Thông báo mời thầu

Gói thầu số 8: Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:13 20/11/2020
Số TBMT
20201158614-00
Công bố
15:45 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hỗn hợp
Tên dự án
dự án đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết cho đại học đà nẵng tại hòa quý - điện ngọc (giai đoạn 2018-2020)
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 8: Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC
Bên mời thầu
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương và nguồn thu hợp pháp của Đại học Đà Nẵng dành để đầu tư
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn thi công công trình Đầu tư xây dựng các hạng mục công trình cấp thiết cho Đại học Đà Nẵng (giai đonạ 2018-2020)
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC, 02 hang mục công trình: Nhà làm việc Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và nhà học tập, thực hành thí nghiệm Khoa Y-Dược thuộc Đại học Đà Nẵng.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:45 20/11/2020
đến
08:00 12/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:00 12/12/2020
Mở thầu tại
Đại học Đà Nẵng, số 41 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
100.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 8: Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 8: Thi công và lắp đặt thiết bị PCCC" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 42

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

V4 D4O
pA

BQ GIAO DUC

/

DAr
sa,

ryc

TAO CQNG HOA XA UgI CHU NCHIA VIE,T NAM
D0. tap - Tu do - Hen .

N;NG

4lu /QD-DHDN

Dd N*ng, ngdy

20

thdng t l ndm 2020

,$Y:fIlilH

vd viQc pho duyQt Hd scr ,"o,
8: rhi c6ng vi rip d?t thi6t bi
PCCC thuQc pg 6t tIAu tu xiy drpng cfc h4ng mgc cdnglrintr cdp'thi6t cho
Eqi hgc Di Nfrng tai Hda Quy - DiQn Niq. (giai troan z0t}-r020)

clAlr o6c

EAr Hec oA NANc

Cdn cu Luqt Xdy dwng ngdy 18/6/2014;
Cdn c* LuQt Edu thdu ngdy 26/t t/201j;
Cdn c* NSli dinh sii 63/2014/ND-CP ngdy 26/6/2014 ct)a Chinh pht) vi vi€c
quy dinh chi udt thi hdnh mlt sd diiu cila tUiati" thdu vi lqa chpn nha tnir;
Cdn c* N4lri dinh s6 5L/2015/NE-CP ngdy 18/6/2015 cila ChInh pht) vi
qudn ti d,,, dn ddu tu xdy &,rng;
Cdn cilr Nghi dinh sii 32/CP ngdy 04/4/1994 cila Chlnh phri vi viQc thdnh lQp
Dsi hpc Dd Ndng;
Cdn cu Th6ng m s6 |0/2020/TT-BGDDT ngdy 14/5/2020 ct)a B0 Gido d4c
vd Ddo tgo ban hdnh Quy chd d ch*c vd hoqt dbns cila dgi hqc vimg vd cdc co
sd gido dqc dqi hpc thdnh viAn;

cdn c* Thdng tu.sd B/TT-BKHDT ngdy 06/5/2015 ct)a Be Kd hoqch vd
Diu tu quy dinh ,fi tet Qp hd so thiu xAy dpi
cil: Quy€t dinh sd 1723/QE-BGDDT ngAy 29/6/2020 ct)a BQ Gido dtlc
_gdn
vd.Edo.tgo v€ viQc phe duygt Dtr dn ddu tu xdy dQms cdc hgng mqc c6ng trinh
ciip thi€t cho Eqi hpc Dd w&"g ei Hda Quy - dil" Niq, @iai ioqn 2018-1020);
Cdn cu Q"yiit dinh s6 3496/QD'-BGDDT ngdy 06/t t/2020 cfia B0 Gido duc
vd Edo tgo vd viQc phA duyQt kii hoach trya chgi nha tnau cdc g6i thdu giai doqn
thi cdng
trinh Diu tu xdy dqmg cdc hqng mltc c6ng trini ctip tniat cho Dgi
"gng
hec Dd Ndng tsi Hda Q"y - Ei€n Ngpt (giai dosn 20tS-2020);
Cdn c* Hi so mdi thdu gdi thdu sii 8: Thi c6ng vd ldp dqt thiAt bi PCCC
thuQc Dw dn ddu tu xdy durngid, hqrg muc c6ng ffi;h rapir,iai cho Eqi hpc Ed
N&ng ei Hda Quy - DiQn Nsw Giai dosn zola-zozL) do c6ng ty TNHH xdy
&,mg vd thwang mqi Dilrc Minh lQp thdng I I/2020;
Cdn cu Bdo cdo thtim dinh s6 171/BCTD-HSMT ngdy 20/lt/2020 do C6ng
,y 96 pltdn tu vdn xdy dvng T{n A,n lqp vi viec thim am nO
iia"
thdu sd 8: Thi c6ngr:a l.w dq.t thtil bi-pccc thu\c Dtt dn ddu tuxdy dqmgidc
hgng mqc c6ng trinh ccip tht€t cho Dai hpc Dd NEng Ui Hda Quy - Dign Ngec

ti *it

(giai iloqn

20

iit

I 8-2 02 0) ;

Theo di nshi cila
thi Eqi hec Ed NEng.

1ng Trudng ban Ban Chuiin bi dtt dn Phdt tridn Khu d6

QUYET D[NH:
Ei6u 1. PhC duyQ1 Hii so mdi thAu g6i thAu s6 8: Thi c6ng vn l6p d6t ttritit
bi PCCC thuQc Dy 6n dAu tu xdy dpg c6c h4ng mpc c6ng trinh i6p ttri6t cho Epi

/"

hqc Dd Ning tpi Hda Quy - Diqn Ngq. (giai dopn 20tB-2020) do C6ng ty TNHH
xdy dgng vi Thucrng mai Dric Minh l6p th6ng lll2ozo vdi c6c nQi dung sau:
1. Ton g6i thAu: G6i thAu so 8: thi c6ng vn llp dat thit5t bi pccc.
2. Ton Dg rin: Du 6n dAu tu xay dwng c6c h4ng mpc c6ng trinh c6p thi6t
cho Dpi hgc Dd Ning tpi Hoa Quy - EiQn Ngec (giai doan 2018-2020).
3. pia tli6m xiy dgng: Phucrng Hda Quy, gufln Ngfr Hdnh Scrn, thdnh
ph6 Di Nlng.

4, Chri tIAu tu: Dpi hgc Dd Ning.
5. Ngu6n v5n: v6n ng4 s6ch Trung uong vd v6n tu ngu6n thu hgp ph6p
Ning denh dO clAu tu.
6. NQi dung hd scr mli thfiu:
Phin 1. Thfr tgc tl6u thAu
Chucrng I. Bing chi d6n nhd thAu
Chucrng II. Bing dfr liQu dAu thAu
Chucmg III. Ti6u chuAn d6nh gi6 h6 so dy thAu
Chucrng IV. Bi6u m6u dg thAu
Phin 2. YOu cAu v6 x6y tip vir I6p d{t thi6t bi

cria Dpi hqc Ed

Chuong V. Y6u cAu vii x6y l8p, l8p dflt thi6t bi
Chucmg VI. Bing ti6n lucrng
Chucrng VII. Ei6u kiQn chung cria hqp d6ng
Chucrng VIII. Di6u kiQn cU th6 ctra hqp d6ng
Chucrng IX. Bi6u m6u hqp d6ng
(dfnh kdm quyen h6 so moi thAu, hd so thi6t k6 bin vE thi c6ng PCCC
dugc duyQt vd c6c h6 so li6n quan kh6c).
Dia tli6nr. ph6t hhnh HSMT: Dfa di6m b6n h6 so mdi thAu, n6p h6 so
.,7.
dg thAu vir mo thAu: Ban chuAn bi dp 6n - Dai hgc Dd NEng, ,d 4i ic orar,
Qufln H6i Chdu, thenh pfrO Oa NEng.
Di6u 2. Giao cho Ban ChuAn bi du 6n Ph6t tri6n Khu d6 thf Dpi hqc Ed
Ning chiu tr6ch nhiQm thuc hi6n c6c thtr tpc theo tlting quy dfnh hi6n hdnh cira
Nhd nudc.
Ei6u 3. ch6nh vin phong., Trucrng ban Ban K6 hopch - Tei chfnh, Tru&ng
ban Ban chuAn bi du 6n ph6t trGn Khu oo tt i Epi hgc Ei Ning.t
i, trarn nhiQm
thi hdnh Quy6t dinh

.

ndy.Dnf

Noi nhQn:
- Nhu Di6u 3;

clAvr Doc

- Girim d6c (tI6 b/c);
- Luu: VT, CBDA.

PGS.TS. Ng6

VIn Du6ng

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 906 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 926 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16791 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14700 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây