Thông báo mời thầu

Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:43 20/11/2020
Số TBMT
20201158422-00
Công bố
15:28 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Sự nghiệp khoa học
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng thuộc đề tài Xác lập quyền chỉ dẫn địa lý “chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm chè vằng của tỉnh Quảng Trị
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Trị

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:28 20/11/2020
đến
08:00 01/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 01/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
4.500.000 VND
Bằng chữ
Bốn triệu năm trăm nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liệu, chè vằng và sản phẩm từ chè vằng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Phân tích chất lượng đất trồng chè vằng nguyên liê êu, chè
vằng và sản phẩm từ chè vằng.
- Nguồn vốn: Sự nghiệp KHCN
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi (thực hiện qua mạng đấu thầu quốc
gia).
- Phương thức đấu thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2020.
- Loại họp đồng: Họp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
TT

Danh mục dịch vu

I
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Đất trồng

Tên chỉ tiêu
Thành phần cơ giới
pHH2O
pHKCl
Al3+
Cacbon hữu cơ
Đạm tổng số
Lân tổng số
Kali tổng số
Phốt pho dễ tiêu
Kali dễ tiêu
Ca2+
Mg2+
Mn
B

Phương pháp thử
TCVN 5257:1990
TCVN 4050:1985
TCVN 4050:1985
AAS
TCVN 4050:1985
TCVN 6498:1999
TCVN 4052:1985
TCVN 8662:2011
TCVN 4052:1985
TCVN 5254:1990
TCVN 8568:2010
TCVN 5256:2009
AAS
AAS

Cây chè vằng
Glucosit
Flavonoid
Ancaloid
Coumarin
Saponin
Antharanoid
1-hydroxyanatolioside-B
Tanin
Rutin
Astragalin
isoquercitrin

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC

TT
12
13
14
15
16
17
18
III
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Danh mục dịch vu

Tên chỉ tiêu
chevangin B
polyphenol
As
Cu
Hg
Pb
Zn

Phương pháp thử
HPLC
HPLC
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS

Cao chè vằng
Glucosit
Flavonoid
Ancaloid
Coumarin
Saponin
Antharanoid
1-hydroxyanatolioside-B
Tanin
Rutin
Astragalin
isoquercitrin
chevangin B
polyphenol
Đô ê ẩm
Tro
As
Cu
Hg
Pb
Zn
Hiếu khí
Nấm men, nấm mốc
P. aeruginosa
E. coli
Aflatoxin B1
Glucosit
Flavonoid
Ancaloid
Coumarin
Saponin
Antharanoid
1-hydroxyanatolioside-B
Tanin
Rutin

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
Khối lượng
TCVN 4414:1987
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
APHA 9221
APHA 9221
ISO 7937: 2004
TCVN 4584:88
APHA 9221
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC

TT
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
IV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Danh mục dịch vu

Tên chỉ tiêu

Phương pháp thử

Astragalin
isoquercitrin
chevangin B
polyphenol
Đô ê ẩm
Tro
As
Cu
Hg
Pb
Zn
Hiếu khí
Nấm men, nấm mốc
P. aeruginosa
E. coli
Aflatoxin B1

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
Khối lượng
TCVN 4414:1987
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
APHA 9221
APHA 9221
ISO 7937: 2004
TCVN 4584:88
APHA 9221

Glucosit
Flavonoid
Ancaloid
Coumarin
Saponin
Antharanoid
1-hydroxyanatolioside-B
Tanin
Rutin
Astragalin
isoquercitrin
chevangin B
polyphenol
Đô ê ẩm
Tro
As
Cu
Hg
Pb
Zn
Hiếu khí
Nấm men, nấm mốc
P. aeruginosa
E. coli
Aflatoxin B1

HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
Khối lượng
TCVN 4414:1987
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
APHA 9221
APHA 9221
ISO 7937: 2004
TCVN 4584:88
APHA 9221

Chè vằng khô

TT

Danh mục dịch vu

V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Chè vằng hòa tan

Tên chỉ tiêu
Glucosit
Flavonoid
Ancaloid
Coumarin
Saponin
Antharanoid
1-hydroxyanatolioside-B
Tanin
Rutin
Astragalin
isoquercitrin
chevangin B
polyphenol
Đô ê ẩm
Tro
As
Cu
Hg
Pb
Zn
Hiếu khí
Nấm men, nấm mốc
P. aeruginosa
E. coli
Aflatoxin B1

Phương pháp thử
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
HPLC
Khối lượng
TCVN 4414:1987
AAS
AAS
AAS
AAS
AAS
APHA 9221
APHA 9221
ISO 7937: 2004
TCVN 4584:88
APHA 9221

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 721 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 822 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13254 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây