Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:13 20/11/2020
Số TBMT
20201162033-00
Công bố
16:35 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 25, đoạn từ Quốc lộ 10 đến cống Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (Giai đoạn 2: Đoạn từ trạm y tế đến UBND xã Đại Thắng)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp giao thông ngân sách thành phố
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường 25, đoạn từ Quốc lộ 10 đến cống Giang Khẩu, xã Đại Thắng, huyện Tiên Lãng (Giai đoạn 2: Đoạn từ trạm y tế đến UBND xã Đại Thắng)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Nâng cấp, cải tạo tuyến đường dài 658,9m (Điểm đầu tuyến: Trạm y tế xã Đại Thắng (Km0+680) điểm cuối tuyến: Ủy ban nhân dân xã Đại Thắng (Km1+338.95)).
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:35 20/11/2020
đến
10:00 01/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:15 01/12/2020
Mở thầu tại
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tiên Lãng. Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Tiên Lãng, Huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
140.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm bốn mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 26

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UY BAN NH.AN DAN
HUYJ.T,N T1EN LANG

c()NG HOA XA HQI cHu ,NGHiA vr:i:;T NA.t'Vl
Dc}c l~p - Tl! do - H;rnh phiic

Sb: 2343 /QD-UBND

Tien Lang, ngay 20 thang 11 nam 2020

QUYETDJNH

sB 01 : Thi cong xay d1,rng
Cong trinh : Nang dp, cai fl;lO tuy&n dt.rcrng 25, dOl;lll tir Qu8c 19 10
d~n c&ng Giang Kh~u, xa Dl;li Th~ng, huy~n Tien La!1g
V~ vi?c phe duy~t H6 so· mcri thfiu goi th§u

(Giai do~n 2 : Do~n tir tr~m y t& d&n UBND xa Dl;li Thang)

UY BAN NH.AN DAN HUY}::N TIEN LANG
Can cu Lwj.t T6 chuc chinh quyJn dta phuong s6 77/2015/QHl 3;
Can CU' Lu(j.t :Ddu thdu s6 43/2013/QH13 ngay 26/ 1112013;
Can cu Lu(j.t Xay diµzg s6 5012014/QH13 ngay 18/6/2014;
Can CZ:r Nght afnh s6 63/2 014/ND -CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phu Quy
dtnh chi tiit thi hanh m(Jt s6 aiJu cua Lu¢.t Ddu thdu vJ h,ca ch9n nha thdu;
Can CU' Quy§t dtnh s6 2017/QD-UBND ngay 17/9/2020 cua Uy ban nhdn
dan huy¢n vd vifc phe duyft bao cao Kinh ti - Kythu¢.t c6ng trinh: Nang cdp, cai
tc;w tuyin duong 25, aoc;m tu Qu6c l(J 10 ain c6ng Giang Kh6.u, XO. :Dq.i Thdng,
huy¢n Tien Lang (Giai doq.n 2: Doq.n tu trq.m y ti din UBND XO. :Dq.i Thing) ;
Can cu Quyir dtnh s6 2269/QD-UBND ngay 11/ 11/2020 cua UBND huy¢n
vi vifc phe duyft ki hoq.ch Iva ch9n nha thdu c6ng trinh : Nang cdp, cai tq.o tuyin
duong 25, doq.n ti[ Qu6c l(J JO din c6ng Giang khdu, xa :Dq.i Th{mg, huyf n Tien
Lang (Giai doq.n 2: Doq.n tu trq.m yd din UBND xa :Dq.i Thiing) ;
Xe t ad nghi cua Giam a6c Ban quan ly di! an adu tu _x ay dz,mg huyfn va
Thdm dtnh cua phong Tai chinh - Ki hoq.ch huy¢n Tien Lang tc;ii van ban s6
605/ VBTD-TCKH ngay 18/11/2020.

QUYETDJNH :
Di~u 1: Phe duy~t H6 sa mai th~u g6i th~u s6 01 : Thi cong xay d\filg cong
trinh: N ang d.p, cai tl;l.O tuySn duang 25, dol;lll tu Qu6c 19 10 dSn c6ng Giang
k.h§.u, xa Dl;li Thiing, huy~n Tien Lang (Giai dol;ln 2 : Dol;lll tu trl;lm y tS dSn
UBND xa D<;1i Thiing), v6 i cac n9i dung sau:
Phfin 1. T hu t1.1c dfiu th~u
- Chuang l: Chi d~n nha thiu
- Chuang II : Bang dfr li~u d§.u th~u
- ChLrong III : Tieu chuful danh gia HSDT
- C huang IV: Bibu m~u mai th!lu va dv th~u

Ph~ n 2.

Yeu du v~ ky

thu~t
- Chuong V: Yeu du v~ Icy thu~t

2
). 3. :n.•A
;t-A
::: hQ'p uong
;tA
Ph an
v1eu k'"
•~n hQ'P uong
va' b'i\
1eu mau

- Chuong VJ: DiSu ki~n chung cua hgp d6ng ·
- Chuong VII: Di8u ki?n C\l th8 cua hgp d6ng
- Chuong VIII: BiSu m[u h9P d6n~
,
(Chi tiet t(;d H6 SO' mai thau kem theo)
J)i~u 2. Giao Ban quan ly dµ an d§.u tu xay dµng huy~n t6 chuc thvc hi~n,
giam sat qua trinh d§.u th§.u li,ra chQn nha thau g6i th§.u s6 01 cu.a don vi tu v§.n
d§.u thau.
Don vi tu v§.n d§.u th&u chiu trach nhi~m t6 chuc h;ra ch9n nha thfru theo
dung cac quy dinh cua Lu~t D§.u thau, Nghj cijnh s6 63/2014/NB-CP ngay 26
thang 6 nam 2014 cua Chinh Phu va tac quy dinh hi~n hanh.
Giao phong Tai chinh - KS ho~ch huy~n hu&ng d§.n, kiSm tra, giam sat qua
trinh t6 chuc d§.u thAu va thfun dinh kBt qua dau th§.u theo quy dinh .
.Di~u 3. Chanh Van phong H)i d6ng nhan dan va Uy ban nhan dan huy~n,
Truong phong Tai chinh - KS ho~ch, Giam d6c: Kho b~c Nha nuoc Tien Lang,
Ban quan ly dv an d§.u tu xay dµng huy~n, Don vi tu v§.n d§.u th§.u va Thu truong
cac ca quan, dan vi co lien quan can cu thi hanh quySt dinh nay./~
Noinhan:
_ CT. PC'frND; (<1~ CE>)
- NhlI Dieu 3;
(de 11{)
- Ll!U: VT.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6626 dự án đang đợi nhà thầu
  • 734 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 921 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16431 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14498 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây