Thông báo mời thầu

Trang bị xe thưởng năm 2019

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 20:44 20/11/2020
Số TBMT
20201155731-00
Công bố
13:42 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Trang bị xe thưởng năm 2019
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Trang bị xe thưởng năm 2019
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
ĐTXD năm 2020 của Tổng công ty ĐLMN
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Trang bị xe thưởng năm 2019
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Sóc Trăng
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:42 20/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
25.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Trang bị xe thưởng năm 2019". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Trang bị xe thưởng năm 2019" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 16

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

73

PhAn 2. YEU
Chuo'ng

cAu vi: KY THU~T

v. Yeu

cAu v~ ky thu~t

Yeu cau vS ky thuat bao gorn yeu c~u ky thuat (mang tinh ky thuat thu~n
tuy) va cac yeu c~u khac lien quan dSn viec cung cap hang hoa (tnr gia). Yeu
cau vS ky thuat phai duoc neu d~y du, r5 rang va cu thS dS lam co sa cho nha
th~u lap E-HSDT.
Trong yeu c~u vS ky thuat khong duoc dua ra cac dieu kien nh~rn han chS
su tham gia cua nha thau hoac nham tao loi thS cho mot hoac mot s6 nha thau
gay ra sir canh tranh khong binh dang, d6ng thai cling khong dira ra cac yeu c~u
qua cao din dSn lam tang gia du thau hoac lam han chS SI,ftharn gia cua cac nha
th~u, khong du'Q'cneu yeu c~u vS nhan hi~u, xu~t xu C\lth~ cua hang hoa, kS ca
vi~c neu ten nuo-c, nhom nuo-c, vung lanh th6 gay ra Sl,]'phan bi~t d6i xu.
Truang hQ'p khong thS mo ta chi tiSt hang hoa thea d?c tinh ky thu?t, thiSt
kS cong ngh~, tieu chu~n cong ngh~ thi co thS neu nhan hi~u, catalo cua mQt san
ph~m C\l thS dS tham khao, minh h9a cho yeu c~u vS ky thu?t clla hang hoa
nhung phai ghi kern thea c\lm tu' "ho?c tuang duang" sau nhan hi~u, catalo d6ng
thai phai quy dinh r5 nQi ham tuang duang vo-i hang hoa do vS d?c t1nh ky
thu?t, tinh nang su d\lng, tieu chu~n cong ngh~ va cac nQi dung khac (nSu co) dS
t~o thu?n lQ'icho nha th~u trong qua trinh chu~n bi E-HSDT rna khong duQ'c quy
dinh tu'O'ngdu'O'ngvS xu~t XLI'.
Yeu c~u v~ ky thu?t bao g6rn cac nQi dung ca ban nhu sau:
1. Gio'i thi~u chung

v~ d\1' an va goi thAu

M\lc nay neu thong tin tom t~t vS dl,fan va vS goi th~u nhu dia diSm thl,fchi~n
dl,fan, quy mo clla dv an, yeu c~u vS cung c~p hang hoa thuQc goi th~u, thai gian
thl,fc hi~n goi th~u va nhfrng thong tin khac tuy thea tlnh ch~t va yeu c~u cua goi
th~u.
2. Yeu cAu v~ ky thu~t
Yeu c~u vS ky thu?t bao g6m yeu c~u vS ky thu?t chung va yeu c~u vS ky
thu?t chi tiSt d6i vo-ihang hoa thuQc ph~m vi cung c~p cua goi th~u.
Yeu c~u v~ ky thu?t chung la cac yeu c~u v~ ChlIng lo~i, tieu chuan hang hoa
(qu6c gia va qu6c tS du'Q'ccong nh?n), cac yell c~u v~ ki~rn tra, thu' nghi~rn, dong
goi, v?n chuy~n, cac diSu ki~n khi h?u t~i nai hang hoa dUQ'csuodl,mg. Tuy thuQc
vao Sl,fphuc t~p cua hang hoa, cac yeu c~u ky thu?t chung duQ'c neu cho t£h ca
cac hang hoa ho?c cho tung lo~i hang hoa rieng bi~t.
Yeu c~u vS ky thu?t C\l thS nhu tlnh nang, thong s6 ky thu?t, cac b~ll1ve,
catal0, cac thong s6 bao hanh ... duQ'c neu cho tU'ng 10~i hang hoa. Khi neu yeu
c~u, cac thong s6 ky thu?t co thS duQ'crna ta duo-i hinh thll'Cbang bi~u.

74

NSu Ben moi th~u yeu c~u nha th~u cung cap trong E-HSDT cua minh mot
phan hoac toan bQ cac thong s6 k9 thuat, cac bang bi~u k5' thuat hoac cac thong
tin k9 thuat khac thi Ben moi th~u phai quy dinh r5 tinh ch~t va mire dQ thong
tin yeu c~u va each trinh bay cac thong tin do trong E-HSDT.
[neu yeu cdu cung cap ban tom tfit thong

s6 kY

thudt thi Ben min' th6u phai
ghi thong tin vao bang duoi day. Nha thdu se soan mot bang tuong tic ad chung
minh hang hoa do nha thdu chao tudn thu vat' cac yeu cdu do.]
Tom t~t thong s6 k9 thuat cua hang hoa va cac dich vu lien quan phai tuan
thu cac thong s6 k9 thuat va cac tieu chu~n sau day:

Hang muc
J..

Ten hang hoa hoac djch
VI} lien quan

[ghi 86
hi?u h(:lng
m~'ic.l

[ghi ten]

so

Thong s8

ky thu~t

[ghi

s(5

va cac tieu chu~n

k.Y t/nl(lt 1\1

---

I
Thong

Dinh kem

Xe tai c~u

s6 kY

thu4t chi tdt va cac tieu chudn chi tiit [khz' cdn thiit}.

[Mo ta chi tiit thong
,--

.--------

86 kj; thu4tJ

BANG TIEU CHuAN DANH GIA KY THUAT'
Tieu chufin

Stt

D~c tinh

DO'n
VI

Tinh tn.mg dap (rng
Yeu cAu

f)~t

Ch~p
nh~n Khong d~t
dU'Q'c

Xe tiii nJn hi~u: HINO, lo~i: FC9JLTC do Nh~t Ban va Vi~t Nam san xu~t, lfip rap t:.li
Vi~t Nam, xu~t xU'o'ng nam 2020 va mO'i 1000/0 ho~c tuo'ng du'o·ng.
Kich thu'o'c xe tai diu - nang ngu()'i lam vi~c tren cao

Kich thu&c tong th~ xe tid
1 du (Dai x R9ng x Cao),

(8.770 x 2.500 x 3.200)

f)un~
yeu diu

Khong ~ung

2 Chi~u d(:\i co' sa, mm

4.990

f)un~
yeu celu

Khong dLlllg

3 Cong thuc banh xe

4x2

f)un~
yeu cau

Khong dLlllgI

f)un~
yeu cau

Khong

mm

4

V€t banh xe truac - sau,
mm

1.800 - 1.660

yeu diu

~I
I

yeu~du
~

;_

I

yeu cau

i
dLlIlgI
I

yeu diu
-i

TrQng IUQ'ngxe tai cfiu - nang ngu()'i lam vi~c tren cao

1

Til tn,mg cua xe tai c~u ,
kG

6.155

Dun~
yeu cau

Khong dLlllgI
yeu du

I

75

2

Trong tai cho phep cho,
kG

3 T ong trong Iuong, kG
4 S5 ch6 ngci

5 Dong co
6 Tieu chuan khi thai

7 Ki~u
8

Dung tich xy lanh
cm3

Cong suat 16'nnhat
kW/rpm
Momen xoan eire dai
10
N.m/rpm
Dung tich thung nhien
11
lieu
lit
9

4.650

Dun~
yeu cau

Khong 9ung
yeu cau

11.000

Dun~
yeu diu

Khong 9ung
yeu diu

03 (k~ ca nguoi lai)

Dun~
yeu cau

Khong 9ung
yeu cau

Diesel, 4 ky, 4 xylanh thang
Dun~
hang, lam mat bing mroc va
yeu cau
tang ap

Khong 9ung
yeu diu

Euro4

Dun~
yeu cau

Khong 9ung
yeu diu

J05E UA

Dun~
yeu cau

Khong 9ung

5.123

Dun~
yeu cau

Khong 9ung

f)un~
yeu diu
f)un~
yeu cau
f)un~
yeu diu

Khong 9ung

Dun~
yeu cau

Khong 9ung
yeu cau

f)un~
yeu diu

Khong 9ung
yeu cau

f)un~
yeu diu

Khong 9Lmg
yeu cau

f)un~
yeu cau

Khong 9ung
yeu cau

Dun~
yeu cau

Khong 9ung
yeu cau

f)un~
yeu cau

Khong
dun~ yeu
cau

132/2.500
530/ 1.500
200 c6 kh6a n~p an toan

yeu cau
yeu cau

yeu diu
Khong 9ung
yeu diu
Khong 9Lmg
yeu diu

Khung xe
1 HQP s5
2 H~ th5ng lai
3 H~ th5ng phanh

4 H~ th5ng treo

5 Ly hqp

6 CO'banh

7 S5 banh xe

8 Cabin

CO'khi, 6 s5 ti~n, 1 s5 lui,
d6ng t5c til s5 2 - 6
Trq hJc to~mph~n, di~u chinh
dQ nghieng va cao th~p, tay lai
6' phia ben trai trong cabin
D~n dQng thuy hJc, di~u khi€n
khinen
- Tnrac: Phv thuQc, nhip la va
giam ch~n thuy hJc;
- Sau: PhV thuQc, nhip la va 02
t~ng.
DTadan rna sat kho, d~n dQng
thuy hJc, trq hJc khi nen
8.25 - 16 - 14PR (banh d~u)

Tnr6'c: 02 (dan) - Sau: 04
f)un~
yeu cau
(d6i)
- Mau tr~ng thea tieu chu~n
cua nha san xu~t;
f)un~
yeu
cau
- Ki€u l~t v6'i Co' cftu thanh
xo~n va thi~t bi kh6a an toano

J/

Kh6ng 9ung
yeu cau
Kh6ng 9ung
yeu cau

76

Hr thbng ilirn
12V x 2, dung hrong 65 Ah,
d~u n6i true tiep

1 Binh ~cqui

2 May phat dien

3 May khoi dong

B<) trich
4
(P.T.O.)

cong

yeu cau

Khong dung]
yell call I

24 V ~ 60 A

D(m~
yeu diu

Khong dung]
yell call

24 V - 4,5 kW

Dun~
yeu diu

Khong
dun~ yeu
diu

Dun~

, Moi 100%, lap tuong thich
suat vor,. mat~ b'IC h h~QP so~ d~ong co Dung
~ ;,
.
yrucw
xe

Khong dung

yell call

D~n dong banh rang qua hop Dung
,
,
.
so dong co xe nen
yeu cau

5 Ki~u truyen d<)ng
6 Ki~u di~u khien

Dien khi nen k~t hop voi ly
hop d~t tren cabin

Khong ~ung
yell call
Khong ~ung

Dun~
yeu cau

yell call

Thong tai hrng sau khi I~p c~u: San xu§t nam 2020 mo'i 100%.
1 Kich thuoc thung lot long
(DxRxC), m

(6.100 x 2.300 x 575)
Tond~ps6ng,thepcan
dinh hinh

2 V~t lieu

Khong ~ung
yell call

Dung
yeu du
Dung,
yeu cau

I

I

Kho,ng ~ung
yell call

3 San thung

Ton nham day 3 mm,
ch6ng trO'n truqt

Dun~
yeu cau

Khong ~ung
yell call

4 Mau sO'n

Tr~ng thea tieu chu~n
cua nha san xu~t

Dun?
yeu cau

Khong ~ung
yeu call

cAn c~u hi~u: TADANO, lo~i: TM-ZE30SMH
100% ho~c tU'O'ngdu·O'ng.

do Nh~t Ban san xu§t 2020, nh~p mO'i
I

3.030 kG/2,3 m (lan nh~t) 280 kG 1 12,1 m (nha nh~t)

Dun~
yeu cau

Khong ~ung
yell call

2 s6 do;;tn c~n

5, ki~u thl,lt tho 6ng 16ng va
d;;tng th~ng, du truc dn hinh
h<)p nam c;;tnh la,m tu thep
nguyen tam

Dun~
yeu cau

Khong ~(mg
yell call

3 Maue~n

Mau xanh thea tieu chu~n nha Dung
san xu~t va duqc sO'n tInh di~n yeu c~u

Khong ~(mg'
yell call

Dun~
yeu cau

Khong ~(mg
yell call

Dun~
yeu cau

Khong ~ung
yell call

Dun~
yeu diu

Khong ~ung
yell call

1 Sue c~u nang, kG/m

4

du

D<) dai dn
vuan ra), m

(thl,lt VaG -

5 T6c d<)ra c~n, m/giay
6

G6c nang/t6c
d<)/giay

d<) nang

I

3,52 - 12,3
8,78/18

,

,\

77

7

Ban kinh du
nhat, m

lam viec 16n

8

Chieu cao diu
16n nhat, m

lam viec

Chi~u cao lam viec tren r6
9 16n nh~t tinh d~n day r6,
m

12,1

f)un~
yeu diu

Kh6ng ~ung
yeu diu

13,7

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu diu

14,3

f)un~
yeu cau

Kh6ng
dun~ yeu
diu

Trang bi h~ thong g~p gon:
10

H~ thong

g~p gQn mac Keo can di~u khien, mac c~u
tu dong g~p lai nham nang cao
hieu qua cong viec
Mo-ta thuy luc, banh rang
giam t6c va phanh ham toi

A

cau

11 Tai

cap

dan

12

Day
kGf

13

T6c dQ len xuong cap dan
m/phut

14

Day
mm/m

toi

(cap)

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~(mg

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~ung

760

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu cau

76 (4/4)

f)un~
yeu diu

Kh6ng ~ung
yeu diu

~8174

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~ung

yeu cau

yeu cau

yeu cau

Trl}c xoay
1 Ki~u truy~n dQng
2

dQ
T6c
yang/phDt

3 Chan ch6ng

4 Ki~u
5 H~ th6ng can b~ng

Mo-ta thuy hrc, giam t6c banh
f)un~
rang-trvt vit va khoa xoay tIJ

yeu cau
dQng
xoay Xoay lien tvc 3600 v6i t6c dQ f)un~
2,5
yeu cau
- 02 chan tru6c tieu chu~n,
nh~p d6ng bQ thea cfrn du,
di~u khi~n ra vao thong
thtrang va len xu6ng b~ng
f)un~
xylanh thuy IlJc;
yeu cau
- 02 chan sau trang bi them,
san xu~t t1;liVi~t Nam, di~u
khi~n ra vao va len xu6ng
b~ng xylanh thuy IlJc.
Xylanh thuy IlJc, co van an
f)un~
yeu cau
toan
Trang

bi

Kh6ng ~(mg
yeu cau
Kh6ng ~ung
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu cau

li-vo can b~ng xe tai Dun~
yeu cau
du khi lam vi~c

Kh6ng ~ung
yeu cau

H~ th6ng thuy i1!C
1 Bam thuy IlJc

L01;libanh rang dan

Dun~
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu cau

2 Van thuy IlJc

Van an toan, van nang, van
di~u chinh ap su~t, van can
b~ng, van ki~m tra.

Dun~
yeu cau

Kh6ng ~ung
yeu cau

78

Di~u khien true tiep bang can Dun~
Kh6ng 9Lmg
yeu cau
gat
yeu cau
Dong h6 do tai trcng, coi bao
dong cuon toi qua muc, chi
Trang bi an toan thea cau
d~n gioi han thu can, den bao
Khong 9ung
Dun~
4
PTO, chot an toan m6c cau,
yeu cau
yeu cau
van an toan thuy hrc, thiet bi
do d(>din bang, h~ thong gioi
han chi~u cao lam viec
R6 treo cong tac: lV!6'i 100%. Co gifiy clnrng nhan ky thuat an toan va ki~m tral
each di~n, co v] tri Hip 02 day an toan cho ngu(ri sir dung,
i
R6 treo cong tac duoc lap (;
d~u dn du bang h~ thong
Khong dung
Dun~
1 Vi tri Hipd~t
yeu cau
bulong, d~ dang cho viec thao yeu diu
l~p

3 H~ thong di~u khi~n

2

Kich thuac bao ngoai (D
x RxC) mm

3

Kich
mm

4

DQ
mm

thuac

day

day

thung
thung

5 V~t li~u than r6
6

~ha nang cach di~n than
ra

1.100 x 800 x 900

Dun~
yeu cau

Kh~ng c~Lmg
I
yeu cau I

950 x 650

Dun~
yeu cau

Kh6ng 9ung
yeu cau

7 -;.-10

Dun~
yeu cau

Kh6ng 9ung
yeu call

Composite, each di~n

Dun~
yeu cau

Kh6ng 9ung
yeu cau

50 kV/phut

Dun~
yeu cau

Kh6ng 9Lmg
yeu cau

Kha nang lam vi~c
TrQng
luqng
chua 200 (tuang duang 02 nguo'i va D(m~
kG
d\mg ql)
yeu cau
H~ th6ng can b~ng r6 treo
2
Til d(>ngb~ng xylanh thuy h;rc Dun~
yeu cau

I

1

3 Kh6a d~u
4 Ch6t an toan

5

Trang bi thea xe

Kh6ng ~Lmg
yeu cau
Khang 9ung
yell cau

01, ki~u van bi

Dun~
yeu cau

Kh6ng 9ung
yell cau

02

f)un~
yeu cau

Kh6ng ~ungi
yeu cau i

01 banh dll phong, 01 kich
thuy h,rc, 0 1 d~u rna CD va
Radio, 01 b(>d6 ngh~ tieu
chu~n, qu~t gi6, di~u hoa
Dun~
trong cabin, cLras6 di~n, kh6a yeu Call,
cLratrung tam, tai li~ll huang
d~n suod\mg/bao du5'ng xe va
s6 bao hanh.

I

Kh6ng 9LIIlg
yell cau

79

- Nha cung cfrp c6 chuang
trinh dao tao huan luyen sir
dung va bao duong xe khi ban
giao xe;
- Nha cung cfrPc6 tid lieu sach
huang d~n sir dung va bao
duong xe khi ban giao xe;
Hufrn luyen sir dung/bao
duong xe, bao hanh xe va - Bao hanh xe: 12 thang khong Dun~
6
dich vu sau ban hang cua gioi han so km ke nr ngay ban yeu diu
giao xe (km thea s6 bao
Nha cung cfrp
hanh);
- Dich vu sau ban hang: Nha
cung cfrP c6 dich vu bao
duong, sua chua va phu tung
chinh hang thea yeu cau cua
Khach hang voi xe phuc vu
24/24.
- Nha cung cfrp c6 chirng chi
h~ thong quan ly chat IUQ"ng
ISO 9001 : 20 15 v~ viec san
xuat xe tai cau - nang nguoi
lam viec tren cao; Bao tri bao
hanh xe tai cac loai; Kinh
doanh: Can cau thuy lire, Xe
chuyen dung cac lo:;ti;
- Nha cung cfrP la D:;tiIy ban
hang va c6 Tr:;tmdich V\l bEw
hanh do Hang san xufrt xe tai
n€n, dn du uy quy~n chinh
Chung chi va chu'ng nh~n thuc t:;tiTp. HCM, Khu VlJC Dun~
7
yeu cau
cua Nha cung cfrp
D6ng b~ng song Cuu Long a
tinh Vlnh Long va mi~n Trung
a Tp. Da N~ng;
- Nha cung cfrp c6 Gifry chung
nh~n ca sa bEwhanh, bao
duang xe tai n~n t:;tiTp. HCM
do C\lC Dang ki~m Vi~t Nam
- Be>GTVT cfrP;
- Nha cung c~p la nha san xu~t
xe tai c6 dn ciu c6 gifry dang
ky nhan hi~u hang h6a:
Truang Long;
I
r

r

,

Khong 9ung
yeu cau

,

~

~

1.1.
...:;: ~~

......

~

i

I

W,;1)

;1

('i.._1

/
Kh6ng 9ung
yeu diu

,

A

~

80

- Nha cung cap c6 Giay chung
nhan chat IUQ'ng,an toan kS
thuat va bao v~ moi twang 010
san xuat, I~p nip xe tai du do
C\1CDang kiem Viet Nam -

!

BoGTVTc§p;

- Nha cung cap co gi~y Chung
nhan Dang kv nhan hieu hanz
h6a do C\1Cso htru tri tue - Bo
Khoa hoc va Con_gnghe cap.


3. Cac yeu cAu khac:

0.....;';

ng yen

I
I

:

........

u)

Cac yeu diu khac vS ky thuat nhu yeu c:iu vS phuong thirc thanh toan, yeu
c:iu vS cung c~p tai chinh (neu co) va diSu kien tin dung kern theo, yeu c:iu vS
dich vu lien quan nhu t6 chirc l~p d?t may moe, thi~t bi, van hanh chay thir, dao
tao, chuyen giao ccng nghe ... cling nhu yeu cau vS phu tung thay th~ va dich Vl,l
sau ban hang (n~u co). Cac yeu c:iu nay phcii dubi E-HSDT.
Ben moi th:iu chi yeu c:iu nha th:iu n9P Gi~y phep ho?c Gi~y uy quySn ban
hang cua nha san xu~t ho?c Gi§.y chUng nh~n quan h~ d0i tac trong tru'ong hQp
hang hoa la d?c thu, phuc t?P c:in g~n v6i trach nhi~m cua nha san xu§.t trong
vi~c cung c~p C,lc dich V\l sau ban hang nhu bao hanh, bao tri, Slra chu'a, cung
c~p phl,l tung, v~t tu thay th~, Cac yeu c:iu nay phcii duchu§n bi E-HSDT.

4. Ban ve: (Khong yeu cAu)
HSMT nay g6m co [ghi s6 IU'9ng ban ve ha(ic ghi "cae bem ve sau aay''j
ban ve. [ndu kern thea ted li¢u ban ve thi phai co danh rnl:lCbem ve thea mdu dU'oi
aay).
5. Ki~m tra

va

thu' nghi~m: (K

u)

Cae kiSm tra va thli nghi~m c~n ti~n hanh g6m co:_[ghi
ki~rn tra va thu' nghi¢rn).

danh sach cac

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5984 dự án đang đợi nhà thầu
  • 631 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 824 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15799 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14243 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây