Thông báo mời thầu

Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:34 21/11/2020
Số TBMT
20201163023-00
Công bố
09:22 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Giang

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:22 21/11/2020
đến
09:00 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.000.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự toán và gói thầu
Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn
Tên gói thầu: Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y
tế huyện Lục Ngạn.
Tên dự toán: Mua sắm phim Xquang kỹ thuật số năm 2020 của Trung tâm Y
tế huyện Lục Ngạn.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, trong nước, đấu thầu qua
mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 1 túi hồ sơ.
Loại hợp đồng: Trọn gói
Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp và các nguồn thu hợp pháp của đơn vị.
Địa điểm thực hiện: Trung tâm Y tế huyện Lục Ngạn - Địa chỉ: Thị trấn Chũ,
huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
2. Yêu cầu về kỹ thuật:
2. Yêu cầu về kỹ thuật
Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ các thông
số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải cung cấp đúng và đủ chủng loại, khối lượng
hàng hoá nêu tại Bảng Phạm vi cung cấp hàng hóa của E-HSMT;
- Hàng hóa cung cấp phải nguyên đai, nguyên kiện theo quy định của nhà sản
suất. Có đầy đủ ký mã hiệu, hãng sản xuất, nước sản xuất.
- Các trang thiết bị y tế và hàng hóa dự thầu cho gói thầu này phải đảm bảo đủ
điều kiện lưu hành tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
- Hàng hóa mới 100%, sản xuất năm 2019 trở lại đây.
- Yêu cầu cụ thể về thông số kỹ thuật các hàng hóa quy định cụ thể ở mục 2.2.
Chương này;
- Quy định về phân nhóm và việc dự thầu của nhà thầu vào các nhóm của gói thầu
được quy định tại Điều 4, Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế, cụ
thể như sau:
1. Quy định về phân nhóm
a) Nhóm 1 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:

1

- Được it́ nhấ t 02 nước trong số các nước thuộc Phụ lục số I kèm theo Thông tư
14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế (sau đây gọi tắt là nước tham chiếu) cấp
giấy chứng nhận lưu hành tự do;
- Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
b) Nhóm 2 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
- Được it́ nhấ t 02 nước tham chiế u cấ p giấy chứng nhận lưu hành tự do;
- Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
c) Nhóm 3 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
- Được it́ nhấ t 01 nước tham chiế u cấ p giấy chứng nhận lưu hành tự do;
- Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
d) Nhóm 4 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
- Được it́ nhấ t 01 nước tham chiế u cấ p giấy chứng nhận lưu hành tự do;
- Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
đ) Nhóm 5 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
- Có số lưu hành tại Việt Nam (bao gồ m cả các trường hợp được cấ p giấ y chứng
nhận đăng ký lưu hành);
- Sản xuất tại Việt Nam.
e) Nhóm 6 gồm các trang thiết bị y tế không thuộc các trường hợp quy định tại
các điể m a, b, c, d và đ Khoản này.
2. Việc xác định nước sản xuấ t trang thiế t bị ̣y tế căn cứ vào thông tin ghi trên
một trong các giấy tờ sau đây:
a) Giấy phép nhập khẩu;
b) Số lưu hành (bao gồ m cả giấ y chứng nhận đăng ký lưu hành);
c) Giấy chứng nhận lưu hành tự do và giấ y chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý
chấ t lượng ISO 13485.
3. Quy định về việc dự thầu vào các nhóm của gói thầu trang thiết bị y tế: Nhà
thầu có trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí của nhóm nào thì được dự thầu vào nhóm
đó, trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí của nhiều nhóm thì nhà thầu được dự thầu vào
một hoặc nhiều nhóm và phải có giá dự thầu thống nhất trong tất cả các nhóm mà nhà
thầu dự thầu (không áp dụng tiêu chí phân nhóm đối với trang thiết bị y tế là hệ
thống gồm nhiều trang thiết bị y tế đơn lẻ), cụ thể như sau:
a) Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1 được dự thầu vào nhóm 1 và các
nhóm 2, 3, 4, 5, 6;
b) Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 2 được dự thầu vào nhóm 2 và
nhóm 3, 4, 5, 6;
c) Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 3 được dự thầu vào nhóm 3 và nhóm 4,
5, 6;

2

d) Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 4 được dự thầu vào nhóm 4 và
nhóm 5, 6;
đ) Trang thiết bị y tế đáp ứng tiêu chí tại nhóm 5 được dự thầu vào nhóm 5 và
nhóm 6;
e) Trang thiết bị y tế không đáp ứng tiêu chí tại nhóm 1, 2, 3, 4 và 5 thì chỉ được
dự thầu vào nhóm 6.
Trường hợp nhà thầu dự thầu vào các nhóm của gói thầu không đáp ứng quy định
tại Điều 4, Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế nêu trên được
đánh giá không đạt về kỹ thuật và sẽ bị loại.
2.2. Thông số kỹ thuật của hàng hóa và các dịch vụ liên quan phải tuân thủ
các thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn sau đây:
Phân nhóm
Danh mục
STT
TTBYT
Thông số kỹ thuật
hàng hóa
(TT14)
1.

Phim XQuang khô
20cmx25cm;

Thông số kỹ thuật: (20cm*25cm)/ 01 tờ;
Nhóm 3

Phim X Quang khô
2.
35cmx43cm

Thông số kỹ thuật: (35cm*43cm)/ 01 tờ;

Nhóm 3
3. Yêu cầu về tính phù hợp của hàng hóa với trang thiết bị hiện có của Chủ
đầu tư.
Nhà thầu phải có cam kết vật tư chào thầu cho gói thầu này phải tương thích với
trang thiết bị hiện có của Chủ đầu tư, trong trường hợp được mời vào thương thảo nếu
Bên mời thầu yêu cầu thì Nhà thầu phải chứng minh hàng hóa dự thầu là phù hợp với
trang thiết bị y tế hiện có của Trung tâm y tế huyện Lục Ngạn.
Trường hợp hàng hóa không tương thích hoặc không đáp ứng với trang thiết bị
hiện có của Chủ đầu tư, thì Bên mời thầu được quyền mời Nhà thầu xếp hạng tiếp theo
vào thương thảo và Nhà thầu đó được đánh giá là không đáp ứng kỹ thuật của hàng
hóa dự thầu.
4. Yêu cầu về tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng:
- Nhà thầu phải cam kết cung cấp tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng của
hàng hóa dự thầu do nhà sản xuất phát hành khi bàn giao hàng hóa.
Đối với tài liệu và hướng dẫn sử dụng của hàng hóa dự thầu do nước ngoài sản
xuất, nhà thầu phải cung cấp bản hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất bằng tiếng Anh
kèm theo bản dịch của Nhà phân phối ủy quyền hoặc đại lý bán hàng của nhà phân

3

phối ủy quyền ra tiếng Việt Nam (hoặc bản dịch công chứng từ bản gốc của Nhà sản
xuất). Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của bản dịch.

4

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5859 dự án đang đợi nhà thầu
  • 226 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 251 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15396 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13492 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây