Thông báo mời thầu

Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:11 20/11/2020
Số TBMT
20201162197-00
Công bố
16:59 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé
Chủ đầu tư
UBND huyện Mường Nhé; địa chỉ: Trung tâm huyện Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, điện thoại: 0215.3740.147.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Điện Biên

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:59 20/11/2020
đến
17:30 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:30 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn Lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Mường Nhé" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 31

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu.
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu
kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (thang 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

20

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
14

a. Số năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh
vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất (tính từ
hợp đồng đầu tiên của nhà thầu về quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất)

5

3,5

Tiêu chuẩn

TT
1

Điểm
tối đa

- 03 năm
- 04 năm
- 05 năm
b. Đã thực hiện gói thầu tương tự trong 10
năm gần đây (gói thầu lập quy hoạch sử
dụng đất, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,
lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện) (Nhà
thầu chứng minh năng lực bằng hợp đồng,
biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng
được chứng thực theo quy định)

Thang
điểm
chi tiết

3,5
4
5

10

7

TT

Tiêu chuẩn
- 08 gói thầu, trong đó nhà thầu đã thực hiện
tối thiểu 03 gói thầu lập quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
- 10 gói thầu, trong đó nhà thầu đã thực hiện
tối thiểu 04 gói thầu lập quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
- 12 gói thầu, trong đó nhà thầu đã thực hiện
tối thiểu 05 gói thầu lập quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
- 15 gói thầu, trong đó nhà thầu đã thực hiện
tối thiểu 06 gói thầu lập quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp huyện
c. Nhà thầu đã thực hiện các gói thầu quy
hoạch như: Quy hoạch sản xuất, quy hoạch
chung, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội
cấp huyện trong 10 năm trở lại đây (Nhà thầu
chứng minh năng lực bằng hợp đồng, biên bản
nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng được
chứng thực theo quy định)
- Từ 01-02 gói thầu
- 03 gói thầu
- 04 gói thầu
Từ 5 gói thầu trở lên

Điểm
tối đa

8

9

10

3,5
4
4,5
5
30

a

Hiểu rõ về gói thầu
Hiểu đúng và trình bày khoa học, rõ ràng, đầy
đủ, chi tiết về phạm vi, mục đích, yêu cầu, sản
phẩm giao nộp của gói thầu
Hiểu đúng và trình bày không khoa học,
không đầy đủ về phạm vi, mục đích, yêu cầu,
sản phẩm giao nộp của gói thầu
Hiểu đúng và trình bày sơ sài về phạm vi, mục
đích, yêu cầu, sản phẩm giao nộp của gói thầu
Trình bày không phù hợp về phạm vi, mục
đích, yêu cầu, sản phẩm giao nộp của gói thầu
Cách tiếp cận và phương pháp luận
Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả hạng mục
công việc được quy định trong điều khoản
tham chiếu

5

+
+
b
-

3,5

5

Giải pháp và phương pháp luận

+

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

7

2

+

Thang
điểm
chi tiết

21

5

4
3
0
12
3

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

TT

Tiêu chuẩn

+

Đề xuất kỹ thuật được trình bày đầy đủ, rõ
ràng các hạng mục công việc được quy định
trong điều khoản tham chiếu

2

+

Đề xuất kỹ thuật được trình bày chưa đầy đủ,
chưa rõ ràng các hạng mục công việc được
quy định trong điều khoản tham chiếu

1

+

Đề xuất kỹ thuật được trình bày sơ sài, chung
chung, khó hiểu không phù hợp yêu cầu của
gói thầu

0

-

+

+

+
+

+

+

-

+

Các hạng mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, phù hợp với
yêu cầu của gói thầu
Trình bày các hạng mục công việc, phân chia
thành những nhiệm vụ cụ thể, chi tiết, khoa
học, rõ ràng, phù hợp

3

3

Trình bày phù hợp các hạng mục công việc,
phân chia thành những nhiệm vụ chưa cụ thể,
chưa rõ ràng
Trình bày các hạng mục công việc, phân chia
thành những nhiệm vụ sơ sài, chung chung,
khó hiểu không phù hợp yêu cầu của gói thầu
Đề xuất trình bày cách tiếp cận, phương pháp
thực hiện gói thầu một cách đầy đủ, phù hợp
Trình bày đề xuất, cách tiếp cận, phương pháp
thực hiện gói thầu một cách đầy đủ, phù hợp
yêu cầu của gói thầu
Trình bày đề xuất, cách tiếp cận, phương pháp
thực hiện gói thầu một cách không đầy đủ,
chưa phù hợp yêu cầu của gói thầu
Trình bày đề xuất, cách tiếp cận, phương pháp
thực hiện gói thầu sơ sài, chung chung, khó
hiểu không phù hợp yêu cầu của gói thầu
Đề xuất trình bày được về tư liệu (tài liệu, số
liệu, bản đồ …) có liên quan phục vụ việc thực
hiện gói thầu một cách đầy đủ và phù hợp
Trình bày về tư liệu (tài liệu, số liệu, bản đồ
…) có liên quan phục vụ việc thực hiện gói
thầu một cách đầy đủ và phù hợp

2

0
3
3

2

0

3

3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

TT

Tiêu chuẩn

+

Trình bày về tư liệu (tài liệu, số liệu, bản đồ
…) có liên quan phục vụ việc thực hiện gói
thầu phù hợp nhưng chưa đầy đủ

+
c
d
đ
-

-

e
-

3

Trình bày về tư liệu (tài liệu, số liệu, bản đồ
…) có liên quan phục vụ việc thực hiện gói
thầu còn sơ sài, chung chung, không phù hợp
yêu cầu của gói thầu
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất tối thiểu 03 sáng kiến, cải tiến phù
hợp để thực hiện tốt hơn các công việc nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện gói thầu
Đề xuất sáng kiến, cải tiến, chung chung, khó
hiểu, không phù hợp yêu cầu của gói thầu
Cách trình bày nội dung giải pháp và
phương pháp luận
Trình bày kết cấu và các nội dung một cách
hợp lý, dễ theo dõi
Trình bày kết cấu và các nội dung một cách
chưa hợp lý, không khoa học, khó theo dõi
Kế hoạch triển khai
Trình bày đề xuất kế hoạch triển khai công
việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện gói
thầu một cách đầy đủ, hợp lý, phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến

Điểm
tối đa

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

0
2
2
1
2
2
0
4
4

Trình bày đề xuất kế hoạch triển khai công
việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để thực hiện gói
thầu chưa hợp lý, chưa phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ dự kiến
Bố trí nhân sự thực hiện gói thầu
Nhân sự được bố trí theo yêu cầu tối thiểu tại
Mục 3 và Thời gian huy động nhân sự phù
hợp với kế hoạch triển khai và các nội dung
đề xuất
Nhân sự được bố trí đúng theo yêu cầu tối
thiểu tại Mục 3 nhưng Thời gian huy động
nhân sự chưa phù hợp với kế hoạch triển khai
và các nội dung đề xuất
Nhân sự
3.1. Chủ nhiệm

Thang
điểm
chi tiết

3

5
5

3,5
50
15

35

TT

Tiêu chuẩn
a.
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành
quản lý đất đai
Trình độ đại học
Trình độ thạc sĩ
Trình độ tiến sĩ
b.
Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu
lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất (tính
từ gói thầu đầu tiên về quy hoạ
đ ều
u

ử dụ g đất mà chuyên gia tham gia
đến thờ đ ểm đó g t ầu)
- Kinh nghiệm từ 05 năm trở lên, đã chủ trì tối
thiểu 01 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện
- Kinh nghiệm từ 06 năm trở lên, đã chủ trì tối
thiểu 03 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện
- Kinh nghiệm từ 08 năm trở lên, đã chủ trì tối
thiểu 05 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện
3.2. Tư vấn trưởng
a. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành
quản lý đất đai, Trắc địa - bản đồ
Trình độ đại học
Trình độ thạc sĩ trở lên
b. Kinh nghiệm thực hiện các gói thầu lập,
điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất

Điểm
tối đa
10

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
7

7
8
10

5

3,5

3,5

4

5
10
5

3,5
3,5
5

5

Kinh nghiệm từ 05 năm trở lên, đã thực hiện tối
thiểu 01 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện với vai trò là Tư vấn trưởng
Kinh nghiệm từ 06 năm trở lên, đã thực hiện tối
thiểu 03 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện với vai trò là Tư vấn trưởng
Kinh nghiệm từ 08 năm trở lên, đã thực hiện tối
thiểu 05 gói thầu lập, điều chỉnh quy hoạch sử
dụng đất cấp huyện với vai trò là Tư vấn trưởng
3.3. Chuyên gia thực hiện
a. Nhóm chuyên gia chuyên ngành quản lý
đất đai
a1. Số lượng, trình độ

Thang
điểm
chi tiết

3,5
3,5

4

5
25
15
10

7

TT

Tiêu chuẩn
Có 07 người trở lên tốt nghiệp đại học chuyên
ngành quản lý đất đai, trong đó có ít nhất 03
người có bằng thạc sĩ
Có 08 người trở lên tốt nghiệp đại học chuyên
ngành quản lý đất đai; trong đó có ít nhất 04
người có bằng thạc sĩ
Có 09 người trở lên tốt nghiệp đại học chuyên
ngành quản lý đất đai; trong đó có ít nhất 05
người có bằng thạc sĩ
Có 10 người trở lên tốt nghiệp đại học chuyên
ngành quản lý đất đai; trong đó có ít nhất 06
người có bằng thạc sĩ
a2. Kinh nghiệm làm việc
Có ít nhất 05 người có kinh nghiệm làm việc
từ 05 năm trở lên, đã tham gia 02 dự án lập
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện,
cấp tỉnh trở lên
Có ít nhất 06 người có kinh nghiệm làm việc
từ 05 năm trở lên, đã tham gia 03 dự án lập
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện,
cấp tỉnh trở lên
Có ít nhất 08 người có kinh nghiệm làm việc
từ 05 năm trở lên, đã tham gia 04 dự án lập
quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch cấp huyện,
cấp tỉnh trở lên
b. Nhóm chuyên gia các lĩnh vực: Trắc địa-Bản
đồ, Môi trường, Giao thông, Xây dựng, Kinh tế
(tối thiểu 1 người/lĩnh vực, có trình độ đại học
trở lên)
b1. Số lượng, trình độ nhân sự
Có đủ chuyên gia ở 03 lĩnh vực
Có đủ chuyên gia ở 04 lĩnh vực
Có đủ chuyên gia ở 05 lĩnh vực
a2. Kinh nghiệm làm việc
Có từ 03 chuyên gia ở 03 lĩnh vực khác nhau
có kinh nghiệm làm việc trên 03 năm trở lên
Có từ 04 chuyên gia ở 04 lĩnh vực khác nhau
có kinh nghiệm làm việc từ 04 năm trở lên
Có từ 05 chuyên gia ở 05 lĩnh vực khác nhau
có kinh nghiệm làm việc từ 05 năm trở lên
Tổng cộng (100%)

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

7

8

9

10
5

3,5
3,5

4

5

10
5

3,5
3,5
4
5

5

3,5
3,5
4
5

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân
sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
HSĐXKT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân
sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
- Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
- Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
- Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự thầu
sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu tại 13.3 E-CDNT
được xếp hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6546 dự án đang đợi nhà thầu
  • 754 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 897 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16444 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14520 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây