Thông báo mời thầu

gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo một số phòng làm việc, nhà vệ sinh. Lắp đặt kệ sắt bảo về tầng 1 và 2; Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh khu làm việc của Ban CPO tại An Khánh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:15 20/11/2020
Số TBMT
20201161641-00
Công bố
16:35 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Các gói thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban CPO
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo một số phòng làm việc, nhà vệ sinh. Lắp đặt kệ sắt bảo về tầng 1 và 2; Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh khu làm việc của Ban CPO tại An Khánh
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi quản lý dự án Ban CPO
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, đề cương, dự toán Các gói thầu cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Ban CPO
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Sửa chữa, cải tạo một số phòng làm việc, nhà vệ sinh. Lắp đặt kệ sắt bảo về tầng 1 và 2; Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh khu làm việc của Ban CPO tại An Khánh
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh rút gọn trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:35 20/11/2020
đến
10:00 27/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Phòng họp tầng 3 Ban CPO số 23 Hàng tre - Hoàng Kiếm - Hà Nội
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo một số phòng làm việc, nhà vệ sinh. Lắp đặt kệ sắt bảo về tầng 1 và 2; Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh khu làm việc của Ban CPO tại An Khánh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "gói thầu số 3: Sửa chữa, cải tạo một số phòng làm việc, nhà vệ sinh. Lắp đặt kệ sắt bảo về tầng 1 và 2; Dọn dẹp, cải tạo cảnh quan quanh khu làm việc của Ban CPO tại An Khánh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 14

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BO NONG NGHIEP

vA PTNT

BAN QUAN LV TRUNG lfONG
: cAc nT! AN THUY LQI

S6:4/10 IQD-CPO-TD

CONG
. HOA xA HOI. CHU NGHiA VIET
. NAM
DQc l~p - Tl}' do - H~nh phuc
Ha N6i, ngay.4,6

thdng 11 ndm 2020

QUYETDINH
Phe duy~t Yeu e~u bao gia
G6i th~u sa 3: Sua chua, cai tao mQtsa phong lam vi~c, nha v~ sinh t~ng 3.
L~p d~t h~ hoa s~t bao v~ t~ng 1 va 2;
DQndep, tao canh quan quanh khu lam vi~c ciia Ban CPO t~i An Khanh
Ban Quan ly Trung ",«ng cae Dl! an Thiry lQi
TRUONG BAN BAN QUAN L Y TRUNG UONG cAe

mr AN THUY LQI

Can cu cac Quyit dinh cua B9 truong B9 Nong nghiep va PTNT: s6
3239IQD-BNN-TCCB ngay 2211012008 v~ viec Qui dinh chuc nang, nhiem Vl;l,
quyen han va CO'cdu t6 chuc cua Ban quan If; Trung uong cac Die an Thuy loi
(CPO); s6 110IQD-BNN-TCCB ngay 1310112009 v~ viec Ban hanh Di~u I¢ t6
chuc va hoat dong cua Ban Quan If; Trung uong cac Die an Thuy 19'i(CPO);
Can cu cac Ludt cua Qu6c H9i: Xay dung s6 50120141QH13 ngay
1810612014;os« thdu s6 43120131QH13 ngay 2611112013;
Can cu Nght atnh cua Chinh phu: s6 63120141ND-CP ngay 26/6/2014 v~
quy atnh chi tiit thi hanh m9t S6 ai~u cua Lugt adu thdu v~ hca Ch9n nha thdu;
Can cu Thong tu S6 06120161TT-BXD ngay 1010312016 cua B9 xay dvng
huang ddn xac atnh va quan If;chi phi adu tu xay dvng;
Can cu Thong tu sb 4512013ITT-BNNPTNT ngay 2811012013 cua B9 Nong
nghi¢p va PTNT quy atnh v~ trinh tv, thu tl;lcadu tu tit ngu6n v6n sv nghi¢p co
tinh chdt adu tu; mua sam tai san, hang hoa, dtch Vl;lnh&m duy tri hO(lt a9ng
thuang xuyen; xu If; tai san nha nuac t(li cac CO'quan hanh chinh, aon vi Sl!
nghi¢p thu9C B9 Nong nghi¢p va PTNT;
Can cu Thong tu sb 58120161TT-BTC ngay 29/3/2016 cua B9 Tai chinh
Quy ainh chi tiit vi¢c su dl;lngv6n nha nuac ad mua sam nh&m duy tri hO(lt a9ng
thuang xuyen cua CO'quan nha nuac, aon vt thU9CIl!CIU(Yngvu trang nhan dan,
aon vi sv nghi¢p cong Igp, t6 chuc chinh trt, t6 chuc chinh tri-xii h9i, t6 chuc
chinh tri xii h9i-ngh~ nghi¢p, t6 chuc xii h9i, t6 chuc xii h9i-ngh~ nghi¢p;
Can cu Quyit atnh s6 3995IQD-BNN-TC ngay 1211012020 cua B9 Nong
nghi¢p & PTNT v~ vi¢c Phe duy¢t ai~u chinh dv toan thu, chi nam 2020 cua Ban
Quan If; Trung uong cac Dvan Thuy 19'i;
Can cu Quyit ainh sb 383IQD-CPO-TD ngay 3011012020 cua Truong ban
Ban CPO v~ vi¢c Phe duy¢t Ki hO(lch Iva ch9n nha thdu, D~ cuO'ng, Dl! toan
cac goi thdu cai t(lO,sua chua trl;lsa lam vi¢c Ban CPO;

2

Xet TrYtrinh ngay 1211112016 cua Truong phong Phong T6 chuc, hanh
chinh vJ viec xin phe duyet duyet Yeu cau baa gia, goi thdu s6 3,' Sua chua, cai
tao mot s6 phong lam viec, nha v¢ sinh tdng 3. Ldp dgt h¢ hoa sdt bao v¢ tdng 1
va 2,' D9n dep, t90 canh quan quanh khu lam viec cua Ban CPO tai An Khanh;
Theo dJ nghi cua Truong phong Thdm dinh Chd dr, du toan tai Bdo cao
thdm dinh s6 196IBC-CPO-TD ngay 16/1112020,
QUYETDINH:
Di~u 1. Phe duyet Yeu d.u bao gia, goi th~u s6 3: Sua chua, cai tao mot s6
phong lam viec, nha v~ sinh t~ng 3. L~p d~t h~ hoa s~t bao v~ t~ng 1 va 2; Don
dep, tao canh quan quanh khu lam viec cua Ban CPO tai An Khanh thuoc Ban
Quan ly Trung uang cac Dv an Thuy lqi vai cac nQi dung chinh nhu sau:
Chuang 1. Yeu c~u nQp bao gia.
Chuang II. Ph~m vi, yeu c~u cua g6i th~u.
Chuang III. BiSu mftu.
Chuang IV. DV thao hqp d6ng.
(Chi tidt Yeu cdu bao gia

co phIf IIfCkem theo)

Di~u 2. Giao TruOng phong Phong T6 chuc, hanh chinh t6 chuc thvc hi~n cac
buac tiSp thea dung quy dinh hi~n hanh cua Nha nuac.
Di~u 3. TruOng cac phong va Thu truOng cac dan vi lien quan chiu trach
nhi~m thi hanh QuySt dinh nay.!.
No'i nhi)n:
- Nhu DiSu 3;
- Luu: VT, TD(NTNA08b).

Ph~mDinh Van

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6858 dự án đang đợi nhà thầu
  • 268 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 254 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16505 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14190 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây