Thông báo mời thầu

Hệ thống mạng và truyền tải tín hiệu BK19 (VT-542 20-CNTT-DA)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:29 20/11/2020
Số TBMT
20201160849-00
Công bố
17:06 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Nhu cầu mua sắm và thuê dịch vụ năm 2020-Lô 09-1
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Hệ thống mạng và truyền tải tín hiệu BK19 (VT-542 20-CNTT-DA)
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Lô 09-1
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hệ thống mạng và truyền tải tín hiệu BK19 (VT-542/20-CNTT-DA)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:06 20/11/2020
đến
09:00 07/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 07/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
20.000.000 VND
Bằng chữ
Hai mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Hệ thống mạng và truyền tải tín hiệu BK19 (VT-542 20-CNTT-DA)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Hệ thống mạng và truyền tải tín hiệu BK19 (VT-542 20-CNTT-DA)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 48

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ytu cAu KY rHUAT
HE THoNG MANG vA rRUytN TAr riN HrEU cuo Dr/Ax nxrs

t. naqc oicn vA rrugvr vr sO nqnc:
.1. Muc ilich sri dung: ffg tnOng mlng
Systems) cho giin BK19 vi MSP6.
1

vi

truyAn tdi tin hiQu (Network and Microwave

1.2. Ph4m vi c6ng viQc: Nhd thiu
c6p hang h6a theo php luc sti
"ung
dinh kdm.
1.3. Thdi gian sri dung:

I

"Danh muc hdng h6a"

Qu! U2021

2. DANH MqC TAT LIPU THAM KIIAO
- Phg luc sti t "na*, muc hang h6a".

-

"BKl9-007-TS-CS2-DW-01" Telecom Overall block diagram.
*BKI9-007-TS-CS2-SP-02"
Specification for Radio & Network.

3. DIIU KEN KV THUAT vAN HANH THmT BI:

-

T6t cri cic thitit b! phei d6p img hoat 6Qrg 24124 gid, ldm viQc hong m6i truong bi6n,

-

Thi6t bi microware hoat dQng ngoii trdi (phin "Outdoor Unit" cta muc s5 8) phni d6p
img c6c ti6u chuin v,i nhi9t dO dao dQng -S'C toi 60'C, stc gi6 160 km/tr, duqc lip dit
d khu v.uc non-hazardous.

-

C6c thi6t bi Microwave indoor unit vi c6c thi5t b! mang duo. c lip tl{t trong phdng
Control Room cria BK19 (phin "Indoor Unit" cria mgc s6 5,7 vi 8) c6 thd hoat ilQng
duo. c trong diAu kiQn nhiet dO t(ii da 45oC trong trudng hqp hQ th6ng lim mit (HVAC)
bl hu h6ng.

-

DiAu kien kY thuat vdn hdnh chi ti6t cho ttmg thitit bi theo
sP-02".

.
-^ I
oQ an mon cao, oQ am cao.

tii

lieu "BKI9-007-TS-CS2-

4. YTU CAU CHUNGDoI v6I THIfT BI:

-

Hing cung c6p phni.ld hnng mcri 100% vd tlugc sin xu6t nr nIm 2020 trd vd

sau. Hang

giao kh6ng quri 02 l6n.

-

Nhi thiu phdi nOu t6n nhi sin xl6t, ddng sin phAm (series/model), mi hing h6a (part
number), d{c tinh k! thupt chi ti6t vd xu6t xr? trong bin chdo thiu k} thuit.
C6ng ty d1r thiu phii chiu tr6ch nhiOm bio hAnh tit cir circ muc hdng h6a cung cip'
Thdi han bio hanh t6i thirlu 0t ndm kA tu ngdy h! bi6n bin nghigm thu ki thuat.
Dia didm thuc hiOn giao vd nhfn hdng bdo hdnh: 105 L6 lqi, phuong Thing Nhi,
TP.Vtng Tdu.

s.

YtucAuvtrciruudr:
-

T6t cA cAc mgc hing h6a phni dip ung d{c tinh
hing h6a" vd "BK19-007-TS-CS2-SP-02".

k!

thuft dugc m6

a

ti

trong "Danh mpc

W

6. YEU cAu

-

vt

LAP DAr vA

cAu uiNn:

Nhn thAu bing chi phi cta minh phdi chiu trach nhiQm 1ip dit muc l-8 cta Danh muc
hing h6a t4i giin BK19 vi MSP6 (ngopi tru chi phi 6n,.o tr6n giin, chi phi v{n chuydn
thi6t bi vA tiii da 02 ngudi cria nhn thiu ra gian vd vd to 01 lAn sE do Vietsovpeko
chiu).

Nhi thiu phdi cung

c6p

cic vit hr, phu kiQn san thi6t cho viQc lip dat.

rhi6t b! phAi dugc l6p dpt vd

vi

cAu hinh

pht hqp vdi

li0u BKI9-007-TS-CS2-DW-01

BK I 9-007-TS-CS2-SP-02.

-

Nh6m chuydn gia tham gia tri6n khai dg 6n phii cluo. c neu ffong cheo thAu k! thuft.
Nhn thiu phii c6 kinh nghiQm tri6n knai Hp a5t t6i thi6u mQt (01) ds in tuong ty v€
c6ng nghQ (c6c thi6t b! Router, Switch c6ng nghiep, thi5t bi Microwave).

-

Thdi gian hodn thdnh lip dAt vA ch?y thri kh6ng qu6 30 ngdy kii tu ngdy c6 y6u ciu nr
Vietsovpetro.

7. sO LITqNG THrtT BI vA ruor crAN GrAo

s.

tii

Hing h6a, thitit bi phii c6 s6 lucrng theo

uAlc:

mO te trong "Danh muc hdng h6a".

hi k6t hqp d6ng.
D6NG G6I HANG, TAI LIpU rcf NTU4T VA CH(ING CHi CAN

Thoi hpn giao hing ld 90 ngdy lich kd ttr ngay

YOU CAU
THTET:

vI

-

Hryrg h6a phAi du-o.c chat cta hlng h6a vi thuf,n tiQn cho viQc vdn chuydn.

-

C6ng ty dy thAu ph6i cung cAp: catalog cta hi,ng.cung c5p, ban ttri6t
16 d6p ung bing thOng t6i thi6u trong bAn chdo thdu k! thuflt.

9. PIIIOI{G

-

nhi sin xu6t, phri hqp vdi

ban

t5 tuytin thii hien

TTT(JC OANTT CIA:

Chdo thiu sE
lO.CHONG CHi CAN THIIIT:

-

Chrmg chi xuit xt (CO) do co quan c6 thim quydn crla nu6c sdn xuAt ho{c ctia nu6c
xu6t khiu c6p.@nn gOc, toar ban sao c6 cOng ihung, hoic bin sao kdm bnn g6c diii
chi6u) cho thi€t bf.

-

Chring.chi chit luqng (pQ) do nhi sin xu6t cip, hoSc do vdn ph6ng dai diQn crla nhi
sin xuit t?i Viet Nam c6p, ioflc do c6ng ty con cta nhd srin xu6t tai ViQt Nam hoac tai
khu v.uc c6p Gan gtic) cho thitit b!.
C6c chimg chi cin thi€t khric nhu m6 ta trong tdi liqu "8K19-007-TS-CS2-SP-02".

-

11. TAr LrEU

B0 SUNG:

Ngoii c6c tdi liQu trong m\rc 2,
.
n6u c6n thi0t:

,

nhi thiu c6 th6 tham khdo c6c tni ligu bti sung sau ttiy

d

ltt ttLf,-

s6

CS2
i oe -

ocsign

lBasic

tii

T6n

lieu

tii

Revision

liQu

I

i
I

BKle-002-rs-cs2-DBI

DS - Data sheet

Communication Basis of

0

T

0

I

BK19.OO2.TS-CS2-DS04

hone Datasheets

BKl9-002-TS-CS2-DS05

|ow

orawing

Radio

Datasheets

0

I

BK19-007-TS-CS2-DW-

I

001

Telecom Overall Block Diagram

I

BKl9-002-TS-CS2-RQ02

Purchase Requisition for Radio
and Network
Purchase Requisition for ICSS

0

BKl9-002-TS-IA2-RQ-

(Integrated Control & Safety
System), Network and
Microwave

0

Specification for Radio and
Network

I

01

BK19-O07-TS.C52-SP.
02

BK19-002-TS-CS2-SP03

BK19-002-TS-rA2-SP01

Specification for CCTV
ICSS - Functional design
specification

0
0

14

W4/-{"

*
DAI\H MUC- CIIEIIUOIIKAIIIIfl
TCn hang h6a/D!ch vu -Ha npuo6peTeHue:

HQ

th6ng mang vd truyan tai tln hieu BKlg/Cereear crcreMa u crcreMa rrepeaaqr{ cBr3r{

sii DHXN - .I& sassKu:

STT

Me Vat Tu

II/n

Kor MTP

(2)

Ton VTTB/dlch vg hing h6a
(viQt-AnhAIga)
HanuenosanIle MTP/yuyr
(Bber - anrn./pycc.)
(3)

Kj

BKI9
cNTT-0rr3/20 - Brock/Projecr - Lo/Dr; dn;L6 09-l

Ma HiQu/

S5 chi

Dic Tinh Kl ThuAt
Texnnvecrre xapaKTeprrcrrrKrr
T€chnical Chrracteristics

ti6t

Tur, mapxa/
J\! aeraau

Type, Brand/P/l{

(,

(4)

Nhi sin xuit

DVT

3aBo,a-

E!.

rrporl3Boa]lTeJIB

H3M

Manufacturer

Unit

(6)

(7)

s6 Luqng

Koa-so

Quartity

47U 800x800(minimum)x2200mm (WxDxH), rack I 9"
front door only, with below environmental requirements

I

00.05 1.007.00844

Tt RACK 47U l9 inches/47U
IIIKAO .

19"

and standards:
+ Ambient temperature: 0 - 50"C
+ Protectior class: Complies with IP 55 standard
+ Resistance to vibrations (IEC 6E-2-26 or equivalent):
2g (loHz ... l50Hz)
+ Resistance to shock: 25 g/ms
+ Compatible with all mounted devices.
+ Load capacity: 482.6 mm (19"), level: 10000 N
+ Light, Fan, filter, thermostat
AII required loose items for installation, wiring
connection mounting, commissioning, start-up, etc. for

Network & DMR system.
Four (4) media converter ftom fiber optical to Gigabit
Ethemet c/w RJ45 connectors.
Two (2) ATS with 32A maximum input/output curent

LOT

1.00

SET

1.00

(l

ATS for MSP6, I ATS for BKl9)
Four (4) Rack Power Distribution Units (PDU) (2 PDUs
for MSP6, 2 PDUs for BKl9) with following
specifications:
+ Output Connections: (3) IEC 320 Cl9,(21)IEC 320

cl3
+ lnput Connections: IEC 309 l6A 2P+E
+ Acceptable lnput Voltage: 100-240VAC
+ Load Capacity: 3700VA

2

00.05 1 .007.00845

Thanh d5u niii c6p quang/Bororoaraa
IIaHCJIL -

90.BMDH.CNTI.hpDII vT thong qua BMDH -3ar8(,{

Ha

MTP,/3 Cn

+ Maximum Input Current: l6 A.
Fiber panel for 06 fiber cores, installation accessories,
install in 19" rack, c/w SC connectors (for BKl9).
24109/2020 16:22:45 PM

rftncl.+

Itr.C-

STT

IUn

Ma Vat

Tr

Ko[ MTP

00.01 2.002.00084

HiQu/
56 chi ti6t

(Viet-Anh/Nga)
HauMcnoeaH c MTP/ycnyr
(Bbcr - aflrn./pycc.)

Tun, mapxa./
J\!

aeralu

D{c Tinh K} Thuit

EA.
I{3M

Manufacturcr

Unit

(s)

(6)

o)

Fiber Optic Cable
Armoured, Singlemode Fiber Optic Cable as per SM
9/125, Mica Wrapped Loose Tube, steel strength
member, LSHF inner sheath, GSWB - Galvanized stecl
wire braid, oil resistance outer sheath (LSHF-SWB-SHFmud).
-Cables shall be according to following stardard:
. Fire Resistance (IEC 60331),
. Flame retada.nt (IEC 60332-34),
. Halogens free (IEC 60754-1,2),

xa6ear -

DVT

3aEoa-

npoll3BoaurcJr,

(4)

C6p quang ch6ng chay/BonoKoxHLrf

Nhi sin xu6t

Texxuvccxue xapaKTept.rcruKH
T€chnical Characteristics

Type, Brand./P/lt{

a)

a)

3

Kf Mi

Ten VTTB/dich vU hAng h6a

Sli Luqng
Kon-ao

Quantity

m

600.00

. Smoke density (IEC6I034-1, 2).

4

00.012.008.00398

5

00.0s r.007.00817

6

00.012.002.00085

C6p nhdy

- Color: Black
- At least 06 cores fiber opticalFiber Patch cord cable
- l0 x l0m Full duplex 2 cores patch-cord fiber cable.
- l0 x 2m Full duplex 2 cores patch-cord liber cable.
- LSZH Jacket Outer sheath, LSZH Inaer/Individual
Jacket, Aramid Yam or Non-metallic material Strcngth
Member, 9/l25um SM Fiber core.
PRP Switch

quang/naantr unyp

xa6eat -

Thi6t bi chuydn mach marg/Aocryr
KOMMyETOpy -

K

- At least one (l) l000BASE-T and one (l) l000BASELX Giga Ethemet ports for interfacing to DMR and
subsea hber optical cable with PRP protocol.
- lO00BASE-LX c/w SFP module, compatible with lOkm
fibcr optical link, c/w LC connector for single modc fibcr
cable.
- Ethernet Interface with at least thee (3) auto-sensiug
FE ports.
- Other Intedace Module (where appropriate for
redundant configuration)
- Suppon VLAN, QoS
- Support remote management using Telnet, SNMP, or
Web Server over secure VLAN.
- lndustrial standard device complies with EN 60068-2 in
vibration and shock.
- Dual-redundaat Power supply module 220VAC
- Mountable on l9-inch rack cabinet, comes with DIN
Rail 3U.

Diy crip mqng ch6ng

Indoor Ethemet CAT6 UTP cable:

ch6y/KAEEJILHAI CI4CTEMA -

- Ethemet CAT6 UTP

go.BMDH.CNTT.l,apDH VT rhong qua BMDH -3arBrx

rta

MTP.fi Cn

cable as per ISO/IEC I

24/09/2020 16:22:45 PM

l80l/ TIA-

LOT

1.00

SET

4.00

300.00

m

r,*819
1_-

TEn VTTB/dich vy hing h6a

STT
IUn

(t)

7

Mi Vit Tu
Koa MTP

(2)

00.051.007.00818

(viet-Anh/Nga)
HauMerrosarrrte MTP/ycnyr

Kf

Mn HiQu/
D4c Tinh K! Thu{t
TexHII.rccKI-re xapaKTepucru Kr{

56 chi ti6t

Trlr, uapxa,/

(Bser - aru./pycc.)

aera,ru
Type, Brand/P/Itl

o)

(4)

Technical Characteristics

J{q

(s)

Thi6t bi dinh tuydn mqng/l-olocoaol

568-C / IEC 6l 156-5.
- Power over Ethemet compatiblc as per IEEE 802.3at;
- Cables shall be according to following standard:
. Flame retardant (IEC 60332-34).
. Halogens free (IEC 60754-1,2).
. Low smoke density 0EC6l03+1,2).
- Conductor: Solid Conductor 23AWC.
ICSS & Telecom Network Interfacing deviccs (router):
Provide operations and monitoring ofthe ICSS that are
distributed in remote areas in redundart configuration.
- Transmission data capacity: at least 5 Mbps
- Time synchronization function support
- At least 3 FE Ethemet ports for ESD/PCS/Monitoring
data separation - VTA
- IP Communication Interface: Dual-Redundant
- WAN Communication Interface: Single or Duplexed

runro3 MaprrpyT[3aTopa -

(r00BAsE-Tx)

Nhir sin xudt

DVT

3aBoA-

En.

rrPon3BoAlr'reJrr,

r{3M

Mrnufacturcr

Unit

(6)

(7)

s6 t-uqng
Kon-Bo

Quartity

SET

2.00

LOT

1.00

- Bandwidth limit control and QoS support
- Dual-redundant Power supply module 220VAC, 5OHz
- Mountable on l9-inch rack cabinet, comes with DIN
rail 3U
- lndustdal standard: IEC-61850-3, IEEEl6l3
- SFP TX Gigabit Ethemct Transceiver, 1000 Mbit/s full
duplex auto neg, compatible with existing 2 ICSS routcrs
on MSP6.

'Microwave radio communication, point to point
microwave system (include 2 lints)
Digital Microwave Radio Equipment include Outdoor
Unit (Marine grade, Non-hazardous Arca)(r) & Indoor

Unit shall be:

8

00.027 .009.00221

Thiiit bi bnng rong
PTPMurpoeonaoa:u par[ocBt3B,
TO.IKA-TOTIKA, MHXPOBOJITiOBA'

cacreua (axrrovar 2 ccruxx) -

g0.BMDH.CNTT.LapDH VT thong que BMDH -3arsxx

Ha MTP e/3

CII

+ Support operating in licensed fiequency range (VTA);
+ Chanel bandwidth: 5, 10, 20, 40 Mhz (Vendor to
advice)
+ At least duplex 5oMbps at loMHz Ethernet
throughput bandwidth.
((*) Option with full indoor tJpe also is acceptable).
- Microwave Dish Antelna cy'w supPon and accessorics
complied to Marine grade, Non-hazardous Area; C./w
mouting kits, RF cable, power supply units , lightning
protcctlon uruts, conn ectors, IP56 min cable Iand and
24/09/2020 16.22:45 PM

r'at's

]!

U[L,{-

,.F'

STT
IUU

Mi

V$t

Tr

KoA MTP

)

VTTB/dlch vg hAng h6a
(viet-Anh/Nga)
Hauuerroranne MTP/ycayr

TGn

KY Mi Hieu/
56 chi ti6t

E{c Tlnh

Ki Thu{t

@uer - anra./pycc.)

Tun, uapxa/
l\! aetarrr
Type, Brand/PN

T€xHrl'{ecKI|e xaprKTepflcrnKIl

a)

(4)

o)

(2)

Technical Characteristics

Nhl

sAn

xuit

DVT

3aBoA-

EI.

flPOE3BOAItTeJIL

II3M

Manufacturer

Unit

(6)

(7)

Sii Luong

Ko,r-so

Quantity
(

mounting accesorries.
- 600m x cable, for connection between anlennas, outdoor
unit, and indoor unit (Vendor to advice cable type);
Cables shall be according to foltowing standard:
+ Offshore cable (IEC 60092).
+ Firc resistant to IEC-60331.
+ Flame retardant (IEC 60332-34).
+ Halogens free (lEC 60754-1,2).
+ Low smoke density (IEC6l034-1, 2).
+ Amour: tinned copper wire braid;
+ Outer sheatb: halogen free thermoset compound;
DNV/ABS (or equivalent) Certification for offshore
installation.

9

Lip tlit cho c6c muc I tl6n
8/Vcraroaxa,qn nyrucroB I to 8:(24
m5i han ptia nft9, 24 m5i han phia
BK2 I ,MSP6;2 mly hiur cip quang; 2
nhin lgc c6 chtng chl an ba,n; Vat tu

LOT

1.00

ti€u hao) -

(*) : New items

t

LtL4--

8o

lL

TIEU CHi DANH GIA KY THUAT
Hp TH6NG MANG vA rRUvtN rar rix HIEU BK19
Chdo thAu ky thuflt tluoc d6nh gi6 theo hai bu6c cho m6i m1rc hdng h6a, chi tiiit nhu
sau:

Buric 1: Chdo thAu duo. c d6nh gi6 li EAT budc 1 nliu nhu tl6p ring cric di6u kiQn sau:
1. Pham vi cung cAp (Muc I crla ydu ciu k! thuft): D6p img y6u cAu nhu trong ydu
ctu k! thuft.
2. Ndm sin xu6t (Mgc 4 cira y6u ciu k! thuit): D6p ung y6u ciu nhu trong y6u ciu k!
thu{t.
3. Bdo hdnh (Ir4uc 4 crla y6u clu k! thuat): D6p ung yCu cAu nhu trong yOu ciu k!
thudt.
Butirc 2: Budc 2 duoc cl6nh gi6 cho c6c d6 xu6t

bu6c l.
Chi ti6t di6m d6nh

k! thuft duoc tt;inh gi6 ld D{T d

ri cho bu6c 2:

Ghi
chri

Mric tlQ
tl6p fng

Y6u ciu

Di6m

ciu k! thu$t: D6nh gi6 trqn
hing h6a vi dlch vg
ldp tIIt.
Dip img y6u c6u k! thuit vd php hpc
1. (Danh mqc hing h6a) vi y€u ciu vA
l[p alat
D6p ring y6u cau ky thuat d mfc chap

Di6u kiQn lo4i

Mric

I

Mfc

2

L

YGu

grii
I
2
3

1

2
3

cho mgc

68

D6p ling y€u cAu

2

Kh6ng d6p ring y6u ciu

I

ThM gian giao hing (Mgc 4 cta
v6u c iu kf thu{t)
Dip img y6u cAu k! thuft

Ghi

90%

chir 3

79%
2

L

Ghi

cht 4
Ghi

100%

chi:2
100%

80%-

Ghi
chri 3

90%

0%79%
E

L

chi
chi 4
Ghi

t00%

chir 2

t00%

k! thuft

1

80%-

0%-

Kh6ng tl6p ung theo y6u cdu
Didu ki6n ki thuAt vin hnnh thi6t
Ui GvfUc 3 .to yO, .Ao ki thuit)

chri I
100%

nhAn dugc

KI6ng d6p ung theo y€u ciu
I .
.- .-.r . .
-t. vor
Y eu cau cnung dor
tnret D!
(Mgc 4 rta y6u cAu kI thuit)
D6p img y6u cAu k! thuit
Oap u"[ yeu-iu ty thu6t o rrrrc chAp
nhin dugc

Ghi

104%

k! thuft

0%

t0

L

Ghi
chri 4

Ghi

100%

chri 2

r00%

{t

P

ilLL(.-

2

Kh6ng tl6p ring ydu cdu

k! thu{t

Chring chi (Muc 9 cfra y0u ciu

0%

ki

t0

thuIt)

t00%

k! thuit

1

D6p ring y6u ciu

2

Khdng tLip ung y6u ciu

1

D6ng g6i hirng h6a, thi li6u k! thufft
(Mgc 8 cia ydu ciu ki thuit)
D6p ring y6u ciu k! thuit
E6p rlng y€u ciu k! thuQt o mric chip
nhin dugc

Ghi
chii 4
Ghi

L

chir 2
100%

Ghi
cht 4

I

2
3

k!

Kh6ng rtrip ung theo y€u

T6ng tli6m (I00 di6m)

0%

thu6t
2

L

100%

I

100%

I

80%-

Ghi

90%

0%-

ciu

79%

chir

L

3

Ghi
chri 4

r00

Ghi chri:
f . O-iE--AaLrr},. gia

tt 0- 100%tuong rng v6i dA xu6t k! ttru{t cua n}rd thiu.
2. D6p tmg d6y dir ciic y€u cdu sd duqc d6nh gi6,ld 100% vd 0% n€u kh6ng drip img
3. Mdi phdn nhd khdng drlp r?ng sE trt di 10% s6 tli€m.
4. L: Lo4i, HSDT sE bi loai niiu diiim tlanh gi6 du6i 80% d ddng "L".
DiAu ki6n d4t y€u cAu k! thuit:
Chdo thiu duqc denh gi6 ld "Dat", niiu th6a mdn c{c diAu kign sau:
- Tat ca cAc mr,rc hdng h6a ''Dat" d budc 1.
- Va di€m d budc 2 (mgc VII) cao hon hoac blng 80 di6m
Di6u ki€n kh6ng dat yeu cau ky thuat:
Chdo th0u - C6 muc hang h6a "Kh6ng cl4t" d bu6c 1.
- Hodc di€m d bu6c 2 (muc VII) nhd hsn 80 di6m.

\t

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6678 dự án đang đợi nhà thầu
  • 798 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 910 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16534 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14575 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây