Thông báo mời thầu

Cung cấp tàu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:47 20/11/2020
Số TBMT
20201161028-00
Công bố
14:49 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp tàu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn tự có
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Cung cấp tàu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:49 20/11/2020
đến
08:00 15/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 15/12/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải - Thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyên Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp tàu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp tàu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

+----------------------------------+----------------------------------+
| TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT |
| | NAM** |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN | |
| HẢI** | **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
+==================================+==================================+
| Số: 73/NQ-HĐQT | *Quảng Ninh, ngày 17 tháng 11 |
| | năm 2020* |
+----------------------------------+----------------------------------+

**NGHỊ QUYẾT**

**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA VÂN HẢI**

Về việc: Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 36 "Cung cấp tầu cao tốc,
cano và xuồng cứu hộ" thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái
cao cấp Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

**CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ:**

\- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật Đấu thầu số
43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

\- Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 về hướng dẫn
thi hành Luật Đấu thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự
án đầu tư xây dựng; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 về Quản lý chất
lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về
Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

\- Thông tư của Bộ Xây dựng: số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2017 quy định
về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt
động đầu tư xây dựng ; số 18/2016/TT-BXD ngày 30/06/2016 quy định chi
tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết
kế, dự toán xây dựng công trình; số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 hướng
dẫn xác định và Quản lý chi phí Đầu tư xây dựng;

\- Văn bản/Quyết định của UBND tỉnh Quảng Ninh: Số 2769/QĐ-UBND ngày
23/7/2018 về chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân
Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Số 2671/QĐ-UBND
ngày 16/7/2018 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc phê duyệt báo cáo đánh
giá tác động môi trường của dự án tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh
Quảng Ninh;

\- Quyết định/Văn bản của Sở Ban ngành tỉnh Quảng Ninh: Quyết định số
101/QĐ-BQLKKT ngày 16/7/2018 của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phê duyệt
điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Khu du lịch sinh thái
cao cấp Vân Hải; Số 394/TĐ-SXD ngày 29/8/2018 của Sở Xây dựng thông báo
kết quả thẩm định thiết kế cơ sở dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân
Hải; Quyết định chủ trương đầu tư số 2323/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 về việc
điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

\- Văn bản của Hội đồng quản trị Tổng công ty Viglacera-CTCP: Số
442/TCT-HĐQT ngày 02/10/2018 chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du
lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh
Quảng Ninh; Số 51/TCT-HĐQT ngày 10/3/2020 chấp thuận chủ trương điều
chỉnh Dự án đầu tư xây dựng "Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại
xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

\- Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty Viglacera Vân Hải: Số
32/QĐ-HĐQT ngày 19/10/2018 về việc Phê duyệt Dự án đầu tư và Kế hoạch
lựa chọn nhà thầu dự án Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại xã
Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh; Số 10/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2020
về việc Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại Thôn Sơn
Hào, xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

\- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải ngày
19/9/2020 về việc Hội đồng quản trị thống nhất để Phó Chủ tịch Hội đồng
quản trị Công ty thay mặt Hội đồng quản trị trực tiếp ký, ban hành nghị
quyết, quyết định, các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản
trị liên quan tới đầu tư xây dựng dự án Khu Du lịch sinh thái cao cấp
Vân Hải, kể từ ngày 19/9/2020;

\- Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 36 "Cung cấp tầu cao tốc, cano và xuồng
cứu hộ" do Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo lập tháng 11/2020;

\- Tờ trình số 364/CT-BQLDA ngày 17/11/2020 của Ông Tổng giám đốc Công
ty cổ phần Viglacera Vân Hải V/v Trình phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu
số 36 "Cung cấp tầu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ" thuộc Dự án đầu tư
xây dựng Khu du lịch sinh thái cao cấp Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện
Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh;

\- Biên bản Họp HĐQT Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải ngày 17/11/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Vân Hải quyết
nghị Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu số 36 "Cung cấp tầu cao tốc, cano
và xuồng cứu hộ" thuộc Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch sinh thái cao
cấp Vân Hải tại xã Quan Lạn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, với các nội
dung chính như sau:

**1. Nội dung gói thầu:**

**TT** **Tên gói thầu** **Giá gói thầu (đồng)** **Nguồn vốn** **Hình thức lựa chọn nhà thầu** **Phương thức lựa chọn NT** **Thời gian tổ chức lựa chọn NT** **Loại hợp đồng**
-------- -------------------------------------------- ------------------------- --------------- --------------------------------- ------------------------------ ----------------------------------- -------------------
36 Cung cấp tầu cao tốc, cano và xuồng cứu hộ 10.450.000.000 Vốn tự có Đấu thầu rộng rãi trong nước Một giai đoạn, hai túi hồ sơ Quý IV/2020 Trọn gói

**2. Hồ sơ mời thầu:**

\- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước;

\- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ;

\- Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói;

\- Thời gian thực hiện hợp đồng: 150 ngày;

\- Nội dung hồ sơ mời thầu bao gồm 3 phần, 8 chương như sau:

Phần thứ nhất: Thủ tục đấu thầu, gồm 04 chương:

\+ Chương I. Chỉ dẫn nhà thầu;

\+ Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu;

\+ Chương III. Tiêu chuẩn đánh giá HSDT;

\+ Chương IV. Biểu mẫu dự thầu.

Phần thứ hai: Yêu cầu về phạm vi cung cấp:

\+ Chương V. Phạm vi cung cấp.

Phần thứ ba: Điều kiện Hợp đồng và biểu mẫu Hợp đồng, gồm 03 chương:

\+ Chương VI. Điều kiện chung của hợp đồng;

\+ Chương VII. Điều kiện cụ thể của hợp đồng;

\+ Chương VIII. Biểu mẫu hợp đồng.

*Hồ sơ kèm theo: Hồ sơ mời thầu Gói thầu số 36 "Cung cấp tầu cao tốc,
cano và xuồng cứu hộ" do Công ty cổ phần CFTD Sáng Tạo lập tháng
11/2020.*

**Điều 2.** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất giao cho Ông Tổng Giám
đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng
và tổ chức triển khai thực hiện Gói thầu trên. Quá trình thực hiện tuân
thủ theo các quy định hiện hành của Pháp luật.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, các phòng nghiệp
vụ, đơn vị trực thuộc của Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
quyết định này theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

+---------------------------+-------------------------------------+
| **Nơi nhận:** | > **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY** |
| | > |
| \- Chủ tịch HĐQT (b/c); | > **Phó chủ tịch** |
| | > |
| \- Như điều 3; | > **Nguyễn Thế Chinh** |
| | |
| \- Ban kiểm soát Công ty; | |
| | |
| \- Lưu HĐQT, VPCty. | |
+---------------------------+-------------------------------------+

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6448 dự án đang đợi nhà thầu
  • 768 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 836 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16234 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14207 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây