Thông báo mời thầu

Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:05 20/11/2020
Số TBMT
20201161174-00
Công bố
15:15 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí xúc tiến thương mại và đầu tư năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:15 20/11/2020
đến
15:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
13.500.000 VND
Bằng chữ
Mười ba triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thực hiện mới DVD giới thiệu Thành phố phục vụ công tác đối ngoại và xúc tiến thương mại - đầu tư - du lịch" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 11

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương IV. YÊU CẦU ĐỐI VỚI GÓI THẦU
Mục 1. Phạm vi cung cấp
Thông tin trong Bảng phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa là cơ sở để
nhà thầu lập bảng chào giá theo Mẫu tương ứng quy định tại Chương III – Biểu
mẫu. Phạm vi và tiến độ cung cấp hàng hóa được mô tả theo Bảng dưới đây:
Bảng số 1. Phạm vi cung cấp hàng hóa
T
T

Danh mục
hàng hóahiệu

Đơn Số lượng
vị

Mô tả (1)

Ghi chú

1
Ghi chú:
(1) Dẫn chiếu đến nội dung tương ứng quy định tại Mục 3
Bảng số 2. Dịch vụ liên quan
Bên mời thầu liệt kê danh mục các dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu.
Yêu cầu kỹ thuật
TT

Yêu cầu

Quy cách,

Đơn
vị

Khối
lượng

Tiếng Việt (Phụ đề tiếng Anh)

DVD

01

Tiếng Anh (Phụ đề tiếng Việt)

DVD

01

yêu cầu kỹ thuật
1

Thực hiện mới DVD giới thiệu
TP.HCM phục vụ công tác xúc tiến
thương mại, đầu tư, du lịch và công tác
đối ngoại.

Dài 7-10 phút
Giới thiệu các hình
ảnh và thành tựu của
TP.HCM.

- DVD phải cập nhật đầy đủ hình ảnh tiêu biểu của TP/HCM về kinh tế, văn
hoá, xã hội. Truyền tải đầy đủ thành tựu trong các lĩnh vực của Thành phố.
- DVD sử dụng định dạng hình ảnh và âm thanh tương thích với tất cả các thiết
bị phát hiện có trên thị trường.
- Bên dự thầu phải có am hiểu về các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và
du lịch của Thành phố, có kinh nghiệm thực hiện các gói thầu có nội dung
tương tự.
34

- Bảo đảm thời gian tiến độ thực hiện và chất lượng DVD.
Mục 2. Tiến độ cung cấp
Tiến độ yêu cầu cung cấp cần được bên mời thầu lập thành bảng, trong đó
nêu rõ tên hàng hóa với số lượng yêu cầu, địa điểm và tiến độ cung cấp cụ thể.
Hàng hóa có thể được yêu cầu cung cấp thành một hoặc nhiều đợt khác nhau tùy
theo yêu cầu của gói thầu.
Bảng số 3. Tiến độ cung cấp
TT

1

Danh mục hàng hóa

Đơn
vị

Thực hiện mới DVD giới DVD
thiệu TP.HCM phục vụ
công tác xúc tiến thương
mại, đầu tư, du lịch và
công tác đối ngoại:

Số
lượng

02

Tiến độ cung cấp

Địa điểm cung cấp

Bắt đầu thực
51 Đinh Tiên Hoàng,
hiện từ ngày
Phường Đa Kao,
05/12/2020 đến Quận 1, Tp.HCM.
ngày 31/12/2020

- 01 Tiếng Việt (Phụ đề

tiếng Anh)
- 01 Tiếng Anh (Phụ đề
tiếng Việt)
Mục 3. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu mang tính kỹ thuật thuần túy và
các yêu cầu khác liên quan đến việc cung cấp hàng hóa (trừ giá). Yêu cầu về kỹ
thuật phải được nêu đầy đủ, rõ ràng và cụ thể để làm cơ sở cho nhà thầu lập
HSĐX.
b) Trong yêu cầu về kỹ thuật không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn
chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà
thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng, đồng thời cũng không đưa ra các yêu
cầu quá cao dẫn đến làm tăng giá chào.
c) Trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật,
thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì được nêu nhãn hiệu, catalô của một
sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa
nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng
thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ
thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) để
tạo thuận lợi cho nhà thầu trong quá trình chuẩn bị HSĐX.
d) Yêu cầu về kỹ thuật bao gồm yêu cầu kỹ thuật chung và yêu cầu kỹ thuật
35

chi tiết đối với hàng hóa thuộc phạm vi cung cấp của gói thầu.
Yêu cầu về kỹ thuật chung là các yêu cầu về chủng loại, tiêu chuẩn hàng hóa
(quốc gia và quốc tế được công nhận), các yêu cầu về kiểm tra, thử nghiệm, đóng
gói, vận chuyển, các điều kiện khí hậu tại nơi hàng hóa được sử dụng. Tùy thuộc
vào sự phức tạp của hàng hóa, các yêu cầu kỹ thuật chung được nêu cho tất cả
các hàng hóa hoặc cho từng loại hàng hóa riêng biệt.
Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể như tính năng, thông số kỹ thuật, các bản vẽ,
catalô, các thông số bảo hành… được nêu cho từng loại hàng hóa. Khi nêu yêu
cầu, các thông số kỹ thuật có thể được mô tả dưới hình thức bảng biểu như dưới
đây:
Bảng số 4. Yêu cầu kỹ thuật
STT

...

Tên/chủng
loại hàng
hóa

Đặc tính kỹ
thuật

Bảo hành

Các yêu cầu khác
(nếu có)

[Nêu
tên [Nêu đặc tính, [Nêu yêu cầu [Nêu yêu cầu khác
hàng hóa] thông số kỹ về bảo hành]
trong trường hợp cần
thuật của hàng
thiết...]
hóa, tiêu chuẩn
sản xuất]

Các yêu cầu khác về kỹ thuật bao gồm yêu cầu về phạm vi cung cấp, yêu
cầu về tiến độ cung cấp, yêu cầu về phương thức thanh toán, yêu cầu về cung
cấp tài chính (nếu có) và điều kiện tín dụng kèm theo, yêu cầu về dịch vụ liên
quan như tổ chức lắp đặt máy móc, thiết bị, vận hành chạy thử, đào tạo, chuyển
giao công nghệ... cũng như yêu cầu về phụ tùng thay thế và dịch vụ sau bán
hàng (nếu có). Các yêu cầu này phải được nêu chi tiết để nhà thầu chuẩn bị
HSĐX.
Mục 4. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có:
- Kiểm tra số lượng;
- Kiểm tra bố cục, hình thức trình bày, hình thức dàn trang;
- Màu sắc hình ảnh và chữ in (đảm bảo không bị nhòe, không có bóng
mờ, không bị lem mực,…).
- Trọng lượng của bản tin.

36

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 313 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 291 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16495 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14205 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây