Thông báo mời thầu

Gói thầu số 06-20 TV Tư vấn khảo sát và lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)”.

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:37 20/11/2020
Số TBMT
20201161653-00
Công bố
16:32 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 06-20 TV Tư vấn khảo sát và lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)”.
Chủ đầu tư
Công ty Điện lực Thanh Xuân Địa chỉ: Khu Nội chính, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội Điện thoại: 024.22249471 - Fax: 024.22249475
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Khấu hao cơ bản
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn khảo sát và lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)”
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:32 20/11/2020
đến
09:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 06-20 TV Tư vấn khảo sát và lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)”.". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 06-20 TV Tư vấn khảo sát và lập báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: “Xây dựng mới 02 lộ cáp ngầm 22kV sau TBA 110kV E1.43 (Mỗ Lao)”." ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Bảng 2: Bảng chấm điểm áp dụng cho gói thầu tư vấn (Tư vấn thiết kế) Áp dụng cho cấp điện áp 35kV, trở xuống;

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

1

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tư vấn

20

a

Các công trình tư vấn thiết kế điện
Đã thực hiện ít nhất 03 công trình tư vấn thiết kế
điện trong 3 năm gần nhất (Có danh sách hợp
đồng và chi tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu
hoàn thành, có xác nhận của chủ đầu tư hoặc/ và
đơn vị quản lý vận hành tại Việt Nam để chứng

2

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu
12

1

Stt

b

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

minh)
≥ 03 Công trình

2

< 03 Công trình

0

Đã thực hiện tư vấn thiết kế các công trình điện
có cấp điện áp 35kV, trở xuống:
Đã thực hiện tư vấn thiết kế ít nhất 03 công trình
điện có tính chất, quy mô, giá trị tương tự trong 3
năm gần nhất:
+ Quy mô, tính chất tương tự: như lập dự
án/BCNCKT, lập BCKTKT, lập TKBVTC các
công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng điện áp,
nâng công suất, hạ ngầm...; đường dây, trạm biến
áp, ở cấp điện áp tương đương với gói thầu.
+ Giá trị tối thiểu của mỗi hợp đồng tương tự:
332 triệu đồng.
(Có danh sách hợp đồng và chi tiết hợp đồng và
biên bản nghiệm thu hoàn thành để chứng minh)
≥ 03 Công trình tương tự (đạt 100% số điểm)

Đã thực hiện gói thầu có điều kiện địa lý tương
tự
Đã thực hiện thiết kế ít nhất 03 công trình có cấp
điện áp 35kV trở xuống (tương tự về tính chất,
quy mô, giá trị đã nêu ở mục 1b) có địa lý tương
tự trong 3 năm gần nhất (Có danh sách hợp đồng
và chi tiết hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn
thành để chứng minh)
≥ 03 Công trình (đạt 100% số điểm)

9
0
2

2

< 03 Công trình (đạt 0% số điểm)
d

Uy tín của nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành
viên liên danh nhà thầu):
- Đánh giá đối với nhà thầu chỉ thực hiện hợp
đồng tại EVN hoặc có số lượng hợp đồng đã
được đánh giá tại EVN ≥ 3: áp dụng kết quả đánh
giá chất lượng được phê duyệt gần nhất với thời
điểm bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu. Trường
hợp thời điểm ban hành kết quả đánh giá chất

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

9

< 03 Công trình tương tự (đạt 0% số điểm)
c

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

0
5

4

2

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

lượng sau khi đã bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà
thầu, Bên mời thầu trước khi trao thầu theo quy
định có trách nhiệm tiến hành công tác hậu tuyển,
đánh giá lại nhà thầu dự kiến trúng thầu.
- Đánh giá đối với nhà thầu chưa thực hiện hợp
đồng tại EVN: dựa trên 03 xác nhận/đánh giá của
các chủ đầu tư trong vòng 3 năm gần nhất và
bảng kê khai đánh giá các hợp đồng thực hiện
theo mẫu bảng *.
- Đánh giá với các trường hợp còn lại: dựa trên
03 xác nhận/đánh giá:
+của các chủ đầu tư không thuộc EVN trong
vòng 3 năm gần nhất

+của EVN theo kết quả đánh giá chất lượng được
phê duyệt gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ chức
lựa chọn nhà thầu. Trường hợp thời điểm ban
hành kết quả đánh giá chất lượng sau khi đã bắt
đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu, Bên mời thầu
trước khi trao thầu theo quy định có trách nhiệm
tiến hành công tác hậu tuyển, đánh giá lại nhà
thầu dự kiến trúng thầu.

+ kết quả trong bảng kê khai đánh giá các hợp
đồng thực hiện theo mẫu bảng *
d1 Tất cả các hợp đồng được đánh giá là tốt/xuất sắc
d2 Tất cả các hợp đồng được đánh giá là đạt/hoàn
thành/khá trở lên
Có 1 hợp đồng đánh giá cảnh báo/trung bình và
d.3
các hợp đồng còn lại được đánh giá là tốt/xuất sắc
Không có hợp đồng bị đánh giá là không
đạt/không đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém
d.4
hoặc không có từ hai (02) hợp đồng trở lên bị
đánh giá là cảnh báo/trung bình
Nhà thầu thực hiện và cung cấp ít hơn 3 đánh giá/
xác nhận cho 3 hợp đồng trong vòng 3 năm trở lại
đây
d.5
hoặc
Có từ 02 hợp đồng trở lên trong bảng (*) bị đánh
giá/ nhận xét là cảnh báo/ trung bình

Điểm
tối
đa

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

5
4,75
4,25

4

0

3

Stt

e

Tiêu chuẩn đánh giá
hoặc
Có hợp đồng trong bảng (*) bị đánh giá là không
đạt/không đáp ứng/không hoàn thành/yếu/kém
Các yếu tố khác
Doanh thu bình quân trong 3 năm tối thiểu là:
711 triệu đồng.
Số năm hoạt động liên tục trong lĩnh vực tư vấn
thiết kế công trình điện có cấp điện áp 35kV, trở
xuống;
≥ 03 Năm

Điểm
tối
đa

1

1

2

30

a

Hiểu rõ mục đích gói thầu

4

0

Am hiểu chung về phạm vi, qui mô của gói thầu
nêu trong điều khoản tham chiếu.
Đề xuất kỹ thuật có nêu các nội dung phù hợp với
phạm vi, qui mô của gói thầu.

b

Sáng kiến cải tiến
Cách tiếp cận và phương pháp luận của nhà thầu
chuyên nghiệp và tiên tiến

18

1
1
1

1
4

Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các hạng mục
công việc quy định trong điều khoản tham chiếu.
Các hạng mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể một cách hoàn chỉnh và
logic; đồng thời có phân công cho từng chuyên
gia tư vấn đề xuất cho dự án
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào để thực
hiện tốt được công việc (đặc biệt là những công
việc mang tính đặc thù của dự án)
Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ.
c

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

< 03 năm
Giải pháp và phương pháp luận

Khảo sát hiện trường dự án (đề xuất về kỹ thuật
có các hình minh họa vị trí, tuyến của các dự án
hợp phần)
Đề xuất kỹ thuật có các nội dung mô tả về vị trí,
tuyến, phương án đấu nối, đặc điểm của Dự án
Cách tiếp cận và phương pháp luận

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

2

1

1
2
1

4

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)
1

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

d

2

đ

Đề xuất các giải pháp cải tiến để thực hiện tốt
hơn các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả thực
hiện dự án
Cách trình bày:
Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp
lý, dễ theo dõi
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
Kế hoạch triển khai

e

Có xây dựng kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ phù hợp với
giải pháp, phương pháp luận và tiến độ dự kiến
Kế hoạch của mỗi nhiệm vụ cụ thể được phân
tích, mô tả chi tiết và khả thi
Tổng thời gian thực hiện các nhiệm vụ (thời gian
thực hiện hợp đồng) phù hợp với tiến độ qui định
trong E-HSMT
Bố trí nhân sự

g

Có bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các
nhiệm vụ
Bảng phân công nguồn nhân lực thực hiện các
nhiệm vụ được lập chi tiết, đầy đủ cho tất cả các
nhiệm vụ nêu trong điều khoản tham chiếu
Thời điểm và thời gian huy động nguồn nhân lực
phù hợp với kế hoạch thực hiện.
Các yếu tố khác

2

3

Có bảng liệt kê các máy móc trang thiết bị, phần
mềm phục vụ công tác thực hiện các nhiệm vụ
Nhân sự

50

30

Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành điện
- Có chứng chỉ hành nghề tư vấn thiết kế xây
dựng phù hợp với công việc đảm nhận;
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc
gia trở lên hoặc tương đương

20

12

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
quan:

10

a

1
1
10
5
2
1,5
1,5

6
2
2

2

8
3
3
2

5
5

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

b

- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực tư vấn thiết kế các công trình điện tương
tự (về tính chất, quy mô, giá trị ... đã nêu ở
mục 1b)
- Đã là chủ nhiệm thiết kế 03 công trình có cấp
điện áp 35kV, trở xuống (tương tự về tính
chất, quy mô... đã nêu ở mục 1b) trong 03 năm
gần nhất đã được nghiệm thu hoàn thành sản
phẩm tư vấn, có chứng nhận của chủ đầu tư,
hoặc là bảng phân công lao động nhưng phải
có xác nhận của chủ đầu tư.
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân
sự của nhà thầu cho vị trí Tư vấn trưởng, chủ
nhiệm
Chuyên gia các lĩnh vực**

Điểm
tối
đa

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

5

2

2

30

b.1 Chủ trì thiết kế xây dựng (phần điện):

10

Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành điện
phù hợp với tính chất, yêu cầu dự án;
- Có chứng chỉ hành nghề phù hợp với công
việc đảm nhận;
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc
gia trở lên hoặc tương đương
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực thiết kế các công trình điện tương tự (về
tính chất, quy mô,... đã nêu ở mục 1b)
- Đã là chủ trì thiết kế 3 công trình có cấp điện
áp 35kV, trở xuống đã được nghiệm thu hoàn
thành sản phẩm tư vấn trong 03 năm gần nhất.
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân
sự của nhà thầu cho vị trí Chủ trì thiết kế xây
dựng (phần điện)
b.2 Chủ trì thiết kế xây dựng (phần xây dựng):
Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành xây
dựng phù hợp với tính chất, yêu cầu dự án;
- Có chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng phù

6

18

2
2
2
3
1

2

1

1

10
6
2

6

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

Điểm
tối
đa

hợp với công việc đảm nhận;
- Có trình độ tiếng Anh đạt chứng chỉ B quốc
gia trở lên hoặc tương đương.
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực thiết kế các công trình tương tự (về tính
chất, quy mô, giá trị ... đã nêu ở mục 1b).
- Đã là chủ trì thiết kế 3 công trình có cấp điện
áp 35kV, trở xuống đã được nghiệm thu hoàn
thành sản phẩm tư vấn trong 03 năm gần nhất.
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân
sự của nhà thầu cho vị trí Chủ trì thiết kế xây
dựng (phần xây dựng)
b.3 Chủ trì lập Tổng dự toán:
Bằng cấp:
- Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù
hợp với tính chất, yêu cầu dự án;
- Có chứng chỉ hành nghề kỹ sư định giá xây
dựng
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
quan:
- Phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực định giá các công trình điện tương tự (về
tính chất, quy mô, giá trị ... đã nêu ở mục 1b)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân
sự của nhà thầu cho vị trí Chủ trì lập Tổng dự
toán
b.4 Các chủ trì khác: Chủ trì khảo sát xây dựng
Bằng cấp:
Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp
với tính chất, yêu cầu của dự án
Có chứng chỉ khảo sát địa hình, địa chất phù hợp
với tính chất, yêu cầu của dự án
Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực có liên
quan: Phải có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực khảo sát địa hình, địa chất,... Đã thực
hiện 01 hợp đồng khảo sát các công trình có cấp
điện áp 35kV, trở xuống; (về tính chất, quy mô,

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)
2

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

2
3
1

2

1

1

6
4
2
2
1

1

1

1

4
1
1
2

7

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá
giá trị ...đã nêu ở Mục 1b)
Có tài liệu chứng minh khả năng huy động nhân
sự của nhà thầu cho vị trí Chủ trì khảo sát xây
dựng
Tổng:

Điểm
tối
đa

Thang
điểm chi
tiết
(nếu có)

Mức
điểm
yêu cầu
tối thiểu

100

Lưu ý:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và
năng lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự: như quy định trong bảng
trên. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một
trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận,
nhân sự và các tiêu chuẩn chi tiết (nếu có) được đánh giá là không đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn
70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức
điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Bảng *: Bảng kê khai đánh giá các hợp đồng đã thực hiện (mỗi hợp đồng tương
ứng với 1 kết quả đánh giá)
Kết quả được đánh giá
(nhà thầu chỉ điền vào cột tương ứng với các
Tên tất
Tên
hợp đồng được các chủ đầu tư không trực
cả các
chủ
thuộc EVN đánh giá)
Năm
hợp
đầu tư/
TT
hoàn
không
đồng đã
bên
cảnh
thành
tốt/
đạt/không đáp
thực
mời
đạt/hoàn
báo/
xuất
ứng/không
hiện
thầu
thành/ khá trung
sắc
hoàn
bình
thành/yếu/kém
A. Các hợp đồng thực hiện với các đơn vị trực thuộc EVN đã hoàn thành năm
trước năm có thời điểm tổ chức lựa chọn nhà thầu
1
2
.....
B. Các hợp đồng đã hoàn thành năm trước năm có thời điểm tổ chức lựa chọn
nhà thầu, được đánh giá bởi các chủ đầu tư khác
1
2
.....
Nhà thầu chịu trách nhiệm với tính chính xác và trung thực của bảng
kê, chủ đầu tư có quyền yêu cầu xác minh trong trường hợp cần thiết.
8

Trường hợp kê khai không trung thực thì nhà thầu sẽ bị đánh giá là gian
lận.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét= [Gthấp nhất x (100)] / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của E-HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
30%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

9

CHƯƠNG VIII. BIỂU MẪU HỢP ĐỒNG
Mẫu số 22
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN
____, ngày ____ tháng ____năm ____
Hợp đồng số: ___________
Gói thầu: _________[Ghi tên gói thầu]
Thuộc dự án: _________ [Ghi tên dự án]
- Căn cứ 1 _______________ [Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày
14/6/2005 của Quốc hội];
- Căn cứ1_______________ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày
26/11/2013 của Quốc hội];
- Căn cứ1_______________ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày
26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu
thầu về lựa chọn nhà thầu];
- Căn cứ Quyết định số_____ngày_____tháng____năm_____ của____ về
việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu ______ [Ghi tên gói thầu] và
thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu số____ngày____tháng_____năm_____của
bên mời thầu;
- Căn cứ biên bản hoàn thiện hợp đồng đã được chủ đầu tư và nhà thầu
trúng thầu ký ngày_____tháng____năm_____;
Chúng tôi, đại diện cho các bên ký hợp đồng, gồm có:
Chủ đầu tư
Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư]
Đại diện là ông/bà:
Chức vụ:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Tài khoản:
Mã số thuế:
Giấy ủy quyền số ___ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Nhà thầu
Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu được lựa chọn]
Đại diện là ông/bà:
Chức vụ:

10

Địa chỉ:
Điện thoại:
Fax:
E-mail:
Tài khoản:
Mã số thuế:
Giấy ủy quyền số ___ ngày __ tháng __ năm __ (trường hợp được ủy quyền).
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với các nội dung sau :
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Đối tượng hợp đồng là các dịch vụ được nêu chi tiết trong Phụ lục A
“Điều khoản tham chiếu”.
Điều 2. Hồ sơ hợp đồng
Hồ sơ hợp đồng bao gồm các tài liệu sau đây:
1. Văn bản hợp đồng;
2. Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân sự của nhà thầu,
trách nhiệm báo cáo của nhà thầu;
3. Biên bản hoàn thiện hợp đồng;
4. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;
5. Văn bản thỏa thuận của các bên về điều kiện của hợp đồng, bao gồm
điều kiện chung, điều kiện cụ thể;
6. E-HSDT và các tài liệu làm rõ E-HSDT của nhà thầu được lựa chọn;
7. E-HSMT và các tài liệu sửa đổi, bổ sung E-HSMT;
8. Các tài liệu có liên quan.
Điều 3. Trách nhiệm của nhà thầu
1. Thực hiện các nghĩa vụ được nêu tại Điều 1 của hợp đồng này;
2. Đảm bảo huy động và bố trí nhân sự được liệt kê tại Phụ lục B “Nhân
sự của nhà thầu” để thực hiện dịch vụ;
3. Nộp báo cáo cho chủ đầu tư trong thời hạn và theo các hình thức được
nêu trong Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu”;
4. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm khác được nêu trong EĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của chủ đầu tư
1. Chủ đầu tư cam kết thanh toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng và
phương thức nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa
vụ và trách nhiệm khác được quy định tại E-ĐKC và E-ĐKCT của hợp đồng.
2. Chủ đầu tư chỉ định ông/bà [Ghi rõ họ tên] là cán bộ phụ trách của chủ
đầu tư để điều phối các hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng này.

11

Điều 5. Giá hợp đồng, thời hạn và phương thức thanh toán
1.Giá hợp đồng: _______________ [Ghi rõ giá trị bằng số, bằng chữ và
đồng tiền ký hợp đồng]. Số tiền này bao gồm toàn bộ các chi phí, lãi và bất kỳ
khoản thuế nào mà nhà thầu phải nộp.
“Giá hợp đồng” được quy định như sau: nếu giá trị trong Quyết định phê
duyệt báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng sai khác với giá trị Hợp đồng
thì hai bên sẽ tiến hành thỏa thuận tính lại giá bằng cách giá trị thanh toán và
thanh lý hợp đồng sẽ căn cứ vào Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng đã
được phê duyệt của cấp thẩm quyền cho phần tư vấn lập Báo cáo Kinh tế - Kỹ
thuật đầu tư xây dựng. Cụ thể:
+ Nếu giá trị tư vấn được phê duyệt trong Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật nhỏ hơn
giá trị trong hợp đồng thì lấy giá trị tư vấn được phê duyệt trong Báo cáo Kinh
tế - Kỹ thuật để thanh toán cho nhà thầu.
+ Nếu giá trị tư vấn được phê duyệt trong Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật lớn hơn
giá trị trong hợp đồng thì lấy giá trị trong hợp đồng để thanh toán cho nhà thầu.
2. Thời hạn thanh toán:
[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi hợp đồng có hiệu lực (trường
hợp có tạm ứng).
[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp
thuận dự thảo báo cáo do nhà thầu lập.
[Ghi giá trị/phần trăm và đồng tiền] khi chủ đầu tư nhận được và chấp
thuận báo cáo cuối cùng.
Tổng số tiền thanh toán [Ghi giá trị và đồng tiền]
[Thời hạn thanh toán có thể thay đổi để phù hợp với các báo cáo đầu ra
được nêu chi tiết tại Phụ lục C].
3. Phương thức thanh toán:
Phương thức thanh toán nêu tại Điều 6 E-ĐKCT
Điều 6. Loại hợp đồng
Hợp đồng này được thực hiện theo loại hợp đồng trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng
[Nêu thời gian thực hiện hợp đồng phù hợp với Mục 1.2 E-BDL, E-HSDT và
kết quả hoàn thiện hợp đồng giữa hai bên].
Điều 8. Hiệu lực hợp đồng
1. Hợp đồng có hiệu lực kể từ _____ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực của
hợp đồng phù hợp với quy định tại Khoản 6 Điều 1 E-ĐKCT].
2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo
luật định.

12

Hợp đồng được lập thành ____ bộ, chủ đầu tư giữ ____ bộ, nhà thầu giữ
____ bộ, các bộ hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.
Đại diện hợp pháp của nhà thầu
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

Đại diện hợp pháp của chủ đầu tư
[Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu]

13

PHỤ LỤC
Phụ lục A:

Điều khoản tham chiếu

Phụ lục B:

Nhân sự của nhà thầu

Phụ lục C:

Trách nhiệm báo cáo của nhà thầu.

14

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6847 dự án đang đợi nhà thầu
  • 278 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 257 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16502 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14196 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây