Thông báo mời thầu

Thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:12 20/11/2020
Số TBMT
20201150794-00
Công bố
16:36 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn Km49 - Km66
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công xây dựng
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KHLCNT dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn Km49÷Km66 (Giai đoạn 2: Km49+00 ÷ Kn52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷ Km67+00)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công xây dung công trình Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn Km49÷Km66 (Giai đoạn 2: Km49+00 ÷ Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷ Km67+00).
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:36 20/11/2020
đến
09:00 11/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:15 11/12/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk, số 25 Ngô Quyền, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
1.470.000.000 VND
Bằng chữ
Một tỷ bốn trăm bảy mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
BAN QLDA ĐTXD CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP
PTNT TỈNH ĐẮK LẮK
738 /QĐ-BQLDAGTNN
Số:……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

18 tháng 11 năm 2020
Đắk Lắk, ngày……

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Thi công xây dựng; Thuộc dự án:
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn Km49 ÷ Km66; giai đoạn 2: Km49+00 ÷
Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷ Km67+00
GIÁM ĐỐC BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
GIAO THÔNG VÀ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH ĐẮK LẮK
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ hồ sơ mời thầu xây lắp;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư quy định chi tiết lập lập báo cáo thẩm định trong quá trình lựa chọn nhà
thầu;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh Đắk Lắk: Số 2578/QĐ-UBND ngày
31/10/2014 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp
Tỉnh lộ 1, đoạn Km53 ÷ Km70; số 1758/QĐ-UBND ngày 01/8/2018 về việc điều
chỉnh một số nội dung Quyết định số 2578/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND
tỉnh; số 1720/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung
một số nội dung dự án và số 2111/QĐ-UBND ngày 09/09/2020 V/v phê duyệt kế
hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1, đoạn Km49 ÷ Km66,
Giai đoạn 2: Km49+00 ÷ Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷
Km67+00;
Căn cứ Quyết định số 932/QĐ-SGTVT ngày 12/11/2020 của Sở GTVT tỉnh
Đắk Lắk về việc phê duyệt thiết kế Bản vẽ thi công - Dự toán xây dựng công trình
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn Km49 ÷ Km66; giai đoạn 2: Km49+00 ÷
Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷ Km67+00;
Căn cứ Quyết định số 862/QĐ-BQLDAGTNN ngày 01/11/2018 của Giám
đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông nghiệp
phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn của các phòng chuyên môn và mối quan hệ công tác của các phòng chuyên
môn thuộc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và Nông
nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk;

2
Căn cứ các văn bản pháp lý khác liên quan.
Xét Tờ trình số 369/TTr-KHTH ngày 17/11/2020 của Phòng Kế hoạch –
Tổng hợp về việc thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu và hồ sơ mời thầu Gói
thầu: Thi công xây dựng; Thuộc dự án: Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn Km49 ÷
Km66; giai đoạn 2: Km49+00 ÷ Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900;
Km62+693 ÷ Km67+00;
Theo đề nghị của phòng Kỹ thuật – Thẩm định tại Báo cáo thẩm định số
242/KQTĐ-KTTĐ ngày 17/11/2020.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt hồ sơ mời thầu Gói thầu Thi công xây dựng; Thuộc dự án:
Cải tạo, nâng cấp Tỉnh lộ 1 đoạn Km49 ÷ Km66; giai đoạn 2: Km49+00 ÷
Km52+800; Km57+300 ÷ Km60+900; Km62+693 ÷ Km67+00, với các nội dung
chính sau:
Phần 1. Thủ tục đấu thầu
- Chỉ dẫn nhà thầu
- Bảng dữ liệu đấu thầu
- Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu
- Biểu mẫu dự thầu
Phần 2. Yêu cầu về xây lắp
Phần 3. Điều kiện hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng
- Điều kiện chung của hợp đồng
- Điều kiện cụ thể của hợp đồng
- Biểu mẫu hợp đồng
(Có hồ sơ mời thầu chi tiết kèm theo)
Điều 2. Giao cho Phòng Kế hoạch – Tổng hợp triển khai tổ chức đấu thầu
theo đúng quy định của Luật đấu thầu và các quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Phụ trách văn phòng, trưởng phòng và phụ trách các phòng chuyên
môn, nghiệp vụ Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Giao thông và
Nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk và thủ trưởng các đơn vị có liên
quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- GĐ, các PGĐ;
- P. KHTH;
- Lưu: VT, KT-TĐ.

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Ban QLDA Đầu tư XDCT giao thông và
NNPTNT
Cơ quan: Tỉnh Đắk Lắk
Ngày ký: 18-11-2020 08:53:37 +07:00

Phạm Văn Hạ

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6088 dự án đang đợi nhà thầu
  • 701 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 887 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16006 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14541 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây