn ddy binh qudn 12cm

K6t c6u loai 4: Ap dpng cho m[t eludng hu h6ng n{ng, c6 noi h6ng hodn todn
m6ng, m4t tluong; ktit cdu tir tr6n xu6ng:
+ L6ng nhga 3 ldp ddy 3,0 - 3,5cm, TCN 4,3 kg/m2
_

+ Mdt dudng ttrl ddm ti6u chuAn ddy 12 cm
+ M6ng d6 dim ti6u chtiln,2l6p dity 24cm
+ NCn dudng hiQn tr4ng, san gat lu ldn ch4t

I

git

ti

Km7+344,53 - Km7+410,43 (L:65,9m): MAt duong be t6ng cdn tlit,
nguY6n hiQn trang.
+'EoAn tir Km7+410,43 - Km7+509,38 (L:98,95m): Ntin Do?n

m6im6tdudngbangb0t6ngxim6ng(BTXM)'k6tc6utirtr6nxu6ngnhusau:
- MPt duong BTXM M250 d6 1x2 ddY 18 cm;
- Lop nilon ch6ng m6t nudc xi mAng;
- M6ng c6p ptrOi Aa ddm lo4i 1 diy 15cm;

I ho{c m6ng tludng lu ldn K>0,95'
MAt duong b€ t6ng dugc chia thinh c6c t6m c6 kich thu1c (2,75x5,0)m bing khe
- DAp bn bing c6p ptrOi Aa ddm loai

dgc vd cdc khe co. khe ddn.

d, Hi rh,io nn6, Nadc Trong, tinh

Qudng

Ngdi

7l

Hi

so mdi

thiu gdi thdu Duy tu uydn cludng Di ldngvdo c6ng trinh dAu m6i

* Do4n tir Kml1+251,03 - Kmll+947,7 \L--696,67m): Mat duong hu h6ng n[ng'
ldm mdi mai Outrng bing BTXM, ktlt c6u tri tr€n xu6ng nhu sau:
- M{t dudng BTXM M250 d6 1x2 ddY 18cm;
- Bir v€nh mflt ituong BTXM M250 d6 lx2;
- VQ sinh m{t dudng hiQn tr4ng.

Mqt duong bC t6ng dugc chia thdnh c6c tAm c6 kich thuoc (2,75x5,0)m bang khe
dgc vd c6c khe co, khe ddn.

*XrillisptldmditaluyduongdoantirKmg+511,93-Km9+591,93(L:80m):
- Ddo vd hdt dAt sat l0 m6i taluY;

-xtipb6sungrod6lu6ith6pelo4ntirKmg+531,94-Km9+551,94.(I-:zo,m)'gQm
xo
3 t6ng n6i ti6p v6i doa, .9 d6 dd, c6 L:34m (Km9+551,94 - Km9+585,94) vd dap d6
bd phia sau lmg rq d6.

.

c) C6c c6ng trinh tren duong:

c.l) 86 sung muong tho6t nu6c dqc:
.- Muong hop mdi doAn L:10m; b6n phai tuy6n do4n tir Km11+251,03 d6n Kmll+275,03 vit ti
Kmll+276,03 d6n Km11+434,03 (L :24m + 158m:182m);
- Muong hinh thang bing BTM200 dd lx2, c6 chidl rQng d6y B:0,4m, cao H.:
0,4m, m:1,0, .li, tf,. trin'm6lioan f:5m, b6n phii tuyt|n doan tu fmt t +596,25 d€n

:r.Km11+804,25vdtirKm11+805,25d}nKml1+913,25(L:208m+108m:316m)'

'

c.2) 86 sung 04 c6ng qua rlu}ng dAn sinh taiKml+629, Km2+814, Km7+215 vd
Km7+735:
- K6t cdu: C6ng vu6ng V50x50 bdng BTCT M250 dA b2, mbng dQm c6t s?n;
tudng dAu cdng bing bC t6ng M150 d6 4x6.

Chi0u ddi ciing: Kml+629 L:6m, Km2+814 L:10m, Km7+21'5 L:6m vd
Km7+735 L:8m.
c.3) Sria chfia lan can cAu tqi Km3+800, Km8+478, Km10+000, Kml0+479:

-

- cau t4i Km3+800: Ldm mdi 4 t4r lan can vd 8 rhanh tay vin bing BTCT M300
d6 1x2, son lai todn bQ gd ch6n vd lan can cAu bing son 2 lop'
- C6c cAu tai Km8+478, Km10+000, Km10+479: D6nh gi vir son 2 l6p todn b0 lan
can cAu bdng thdP'

c.4) N4o v6t rdnh dqc, h6t - N?o v6t

toin

bQ

rdnh doc L

:

8.503m;

- UOt A6t s?t ld t?i 8 vi tri;

- N4o vdt e6t aa fOi l6p tpi cria vdo, cira ra vd trong ldng 44 c6ng tho6t nu6c
ngang.

c.5) 86 sung, son sta cgc ti0u, biiin b6o vir cQt Km:

- 86 sung 139 coc coc ti€u mdi vd son lai 534 cqc tiou hiQn
130.cgc 15x15); nln sria 267 cgc ti6u hiQn tr4ng bi nghi6ng'

ou,niiiinio ""0" N"a" Trong, tinh Qudng Ngdi

c,6

(404 coc l2xl2,

72

Hi

so mdi thdu

trinh ddu m6i

thAu Duv tu

ph6t quang ch6n m6i taluy duong b6n phii tuyiln L:10,5km (tru do.n s?t 16 taluy
c6 2 b6n 16 Auong L:9,7km (tru c6c doan mdt dudng b6 tdng ldm
duong) vd tai fd
"-it
m6i);
- Thay mdi todn bQ 113 bi6n b6o gdm: 94 bien b6o nguy hiem, 16 bi6n ten cAu' 3
_

bitin chi duong.
- Son l4i 10 cQt Km.
2. Thdi h4n

hoin thirnh: 05 th5ng k6 ilr ngdy ky

h-o.

p d6ng

2.1. Thdi gian khdi c6ng vir hoirn thirnh:
- Ngay khdi cdng du
- Ngdy hodn

2.2.Yi.r

ki6n

:0111212020

thdnh

:01105/2020

cAu v6 titin tIQ:

Hodn thdnh todn b0
tir ngdy ky hqp dOng.

g6i

thdu, bdn giao dua viro sri dgng trong vdng 05 th6ng k6

- Hodn thdnh phAn ntn, m4t duhng vd xri lyi s4t ld m6i
trong vdng 3,5 th6ng k0 tri ngdy

ki

vi

c6ng trinh tr6n duong

hqp d6ng. Trong d6:

+ NOn vd m4t th6ng k0 tir ngdy ky hop
.
+ Niin vd mat duong l6ng nhga: Hodn thdnh 50% giltri kh6i luqng, trong vdng 02
th6ng k€ tir ngdy ky h-op d6ng; hodn thdnh todn bQ kh6i lugng cdn lai, trong vdng 3,5
thring k6 tt ngdy ky hqp d6ng;
+ Xt li s4t ld m6i vd c6ng trinh h€n iludng: Hodn.thdih :% gia tri kh6i luqng,
trong vdng Oi tttang ke ttr ngAy ky hqp.d6ng; hodn thdnh todn b0 khdi lugng con lai,
trong vdng 3,5 th6ng k6 tu ngdy ky h-o. p d6ng;

d6ng;

- H6 so hodn c6ng, qudn ly chdLt luong: Ho?rn thanh toan bQ h6 so hodn c6ng, qu6n
ly chdt luqng, UiCn Uan nghiem thu, hd so thanh toAn khdi luqng h4ng muc c6ng trinh
trong vdng l0 ngdy kti tri ngdy thi cdng hoan thanh kh6i luqng ngodi hiQn trudng'
- Bdn giao cho don vi st dlmg vd quy6t to6n trong vdng 1,5 th6ng k€ tri khi hodn
thdnh toan bQ cdng trinh.

Ti6n d0 th*c hiqn hqp d6ng 05 th6ng bao g6m ch gi1tri khdi luqng eluoc tlii;u
chinh, bd sung trong pham vi gi6 tri dE phdng kh6i luqng cia g6i thdu (n6u c6).
. ,r Ghi chf : Nhtng y6u cAu ti6n dQ tr€n ddy chi ld dg kiiln. Trong qu6 trinh.thuc
hiOn, Nha thiu cin can Li ,ao k6t qui kh6o s6t ihgc dia, ndng lgc cria don vl dC xdy
dUng, dC xud,t ti6n dQ chi ti6t cho.ttmg hqng rnqc c6ng trinh phn hqp, dim bio hodn thdnh
toa;b6 g6i thAu theo c6c y6u cAu v0 ch6t luqng, k! thuflt vd thdi gian hoan thdnh bdn
giao cria HSMT.

II.

YGu cdu vil t
Phdn y€u cau k! thuflt ndy trinh bity chc yeu cAu co bin v0 k! thuflt thi c6ng, yeu
s6t,
cAu v€ vflt liiu xdy dgng, theo ddi vd kitim so6t ch6t luong, xri ly vd sria chira c6c sai
tiem tra'va nghidm in,i.fro c6c hqng muc.cdng vi6c cua g6i thiu. Trong.qu6 minh thi
cone c6ns rri;h, NhA rhiu phAi tuan thu ddy du cric y6u cAu k! thuflt o dAy;.ddng thoi
Nnalniu ptrai thUc hiqn cling c6c y6u cAu k! thu4t dugc ghi trong h6 sothidt k6.

Ovi,, Ai ,nio no* Noo" Ttong, tinh Qudng

Ngdi

73

H6 so mdt thiu s6i

thiu

finh

tu tuydn

ddu m6i

phAi
Nsoai ra. tu'i thu6c vdo loai c6ng tdc cu ttr6. khi thyc hiQn hqp d6ng, Nhd thau
NhA nuoc
rharn chiEu va tudn ttru i6r ce cric quy.chuAn,.ti0u chuAn k! thuat hiQn hdnh cua
vd BQ ngdnh c6 li6n quan kh6c chua d€ cip dOn ftong h6 so ndy'
phan y6u cau ky thuit ndy ld I b0 phan cua ho.p d6ng vd c6rhi5 duo.c di€u^chinh
yOu cdu
hay bd sung irong qu6irinh thi c6ng. ViQc Nhd thiu kh6ng tuan tht drinq {An c6c
co tan n6u O ddy trong qu6 trinh thlrc hiQn hqp ddng sE dugc xem nhu vi ph4m hgp d6ng'
dA cdp ho.c chua tudugc quy6t dinh thOng qua trao dOi nhAt tri gita Nhd thdu vir Cht ddu tu'

Mgi v6n d0 chua dugc

k!

thuflt ndy s€

trinh, quy ph4m 6p dgng cho viQc thi c6ng nghiQm thu c6ng trinh:
Trong qu6 trinh thgc hiQn hqp d6ng, ngodi viQc phii tuan tht c6c y6u cAu trong
yeu c6u ky"rh;at ndy vir trong h6 so thii5t kti duqc duyQt, Nhd thAu con phii.co tr6ch
nhi6m tham khio vir tuan rhn tfit ci c6c quy chuAn. ti6u chudn xdy dpg n6u du6i ddy.
ir,a, pr,ai tham chi6u va iuan thri day elt c6c qui chuin, ti6u chu6n k!
thuAihien hdnh cta Nhd nu6c, cria c6c BQ ngdnh li6n quan chua dC cflp trong hd so ndy.
1. Quy

;6;;'riliffi

thuflt 5p d

Chc ;i6u ch uan

TT
A Quy

, TOnti6uchu6n
dinl-t chung:
.
,

1

Quy chuAn ky thuQt

2

T6 chric thi c.6ng

Qu&

gia vd an

to*

Ma
t ong *uy

hiQu

d@
TCVN 4055:2012

4

qry tioh hp thi6t kr5 t6 chric xdy dgng vd thit* kt! t6 chric TCYN4252:2012
tli cdng
Ti6u chu6n ki6m so6t chdt luqng qu6 trinh thi c6ng TC\N 8790: 2011

5

Nghipm ttru ch6t lugng thi cOng cdng trinh x6y dpng

6

Ban giao cdng trinh xdy dgng -Nguy6n tic co ban

7

An todn diQn

J

8

son phri ktit c6u th6p

TO(DVN371:2006
TCVN5640: 1991

TCVN4086: 1995

C6ng tdc tr6c dia trong x6y dung c6ng trinh

-

YCu

c6u chung

9

C6c quy dinh
dia hinh

l0

C6c y6u cAu
dia hinh

cht y6u vA ludi khong

kf

thuflt do


ch6 mat b[ng

ludi khdng ch6 cao

tIQ

C6ng t6c tric dia trong x6y dqng c6ng trinh - YOu
cdu chung
12 D6t xAy dyng c6ng trinh thriy lqi. Phdn loai
Son phu bdo v€ k6t c6u thep - Huong d5n ki€m tra,
13
girim srit ch6t lugng qu6 trinh thi
11

B

ThinghiQm,v6tli0u:
86 t6ng nqng

1

2

-

TCVN 9398: 2012
TCVN 8224: 2009
TCVN 8225: 2009
TCVN 9398: 2012
TCVN 8217: 2009
TCYN9276:2012

"6ng-

_

Phuong ph6p xic dlnh cuong dQ ndn bdng

TCVN9334: 2012

sung bflt ndy
BC t6ng n4ng

- Phuong plu{p ttt

kh6ng p}ue huy

ch*a rutdc Nanc Trong, tinlt Qudng Ngiii

*

TCVN9335: 2012

Hi

thiu Duy tu tuyiln dadng Di ldngvdo c6ng trinh diu miii

so mdi thi:u g6i

sungbit
J

4
5

6
7
8

C

Mfl

TGn tiOu chuAn

TT
nAY

TCVN 8826: 2011

Phu giah6ahqc cho b0 t6ng

H6nhqp

thriy c6ng vdbOtdng thiy c6ng - Phuong

bC tdng

phapthti
X

mdng

TCVN 8219: 2009

_

Phuong ph6p x6c dinh thoi gian d6ng k6t vd d0

-

On dintr the

TC\N6017:2015

tictr

- Phuong ph6p thri - X6c dinh cuong d0
86 t6ng - Kitirn tra vd danh gi6 cuong d0 chi.u nen
Vfi liQu kim loai - Thrik6o-Ph6n 1:Phuongphdp

X

hiQu

TCVN 6016:2011

mdng

TCVN 10303:2014
thri d

TCVN 197-1:2014

nhiQt dQ phdng

Tht.6rf Nghte.thrt

2

- Thi c6ng vir nghiQm thu
corglinf, tfru:' fqi - rct c6u bd t6ng vd b0 tong cdt thep -

J

BCt6ng kh6i lorl

4

K6t c5u BT vd BTCT toan kh6i - Quy pham thi c6ng vd
nghifrn thu

rCW++S:,tqgS

5

Sri dung m6y xay dung.

TCVN 4087:2012

6

C6ng

1

7

8

Cdng uic nen mong
YOu

cAukgthuitthi c6ng vdnghiQm thu

ttc

Ktit c6u

-Thi

t6ng cdtthdp 6p ghdp

-Thi

Cor! mnftmriy fqi - Khop nd ti6n

Cdng tric tnic trong )(D - Thi c6ng vd nglriQm thu

t7

91 15: 2012

TCVN9159:2012

-

TCVN 10307:2014

Y€u cAu rc.h,5 tao, t6p nfu vd nglriQm thu

11

i6

TCVN

vdnghiQmthu

C6ng tric hoan thiQn trong x6y
thu

15

c6ng vd

dgng - Y€u cAuthi c6ng

10

I4

TCN 59: 2002

nghigrn thu

Ktit c6u thep

i:

14

TCYN 4447:2012

9

12

TCVN 9361 : 2012

TC\N9341:2012

c6ngvdnghiQm thu

d6t - Qui ph4m thi c6ng vd nghiQm thu

bC t6ng vd bB

I

dpg. Thi c6ng vd nghiQm

TCVN5674: 1992
TCYN9377-2:2012

Krit.6, Sr ra SfCf

huong dhn ky thuAt phdng ch6ng
mrt duoi tic dQng cuakhi hflun6ng 5m
Son b6o v€ ktit c6u th6p - Y€u cau k! thu4t vd phuong
ph6p thu

TCVN9345:2012
TCVN 8789: 2011

quyph4mthi cdngvdnghiQmthu

221CN266:2000

ciu gach dri-Ti6u chuindri c6ngvdmghiQmthu
-Kt5t
C.6ng trinh thiy lqr - xay vitlfut dA - y6u cAu ky thuat thi

TCVN4085: 2011

CAu vd c6ng

cdng

v?r

nghiim

fiu

_

iop

mong c6p ptroi dri damtrong kiit clu ao duong 6 t6
Vflt liQq ttri c6ng vd nghiQm thu

D. Gu cflu vO vft

liQu x6y dgng theo ti6u chu6n

D" d, H; rh,tr r"d, N"6, Trong' tinh

Qudng

Ngdi

-

14TCN 12: 2002

TCVN 8859: 2011

Vi6l Nam
75

Hi

so mdi tht)u g6i thdu Duy tu tuyiin dadng

TT

TOn tiOu

Di ldngvdo c1ng trinh diu m6i

chuin

Me

hiQu

Xmdng

1

X
X
2

3

rndng Po6c ldng - YOu

cduk! tttu{t

mangPoocl6ng h6nhqp - Y€ucAukytlr"4

t6ngvdvta
C5t tQu chob6 tdngvdvta - YOu cdu kythuit
C6t liQu cho b€ t6ng vd vta - C6c phuong phap thri
Nudc cho b6 tdngvdvta - Y6u cAu k! thu{t

TCVN 6260: 2009

C6t liQuvdnudctrQn cho b0

BO

TCVNXD 7570: 2006
TCVN7572: 2006
TCVN4506:2012

t6ng

H6n hqp B€ t6ng trQn sin- C6c y0u cAu co ban d6nh g16
chAt hong vdnghiQm tiru

TCVN9340:2012

Y€u cAu k! thu{t

TC\N8218: 2009

-

86 t6ng thriy

c.6ng

-

H6n hqp b0t6ngthriy cdng-Y€u cauklthuflt
4

TCVN2862:2009

TCVN 8228: 2009

COtttrep ctro tCtOng
Thdp c6t b€ tdng - Phdn 1: Thdp thanh trdn tron
Thdp c6t

bO

tdng - fnan Z: mep Uantr van

Luoi thdp hirn dung trong k6t c6u b€ t6ng c6t thep - Ti6u
*uan thii5t t<6, thi c6ng Iip d4t vd nghifm thu

TCVN 1651-l:2008
TCVN 1651-2:2008
TCVN9391:2012

ciu vd t6 chtlc kf thu$t thi c6ng, gi6m s6t:
Nhd thdu thi cdng ph6i c6 hQ thdng quin ly ch6t luqng dC thUc nien nQi dung quin
qlv dinir tai olc" 25 cria Nghi tlinh s6
ry .h6i;sd;i.o"g i"v dr,rng c6ng t irh auqc
+OIZOf SniOICP ngdy nisnnts criichinh phri vc Quin ly ch6t luqng vd b6o tri cdng
2. YOu

trinh xAy dgng.
Chn dAu tu sE t6 chric gi6m s6t thi cdng xdy dgng; nghiQm thu c6ng viQc x6y dgng;
nghiQm thu giai elo4n thi c6ng xdy dr,rng hoflc b0 phfln cdng trinh xdy dgng; nghiQm thu
hoan tnailr hang mpc. cong trinh, c6ng trinh fy, dryg dua vdo sri dqng theo thing nQi
dung quy Ct,iif, pfi, vE quan lli chdLt luqng vd b6o tri c6ng trinh xdy.dpng vd Didu 7 cua Thdng tu
s6 ZAtiOrcnr-BXD ngdy 26/1012016 cia BQ X6y dpg vd Quy tlfnh chi ti6t m6t sO nqi
dung v0 qu6n ly ch6t lugng vd b6o tri c6ng trinh x6y dyng.

.

NhA thAu thiiit k6 xdy dyng c6ng trinh thgc hiQn gi6m s6t tiic gi6 theo quy dinh tai
Didu 28'cria Nghi ch6t lugng vd b6o tri c6ng trinh xdy {mg.

lj

Nhd thAu ph6i chiu hoan toan to6ch nhiQm ve ty thu6t vd gini ph6p thi c6ng cria
minh nhim dAm b6o ilan thi dAy dri c6c quy dinh k! thuat da dugc ph6 duyQt.
Nhd thAu ph6i thudng xuy6n theo d6i vi ki6m tra ch6t luo.ng thi cdng. T6t ci c6c
c6ns tiic theo d6i vd kiem tr-a ch6t luqng tai hiQn trudng cria Nhd thAu phai dugc ghi chdp
viro-sd nhflt lq, thi c6ng. D6i vdi c6c tdi liQu co bin, tdi lipu thi nghiQm, bi6n b6n nghig.m
,il..:Nh6;h# pf,ai Lap"*,a"f, hd so- luu git c6 d c6ng trudng 16n van phdng cua Nhd thiu
dd phuc uq cdng t6c gi6m srit vd ki6m tra cria Chri ddu tu vd c6c cdp c6 thdm quy€n'

Chil dAu tu vd c6c c6p c6 thAm quydn c6 quyen yeu cAu Nhd thAu xrl ly, ph6 b6
ch*a nt6c Nu'dc Trong, tinh Qudng Ngdi

trinh diu miii
H6 so mdi thiu g6i thiu Duy tu tuyiln dudng Di ldng viio c6ng

tra cho th6y kh6ng d6m b6o
ho4c thi c6ng l?i c6c hang muc c6ng vi€c md kot_eya ki6m
phi li€n quan'
,h""'dnng cAc Quy dinh ty thuQt, Nhd thAu phii chiu mQi chi
"frlif"srC
ph6i b6o c6o Gi6m srit
N6u thuc t6 hicn rrudng kh6c v6i h6 so thitit kii tn Nha ttrau
thi c6ng vd Chri dAu tu d6 xem xdt xri lli '
tru6c khi lap dgng
Nhd thAu phai trinh l! lich v4t tu, thi6t bi cho Gi6rn s6t thi c6ng
thi c6ng'
vir chi duoc thi c-6ng khi c6 x6c nhfln bing chfi k! cua Gi6m sdt
theo c6c tiOu
3. Cdc y6u cAu vd chring lo4i, ch6t lugng v{t tu, thi6t bi $im
chuAn vil phutrng Ph6P thri)
3.1. YGu cAu chung d6i vri,'i v4t tu, thi6t bi

t6t ca v6t tu. nguydn liQu. thi6t bi dua vdo xdy dgng cdngrrinhphii dung chung
foai,.ogi6i.t,ing nfian rA chdLt lugng san phAm' dim bdo ydu ciu ch6t lugngk! thuQt
q-rv +ia' 6p dqng ua.itra-i ttrictrtmg voidi6u kiQn
tiiu
cria h6 so thi6t k6 rra
"rrr}r,
"a"
v6 chAt luong
khi hriu Vi6t Nam. Truong hgp vAt tu, tt'ltit bi kh6ng co gi6y chung nhAn
minh tinh phn hgp. vni c6c
;; ffir" ir',i pt ai auq. tiEm iia. thu nghiQm dav du.de chung vi6c
thri nghipm phii tuan
thiet kti ch6p thu{n,

aa. tjnh ry inuat vir phii auqi
"or'.a,
iheo cAc ti6u chuAn 6P d1rng.
,

phdi kdm theo
T6t ci nhlrng sin phAm, hdng h6a c"g c6p lip d4t cho cdng trinh
ph6i duoc m6 ra don
rai liou hu6d;r^ia aai,van hdnh-vd bdo duong. cric tdi liQu ndy
i
gi6n, 16 rdng-va minh hga bing cdc bdn vd' s6 lieu vd hinh
quan d6n ngu6n
Nhd th6u c6 tr6ch nhiQm xu6t trinh t6t ch cdc titi liQu, ly lich li6n
cdn
ga" rr6ir,i, .fr6, lugng vflt tu, thi6t bi cho bOn A ki6m ffa; thuc hiQn c6c thi nghiQm
if,retifr." quy dinh .,ii.a" ti6u chuAn, quy ptram hiQn hdnh tru6c khi dua vdo sri dung;
irar,t,r cac qui'dinh vO qran fy "fr6t f"ori a9ilOi1at liQu, s6n phAm, c6utiQn sri dpng
cria Chinh pht.
cho c6ng trinh tai di6u 24,Nghi dinh 4612015,4{D-CP ngdy l2l5l20l5

inh'

ciu riong Olii v6i v4t hr, thi6t bi
- Todn bO vQt tu thitit bi ldp dit cho c6ng trinh, Nhd

3.2. You

thAu phii culc c4p kdm theo
v€u cAu
caralosue thi6t bi va phdi chi rO s6 nieu. Catalogue. ten nhd sdn xudt vd drip fng
.a. ,ie, .r,ra, ry thu4t"triQn hirnh. Trong trudng hsp Nha thdu
th6 bi toai;
kh6ng cung c6p dAy tlu cdc thong tin tr6n thi hd so dg thAu cria don v! co
- Todn b6 thi6r bi lap elit cho c6ng trinh ph6i cung c6p h6 so, tdi liQu dti chring
minh chinh hang vd rndi t0d%, c6 b6o hdnh cria Nhd cung c6p thii5t bi;

#;3,;',*ii.ali

- Sri dpng _ Tru6c khi sr? dung, Nha thau ph6i trinh chrlng.nh{n ,rgr,6n gti", c6c chring chi
dua vdo srl dqng.
chAt luqng, cac ket qua tilri'nghiem vd khi Cht dAu tu ch6p nhfln m6i

'

3.3. YGu cAu riOng v6i

Chi

vit tu xiy

dqng:

ti1 nhu ThuyAt minh thidt k6 bdn vA thi c6ng sO IPSStO-fffC-TM-703' tit

trang 49 diln trang 54 (kdm theo)
4. YOu

ciu vd trinh tq thi c6ng:

yeu
Trinh tu rhi cdne l6p dAt c6c c6ng viQc trong phin ydu ciu k! thuat ndy kh6ng
oam bao vdu cAu k!
iap uiel pnap.tofu"i' ti'i
.u
'o''g.ae
thuflt, phn h-o. p vdi viQc bO tri nhan h,rc, ti6n dQ thi cdng cira g6i thdu'

.i,

;;.';;;;; ili,li,fial

77

trinh diu mtii

Hd so mdi thdu sdi thiu DuY tu

nha Thuydt minh thidr k6 bdn vA thi c6ng ta tfSStO-gVfC-TM-T03, tit
trang 54 ddn rang 56 (kim theo)
Chi

fiil

5. YGu cAu vd

vfn hirnh thft nghiQm, an toin:

- Trong qu6 trinh thi c6ng, Nha thAu phai c6 trrich nhiQm thyc hiQn t6t ci c6c bi6n
ph6p b6o dim an toirn cho ngudi vd phuong tiQn.
- C6ng trinh sau khi hodn thdnh phii duoc c6c b6n li6n quan ki6m tra, thri nghiQm
vir
dd nehigm tliu dua v2ro su dgng theo quy dinh cua cdc ti6u chuAn ki thu.t hiQn hdnh
NgnJAinnsO+OizotsNo-CPngay l2l5l2115 criaChinhphnV6Quanlli chritlugng vd
bAo tri cdng trinh xAY dPng.
- Nhd thiu c6 tr6ch nhiQrn phii thi c6ng hodn thiQn dAy h6 so thi6t k6 dring quy
c6ch; thu dQn hiQn trudng th6ng tho6ng trudc khi bdn giao eludng dua vdo sri dpng d€
il6m b6o an todn.
- Nhd thAu phii li6n d6i chiu tr6ch nhiQm v1i cdctainan xAy ra (n6u c6) li6n quan
diin l6i cria Nha thiu nhu kh6ng thlrc hiQn tdt cec bign ph6p b6o ddm an todn trong qu6
trinh thi c6ng hodc ch6t lugng c6ng trinh thi cdng khOng dAm b6o.
- Nhd thAu c6 trhch nhi€m thuc hien nhiem vr|l bao hdnh c6ng trinh trong quri trinh
vdn hdnh st dung c6ng trinh theo quy rlinh .
6.

*
,

Cic y6u ciu vd phdng chiing chiy

n6

.

i

- Nhd thAu c6 trdch nhiQm thuc hiQn c6c biQn phAp phdng ch6ng chiiy, n6 t4i noi
thi cdng cdng trinh cffng nhu khu vqc l6n trai tam cria c6ng nhdn, nhd kho, c6ng xudng
theo dring c6- quy dinh tiOu chuAn vd c6c quy dinh hiQn hdnh kh6c'

-Tai circkhu vuc c6 nguy co xdy ra chdy,.n6, Nhir thiu phAi c6 ciic bi6n-b6o, trang
bi cric dqng cq phong chla chriy. ilAm bao y€u cAu khong d6 xdy ra chiiy nd griy thiQt h4i
dic biQr vinguoi. tGa tnAu pnai tngc hi€ndAy di cric quy dinh ve an todn ch6y n6 theo
quy dinh hiQn hdnh.
- Nhd thAu phAi 5p dpng cdc gihinhap pnn hgp vdi c6c ti6u chu6n vd quy dfnh cria
ViQt Nam dudi day AC aam Uao d4t yOu cAu phdng ch6y nO trong qud trinh thi c6ng;

+ QC\,/N O6l20lOlBXD Quy chuAn

k!

thuflt qudc gia vd an todn ch6y cho nhd vd

c6ng trinh.

+

'

TC\N 2622:

1995 Phong ch6ng ch6y cho nhd vd cdng trinh x6y dung

+ TCVN 3255: 1986 An todn n6

-y6u

+ TCVN 3254: 1989 An todn ch6y

-

cAu chung

y6u cAu chung

- Trong qu5 trinh thi cong phai thpc hiQn ddy du cric biQn phrip phdng ch6ng ch6y,
n6 trOn pham vi todn c6ng trudng.

- Nhtng khu vuc trdn c6ng trudng c6 chria vdt liQu d6 ch6y: xdng, dAu, hoi hoic
thi6t bi c6 6p lgc... phii dim bAo khoAng crich tdi khu vuc dan cu theo qui ch6ng chriy'nd. cO irang rdo c6ch ly vdi6c bi6n brio c6m lua. ciim nguoi kh6ng ph4n sr'r
dtin g:in dttng thdi phai bo tri vd b6o qudn c6c thiiit bi dr,rng cu phuong ti€n ch6ng ch6y n6
thich h-o. p.
- g6 tri phuong tiQn phdng ch5ng ch-6y n6 (uinh khi Co2, bti c6t, cdu li6m .") tai
hi thufln tiQq vd ldp dflt c6c bAng ve nQi qui an todn phdng ch6y chtach6y.
,hir.ng

"i

ch*a nudc Nudc Trong, tinh Qudng Ngdi

Hd so mdi thtiu g6i thdu Duy tu tuyijn dtdng Di ldngvdo c6ng trinh ddu mlii

- Khu vgc chung quanh gdn l6n tr4i vd kho vdt tu, v6n khu6n kh6ng clugc d6t r6c'
n6u dn ph6i cich xa no"i rliS vat tu, 16 cdy kh6, phii c6 rdo chin gi6 xung quanh'
ff,,
"U.
- Nhd kho ldm bang c6u kiQn ldp ghdp vd lgp bing tol kh6ng n€n lgp bing tranh' r4
dan Ai5n dC gdy ch6y viro nhtng ngdy hanh kh6.
tric criu ngudi trong virng nguy hi6m d6n noi an todn
ktit hqp chila ch6y vd b6o ngay co quan chric ndng girip d6'
_

Khi c6

chity x(ty ra ph6i lflp

7. C6c yOu cAu vii beo vQ m6i trudng

- Nhe thAu phii c6 biQn ph6p bAo el6m v0 sinh b6o vQ m6i trudng-trong qu6 trinh
rhi c6ng. ph6i c6 rna rC rint c-6ng cQng cho cong nhdn, triinh gay 6 nhi6m m6i truong'
phai ba; vQ c6nh quan, kh6ng dugc chdt cdy, ph| rirng triii vdi quy dinh cria ngdnh ki6m
ldm..

- Nhd thAu sau khi thi cdng vd hodn thdnh tAt ch chc h4ng muc theo dring b6n ve k!
thuflt do thi5t k6 rlir ra vd you cAu k! thuflt chung do Nhd nu6c vd ngdnh ban hdnh cfing
nhu ciic nQi dung neu trong bdn you ciu k! thu6t tren, thgc hien hodn thiQn c6ng trinh,
th6o d6.c6ng trinh tam, di chuy6n nguyen vdt lieu thiet bi thi c6ng ra kh6i c6ng trudng'
Nhd thAu pnai xri ly chit thai ,v0 sinh khu vgc c6ng trudng vd trd.lai mqt bing cho clia
phuong. Siu khi hodn thdnh dAy dri c6c c6ng t6c n6u tr6n Nhd thAu moi duoc xem x6t
nghiOm thu c6ng trinh hodn thdnh vd nghiOm thu todn bQ c6ng trinh '

- Cric biQn phdp giimthi6u t6c dQng m6i trudng do thi c6ng, phi hqp vdi Luflt 86o
v0 m6i trudng ViQt Nam; Lu{t d6t dai; Luat tdi nguyen nudc; c6c Tieu chu6n m6i trudng
hiQn hdnh elugc 6p dpng.

- Don vi thi cdng phAi tudn tht theo quy dlnh t4i Thdng tv s6 o2l2olSlTT-BxD
ngity 2610212018 cria BQ Xdy dgng v0 viQc Quy dinh bAo vd mdi trudng trong thi c6ng
xdy dgng cdng trinh va ch6 d0 brio c6o c6ng t6c b6o vQ m6i trudng xdy dung.
8.

Cic

yOu

ciu vd an tohn lao dQng

- Trong qud trinh thi c6ng, nhd thAu thi cdngphii tua-n lturl^c.ag qui.tljnh vC an todn
lao ilQng tAi Nghi dlnh s6 39/2016,ND-CP ngdy 1515/2016 cria Chinh phri v0 Quy dinh
chi ti6t mot s6 diitu cria Lu6t an todn, v6 sinh lao dQng, Th6ng tu 04l20l7ITT-BXD ngdy
3)l3l2}l7 cria BQ XAy dgng vd quy dlnh quAn lli an todn lao tlQng trong thi cdng x6y
dung cong trinh; Thdng tu 0312019/TT-BXD ngdy 30/7/2019 cria BQ xdy fimg vC viQc
sua d6i, bd sung mQt s6 didu cria Th6ng tu 04/2017ITT-BXD ngiry 301312017 cria BQ X6y
dr,rng vd quy dinh quan ly an todn lao dQng trong thi cdng xdy dpg c6ng trinh; VEn han
hgp nhAt s6 O:IVBFIN-BXD ngdy 051912019 cua BQ XAy dung vC quy dlnh qudn ly an
todn.iao dQpg trong thi c6ng xdy dqng c6ng trinh'

- Trong mQi hodn cinh vd trong moi trudng h-q p, Nhd thAu lu6n luon ld ngudi duy
nh6t tg chiu ir6ch nhiQm vd an todn lao dQng trong xdy llp cho dn v6n d€ ndy c6 hay
kh6ng elugc n6u trong d6 an thi0t kC.
- C6ng nhdn thi c6ng dudng ph6i dugc trang bi dt phucrng tiQn phong h0 lao dQng
nhu mfl, gan! tay, ring, kinh b6o vQ mft, khAu trang phdng bpi .
- Vira thi cdng vua d6,r bdo giao th6ng, htit sric tr6nh gdy tr6 ngai ldm tic xe'
TuyQt ddi kh6ng cluoc lam dO d6t, d6 bira bai lhrn cAn trd giao th6ng.
- Nha thau ph6i 6p dung c6c giiri pl6p phn hqp vdi c6c ti€u chu6n vd quy rlinh
ViQt Nam dudi day AC eam Uao A4t ycu iau an'todn lio dQng trong xdy l6p:

ch*a nadc Nttdc Trong, tinh Qudng Ngtii

cia

H6 so mdt thau yot th,ia DuY tu

+ QC\/N 18: 2014/BXD Quy chuAn Qu6c gia vd an toirn trong x6y dgng'
+ QC\,/N 17:2013/BLETBXH Quy chuAn Qu6c gia vi; an todn lao dQng ddi voi
c6ng viQc hin hoi.
+
26:20l6lBLDTBxH Quy chuAn Quric gia vd an todn lao dQng dOi voi

QCVN

cAu trgc.

+ QCVN 03:2011/BLETBXH Quy chuAn Qu6c gia vd an todn lao dQng ddi v6i
m6y hdn rli6n vd c6ng viQc hirn diQn.

+ QCVN 01: 2008/BCT Quy chuin ky thuat qutSc gia vA an todn diQn'
+ TCVN 4244: 86 Quy ph4m k! thu{t an toan thi6t bl n6ng'
+

TC\N

5

863 : 95

Thi6t b! ndng - Y€u cAu l6p dpt vd sri dung'

+ TCVN 4086: 85 An todn tliQn trong xdy dlrng - Y€u cAu chung'
+ Tc\,/lrl 3146:86 C6ng viQc hdn dipn - Y€u cAu chung v€ an todn'
+ TCVN 3985: 85 Ti6ng 6n mric cho phdp t4i chcvitri lao dQng'
+ TCVN 2622: 1995 Phdng ch6ng ch6y cho nhd vd cdng trinh x6y dgng'
+ TC\,N 3255:1986 An todn n6
+

TCm{ 3254: 1989 An

-

todn chriy

yOu cAu chung'

-

y€u cAu chung'

+ TCVN 3147:90 Qui ph4m an todn trong c6ng tdc xt5p dd - YOu cAu chung'
9. BiQn ph6p huy tlQng nh6n lgc vir thi6t bi phqc vg thi cdng:

a.
_ Nhd thiu phai kinh bdy trong ho so dg thiu c6c biQn phrip h,uy dQng nh.an lyc vir
y6u cau cdng viQc vA ti6n.d0 cu th6 cua g6i th6u. Trong
,' thi6t bi phuc vu rhi cdng dap ung
c6ng. thi6t b! tung giai doan thi cong; ngu6n so hlu. chung
do phai-ghi rd so lugng nhiin
loai, ndng suAt cua thiet bi.

Sau khi trfng thAu, Nha thAu c6 tr6ch nhiQm b6
phhp dad6 ra khi dU thAu, ddp ring y€u cAu thi c6ng,

-

10. YGu cAu vd bign

phip thi cdng t6ng th6 vh

tri nh6n lgc, thitit bl dring

biQn

c6c h4ng mgc:

- Tr€n co sd h6 so thi6t k6, ti6n dQ y6u cAu cua g6i thiu vd t6ng ti6n dQ chung,

Nhd thau can di6u rra nghien criu thgc tii hiQn trudng cria goi thau dc thiet ke biQn ph6p t6
chric thi c6ng tong tht) cho toan bQ g6i thAu vd cq th6 cho timg h4ng mqc c6ng trinh trong
g6i thdu.

.

- BiQn phAp td chric thi c6ng phAi dugc NhA thdu thd hi6n trong h6 so dg thAu dC
ldm co s6'xdf thAu. Nha thAu c6 trrich nhi6m thUc hign dring c6c biQn ph6p td chirc thi
cdng - C6 giai phrlp thi cdng phi hop. da.rn bio c6ng tiic giao thdng tr6n tuy6n dudng tu
Thi rrdn Di Lang ddn Cdng trinh DAu moi. di viro c6c xd trong khu vuc trong su6t qud
trinh thi cdng g6i thAu.
- Nhd thAu cO thO d0 *u6t thay d6i biOn ph6p t6 chtc thi c6ng phi hqp vdi diiiu
kiQn thgc t6 trong qu6 trinh thi c6ng nhung ph6i ddm brio c.ac y6u, cdu k! thuQt ch6t
lugng, iien dQ chungcna cong trinh dong rhdi phdi duoc Chrl ddu tu dong y bdng vdn bdn
,Oi iuq. rhlrc hiQn-. Gie hqp d6ne sd kh6ng di6u chinh cho viQc thay ddi biQn ph6p thi
c6ng do Nhd thAu dd xu6t.
Dr{ d, H6- ,h,1,

,"6"

Nadc Trong, tinh Qudng

Ngdi

80

Hi

so mdi

thiu gdi thiu Duy tu tuyiln dadng Di ldngvito c6ng trinh diu m6i

11. YOu cau vd trp thiing ki6m tra, girim s6t ch6t luqng cta nhh thiu:
qu6n
- QuAn li ch6t lugng thi cdng xAy dung cdng trinh bao g6m c6chopt dQng
vdnghi6m thu
ch6t luqn; ;ira ,tna tnAu'ra'y Ogng,-glam sat thi c6ng xdy dqng c6ng trinh
van thi6t k.'
c6ng trinh-xAy dgng cria chii dAu tu, gi6m s5t t6c gi6 cria nhd thau tu

lj

- Nhd thAu thi c6ng phii c6 hQ thdng qu6n lf ch6t lugng dtS.thUc hiQn ndi dung
-av dgng cdng t.ini, a.'09 quy dinh t4i diiiu 25 *,')qni a*n
quan r1, .rr6ir"qrg ,hi
"orZ
c6ng
.J+etiOf S,,,f..f O-C"p ngay lTtStZOtS iru Chinh phu v.e Qurin ly chAt luqng vd bio tri
trinh x6y dlmg. D6 ddp ring c6c ydu cdu tr€n. Nhri thdu phAi:
+ C6 bO m6y thgc hiQn c6ng t6c qu6n ly ch6t luqng thi c6ng;

+ Qui trinh ki6rn tra ch6t lugng phi h-o. p y€u cAu g6i thdu;
+ Co sd vflt ch6t, trang thi6t bi kiOm tra ch6t lugng, d6p ring yOu cAu g6i thAu'
12. Citc yOu cdu

khic:

- Nhd thau ph6i chiu chi phi cho cric dich vu sau: Nhd ldm viQc, 16n tr?i tam thdi,
ho'p
nhd kho, nhd vQ sinh vd nhtng phuong tiQn kh6c phUq w c6c c6ng viQc thqc hiQn
n.Qi
aOnn .ru Nha rhAu tai cong t*ong. flrU. hign vigc cim bidn b6o t4i c6ng trudng.
;G;
eo* ien o,ian, eoiit A, (hqng mpc cong viQc). t6n Chri dau tu' Nhd thau
thi ing, TVGS, Tu v6n thii5t kc, thdi gian hodn thdnh theo dring quy dinh'

;;;

]]i!

Nhd thau ph6i tu b6 tri phdng
minh tr6n cOng trudng.
_

III.

Cric

Kf

TT

bin

hi€u

Nq33lD-Bvrc-T02

1

Nq331D-BVTC-0l

2

t

J

No331D-BVTC-03

4

Nq331D-BVTC-o4

5

6

Nq33tE-BVTC-o5
Nq33lD-BVTC-06

7

t

t!:l to-svrc-oz

to-evrc-oz

Ghi chti

bin vE
Tnp hd so'thi6t k6 bin vc thi c6ng
TGn

Binh dd tuy6n
Tr6c doc tuy6n

Stra

chta mdt
,.1

duong Dang
cdch va 6 gd,
ldng nhwa

Bing y6u t6 dudng cong
Cit ngang di6n hinh doan v6 6 gd l6ng
nhua

Tric ngang tuy6n do4n v6 6 gd, l6ng nhlra
Binh

dO

tuy6n doan n6n dudng truqt tr6i

Cit ngang di6n hinh rloan nOn cludng trugt
Tric ngang tuyt5n iloan

Eoqn n€n
dudng ,truqt

tr6i
nAn dudng

tr6i

trugt

8

Nq331D-BVTC-o8

9

Nq331D-BVTC-09

Trac doc luyen doan cuol tuyen

10

No331D-BVTC-10

C6t ngans diiln hinh do4n cutll

11

No33ID-BVTC-11

C6u tao khe co ddn

t2

Nq331E-BVTC-12

Tr6c ngang doqn cu6i tuy6n

13

No33tD-BVTC-13

t4

No33lD-BVTC-14

Binh dd tuy6n do?n s4t ld rq4{4lgyiugrna
Tric ngang ditin hinh rlo4n tuyi5n s4t 16
rndi laluy dr.rong

D" d"

crja

v6:

I

ta::

lirn vi6c, phdng 0, phdng dn...cho nh6n vi6n

. i.

Irol

Ii;;hrt" ,"6., N"d, Trong' tinh Qudng Ngdi

lqyin

-

Doqn cu6i
ruydn: S&a
chtra tdng
cudng mrtt
dadns BTXM

Doqn tuydn
sqt l0 mdi
taluy duong

81

H6 so mdi thdu gdi thiiu DuY tu

TT

Kf

T6n

hiOu

bin

Ghi chti

vE

Chi tii5t rq d6

15

No331D-BVTC-15

T6

Nq33lD-BVTC-16

17

NO331D-BVTC-16,4.

Tltven

18

No331D-BVTC-17

Chi ti6t muong hQp dgy ig4

t9

Nq33tD-BVTC-18

BAn ve c6ng V50x50

20

No331E-BVTC-19

Chi ti6t th6p c6ng V50

2t

Nq33lD-BVTC-20

Lan can tay vin cAu

22

NO331D.BVTC-2OA

L:l8m (phii tuyi5n)
Lan can tay vin cAu L:18e1t.4ltuy9!L-

23

No331D-BVTC-21

Son lAi lan can th6p

24

Nq331D.BVTC.21A

Cit ngang di6n hinh ranh dqc b6i l6P

l)

NO331D-BVTC-218

26

Nq331E.BVTC-21C

C6ng tho6t nu6c ngang bi. lAi ]Qp
.Th6ne k6 h6t d6t rn4t duong

27

Nq331D-BVTC-22
Nq33 tD-BVTC-23

Binh dd an todn giao th6ng
Chi tit5t c6c loqi biOn b6o

No33tE-BVTC-24
Nq33tD-BVTC-25
Nq331E-BVTC-26
No331D-BVTC-27

C6u tao tru biiSn

Nq331E-BVTCTM-TO3

Tfp thuyiit minh thi6t k6 ban vG thi

28
29
30
31

32

II

Tric ngang

do4n tuy6n sat ld m6i taluy

duong

Tric dqc muong tho6t nudc doc cu6i
;

E:!q

j

b6o

C6u tao coc ti0u, cQt Km hiQn trang
C6u t4o coc ti6u thi6t kC m6i
Cht nsang dit5n hinh ph6t quang, b4t

c6ng

D,r dn H6 chua nadc Nudc Trong, tinh Qudng Ngdi

Cdc c6ng
trinh ffAn
tuyen

16

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6858 dự án đang đợi nhà thầu
  • 268 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 254 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16505 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây