Thông báo mời thầu

Xây lắp công trình, thiết bị

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:54 21/11/2020
Số TBMT
20201163572-00
Công bố
11:42 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, thôn An Phú, xã Song Mai
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây lắp công trình, thiết bị
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu điều chỉnh dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, thôn An Phú, xã Song Mai
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công gói thầu số 04: Xây lắp công trình, thiết bị thuộc dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư cạnh đường Trần Hưng Đạo, thôn An Phú, xã Song Mai
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
11:42 21/11/2020
đến
15:00 11/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 11/12/2020
Mở thầu tại
Ban QLDA ĐTXD số 1 thành phố Bắc Giang; Tầng 4, Tòa nhà Liên cơ quan 01- Trụ sở làm việc Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Bắc Giang; số 01 đường Lê Thánh Tông, thành phố Bắc Giang.
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.000.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây lắp công trình, thiết bị". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây lắp công trình, thiết bị" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 36

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

-

. -

----

UBND THANH PHO BAc GIANG
BAN QLDA DTXD SO 1

s6:

124/QD-QLDA

------

---------

CONG
. HoA xA HOI. CHi) NGHiA VIET
. NAM

DQc l~p - Tl! do - Hanh phuc
TP. Bac Giang, ngay 20 thdng 11 ndm 2020

QUYETDJNH
V~ vi~c phe duy~t H8 so IDO'ithAu va danh sach ta chuyen gia d§u thAu
G6i thAu s8 04: Xay l~p cfmg trinh, thi~t bi
ThuQc rll.r an: HTKT khu dan cu canh C:hf9'ngIrAn Hung Dao,
thon An Phu, xii Song Mai
GIAM DOC BAN QLDA DTXD SO 1 THANH PHO BAc GIANG
Can cu Ludt Diu thdu ngay 26 thang 11 ndm 2013;
Can cu Nghi dinh s6 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phu quy dinh
chi tiit thi hanh mot
. s6 diJu cua Luat
. Ddu thdu vJ lua
., chon nha thdu;
Can ctr Thong tu cua Be) ki hoach ddu tu: s6 03/2015/TT-BKHDT ngay
06/5/2015 vJ viec quy dinn chi tdt 19p h6 SO' mai thdu xay lap; s6 19/2015/TTBKHDT ngay 27/11/2015 vJ viec quy dinh chi tiit 19p bdo cao tham dinh trong
qua trinh t6 chuc lua chon nha thdu;

Ciin cu cac Quyit dtnh cua Chu ttch UBND thanh ph6 Bac Giang: s63443/QDUBND ngay 16/11/2020 vJ vi?c phe duy?t diJu chinh ki hot;lch hra ch9n nha thdu; s6
3165/QD-UBND ngay 13/10/2020 vJ vi?c phe duy?t thiit ki BVTC-DT cong trinh:
HTKT khu dan (-'if otjnh dUf)'ngTrJn liung Dgo, than An Pha, xCiSong A1ai;
Thea dJ nght cua Be)phgn Ky thugt tt;li To trinh ngay 20/11/2020; Bao cao
tham dinh ngay 20/11/2020 cua Be)phgn Ki hot;lch- T6ng h(Jp.
.
QUYET DJNH:
Di~u 1. Phe duy~t H6 sa mai th~u va Danh sach t6 chuyen gia d~u th~u g6i
th~u s6 04: )Cayl~p cong trinh, thi§t bi thuQc dl,l'an: HTKT khu dan Cll C(:lnhduang
Tr~n Hung D(:lo,thon An Phu, xii Song Mai v6i cac nQi dung sau:
1. H6 sa ffiai th~u: bao g6m 03 ph~n (Co h6

SO'

kem theo)

- Ph~n thu nh~t: Thti Wc d~u th~u
- Ph~n thu hai: Yeu c~u v~ xay l~p
- Ph~n thu ba: Di~u ki~n hqp d6ng va bi@um~u hqp d6ng
2. Danh sach t6 chuyen gia d~u th~u:
-Ong:UDUcThll-

T1Um1gBQpl$lKyth~BanQLDABTXDs611P-

T6truong

- Ong: NguySn

van Huan - can b9 Quy D~u illphat trien tinh B~c Giang - T6 vien

Di~u 2. B9· phan Ky thuat, KS hoach - Tong hQ'P Ban QLDA DTXD s6 1
thanh ph6 B~c Giang va cac don vi, ca nhan lien quan co trach nhiem t6 chirc thuc
hien Iva chon nha thau thea dung quy dinh hien hanh cua Nha mroc,
Di~u 3. B9 phan Ky thuat, KS hoach - T6ng hop Ban QLDA DTXD s6 1
thanh ph6 B~c Giang va cac dan vi, ca nhan lien quan din cir quyet dinh thi hanh.z.
NO'inh!l~
- Nhu di€u 3 (d~ thuc hien);
- Luu: HS, VT.

Ban di~n tii':
- CT, cac PCT UBND thanh ph6 (B/c);
- Phong TC-KH thanh ph6 (B/c);
lIDND~DBND thanh ph6.

-vr

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6212 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 898 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16064 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14107 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây