Thông báo mời thầu

Thuê tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:49 21/11/2020
Số TBMT
20201155743-02
Công bố
09:37 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thuê tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn kinh phí dành cho các hoạt động bổ sung Năm chủ tịch ASEAN 2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Tổ chức Hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
08:48 21/11/2020
đến
09:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thuê tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thuê tổ chức hội nghị thúc đẩy hợp tác giữa ASEAN và APO trong lĩnh vực năng suất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phumn 2. YEU CAU YE Kc THUJLT
Chtrong Y. YEU CAU yE KS THUAT
1. Giri thiu chung v dty toán và gói thti
- Ten gói thu: Thuê t chüc hi nghj thüc dy hçip tác gifa ASEAN và APO
trong lTnh vrc näng sut
- Thuc dr toán: T chüc Hi nghj th(ic dty hçip tác gicra ASEAN và APO trong
lTnh virc nng suit
- HInh thüc lira ch9n nhà thu: Chào hang ctnh tranh thông thu?mg, qua mng.
- Phucmg thüc hra ch9n nhà thAu: mt giai don, mOt tñi h so
- Loai hçip dng: tr9n gói
- Quy mô gói thu: t chüc 01 Hi nghj quc t tti khách stn 5 sao, vói 200
dti biu tham dir gm Lãnh dio B KH&CN, dti din mt s t chüc qu& t và
dai sü quán các nuOc thành viên ASEAN và APO tai Ha Ni, di din Vit Nam
ti các Uy ban lien quan cüa ASEAN, dai din mt s B, ngành, tru?mg Dti hQc,
Vin nghiên ci'm, doanh nghip... V phIa nuâc ngoài theo hInh thüc trrc tuyn có
Tng thu k) APO, Tng thu k ASEAN, Ban thu k APO, Ban thu k ASEAN,
Lânh dao và dai din các t chirc näng suit cüa thânh viên APO, các üy ban
chuyên ngành cüa ASEAN, các t chirc quc t lien quan dn linh vrc näng sut
chtt luçmg
- Dja dim thirc hin: TP. Ha Ni.
2. Yêu cu v k5 thuât
Nhà thu phâi dáp i'rng các yêu cu v k5 thut di vói vic cung cp djch vii
dam bâo các yêu cu nhu sau:
Danh
TT

miic dlch
VU

Yen cu cn dat
Yêu can k thuât

s

hrçrng

Hi
trrnYng

- Din tIch t6i thiu 1200rn2.
HOi trming - PhOng h9p b6 trI theo yëu cu cüa Ben m?ii thu, có y
bin chi dn, giy vit, but vit, kço thorn, man chiu, may
lan h9p
phiên toàn chiu, standy chào don dai biu, bin chi dan, bc phát biu,
th
hoa tucii trang trI bc phát biu, hoa tuoi bàn dti biu, bàn
dang k) dai biu.

01
phông

TT

Danh
mic dlch
vti

Yêu can cn dLt
Yêu cu k5 thut

s
hrçnig

- Giài khát 2 buM sang — chiu. Bao gm: trà, café, 4 loai hoa
qua, 4 1oti bánh ngot. Co khu vrc riêng dành cho khách VIP.
- Khu virc bàn dti biu Vip lam bin riêng, có nhân viên
phic vi riêng.

2

Phông thu
k dành
choBanth
chi'rc

PhOng châ
khách vip

01
- Din tIch ti thiu 150m2.
phông
- Sp dltt theo tiêu chuin bàn bu dc, gh xung quanh.
- Co Wifi kt n& rnó, Diu hôa.
- BS trI dty dü may photo (02 may), may in (02 may), latop
(05 may) và van phông phm phiic vi cho vic in n tài 1iu.
- Co biên chi dan.
- Nhân viên takecare trrc trong qua trinh t chirc hi nghj.
01
- Din tIch ti thiu 732 hoc có siirc chira cho 30- 40 khách.
phOng
- Sp dt theo yeu cu cüa Ben m?yi thu, b6 trI bàn gh sofa
sang tr9ng, rng, cO tay d?a.
- Co trà, Ca phê nóng, hoa qua tti phOng.
- Co nhân viên phiic vi và tnrc tti phOng.
- Cung ctp dÀy dü hoa tuoi trang trI, giÀy, but, nuâc ung,
kço thcnm
- Din tIch ti thiu 1 80m2
- Sp dt theo yëu cÀu cUa Ben rni thÀu, bé trI dÀy dü bàn
gh cho 30 —40 khách.
- Co nhân viên phc vi va trirc tui phông.
- Cung cap day dü hoa tuci trang trI, giây, but, nuâc uông,
kço thorn.

4

PhOng h9p
song
phuing

II

Thth bi hi tru*ng và trang tn 1ii tru*ng
- KIch thuâc Sm x 3m.
Phông

trang trI

2

Man hinh
LED

- Thit k theo yêu cÀu Ben m?yi thÀu.

01
phOng

01
chik

- In btt Hi-flex chng xuyên sang, khung stt hoàn thin san
phÀm.
- Man hInh LED indoor P3, chUng 1oti bong led SMD 2121.
- Khoàng cách dim ành: 3mm
- S6 dim ành/m2: 3 bong Led 1 dim ành.
- Cu&ng d sang: > 2200 cd/rn2.
- KIch thuâc module P2.5: 192mm x 192mm.

01
chic

TT

Yêu câu can dt

Danh
mic dlch

Yen câu k thuât

VU

.

s

hrçrng

- KIch thuOc cabinnet: 576x576x68mm.
- Sé màu hin thj: 16,7 triu màu ctn 2 18.000 ti màu.
- Góc nhIn:? 140 d (nhIn ngang) — ? 90 d (nhIn ti'x duâi
len).
- Bao gm dty dñ thit bj phi trq switch led, day jack tin
hiu, giàn truss...
- KIch thuâc man hinh chInh: 7m x 4m.
- KIch thuâc 2 cánh 2 ben: 5rn x 4m.

3

C?tovàd
bàn các
nirOc
ASEAN

,
.
.
.
,.
- Cor chat 1iu vai hia phi bong khong nhan gom cci 10 nuorc
Asean va Co chung Asean.

Hoa cài ão
dai biu

- Loti hoa tuori.

0lbô

- Bao gôrn c, chân c. Chân c? có dithng kInh 20mm, chiêu
dài 1,8m.

- Co dài liia in Ni dung và Logo cüa hi nghj.

200
ngun

Micro
bàn

- Mic không day, phiic vii phát biu tii ch&
- K& ni dng b vOi h tMng am thanh, tin hiu duàrng
truyên on djnh.

200
chic

6

Kt Mi
mng

Tic d dung truyn 200MB/s dam báo chtt luvng live
stream, call video.

01 gói

7

Hthông
kt Mi bô
trôn hinh
ành am
thanh ra
may chieu,
man chieu
hoac man
hInh LED

H th6ng gm có:
01 gói
.
- Hp chü tch k thut so. (Array microphone, Fully Digital
Network DSP conference system, Video Tracking, Desktop).
- Hp dai biu k thut s, (Array microphone, Fully Digital
Network DSP conference system, Video Tracking, Desktop).
- Bô diu khin trung tam k thuât s (Dante Technology,
. . .
Fully Digital Network DSP conference system, Video
Tracking, Ghi am vào USB).
- Hp chia.
- Phân rnêm diêu khiên, cài dt cho h thông hi thão.

8

H thng
may quay

- HD PTZ video conference camera 1. 1/2.7' CMOS,2.07
Megapixles, max Full HD: lO8Op/60
- Zoom: 12X Optical Zoom, 13.5mm 42.3mm, F1.8
F2.8,32X Digital Zoom.

03
chic

TT

YêU CftU can dat

Danh
miic dich
V11

Yen

can k5i thuât

hrqng

- H trçi: 2D&3D Digital Noise Reduction
- Góc mi lan: Super wide angle: 72.5°
- Quay quét: 340°Pan,120°Tilt
- Cng ra: HDMI, USB3.0, RJ45
- Cng khác: CVBS, Audio, RS232, RS422/485
- Tixcing thIch các phn mm khác nhau
Man hInh
LCD

Man hmnh LCD Plasma 70 inch Ultra HD 4K kern h thé,ng
kt ni vOi man hInh

14
chik
01 b

H théng ánh sang, gm:
24 Par Led lights - 54pcs/3W; 12 Par Halogen 64 - 1000W;
12 den Profile dánh focus cho san khu; 12 den Blinder khán
giâ; 20 moving beam Legend 330W (3 in 1); 2 may khói; 2

Thiêtbiâm
•&

A
A
•)

may follow light; 2 cçt treo den hai ben; Ban dieu khien anh
thanh và
•A
A
A
A
sang; Tu diçn, day cap diçn, day tin hiu.
10 ánhsáng
He thông am thanh, gôm:
cho h9i

12
ba full treo cong suât 2500 Whoa; 06 ba siêu tram; 06 ba
nghi
lam side field và Front field; 04 ba monitor san khu phiic
vii phát biu, biu din; 10 mic không day; 02 chân mIc; Bàn
Mixer Digital; góc k thut có tAm che k5 thut chuyên
nghip; Tü din, day cap din, day tin hiu
SS

A

12

01 gói

Thit bj
ghi am

- Hai kênh ghi am dtu vào
- H trçi the nhO tth 32G
- Ti.wng thIch h sinh thai kt néi cüa Zoom
- Chit lugng am thanh len tâi 24bit/96kHz
- Cng giao tip micro USB
- Si'r diing pin AAA, Lithium hoc NuMB tiêu chun hoc b
chuyn di AC
- Thñ gian ghi am lien tiic tâi l0h vâi 2 pin AAA

ien tA
mica dat
bàn

- Bin ten dat bàn chü T
- Thit k& in màu chtt
gity C 150 nhâp khu, in hai mat,

•A
A

rnau sac phu hçip cho vic phan chia thanh phan dii bieu
- Kich thuâc: 11,8cm x 25cm

100
chic

lieu

TT

Yêu cu cn dtt

Danh
muc dch

Quay
III phim,
chiip anh

Yêu câu k5 thuât

Bao gm 02 may ành, 03 may quay, nguii chp, ngu?i quay,
dimg và biên tp lai ành/phim, trã san phm hoàn thin
- Bao gm phông an riêng, rng, trang trI hoa ti.wi bàn tic,
ánh sang trang trI cc bàn, bin chi dan.
- Co thirc chin in trên form sang trQng trên bàn tic.
- Khàn 1tnh, khän an, phiic vii theo tiêu chun 5 sao.
- Khu virc bàn Vip lam bin riêng, có nhân viên phiic viii
riêng.
- Nhân viên phiic vii có khã näng nói ting Anh thành thao và
üng bin linh hoat trong mçi tInh huSng, theo tiêu chun 5
sao.

s
ltrqng
02
ngày

200
khách

- Th?c chin nhu sau:
Tic chiêu
Iv jj jj
biêu

+ Sñp thjt cua trong trái bI do
+GOi hài san kiu Thai
+ Nem Viêt Nam
+ Tom hum tre nuOng phomai (mi ngu?ii ni9ra con)
+ có rau cü qua kern)
+ Than bô nuâng cun lé hoc Ca hi áp cháo s& chanh leo
+ 01 giOi bánh rn', bci
+ SO dip chiên lê tao
+ Cài lan sot dâu hào nâm huong
+ Cirn chiên Durng Châu
+ Hoa qua nhit di
+ Do uông: 01 nuOc suôi/ nuâc ng9t/bia và ly khai tic

3. Yêu cu khác:
- Thôi gian. dja dim t chüc Hi nghj:
+ Thii gian: trong 02 ngày 10 - 11/12/2020.
+ Dja dim: khách stn dat tiêu chdtn 5 sao tai Ha Ni.
- Thi& bj phiic vi,i Hi thão: Nhà thu phài có bàn cam k& có dy dü thit bj
d t chüc Hi thào theo yêu cu tai Miic 2, Chuong nay dng th?ñ cung cp tài

1iu chüng minh thi& b thuc so' htu cüa nhà thu hotc có th di thuê nhung
nhà thu phãi chüng minh khà nàng huy dng d dáp üng yêu cu cüa gói thu
hoc gity xác nhn cüa dcin vj cung cp djch vii khách san v vic cam kt dáp
irng dy dü các thi& bj. Trithng hqp di thuê thI phái có hçip dng thuê thi& bj và
tài 1iu chi'rng minh thit bj thuc so' htiu cüa ben cho thuê.

GIAI PHAP vA PHIYNG PHAP LUJN TONG QUAT
DO NHA THAU E XUAT BE THITC HIN D!CH VJ PHI TIf VAN
Nhà thdu chudn bj d xudt giái pháp, phiro'ng pháp luçin tdng quát thirc hin
djch vy theo các ni dung quy djnh tgi chuv'ng V, gm cthc phn nhu' sau:
1. Giáipháp vàphu'o'ngpháp lun;
2. Kê hogch cong tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6537 dự án đang đợi nhà thầu
  • 754 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 874 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16268 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14277 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây