Thông báo mời thầu

Gói thầu số 39: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Trạm bơm tưới và kênh tưới nội đồng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:11 20/11/2020
Số TBMT
20201148391-01
Công bố
15:47 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Gói thầu số 39: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Trạm bơm tưới và kênh tưới nội đồng
Chủ đầu tư
Sở Nông nghiệp và PTNT Phú Thọ, số 1518 Đại lộ Hùng Vương, phường Gia Cẩm, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. + Điện thoại: 0210 3846 238; Fax: 0210 3847 523.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn đối ứng Trung ương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tiểu dự án Hợp phần 2
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Phú Thọ
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:07 17/11/2020
đến
15:30 07/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:30 07/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 39: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Trạm bơm tưới và kênh tưới nội đồng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 39: Tư vấn khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán hạng mục: Trạm bơm tưới và kênh tưới nội đồng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 19

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chƣơng III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu độc
lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên, đóng
dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính giá
trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại
diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai trên
Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
- Nhà thầu có Chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức trong đó lĩnh vực hoạt động phải có
khảo sát xây dựng (Khảo sát địa chất công trình) hạng II trở lên; thiết kế công trình Nông
nghiệp và PTNT (công trình thủy lợi) hạng III trở lên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

I

KINH NGHIỆM CỦA HÃNG TƢ VẤN

20

12

1

Kinh nghiệm (số năm) đã hoạt động trong lĩnh vực tƣ vấn
khảo sát, thiết kế công trình NN&PTNT:

5

3

Từ trên 15 năm trở lên

5

Từ trên 10 năm đến 15 năm

4

Từ 5 năm đến 10 năm

3

Dưới 5 năm

0

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm
tối
đa

2

Kinh nghiệm thực hiện công việc tƣơng tự về Tƣ vấn khảo
sát, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình trạm bơm
tƣới, kênh tƣới cấp IV trở lên trong 10 năm trở lại đây

15

9

Kinh nghiệm thực hiện công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản
2.1 vẽ thi công, dự toán công trình kênh tưới trong đó có hệ thống
tưới bằng đường ống có đường kính D≥700mm

5

3

2.2

Từ 03 hợp đồng trở lên

5

Từ 01 đến 02 hợp đồng

3

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm thực hiện công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán công trình Trạm bơm tưới

5
5

Từ 01 đến 02 hợp đồng

3

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm thực hiện công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán công trình kênh tưới

3
1,5

Từ 02 hợp đồng trở lên

-

1,5

01 hợp đồng

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm thực hiện công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán công trình Trạm bơm tưới

1,5

Từ 02 hợp đồng trở lên

1,5

01 hợp đồng

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm thực hiện công việc tư vấn khảo sát, thiết kế bản
2.4 vẽ thi công, dự toán công trình: kênh tưới và trạm bơm tưới có
điều kiện địa lý tương tự (xét đến các công trình nằm ở khu

2

Điểm
tối
thiểu

3

Từ 03 hợp đồng trở lên

2.3 Kinh nghiệm thực hiện công việc tư sử dụng nguồn vốn ODA:
-

Thang
điểm
chi tiết

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

vực Trung du và miền núi phía Bắc):

Từ 02 hợp đồng trở lên

2

01 hợp đồng

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

II

GIẢI PHÁP VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN

30

18

1

Hiểu rõ mục mục đích gói thầu

5

3

-

Nêu đầy đủ phạm vi, quy mô, nội dung công việc của gói thầu
nêu trong điều khoản tham chiếu; Mô tả chi tiết, chính xác về
vị trí, tuyến, đặc điểm của các hạng mục công trình, điều kiện
tự nhiên khu vực xây dựng công trình; có khảo sát hiện
trường và có tài liệu minh hoạt thực tế (hình ảnh minh hoạt vị
trí của các hạng mục công trình . . .)

5

-

Nêu đầy đủ phạm vi, quy mô, nội dung công việc của gói thầu
nêu trong điều khoản tham chiếu; Mô tả chi tiết, chính xác về
vị trí, tuyến, đặc điểm của các hạng mục công trình, điều kiện
tự nhiên khu vực xây dựng công trình

3

-

Không nêu đầy đủ phạm vi, quy mô, nội dung công việc của
gói thầu nêu trong điều khoản tham chiếu và mô tả chi tiết,
chính xác về vị trí, tuyến, đặc điểm của các hạng mục công
trình, điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng công trình

0

2

Cách tiếp cận và phƣơng pháp luận

25

2.1

Đề xuất về phạm vi công việc quy định trong điều khoản tham
chiếu

6

-

Đề xuất đầy đủ về phạm vi công việc quy định trong điều
khoản tham chiếu

6

-

Đề xuất không đầy đủ về phạm vi công việc quy định trong
điều khoản tham chiếu

0

2.2 Phương pháp luận phù hợp với nhiệm vụ

6

15

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thang
điểm
chi tiết

Phù hợp với nhiệm vụ, dự án được duyệt, tiêu chuẩn, quy
chuẩn áp dụng và quy định pháp luật về xây dựng hiện hành

6

Không phù hợp với nhiệm vụ, dự án được duyệt, tiêu chuẩn,
quy chuẩn áp dụng và quy định pháp luật về xây dựng hiện
hành

0

2.3 Cách trình bày đề xuất

2

-

Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp lý, dễ theo
dõi

2

-

Trình bày kết cấu chưa hợp lý, khó theo dõi

0

Kế hoạch triển khai: Kế hoạch công việc bao gồm tất cả các
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
2.4 được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, rõ ràng và phù
hợp với phương pháp luận, tiến độ dự kiến (Có bảng biểu mô
tả kế hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo)

6

-

Kế hoạch triển khai đầy đủ, rõ ràng, hợp lý và phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ,

6

-

Kế hoạch triển khai đầy đủ, rõ ràng, đáp ứng yêu cầu về tiến
độ nhưng còn có nội dung chưa hợp lý

3

-

Trình bày chưa đầy đủ, không đáp ứng yêu cầu tiến độ

0

2.5 Bố trí nhân sự

5

3

-

Bố trí đầy đủ các vị trí theo yêu cầu của E-HSMT

5

-

Không bố trí đầy đủ các vị trí theo yêu cầu của E-HSMT

0

III NHÂN SỰ THAM GIA THỰC HIỆN GÓI THẦU

Điểm
tối
thiểu

50

30

1

Chủ nhiệm thiết kế (chỉ xét với chuyên gia có trình độ đại
học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng
thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/công
trình thủy lợi từ hạng III trở lên)

6

3,6

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi

1

Thạc sỹ trở lên

1

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Đại học

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
tư vấn thiết kế công trình thủy lợi

0
1
1

Từ 10 đến 14 năm

0,8

Từ 5 đến 9 năm kinh nghiệm

0,6

Dưới 5 năm kinh nghiệm

-

-

0,6

Từ 15 năm trở lên

Kinh nghiệm làm Chủ nhiệm/chủ trì thiết kế giai đoạn thiết kế
bản vẽ thi công, dự toán công trình có các hạng mục: Kênh
tưới, trạm bơm tưới, đường ống có đường kính D≥700mm

0

1,8

3

Hạng mục kênh tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp
đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm/chủ trì thiết kế giai đoạn thiết kế
bản vẽ thi công, dự toán công trình có hạng mục: Kênh tưới,
trạm bơm tưới thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Điểm
tối
thiểu

0,6

Dưới đại học
-

Thang
điểm
chi tiết

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục trạm bơm tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

0

2

Chủ nhiệm khảo sát địa chất công trình (chỉ xét với chuyên
gia có trình độ đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề
hoạt động xây dựng khảo sát địa chất từ hạng II trở lên)

6

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực địa chất, địa kỹ thuật

1

3,6

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thạc sỹ trở lên

0,6

Dưới đại học
Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
khảo sát địa chất, nền móng công trình

0
1

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

0,6

Dưới 5 năm kinh nghiệm

-

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm khảo sát địa chất giai đoạn thiết
kế bản vẽ thi công Kênh tưới, trạm bơm tưới

0,6
1

Từ 5 đến 9 năm kinh nghiệm

-

0
3

1,8

Hạng mục kênh tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp
đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ nhiệm khảo sát địa chất giai đoạn thiết
kế bản vẽ thi công kênh tưới, trạm bơm tưới thuộc dự án sử
dụng nguồn vốn ODA

Điểm
tối
thiểu

1

Đại học

-

Thang
điểm
chi tiết

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục trạm bơm tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

0

3

Chủ trì thiết kế thủy công (chỉ xét với chuyên gia có trình độ
từ đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn/công trình thủy lợi từ hạng III trở lên)

6

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực công trình thủy lợi

1

3,6

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thạc sỹ

1

Đại học

0,6

Dưới đại học
-

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
tư vấn thiết kế công trình thủy lợi

1

0,6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

-

0,6
1

Từ 3 đến 9 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế bản vẽ thi công các hạng
mục: Kênh tưới, trạm bơm tưới, đường ống có đường kính
D≥700mm

0

3

1,8

Hạng mục kênh tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp
đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế bản vẽ thi công Kênh tưới,
trạm bơm tưới thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Điểm
tối
thiểu

0

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

-

Thang
điểm
chi tiết

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục trạm bơm tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

0

4

Chủ trì thủy văn - thủy lực (chỉ xét với chuyên gia có trình độ
từ đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng thiết kế công trình Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn/công trình thủy lợi từ hạng III trở lên)

6

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực thủy văn, thủy lực, công

1

3,6

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối
thiểu

trình thủy lợi, và các lĩnh vực phù hợp khác
Thạc sỹ trở lên

1

Đại học

0,6

Dưới đại học
-

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến tính toán
thủy văn, thủy lực công trình

0
1

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

1

Từ 3 đến 9 năm kinh nghiệm

0,6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

-

-

Kinh nghiệm làm chủ trì tính toán thủy văn - thủy lực giai
đoạn thiết kế bản vẽ thi công các hạng mục: kênh tưới, trạm
bơm tưới, đường ống có đường kính D≥700mm

0,6

0

3

1,8

Hạng mục kênh tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp
đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ trì tính toán thủy văn - thủy lực giai
đoạn thiết kế bản vẽ thi công Kênh tưới, trạm bơm tưới thuộc
dự án có nguồn vốn ODA

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục trạm bơm tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

0

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm
tối
đa

5

Chủ trì thiết kế cơ khí (chỉ xét với chuyên gia có trình độ từ
đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây
dựng thuộc lĩnh vực thiết kế cơ khí/ thiết kế cơ - điện, từ hạng
III trở lên)

5

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ khí, cơ điện

1

-

1

Dưới đại học

0

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
tính cơ khí thủy công

1

0,6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

-

0,6
1

Từ 3 đến 9 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế cơ khí giai đoạn thiết kế bản
vẽ thi công các hạng mục: trạm bơm tưới, đường ống có
đường kính D≥700mm

0

2

1,2

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế cơ khí giai đoạn thiết kế bản
vẽ thi công Kênh tưới, trạm bơm tưới thuộc dự án có nguồn
vốn ODA

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục đường ống (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

Điểm
tối
thiểu

3,0

Đại học trở lên

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

-

Thang
điểm
chi tiết

0

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm
tối
đa

6

Chủ trì thiết kế hệ thống điện (chỉ xét với chuyên gia có trình
độ từ đại học trở lên và có chứng chỉ hành nghề hoạt động
xây dựng thuộc lĩnh vực thiết kế điện/ thiết kế cơ - điện, từ
hạng III trở lên)

5

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực cơ điện, điện

1

-

1

Dưới đại học

0

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
cơ điện, điện

1

0,6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

-

0,6
1

Từ 3 đến 9 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế điện giai đoạn thiết kế bản
vẽ thi côngtrạm bơm tưới

0
2

02 hợp đồng trở lên

2

01 hợp đồng

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ trì thiết kế điện giai đoạn thiết kế bản
vẽ thi công trạm bơm tưới có nguồn vốn ODA

1

01 hợp đồng trở lên

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

7

Chủ trì dự toán (chỉ xét với chuyên gia có trình độ đại học trở
lên và có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng, từ hạng II
trở lên)

6

-

Trình độ chuyên môn thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật
hoặc chuyên ngành kỹ thuật khác có liên quan đến xây dựng
công trình

1

Đại học trở lên

Điểm
tối
thiểu

3,0

Đại học trở lên

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

-

Thang
điểm
chi tiết

3,6

1

Tiêu chí đánh giá

TT

Điểm
tối
đa

Dưới đại học
-

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
dự toán

1

0,6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

-

0,6
1

Từ 3 đến 9 năm kinh nghiệm

Kinh nghiệm làm chủ trì lập dự toán xây dựng giai đoạn thiết
kế bản vẽ thi công các hạng mục: Trạm bơm tưới, kênh tưới

0
3

1,8

Hạng mục kênh tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp
đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục trạm bơm tưới (có 01 hợp đồng tính 0,6 điểm; từ
02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Hạng mục đường ống có đường kính D≥700mm (có 01 hợp
đồng tính 0,6 điểm; từ 02 hợp đồng trở lên tính 01 điểm)

1

Không thực hiện hợp đồng nào

0

Kinh nghiệm làm chủ trì lập dự toán xây dựng giai đoạn thiết
kế bản vẽ thi công các hạng mục: Trạm bơm tưới, kênh tưới
thuộc dự án sử dụng nguồn vốn ODA

Điểm
tối
thiểu

0

Từ 10 năm kinh nghiệm trở lên

-

Thang
điểm
chi tiết

1

Hạng mục kênh tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Hạng mục trạm bơm tưới (01 hợp đồng trở lên)

0,5

Không thực hiện hợp đồng nào

0

8

Cán bộ hỗ trợ: tối thiểu 10 người thuộc đầy đủ các lĩnh vực
yêu cầu của gói thầu

10

-

Trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực thủy lợi, cơ khí/cơ điện,
điện, kinh tế xây dựng, địa chất và các lĩnh vực khác phù hợp
với yêu cầu công việc của gói thầu

5

Đại học trở lên (Cứ 1 người đáp ứng tính 0,5 điểm)

5

Dưới đại học (Cứ 1 người đáp ứng tính 0,3 điểm)

3

TT

Tiêu chí đánh giá

Điểm
tối
đa

-

Bề dày kinh nghiệm (số năm) làm việc liên quan đến lĩnh vực
chuyên ngành

5

Thang
điểm
chi tiết

Từ 3 năm trở lên (Cứ 1 người đáp ứng tính 0,5 điểm)

5

Dưới 3 năm kinh nghiệm (Cứ 1 người đáp ứng tính 0,3 điểm)

3

TỔNG ĐIỂM I+II+III:

Điểm
tối
thiểu

100

E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn 70% tổng số điểm tối đa và điểm của từng
mục I, II, III đều không thấp hơn 60% số điểm tối đa của mục đó, đồng thời đáp ứng mức
điểm yêu cầu tối thiểu (với các tiêu chí yêu cầu điểm tối thiểu) sẽ được đánh giá là đạt yêu
cầu về kỹ thuật và được xem xét đánh giá về tài chính.
Ghi chú:
a) Để chứng minh kinh nghiệm của nhà thầu phải gửi kèm theo bản chính hoặc bản
chụp được chứng thực các tài liệu sau: Các hợp đồng tương tự mà nhà thầu thực hiện; Biên
bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của chủ đầu tư chứng minh hợp đồng
đã hoàn thành; các quyết định duyệt dự án hoặc duyệt thiết kế công trình hoặc xác nhận của
chủ đầu tư về quy mô công trình, nguồn vốn, địa điểm xây dựng.
- Để chứng minh kinh nghiệm của chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát địa chất và
các chủ trì thiết kế, chủ trì lập dự toán (gọi tắt là nhân sự chủ chốt) và các cán bộ hỗ trợ cần
gửi kèm theo bản chính hoặc bản chụp được chứng thực các tài liệu sau: Bằng cấp, Quyết
định phân công nhiệm vụ hoặc Quyết định giao việc hoặc xác nhận kinh nghiệm của đơn vị
quản lý trực tiếp(kèm theo hợp đồng tư vấn có tên chủ trì trong phụ lục danh sách nhân sự
thực hiện hợp đồng) hoặc các hồ sơ tương tự; Biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng hoặc
xác nhận của chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư) chứng minh nhân sự thực hiện và hợp đồng đã
hoàn thành; quyết định duyệt dự án hoặc duyệt thiết kế công trình hoặc xác nhận của chủ đầu
tư (đại diện chủ đầu tư) về quy mô công trình, nguồn vốn, địa điểm xây dựng; Hợp đồng lao
động.
- Đội ngũ nhân sự phải gửi kèm theo bản chụp được chứng thực: bằng cấp, chứng chỉ
hành nghề hoạt động xây dựng phù hợp với vị trí đảm nhiệm. Nếu Nhà thầu không bố trí đủ
số lượng chủ trì (trừ cán bộ hỗ trợ) tại các từng vị trí theo yêu cầu của E-HSMT thì E-HSDT
của nhà thầu sẽ bị loại và không được xét tiếp
b) Cách xác định năng lực, kinh nghiệm của tổ chức và chuyên gia
Điều kiện địa lý khu vực Trung du và miền núi phía Bắc là các hợp đồng thực hiện tại
14 tỉnh: Hà Giang, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Yên Bái, Thái
Nguyên, Phú Thọ, Bắc Giang, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình.

- Số năm kinh nghiệm của tổ chức tư vấn được xác định kể từ ngày thành lập và tham
gia hoạt động trong lĩnh vực tư vấn theo yêu cầu, Nhà thầu cần nộp bản chính hoặc bản chụp
được chứng thực các tài liệu sau để chứng minh: Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng
ký kinh doanh kèm theo lĩnh vực đăng ký kinh doanh.
- Số năm kinh nghiệm được làm việc của nhân sự được tính từ thời điểm nhân sự bắt
đầu làm việc trong lĩnh vực theo yêu cầu.
- Đối với nhà thầu liên danh:
+ Số lượng hợp đồng của liên danh bằng tổng các hợp đồng tương tự tương ứng với
phần công việc đảm nhận của các thành viên trong liên danh;
+ Kinh nghiệm về số năm hoạt động đối với nhà thầu liên danh được xác định theo số
năm của thành viên liên danh có thời gian hoạt động ít nhất.
+ Từng thành viên liên danh phải bố trí nhân sự phù hợp với công việc mà thành viên
đó đảm nhận, nhân sự của liên danh bằng tổng nhân sự của các thành viên liên danh và đáp
ứng yêu cầu của HSMT.
- Hợp đồng tương tự là các hợp đồng theo Mục D Chương V. Điều khoản tham chiếu.
Đối với trường hợp nhà thầu thực hiện các hạng mục: khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công các
hạng mục trạm bơm tưới, kênh tưới (có hệ thống tưới bằng đường ống đường kính
D>700mm) bởi các hợp đồng khác nhau thì được tổng hợp, đánh giá là đã thực hiện 01 hợp
đồng tương tự để đánh giá theo từng tiêu chí tương ứng.
2. Đánh giá về tài chính.
- Điểm giá của nhà thầu được xác định như sau:
Sử dụng thang điểm 100. Điểm giá được xác định như sau:
Gthấp nhất x 100
Điểm giáđang xét =
Gđang xét
Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính
đang xét.
-Tiêu chuẩn đánh giá tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%;
+ K + G = 100%;
- Xác định điểm tổng hợp ưu đãi (nếu có).

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6206 dự án đang đợi nhà thầu
  • 834 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 895 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16062 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14106 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây