Thông báo mời thầu

Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn quận Đống Đa

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:26 20/11/2020
Số TBMT
20201157687-00
Công bố
16:12 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021-2023
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn quận Đống Đa
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách quận và nguồn thu giá dịch vụ VSMT
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa năm 2021-2023
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá điều chỉnh
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:12 20/11/2020
đến
16:30 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:30 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.800.000.000 VND
Bằng chữ
Ba tỷ tám trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn quận Đống Đa". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn năm 2021-2023 trên địa bàn quận Đống Đa" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

77

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chƣơng V. Yêu cầu về kỹ thuật
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Tên gói thầu: Duy trì vệ sinh môi trường giai đoạn năm 2021-2023 trên
địa bàn quận Đống Đa
- Tên nhiệm vụ là: Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa
năm 2021-2023
- Bên mời thầu: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Đống Đa.
- Nguồn vốn: Nguồn ngân sách quận và nguồn thu giá dịch vụ VSMT
- Thời gian thực hiện: 1095 ngày (từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày
31/12/2023).
- Địa điểm duy trì: quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- Mục tiêu: Duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Đống Đa
- Phạm vi cung cấp:
Đơn
TT
Hạng mục công việc
vị
Khối lƣợng
tính
I
Các công việc duy trì thƣờng xuyên
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
1 hợp thủ công đối với các tuyến không đầy đủ
km
23.694,340
hạ tầng < 7m.
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
hợp thủ công: Các tuyến phố cổ; tuyến phố
2
km
6.938,650
văn minh đô thị; các tuyến phố chính có
chiều rộng >= 7m
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
hợp thủ công: Các tuyến phố cổ; tuyến phố
văn minh đô thị; các tuyến phố chính có
chiều rộng >= 7m có nhiều hoạt động kinh
3
km
36.867,555
doanh buôn bán, nhiều khác du lịch có phát
sinh nhiều rác, phải thực hiện duy trì kéo dài
đến 22h (có chính quyền địa Phương xác
nhận).
4
5
6
7

Duy trì đường phố bằng xe quét hút
Công tác duy trì vệ sinh hè phố bằng thủ
công
Thu gom rác đường, phố bằng ca đêm bằng
xe chuyên dùng kết hợp thu cẩu thùng rác.
Duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công

km

263.043,340

m2

354.886.762,500

Km

211.129,140

Km

174.043,899

78

TT
8
8.1
8.2
8.3
9

Hạng mục công việc
Thu gom, vẫn chuyển chất thải sinh hoạt về
nơi xử lý vận chuyển đến địa điểm đổ rác.
Cự ly bình quân 55kmk=1,62
Cự ly bình quân 15kmCự ly bình quân 45kmk=1,51
Quét hút ngõ xóm bằng xe chuyên dùng quét
hút, dung tích <2m3

10

Duy trì vệ sinh trong các vườn hoa, công
viên, dải phân cách… cỏ cây xanh, thảm cỏ.

Đơn
vị
tính

Khối lƣợng

Tấn

401.500

Tấn

43.800

Tấn

43.800

Km

52.776,570

100m2

1.107.727,504

11

Duy trì vệ sinh đường dạo trong các vườn
hoa, công viên, dải phân cách, sân chơi tập
thể…

m2

64.464.648,990

12

Rửa đường bằng xe chuyên dùng.

km

42.137,904

13

Duy trì nhà vệ sinh công cộng bằng gạch

hố/ca

215.715

14

Duy trì nhà vệ sinh công cộng bằng thép

nhà/ca

7.665

15

Bơm hút và vận chuyển phân bùn bể phốt

tấn

1.800

16

Xử lý phân bùn bể phốt

tấn

1.800

m3
m3
Tấn

10.950,000
10.950,000
15.877,500

km

1.532,070

km

439,930

II
17
17.1
17.2
17.3
III
III.1
18

19

Các công việc duy trì VSMT không
thƣờng xuyên
Thu dọn, vận chuyển đất, phế thải xây dựng
đổ trộm.
Xúc đất, phế thải xây dựng.
Vận chuyển đất, phế thải xây dựng về bãi đổ.
Vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng
Tăng cƣờng VSMT phục vụ các đợt lễ, tết.
Tăng cƣờng DT VSMT đƣờng phố.
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
hợp thủ công đối với các tuyến không đầy đủ
hạ tầng < 7m.
Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
hợp thủ công: Các tuyến phố cổ; tuyến phố
văn minh đô thị; các tuyến phố chính có

79

TT

Hạng mục công việc

Đơn
vị
tính

Khối lƣợng

chiều rộng >= 7m

20

Duy trì vệ sinh đường phố bằng cơ giới kết
hợp thủ công: Các tuyến phố cổ; tuyến phố
văn minh đô thị; các tuyến phố chính có
chiều rộng >= 7m có nhiều hoạt động kinh
doanh buôn bán, nhiều khác du lịch có phát
sinh nhiều rác, phải thực hiện duy trì kéo dài
đến 22h (có chính quyền địa Phương xác
nhận).

km

2.431,003

21

Duy trì đường phố bằng xe quét hút

Km

9.002,016

III.2 Các hạng mục tăng cƣờng khác
22 Lắp đặt nhà vệ sinh lưu động
23 Duy trì nhà vệ sinh lưu động
Công tăng cường đảm bảo VSMT xung
quanh các điểm sự kiện, văn hóa nghệ thuật,
24
chợ hoa, chợ Tết, ban chỉ đạo 197, theo yêu
cầu của UBND các Phường,….

nhà
hố/ca

54
54

công

18.720

80

2. Yêu cầu về kỹ thuật:
STT

1

Nội dung dịch vụ

Công tác vệ sinh đường phố
bằng cơ giới kết hợp với thủ
công (thu rác bịch bọc và rác mô
- thực hiện đối với các tuyến
đường, phố có đầy đủ hạ tầng và
chưa đầy đủ hạ tầng):

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc
Km

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Tiến độ
thực hiện

Yêu cầu kết quả đầu ra

Hàng ngày

- Duy trì đường phố trên toàn địa bàn được
giao.
- Trên vỉa hè, dưới lòng đường đảm bảo sạch
sẽ.
- Các thùng rác vụn được thu hết rác và sạch
sẽ bên ngoài.
- Phải tuyệt đối chấp hành luật lệ giao thông
để đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông trong suốt quá trình làm việc.
- Thành vỉa phải sạch sẽ, không có đất cát,
rêu bám đối với vỉa khô, thông thoát nước đối
với vỉa ướt.
- Các thảm cỏ gọn, gốc cây sạch, miệng cống,
hàm ếch sạch rác
- Mùa lá rụng: trước khi kết thúc ca phải làm
việc phải quét vơ lá lại lần cuối
- Khi có đất, cát, phế thải xây dựng rơi vãi
phải thu dọn sạch sẽ
- Trường hợp có mưa to, úng ngập cục bộ cục

81

STT

Nội dung dịch vụ

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc

Km

2

Công tác vệ sinh đường phố
bằng xe quét hút

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Tiến độ
thực hiện

Hàng ngày

Km

3

Công tác thu gom rác đường,
phố bằng ca đêm bằng xe chuyên
dùng kết hợp thu cẩu thùng rác.

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Yêu cầu kết quả đầu ra
bộ, sau khi nước rút phải vệ sinh bùn tràn trên
mặt hè, đường phố kết hợp với xe tưới rửa để
làm sạch sẽ
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông.
- Vận hành đúng quy trình, không gây bụi
trong quá trình tác nghiệp.
- Bề mặt đường sau khi quét hút phải hết cát,
bụi, rác, sạch bóng. Vỉa, dải phân cách sạch
bùn đất, bụi bẩn.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông.
- Thu gom hết rác nhà dân trên các tuyến phố,
trên đường phố không được để tồn đọng rác.

Hàng ngày

- Các vị trí đặt thùng luôn sạch sẽ, hết rác,
sạch bên ngoài thùng; Thùng được sắp xếp
ngay ngắn, đúng vị trí.
- Trong quá trình hoạt động xe đảm bảo
không rò rỉ nước rác.

82

STT

Nội dung dịch vụ

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc

Tiến độ
thực hiện

Yêu cầu kết quả đầu ra
- Trong quá trình làm việc tuân thủ luật lệ
giao thông, đảm bảo an toàn lao động, an toàn
giao thông.

km

4

Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
bằng thủ công

Tấn

5

Công tác thu gom, vận chuyển
rác thải sinh hoạt về khu xử lý
tập trung của Thành phố

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Hàng ngày

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Hàng ngày

- Đảm bảo ngõ, xóm sạch sẽ, thu hết rác trong
ngày.
- Thực hiện tốt việc phân loại rác hữu cơ (áp
dụng trên địa bàn thực hiện phân loại rác tại
nguồn)
- Thời gian thực hiện từ 18h00 đến hết rác
(thực hiện 2, 3 vòng đối với các ngõ có mật
độ dân cư đông).
- - Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông.
- Thu hết rác đúng giờ trên tuyến theo lịch
trình được giao (bao gồm cả rác thải sinh
hoạt thông thường trong các tòa nhà dịch vụ,
chung cư, trường học, nhà trẻ, doanh nghiệp,
trụ sở làm việc các cơ quan,… trên địa bàn
quận).
- Rác không bị rơi vãi, nước rác không chảy

83

STT

Nội dung dịch vụ

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc

Tiến độ
thực hiện

Yêu cầu kết quả đầu ra
trong quá trình xe di chuyển.
- Chạy đúng quy định tốc độ trên đường và
trong bãi.
- Không có rác tồn đọng sau ca làm việc.
- Tuân thủ đúng thời gian thu gom, vận
chuyển theo quy định.
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông.

6

Công tác quét hút ngõ xóm bằng
xe chuyên dùng quét hút, dung
tích <2m3.

Km

m2

7

Công tác duy trì vệ sinh đường
dạo trên các dải phân cách, vườn
hoa, công viên hở,…

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp
Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Hàng ngày

- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông
- Đảm bảo ngõ, xóm được quét bằng xe quét
hút sạch bụi, rác vụn trong ngày.

Hàng ngày

- Thu hết rác, kịp thời dọn rác, nilon trên bề
mặt đường dạo trong các vườn hoa, công viên
hở, dải phân cách…
- Đường dạo sạch không có rác, đất, cỏ dại;
không tồn tại nước đọng, bùn trên đường dạo
tại các dải phân cách và các vườn hoa, công

84

STT

Nội dung dịch vụ

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc

Tiến độ
thực hiện

100 m2

8

Công tác duy trì vệ sinh đường
dạo trong các vườn hoa, công
viên, dải phân cách, các khu tập
thể,…

9

Công tác tưới nước rửa đường
bằng ô tô chuyên dùng.

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Km

Toàn bộ
khối

Tần suất :
- Hàng ngày.
- 02 lần/tuần.

Tần suất:
- Hàng ngày

Yêu cầu kết quả đầu ra
viên phải sạch sẽ không có đất cát.
- Duy trì quét sạch lá, rác tồn tại trên bề mặt
đường dạo, xung quanh vỉa thuộc dải phân
cách các vườn hoa, công viên; thành vỉa phải
sạch sẽ không có đất cát.
- Trong suốt quá trình thực hiện duy trì phải
có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động,
an toàn giao thông.
- Thu hết rác, kịp thời dọn rác, nilon trên bề
mặt thảm cỏ, xung quanh vỉa thuộc dải phân
cách và các vườn hoa, công viên hở...
- Duy trì quét sạch lá, rác tồn tại trên bề mặt
thảm cỏ, xung quanh vỉa thuộc dải phân cách
và các vườn hoa, công viên hở; thành vỉa phải
sạch sẽ không có đất cát, rêu bám.
- Trong suốt quá trình thực hiện duy trì phải
có các biện pháp đảm bảo an toàn lao động,
an toàn giao thông.
- Các tuyến đường được duy trì phải đảm bảo
sạch sẽ

85

STT

Nội dung dịch vụ

10

Công tác duy trì phục vụ nhà vệ
sinh công cộng bằng gạch

11

Công tác duy trì phục vụ nhà vệ
sinh công cộng bằng thép

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Tiến độ
thực hiện
- 03 lần/tuần
- 01 lần/tuần.

Hố ca

Toàn bộ
khối
lượng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Hàng ngày

Ca

Toàn bộ
khối
lượng

Hàng ngày

Yêu cầu kết quả đầu ra
- Lòng đường sạch, vỉa thông thoáng
- Đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao
thông
- Không được bắn nước vào người đi đường
trong quá trình thực hiện.
- - Đảm bảo thời gian rửa đường không bị
chồng lấn với hoạt động của xe quét hút, đảm
bảo hiệu quả, tránh lãng phí, không tưới nước
rửa đường trong ngày mưa...
- Có đầy đủ biển hiệu, biển báo, đèn chiếu
sáng, các bậc lên xuống phải chắc chắn, hệ
thống cấp nước, thoát nước, hệ thống thông
gió hoạt động tốt
- Xung quanh nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ
không có mùi hôi, ruồi muỗi.
- Không được sử dụng nhà vệ sinh vào các
mục đích khác.
- Các bồn cầu, âu tiểu được vệ sinh sạch,
không có bồn cầu âu tiểu bị tắc.
- Các buồng vệ sinh không có mùi hôi.

86

STT

12

13

Nội dung dịch vụ

Công tác bơm hút và vận chuyển
phân bùn bể phốt

Công tác thu dọn, vận chuyển
đất, phế thải xây dựng đổ trộm

Khối
Đơn vị
lƣợng
công việc
theo mục
1 phạm vi
cung cấp

Tấn

tấn

Tiến độ
thực hiện

Toàn bộ
khối
lượng
Hàng tháng
theo mục
1 phạm vi
cung cấp
Toàn bộ
Chỉ thực hiện
khối
khi có phát sinh
lượng
trên địa bàn và
theo mục khi có yêu cầu
1 phạm vi của cấp có thẩm
cung cấp
quyền

Yêu cầu kết quả đầu ra
- Không có phế thải vứt bừa bãi trong và
ngoài nhà vệ sinh.
- Các van chặn, van phao, van xả nước, các
thiết bị điện phải được thường xuyên kiểm
tra, bảo dưỡng, sửa chữa trong quá trình vận
hành.
- Định kì tiến hành bơm hút phân trong các
hố ga của nhà vệ sinh.

- Sau khi bơm xong bể phốt phải sạch sẽ cả
trong lẫn ngoài, không có mùi hôi và được
vận chuyển đến nơi xử lý.

- Thu dọn hết toàn bộ lượng đất, phế thải xây
dựng đổ trộm trên địa bàn được giao
- Đảm bảo ATLĐ, ATGT trong suốt quá trình
thu dọn, vận chuyển đất

87

STT

Nội dung dịch vụ

14

Công tác tăng cường đảm bảo
VSMT phục vụ các sự kiện
chính trị - văn hóa, lễ, tết theo
yêu cầu của Chủ đầu tư

15

Công duy trì thực hiện nhiệm vụ
đột xuất theo yêu cầu.

Khối
Tiến độ
Đơn vị
lƣợng
thực hiện
công việc
Toàn bộ
khối
Chỉ thực hiện
lượng
khi có yêu cầu
theo mục
của Chủ đầu tư
1 phạm vi
cung cấp
Toàn bộ
khối
Chỉ thực hiện
lượng
khi có yêu cầu
theo mục của cấp có thẩm
1 phạm vi
quyền
cung cấp

Yêu cầu kết quả đầu ra

88

3. Các căn cứ pháp lý để lập hồ sơ mời thầu:
- Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ
quy định về giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ
công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Quyết định số 77/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND thành
phố Hà Nội về việc ban hành quy chế lựa chọn nhà thầu sản xuất và cung ứng
sản phẩm, dịch vụ công ích trên địa bàn thành phố Hà Nội
- Căn cứ Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày
15/11/2017;
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp
luận để thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT
DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƢ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực
hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác;

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6814 dự án đang đợi nhà thầu
  • 623 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 600 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16634 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14420 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây