Thông báo mời thầu

Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:38 20/11/2020
Số TBMT
20201159357-00
Công bố
16:41 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Quảng Trị
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư: Phòng Tài nguyên Môi trường thị xã Quảng Trị. Địa chỉ: Số 285 Trần Hưng Đạo, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Điện thoại: 0914858128
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh hổ trợ và ngân sách thị xã 2021-2023
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 của thị xã Quảng Trị
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Trị

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:41 20/11/2020
đến
17:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 6

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ EHSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính

(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên

danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì
căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành

(nếu có);
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (100 điểm), bao gồm các nội dung sau đây:

TT
1

1.1

Nội dung yêu cầu
Năng lực và kinh nghiệm nhà thầu
Kinh nghiệm đã thực hiện và hoàn
thành các dự án về lập quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất có quy mô và
tính chất tương tự. (lập, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện

Mức
điểm
tối đa
20

Thang
điểm
chi tiết

Mức
điểm yêu
cầu
tối thiểu
13

10
1

trở lên

1.2

>5 dự án

10

Từ 3-5 dự án

6

<3 dự án

0

Đã thực hiện dự án có điều kiện địa
lý tương tự .
02 dự án trở lên

5

01 dự án

3

Không có
Uy tín của nhà thầu thông qua việc
thực hiện các hợp đồng tương tự
1.3 trước đó
Tất cả các hợp đồng tương tự trước đó
đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện
> 70% các hợp đồng tương tự trước đó
đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện
< 70% các hợp đồng tương tự trước đó
đảm bảo chất lượng, tiến độ thực hiện
2
2.1

5

Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu
Trình tự, nội dung các bước thực hiện
đầy đủ, hợp lý đáp ứng được Mục tiêu
của dự án; quy trình thực hiện theo quy
định hiện hành, tuân thủ các quy định
hiện hành về lập, điều chỉnh quy hoạch,
kế hoạch sử dụng đất.
Trình tự, nội dung các bước thực hiện
đầy đủ, có 1 nội dung chưa đúng trình tự
hoặc quy định; quy trình thực hiện theo
quy định hiện hành; tuân thủ các quy
định hiện hành về lập, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

0
5
5
3
0
30

20

5

5

3

2

Chưa chi tiết, các bước thực hiện
không đầy đủ hoặc có từ 2 nội dung
chưa đúng trình tự hoặc quy định hoặc
quy trình thực hiện không theo quy
định hiện hành hoặc không tuân thủ
các quy định hiện hành về lập, điều
chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất.
2.2

2.3

2.4

2.5

0

Cách tiếp cận và phương pháp luận
Tiếp cận đầy đủ và có phương pháp
luận khoa học, thiết thực phù hợp với
mục tiêu của dự án đề ra
Tiếp cận đầy đủ và có phương pháp
luận chưa khoa học, chưa thật sự phù
hợp với mục tiêu của dự án đề ra
Cách tiếp cận và phương pháp luận
không khoa học, không phù hợp với
mục tiêu của dự án đề ra
Sáng kiến cải tiến
Có trên 02 sáng kiến cải tiến để nâng
cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ
thực hiện của dự án
Có 02 sáng kiến cải tiến để nâng cao
chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực
hiện của dự án
Có 01sáng kiến cải tiến để nâng cao
chất lượng và đẩy nhanh tiến độ thực
hiện của dự án
Không có sáng kiến cải tiến để nâng
cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ
thực hiện của dự án
Cách trình bày
Trình bày một cách khoa học, lôgíc,
phù hợp với trình tự hoặc quy định;
quy trình thực hiện theo quy định hiện
hành
Trình bày một cách chưa khoa học,
lôgíc
Trình bày một cách không khoa học,
lôgíc, không phù hợp.
Kế hoạch triển khai

5
5

3

0
4
4
3

1
0
2

2
1
0
7
3

2.6

3
3.1

a

b

Có kế hoạch triển khai chi tiết, thực
hiện các nội dung công việc phù hợp
với mục tiêu thực hiện.
Có kế hoạch triển khai chưa chi tiết,
thực hiện các nội dung công việc phù
hợp với mục tiêu thực hiện.
Có kế hoạch triển khai chưa chi tiết,
thực hiện các nội dung công việc chưa
phù hợp với mục tiêu thực hiện.
Không có kế hoạch triển khai hoặc có
kế hoạch triển khai không chi tiết, thực
hiện các nội dung công việc không
phù hợp với mục tiêu thực hiện.
Bố trí nhân sự
Bố trí nhân sự triển khai chi tiết, thực
hiện các nội dung công việc phù hợp
với kế hoạch, mục tiêu thực hiện và
quy định hiện hành.
Bố trí nhân sự triển khai chưa chi tiết,
thực hiện các nội dung công việc phù
hợp với kế hoạch, mục tiêu thực hiện
và quy định hiện hành
Bố trí nhân sự triển khai chưa chi
tiết, thực hiện các nội dung công việc
chưa phù hợp với kế hoạch, mục tiêu
thực hiện và quy định hiện hành
Bố trí nhân sự triển khai chưa chi
tiết, thực hiện nội dung công việc không
phù hợp với kế hoạch, mục tiêu thực
hiện và quy định hiện hành.
Nhân sự
Tư vấn trưởng
Tư vấn trưởng có bằng đại học chuyên
ngành quản lý đất đai hoặc địa chính
hoặc các chuyên ngành khác có liên
quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất.

7
5

2

0
7

7

5

2

0
50
20

37

5

Thạc sĩ trở lên

5

Đại học

3

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến

10
4

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

c

3.2

Từ 5 năm trở lên

10

Từ 03 đến 5 năm

7

Từ 2 đến 3 năm
Kinh nghiệm làm việc ở vị trí tư vấn
trưởng liên quan đến các dự án quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất

4

> 2 dự án

5

Từ 01 đến 02 dự án

3

0 dự án

0

Chuyên gia thực hiện dự án:

Chuyên gia chủ chốt: Yêu cầu tối thiểu
02 người, tốt nghiệp đại học trở lên,
chuyên ngành Quản lý đất đai, Địa
3.2.1 Chính; hoặc các chuyên ngành khác có
liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử
dụng đất
Trình độ
a

b

c

d

5

20

30

24

5

Thạc sĩ trở lên

5

Đại học

4

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
> 5 năm

10
10

Từ 3 đến 5 năm

6

< 3 năm
Kinh nghiệm tham gia trực tiếp đến
các dự án liên quan đến quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất
> 03 dự án

0
6
6

03 dự án

3

Từ 01-02 dự án
Kinh nghiệm tham gia trực tiếp các dự
án quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất
trên các địa bàn tương tự.

1
3
5

> 02 dự án

3

02 dự án

2

01 dự án

1

Không có

0

Chuyên gia khác: Yêu cầu trình độ
3.2.2 đại học, chuyên ngành phù hợp

6

Kinh nghiệm làm việc liên quan đến
quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

3

a

b

> 3 năm

3

Từ 02 năm đến 03 năm
Kinh nghiệm tham gia trực tiếp đến
các dự án liên quan đến quy hoạch, kế
hoạch sử dụng đất
>02 dự án

1
3
3

02 dự án

2

01 dự án

1
Tổng:

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Có tài liệu gốc chứng minh Mục 1, Mục 3: Bản sao bằng cấp và các hợp đồng;
trong trường hợp cần thiết phải có bản gốc để đối chiếu khi chủ đầu tư yêu cầu.
E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong
các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự
và các nội dung có yêu cầu điểm tối thiểu quy định sẽ bị đánh giá là không đáp ứng
yêu cầu về kỹ thuật.
E-HSDT được đánh giá là đạt khi có mức điểm đáp ứng mức tối thiểu theo yêu
cầu và tổng điểm về mặt kỹ thuật ≥ 70 điểm.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
6

Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x 100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong

số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC

đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuật đang xét + G x Điểm giá đang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuật đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giá đang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 80%
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 20%
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5722 dự án đang đợi nhà thầu
  • 606 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 676 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15255 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13539 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây