Thông báo mời thầu

Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, báo động chống đột nhập, kiểm soát vào ra; Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống thang máy

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:35 20/11/2020
Số TBMT
20201161048-00
Công bố
14:58 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
nha lam viec kiem kho NHNN - Chi nhanh tinh quang nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, báo động chống đột nhập, kiểm soát vào ra; Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống thang máy
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và kinh phí quản lý của Ngân hàng nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lua chon nha thau cong trinh: Nha lam viec kiem kho NHNN - Chi nhanh tinh Quang Nam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:58 20/11/2020
đến
08:00 16/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
1.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 16/12/2020
Mở thầu tại
Ngân hàng nhà nước -Chi nhánh tỉnh Quảng Nam. Địa chỉ: 39-Trần Hưng Đạo-TP Tam Kỳ-tỉnh Quảng Nam (tầng 2)
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
150.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, báo động chống đột nhập, kiểm soát vào ra; Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống thang máy". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Cung cấp, lắp đặt hệ thống điện nhẹ, báo động chống đột nhập, kiểm soát vào ra; Hệ thống điều hòa không khí, thông gió; Hệ thống phòng cháy chữa cháy; hệ thống thang máy" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 44

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

NGAN HANG NHA NVOC
VIE: T NAM

4.93-RQD-NFINN

CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VITT NAM
Nic lap - Tv do - 11#nh phtic

Ha N0i, ngay,/3thang/Inam 2020

QUYET DINH
Phe duyet he so. mei thAu va dieu chinh plitrang fik, thei gian bit din Iva
ch9n nha than goi thAu "Cung cap, lip flit he thOng dien nhe, bao dOng cluing
dot nhap, kiem soot vao ra; he thong dieu hoa kitting khi, thong gio; he thong
-----Rha4x-biy china chay; he thong thang may" cong trinh "Nha lam viec kiem
NGANHANGNHAHUdCCNTINHWUANGNAM
kho NHNN Chi nhanh tinh Quang Nam"
Ngiiy:...1(6.1.11.:ZI.

THONG DOC NGAN HANG NHA NtrOC

Chuyen.

So Nit IcS, WO HS.

etbrai. Ludt Ngan hang Nha nwoc Viet Nam nam 2010;

Can cit. Ludt Dau thou nam 2013;
Can cit. Ludt Xay dung nam 2014;
Can at Nghi dinh so 16/2017/ND-CP ngay 17/2/2017 cna Chinh phu quy
dinh chic neing, nhiem vu, quyen hgn va ca cau to chnc cua Ngan hang Nha nuoc
Viet Nam;
Can cit. Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 cna Chinh phi ve
viec Quy dinh chi tiet thi hanh mot so dieu cna Ludt Dau thou ve Iva ch9n nha
thou;
Can cn- Nghi dinh so 59/2015/ND-CP ngay 18/6/2015 va Nghi dinh sica dOi,
b O sung so 42/2017/ND-CP ngay 05/4/2017 cna Chinh phn ve quan ly cite On dau
to xay dung cong trinh;
Can at. Thong to so 05/2015/TT-BKHDT ngay 16/6/2015 cita BO Ke hogch
va Dau hr quy dinh chi tiet ldp HO so' mai thou mua sam hang hoa;
Can ci ccic Quyet dinh cna ThOng dOc NHNN ve dy. an "Nha lam viec kiem
kho NHNN - Chi nhanh tinh Quang Nam". So 473/QD-NHNN ngay 21/3/2019 ye
phe duyet du On clau to zely dung cong trinh; So 1923/QD-NHNN ngay 16/9/2019
ve phe duyet thiet ke ban ve thi cong, du town va Ice hogch lua ch9n nha thou cong
trinh;, 1977/QD-NHNN ngay 27/9/2019 ye phe duyet thac to chic quan dr!
On dau to xay dung cong trinh;
Xet de nghi cna Ngan hang Nha nook Chi nhanh tinh Quang Nam tai TO.
trinh so 842/TTr-QNA ngay 07/10/2020 ye viec trinh phe duyet hd sa mai thou goi
thou "Cung cap, lap cldt he thong dien nhe, &Co &Ong chong d'dt nh Op, kiem soot
yao ra,,. he thong dieu hoa khong khi, thong gio; he thong phong chay china chay;
he thong thang may" cong trinh "Nha lam viec kiem kho NHNN Chi nhanh tinh
Quang Nam";

2
Theo c.M nghi cica Vu truang Vu Tai chinh - Ke town tai to' trinh so 606/TTrTCKT6 ngay Q9 /11/2020.
QUYET DINH:
, Dieu 1. Phe duyet dieu chinh phuang thirc lira chgn nha thou, thin gian bat
dau ch.& lira chgn nha thau goi thou "Cung cap, lap clot he th8ng dien nhc, bao
dOng chUng deft nh4p, kiem soot vao ra; he thong dieu hoa khOng khi, thOng gio;
he thOng phong chay chfra chay; he thong thang may" ding trinh "Nha lam viec
kiem kho NHNN Chi nhanh tinh Quang Nam", nhu sau:
- Dieu chinh phuong thirc lira chon nha thou: Tier "Mat giai dogn, mat tui ho
sa" thanh "Mat giai dogn, hai tici ho sa".
- Dieu chinh than gian bat dau to chirc lira ch9n nha thou: Tir "Quf, II
/2020" thanh "Quj, IV/2020".
Dieu 2. Phe duyet Ho soy m&i thou goi thou "Cung cap, lap clot he thong dien
nhc, bao ding chUng dOt nh4p, kiem soot vao ra; he thong dieu boa khong khi,
th8ng gio; N thong phong chay chfra chay; he thUng thang may" cong trinh "Nha
lam viec kiem kho NHNN Chi nhanh tinh Quang Nam" do Cong ty TNHH MTV
Tu van va xay di,mg Hoang Nghia lip, Ban QLDA dau tit xay Ong cong trinh tinh
Quang Nam tham dinh, Chi nhanh trinh duyet tir trang 1 den trang 108, v&i mot so
chinh sira, bo sung, nhu sau:
* Thai gian phat hanh hj se mei
"Ghi then gian cu the (gia., ngay,
thang, nom) theo dung quy dinh, phu hap qua trinh thirc hien".
* Phim 1, Charing II: Bang dik lieu dila thliu.
- Muc CDNT 22.1 va CDNT 32.1 (trang 32), thin gian dong than va th&i gian
mop thou: Ghi thiri gian cu the (gik ngay, thang, nom) theo dung quy dinh, phu hop
qua trinh thirc hien.
* Phan khiji laying mei thdu: Kiem tra, ra soot khi lugng mei thou dung
theo thiet ke dugc duyet.
Dieu 3. Trach nhiem cua NHNN Chi nhanh tinh Quang Nam va Ban QLDA
dau hr xay dung cong trinh tinh Quang Nam:
1. Can cur cac nOi dung phe duyet tren, Chi nhanh va Ban QLDA dau to xay
dgng cong trinh tinh Quang Nam phiii hgp don vn to van dau thau hoan chinh 14i Ho
so miYi thou goi thou "Cung cap, lap clot he thong dien nhc, bao dung chong clot
nh4p, kiem soot vao ra; he th8ng dieu boa kh8ng khi, thong gio; N thong phOng
chay chira chay;, he thUng thang may" truac khi phat hanh. Phat hanh ho so miYi
thou; TO chirc dau thou; Danh gia ho so du thou va trinh Thong doc xem xet, phe
duyet ket qua dau thou theo dUng quy dinh tai Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngay

3
26/6/2014 ciia Chinh phu ve quy dinh chiti6t thi hanh mot dieu
thau ye lva chon nha thau ya cna NHNN , dau thau.

Lu4t D'Au

2. Thvc hien NT* (tang tai thong tin d'Au thAu theo dieu 8 Lu4t DAu thAu,
Dieu 7, 8 Nghi dinh so 63/2014/ND-CP ngay 26/6/2014 dm Chinh pith ye quy
dinh chi ti& thi hanh mot so dieu cua Lu4t Dau thau ye lua ch9n nha thau.
, 3. ,Giam dc Chi nhanh chiu track, nhiem toan din tnrerc Phap 1u4't ya
Thong doc NHNN ye toan b(i qua trinh trien khai du an, dam bao clung quy dinh
hien hanh cua Nha nuerc ye quan 1Sr dau tu xay Ong ding trinh.
Dieu 4. Quyet dinh nay co hieu hrc thi hanh ke to ngay kST.
Dieu 5. Chanh Van phong, Vu truang Vu Tai chinh - Ke toan, Giam dOc
Ngfin hang Nha nuoc Chi nhanh tinh Quang Nam, Ban QLDA dau tu xay Ong
ding trinh tinh Quang Nam chili trial nhiem thi hanh Quye't dinh nay./.1,,e7
Nei nh0n:
- Nhu DiL 5;
- Thong d'Oc NHNN (de bat) cat));
- PTD Dao Minh Tit;
- NHNN Chi nhanh tinh Quang Nam (04 ban);
- Ltru VP, Vu TCKT6.14/

KT. THONG DOC
PHO THONG DOC

Dan Minh Tti

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6361 dự án đang đợi nhà thầu
  • 777 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 810 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16212 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14172 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây