Thông báo mời thầu

Cung ứng các mặt hàng hoá chất ,vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2020-2021 tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:53 20/11/2020
Số TBMT
20201155237-00
Công bố
14:44 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Cung ứng các mặt hàng hoá chất , vật tư y tế tiêu hao năm 2020-2021 cho Trung tâm y tế huyện Anh Sơn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung ứng các mặt hàng hoá chất ,vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2020-2021 tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu Bảo hiểm y tế , nguồn thu viện phí và các nguồn thu hợp pháp khác của Trung tâm y tế huyện Anh Sơn
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung ứng các mặt hàng hoá chất , vật tư y tế tiêu hao năm 2020-2021 cho Trung tâm y tế huyện Anh Sơn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:44 20/11/2020
đến
14:00 08/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 08/12/2020
Mở thầu tại
Hội trường tần 2 - Trung tâm y tế huyện Anh Sơn - Khối 6A - thị trấn Anh Sơn - Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
63.600.000 VND
Bằng chữ
Sáu mươi ba triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung ứng các mặt hàng hoá chất ,vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2020-2021 tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung ứng các mặt hàng hoá chất ,vật tư y tế tiêu hao phục vụ hoạt động chuyên môn năm 2020-2021 tại Trung tâm y tế huyện Anh Sơn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 33

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ceNG HoA xA ngl cuu Ncnia vIET NAM
DQc lflp - Tp do - Hqnh Phtic

so Y rp NcHE aN

TRUNG

rAu v rf, HUYEN ANH soN

AnhSon, ngdy

56: 19 /QD,-TTYTAS

l8

thdng

Il

ndm 2020

QUYET DINH
ph6 duyQt hd so moi thAu g6i thAu : Cung ung cicmflt hdng h6a chdt, vft tu y tri ti6u hao
phtrc vp c$ng t6c chuy6n m6n ndm2020-202t tpi Trung tdm y tC huyQn Anh Scrn

clAtvt o6c rRUNG
Cdn ctl LuQt diiu

rAu

Y TE HUYEN ANH soN

thiu tA qStZOt3/QH13 ngdy 26 thdng I I ndm 2013;

20,14 cila Chfnh
cdn cu Nghi dinh ta ostzot4/ND-c! ngdy 26 thdng f
"dry
pht) quy dinh chi ti€t thi hdnh mqt s6 diiu cfia LuQt diiu thiiu vd lQra chpn nhit

thdu,'

Cdn ca quyiSt dinh s(i 4066/QD-UBND .ngdy 13/11/2020 vi viQc phe d2tit
Danh mqtc vd Kd hoqch lq chpn nhd thdu cung {rng cdc mfit hdng hoa chdt , vdt
tu fiAu hao cho Trung tdm y t€ huyQn Anh Son ndm 2020-202 I ;

-

x6t bdo cdo thdm dinh h6 so md'i thdu ngdy t8 thdng ll ndm 2020 cila
chuyAn gia thdm dinh diiu thdu Trung tdm

y t€ huyQn Anh

Son.

t

QUYET D!NH:
Di6u 1. Phe duyQt h6 so mdi thAu g6i thAu : Cung ung cdc mflt hdng h6a chdt, vflt tu y t6
ti6u hao phUc vp c6ng t5c chuy6r, -6, ndm2O20-ZOit tpi Trung tdmy tti huyQn Anh Son
, v6i nhirng nQi dung chri y6u sau d6Y:
g6i rnau:
thAu:
nQi oung
dung g.ot
l- Cic) ngl
- f'6n gOi thAu: Cung ung citc mpt hing h6a1hit, vflt tu y tti ti6u hao phr,rc vp c6ng
t6c chuy6, nr6, ndm2O2O--2O21tai Trung tdm y t6 huyQn Anh Son
,
- Ngi dung g6i th0u: Cung img hoa chdt , vflt tu y t6 ti6u hao cta Trung t6m y tO huyQn
Anh Scrn ndm2020-2021
- Ng"a, ,r$n : Ngudn thu b6o hi6m y tC ,ngu6r, thu viQn phi vd c6c ngudn thu hqp
ph6p kh6c cira Trung tdm y tO huyQn Aqh Sqn .
- Hinh thfc lua chgn nhd thAu: D6u thAu rQng rdi

.

- Phucrng thric d6u thAu: MQt giai dopn mQt tiri hii so;

- Hinh thric hqp diing: Hqp d6ng theo

dcvn

gi6 c6 itfnh

- Thdi gian thgc hiQn hqp tliing: 12 th6ngkO tir ngay ph6 duyQt k6t qu6 ddu th6u
2. Th6ng qua nQi dung h6 so y6u cAu vd Ti6u chuAn dtuth gi6:

.

Th6ng nh6t v6i 86o c6o thAm dinh H6 so mcvi thAu ngdy 18 th6ng 1 1 n[m 2020
cua tO ;h;;r;iu tfrA- Ainh d6u thAu Trung tdm y tO huyQn Ann Son, hd so mdi thAu bao
).

gom:

A" Chi d6n d6i v6i nhd thAu;
B. YOr;'cAu ky that vd ti6u chuAn ddnh gi6;
- YOu cAu viikinh nghiQm vd ndng lpc ctra nhd thAu
- Yeu cAu

k!

thuPt

- Ti6u chuAn cl6nh gi6

C. Cdc bitiu m6u;
- Don chiro hdng
- Gi6y uy quy6n
- Th6a thu$n 1i0n danh
- Bitiu chdo gi5

D. DU th6o h-o. p d6ng.
Diiju 2" chtr dau tu dg 6n: Bpnh viQn da khoa huyQn Anh scm
Di6u 3. Quytit dinh ndy c6 hiQu lgc kO tu ngdy ky, cdc 6ng (Bd) Tru&ng c6c Khoa,
phdng bgnh viQn, ti5 trucrng t6 thAm dinh, t6 trucrng t6 chuy6n gia diluthAu vd c6c
t6 chirc c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quytit dfnh ndy./.

Noi nhQn :
- Nhu Di0u 3;
- T6 chuy6n gia th.am dinh;
- T6 chuyOn gia ddu thdu;
- Luu: VT, KHTH.

WWryffrw,f

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5819 dự án đang đợi nhà thầu
  • 358 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 338 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15443 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13484 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây