Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:55 21/11/2020
Số TBMT
20201161617-01
Công bố
08:46 21/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Thi công xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và các nguồn vốn hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Hộ bờ, lát mái xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, gồm các đoạn: Đoạn 1 từ K178+572 đến K178+725 dài L= 152,9m; đoạn 2 từ K178+907 đến K179+480 dài L= 567,8m và đoạn 3 từ K179+930 đến K180+050 dài L= 108,9m; quy mô, kết cấu chính như sau: - Chân kè: Những nơi địa hình lòng sông (đoạn 1 có hệ số mái m≥2,5; đoạn 2 và 3 có hệ số mái m≥3) thả một lớp rồng đá vỏ thép mạ kẽm kích thước L = 10m, f = 0,6m đến vị trí địa hình lòng sông có hệ số mái m = 3,0 ¸ 4,0 thì dừng; vị trí địa hình lòng sông có hệ số mái (đoạn 1 có hệ số mái m
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:56 20/11/2020
đến
16:00 10/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 10/12/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án xây dựng Nông nghiệp & PTNT tỉnh Nam Định - Số 07 đường Trần Nhật Duật – TP Nam Định
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.000.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng một số hạng mục giai đoạn II dự án Xử lý khẩn cấp đê, kè Quy Phú tương ứng K177+900 đến K180+ 050 đê hữu Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 49

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

'fINH NAM DINI]
so NONc NGHITr & prNT
TJBND

Stt:

Jt(2

/eE-SNN

coNG HoA xA uOr cuO xclri r, \'tr..t.N,l\t
D6c I
u'do - ll anlr p! i!c]

ip-r

Nam Dihh, ngdyJ0 thang t

I

ndm 2020

QUYET DINII
V/v phC duy6t h6 so md'i rhiu g6i thiu: Tiri c6ng xiy dg'ng mQt
s6 hrng nrr.rc
giai doan II du':in Xt'tf khdn c6p tl6, kd
eu1. I,ii ri tu'o'ng ri'ng K 177 t 900 dirr
Kl80+050 tI6 h[.u H6ng, huyfn Nanr Tr u'c, tin h Nanr l)inh

GIAMDoC soNONG NGHIEP & PTNT TiNH NAM DINII
Cdn c* Ludt Xdy &{ng ngdy I 8/6/20 I 4,
Cdn ceiLudt Ddu thiu ngdy 26/t l/2013;

Cdn ct? Nghi dinh sii.$/2014/ND-cp ngtty 26/6/20t4 cua chirh
1tril qtr.v
dinh chi rct thi'hdnh m6t sii dtiu cia Ludt Diiu it iu ri rua chon n*l,i

'

nna,
Th6ng tt 03/2015/TT-BKHDT ngdlt 06/5/2015 cua Bo Ki hoach
vd ddu nr quy dinh chi ti6t lQp h6 so mdi tnau *i1, tap;
Cdn c* cdc euytit dinh cila IJBND tinh Nam Dinh; s(i 2747/eD-UBNt)
ngdy 29/ll/2017 vivi€c ph€ ctuygt dqt dn dau tu.; xil ty khin cip
di k'i erLrv plti
tuo'ng ilng K|77+900 den Kl80+050 d€ hfru lting, huy6n Nam l.r.ur,.
rtnh Natn
Dinh; sri 2269/oE-uBND ngdv r4/9/2020 vi viec phe iuyQt diiu chinh crq
an; si

.Cdn c*

27S9/QD-UBND ngay 17/t t/2020 pha duy€t thi€t k€ ban vd thi c6ng.
crtr todn xtit,
dtmg m6t t6 hong.*r" giai doan II d.t,dn Xr li khdin ciip dA, kn
e,,t.',;,,r,r,u.u,,;,f
i,t1g Kl77+900 d€n Kl80+050 dA hiru H6ng, hu.v6n Nam Iruc,
trnlt Nttnt Dinlt;
s,i
ng\)
lg/l
t/2020
vi vt4'c pha duy(t k€ hoach luu c,hpn nlt,i
.zzzAtgo.-UaNo
thdu m6r s6 hang.muc giai doan il dq d1 XA,i;, fna, ,iip ae, ia gn,r, 1,1r:,,
,,,ro,,r
i'ng Kt77+900 d€n Kl80+050 dA hiru Hing, huyAn Nam Trlrc, tinh Nont l)inh:
Theo n6i dung di nghi tai Td trinh ,ij l\a,rni"_gef ngd1, l9r
1 1t2020 critr
Ban qudn ly dat dn xdy dtxng N6ng nghiQp & p.-N.t-vi vi€c ph€ du.r,€t
hi so.mt)i
thiu g6i thiu Thi c6ng xdy aurg iat ,6 hang ntuc giai doqn II du.an ,\.1i. li, khtin
cdp de. kd Quy Phil trong ilng Kt77+900 din Klg0t050 dA hfi.u
uottg. ltuytu
Nam Trtrc, tinh Nam Dinh, Bdo cdo sd g2/BC-7LXDCT ngdy 20/tt/i020
cuu
Phdng Qudn ly xdy darng c6ng trinh.

QUYETElNII:
Di6u l. Ph€ duy€t h6 so mdi thiu g6i thiu: Thi c6ng x6y clurrg m6r
sti
hang muc giai doan II du 6n Xri ly khAn c6p d€, ke
euy phir ru.ong img
K|77+9OO d6n Kl80+050 dC hfru H6ng, huy€n Nam .fruc, tinh
Nam Dinh.
(C6 hO so mdi thiu do Ban quin lj, du rin xAy clung N6ng
nghi6p & I,.l.N I. lap
kdm theo)

2

Didu 2. Ban qu6n ly du 6n x6y dr,rng N6ng nghiCp & p'fNl ro ch[r.c lua
chon nhd thdu theo dfng quy dinh cira Lu6r Diu thdu vd c6c vdn ban co lie,
quan.

Diiu 3. Quy6t dlnh ndy c6 hi6u luc thi hirnh k€ tu ngdy k1i.
Tht truong c6c don vi: Ban qu6n l! du.6n x6y dung N6ng nghi6p &
PTNT, Phong Qurinlj xdy du,g c6ng trinh va cdc don vi c6 li6n quan chiu tirich
nhi€m thi hnnh Quy6t dinh nity.l.AUrrlp
Noi nhSn:

GIAM EOC

- Nhu Ei6u 3:

- Luu: VT, QLXDCTXT

s6

x6nc

?

VAP
ilG

nox

oin l,irn

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6495 dự án đang đợi nhà thầu
  • 764 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16254 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14227 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây