Thông báo mời thầu

Gói thầu số 01: Điều tra thu thập tài liệu; khảo sát; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:38 20/11/2020
Số TBMT
20201161695-00
Công bố
16:40 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 01: Điều tra thu thập tài liệu; khảo sát; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 1) dự án Cụm công trình thủy lợi huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Điều tra, thu thập, phân tích, xử lý số liệu, tài liệu; Khảo sát địa hình, địa chất; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
16:40 20/11/2020
đến
09:00 11/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 2
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 01: Điều tra thu thập tài liệu; khảo sát; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 01: Điều tra thu thập tài liệu; khảo sát; Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

BO NONG NGHISP

vA PHAT TRIEN NONG THON

.

CONG
. . HoA xA HOI can
f}QC l~p

NGHIA VIET
. NAM

- TV do - Hanh phuc

BAN QuAN LV DAu TU

vA xAY Dl/NG TIIUY LOl2
Hili Duong, ngay 2.0thcing 11nam 2020

86: 4JrIQD-BQL2-KHTE>

QUYETDINH
Phe duy~t h3 SO' moi thiu tu v~n
G6i thiu sA01: Di~u tra thu th~p tai li~u; Khao sat; L~p bao cao
d~ xu~t chii trtrong diu nr
Dl}' an: Cum cong trinh thiiy 19i huy~n Na Ri, tinh Bic Kan

GIAM DOC BAN QUAN LY DAu TUVA

xAY

Dl/NG THUY LQI 2

Can cu Quy~t dinh. s6 1516IQD-BNN-TCCB ngay 20/4/2017 cua B¢
truong Bo Nang nghiep & PTNT v~ viec Quy dinn chuc nang, nhiem v¥, quyen
han va co cdu t6 chiec cua cac Ban Quan ly Ddu tu va xay dung Thuy 19'itrue
thuoc B¢;
Ciin cu' Ludt Ddu thdu

s6 43120131QHl13

ngay 2611112013;

Can cu Nghi dinh s6 63120141ND-CP ngay 26/6/2014 cua Chinh phil Quy
dinh chi tiit thi hanh mot s6 ai~u cua LUcJtDdu thdu v~lua chon nha thdu;
Can cu Quy~t ainh s6 11451QD-TTg ngay 291712020 cua Thu tuang
Chinh phil v~ vi¢c ai~u chinh, giao b6 sung k~ hogch adu tu cong trung hgn v6n
ngan sach trung uong giai aogn 2016-2020 cho cac B¢, cO'quan trung uong,
aia phuong; giao b6 sung k~ hogch adu tu v6n ngan sach trung uong nam 2020
tit ngu6n tang thu ngan sach trung uong nam 2018 cho tinh Son La;
Can cu Quyit ainh s6 3243IQD-BNN-KHngay 201812020 ciLaB¢ truirng
B¢ Nang nghi¢p va Phat tridn nang than v~ vi¢c giao thl!C hi¢n nhi¢m v¥ chudn
hi adu tu dl! an C¥m cang trinh thuy 19'ihuy¢n Na Ri, tinh Bac Kgn;
Can cu Quyit ainh s6 113IQD-BQL2- TCHC ngay 1511012020 cua Giam
d6c Ban Quan ly Ddu tu va Xay dlp1g Thuy 19'i2 Vlv Thanh lcJpT6 chuyen gia
adu thdu giai aogn chudn hi adu tu cac dl! an: H6 Ban Lai giai aogn 2 (H¢ th6ng
kenh muong), tinh Lgng San; Nang cdp ba, acJpai~u ti~t adu kenh tren ha Da D¢,
TP. Hai Phong; C¥m cang trinh thuy /9'i huy¢n Na Ri, tinh Bae Kgn; Sua chua,
nang cdp H¢ th6ng thuy 19'iThac Hu6ng, tinh Bac Giang - Thai Nguyen;
Can cu Quyit ainh s6 4303IQD-BNN-XD ngay 3011012020 cua B¢ truirng
B¢ Nang nghi¢p va PTNT phe duy¢t a~ cuong, kinh phi nhi¢m v¥ chudn hi adu
tu (Giai aogn lcJpbao cao a~ xudt chiL truong adu tu), dl! an C¥m cang trinh
thuy 19'ihuy¢n Na Ri, tinh Bac Kgn;

.

-.S

-.

c- __

-!§J!§

-*,,3'A--"'iL

2
Can Clf Quyet dinh s6 126IQD-BQL2-KHTD, ngay 0311112020 cua Giam
d6c Ban Quan If;Ddu tu va Xdy dung Thuy 19'i2 v~ viec phe duyet ki hoach lua
chon nha thdu (dot 1), du dn Cum cong trinh thuy 19'ihuyen Na Ri, tinh Bac Kan;
Can Clf Quyit dinh s6 131IQD-BQL2-KHTD, ngay 0511112020 cua Gidm
d6c Ban Quan If;Ddu tu va Xdy dung Thuy 19'i2 vd viec phe duyet du toan goi
thdu s6 01: Didu tra thu thdp tai lieu; Khao sat; Ldp bao cdo ad xudt chu truong
adu tu; dif an Cum cong trinh. thuy 19'ihuyen Na Ri, tinh Bac Kan;
Xet dd nghi cua T6 chuyen gia ddu thdu tai To trinh ngay 18/1112020 (kem
theo HSMT) vd viec xin phe duyet HSAfI'tu vdn g6i thdu s6 01: Didu tra thu thgp
tai li?u,· Khao sat; Lgp bao cao dd xudt chu truang adu tu, d1! an C1:lmcong
trznh thuy 19'ihuy?n Na Rz, tinh Bac Kc;zn;
Theo dd nght cua truiYng Phong Ki hoc;zch- Tham dtnh ngay 2011112020
kem theo Baa caa tham dtnh HSAfI' tu vdn g6i thdu s6 01: f)idu tra thu thgp tai
li?u; Khao sat; Lgp baa cao dd xudt chu truong ddu tu, dv 1m C1:lmcong trinh
thuy l(Ji huy?n Na Rz, tinh Bac Kc;zn.

QUYETDINH:
l)i~u 1. PhS duy~t kern theo QuySt dinh nay HSMT tu v~n goi th~u s6 01:
DiSu tra thu th~p tai li~u; Khao sat; L~p bao cao dS xu~t chu truong d~u tu, d\f
an C\lrn cong trinh thuy 19i huy~n Na Ri, tinh B~c K~n vai nQi dung chu ySu
nhu sau:

1. G6i th§u

sa 01:

DiSu tra thu th~p tai li~u; Khao sat; L~p bao cao dS

xu~t chu truang d~u tu.
2. D\f an: C\lrn cong trinh thuy 19ihuy~n Na Ri, tinh B~c K~n.
3. Dia di~m xily d\fng: Huy~n Na Ri, tinh B~c K~n.
4. NQi dung ella g6i thAu: DiSu tra thu th~p tai li~u; Khao sat; L~p bao
cao dS xu~t chu truang d~u tu, d\f an C\lrn cong trinh thuy 19i huy~n Na Ri, tinh
B~cK~n .
5. NQidung HSMT: Co h6 sa rnai th~u kern theo .

.. PhAn thu nh~t. CHi DAN DOl

ven NHA THAU

- Chuang I. Yeu c~u vS thu tl,lcd~u th~u.
- Chuang II. Bang dfr li~u d~u th~u.
- Chuang IlL Tinh hgp l~ cua HSDT va tiSu chu~n danh gia HSDT.
2'"

A,

X.

_

....

Phan thO'hai. MAU DE XUAT KY THU~T
Ph§n thu ba. MAU DE XUAT TAl CHiNH
Ph§n thu to'. DIEU KHoAN THAM CHIEU
A

,....

A

""'''

,.,

Phan thu nam. YEU CAU VE H<}PDONG

3

- Chuong IV. DiSu kien chung cua hQ'Pd6ng.
- Chuong V. DiSu kien cu thS cua hQ'Pd6ng.
- Chuong VI. M~u hQ'Pd6ng.
6. Ghi ban hA SO' moo thiu: 2.000.000 dAng (Hai tri?u dang chdn).
Di~u 2. Cac ong Truong phong: KS hoach - ThAm dinh, Tai chinh - KS
tom, Quan ly thi cong, T<3chirc - Hanh chinh; T<3tnrong t<3chuyen gia d:1uth~u
va cac don vi lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay.!.
Nai nhiin:
- Nhu diSu 2;
- T6ng cucthuy 19i (dS b/c);

- Liru VT, KHTD.

Pham Dong Phirong

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6807 dự án đang đợi nhà thầu
  • 581 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 555 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16605 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14393 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây