Thông báo mời thầu

Gói thầu số 2 (Mua sắm thiết bị điện)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 16:09 20/11/2020
Số TBMT
20201159823-00
Công bố
15:49 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Mua sắm vật liệu xây dựng, mua thiết bị điện, mua con giống hỗ trợ cộng đồng vùng đệm theo QD924/2012/QĐ-TTg
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 2 (Mua sắm thiết bị điện)
Chủ đầu tư
Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định như sau: - Nhà thầu tham dự thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% với: + Chủ đầu tư: Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi; địa chỉ: xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; + Bên mời thầu: Ban quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi; địa chỉ: xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; - Nhà thầu tham dự thầu không cùng thuộc một cơ quan hoặc tổ chức trực tiếp quản lý với : + Chủ đầu tư: Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi; địa chỉ: xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam; + Bên mời thầu: Ban Quản lý Khu bảo tồn loài và sinh cảnh Voi; địa chỉ: xã Quế Lâm, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Mua sắm vật liệu xây dựng, mua thiết bị điện, mua con giống hỗ trợ cộng đồng vùng đệm theo QĐ924/2012/QĐ-TTg
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Quảng Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
15:49 20/11/2020
đến
15:50 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
15:50 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
3.570.000 VND
Bằng chữ
Ba triệu năm trăm bảy mươi nghìn đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 2 (Mua sắm thiết bị điện)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 2 (Mua sắm thiết bị điện)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Ph6N 2. YEU CAU VE

XY

Chuong V. YOu .ffu ni,

THUAT

'.i

kf thu{t

Mgc 1. Gi6'i thiQu chung nO Og 6n vir g6i thdu
1.1.Chir dAu tu: Ban Quin ly Khu biro t6n lodi va sinh c6nh Voi.
1.2. G6i thAu s6 b3' Mua vdt tu thi6t bi diQn h6 tro ph6t tri6n cQng d6ng
virng dQm nim 2020
1.3 Du 6n: H5 tro ph6t tri6n cQng d6ng vilng d6m c6c khu rung d[c
dungtheo Quyt5t dinh s6 2412012/QD-TTgtqi Ban quin l1f Khu b6o t6n loiri vd
sinh c6nh Voi.
Thdi gian thuc hiQn hop d6ng ld: 30 ngey.
1.4. Ngu6n v6n: Quy€t dinh sO 1970/QD-UBND ngey rclrcDo2O cria Uy
ban nhdn d6n huy0n NOng Son.
1.5.
.). rrla
Dia olem
di6m va
vd Ilen
ti6n d6 cung ca
c6

Kh6i
STT

Danh muc
hhng h6a

Iugng
mdi
th6u

HQp ddn, bdng ddn,
1

cdn ddn

2

Ddy diQn ABC 2xl6
(HiQu Gold-hand)

Dcrn

vi

168

c6i

6.390

Mdt

Dia eli6m cu.rg c6p

Giao tai Nhe. CQng
d6ng 6 thdn g6m:
ThOn Dni Chi6ng,
th6n Xudn Hda xd
Phu6c Ninh; th6n Tir
Trung, th6n Phu6c

Hgi xd Que Ldm;
th6n N6ng S
QrC Trung

huyQn

N6ng Scrn; th6n 3 xd

Phu6c Hiep

Ddn diQn chi€u sdng
a

1

(ndng laqng mQt

trdi)
tl

78

c6i

Ti6n tIQ
A
cung cap

30 ngiry,
t
tt

ngdy hgp
-,\
oong
co

hiqu lUc

huyQn

Phu6c Sm. (M6i
th6n 28 hQp ddn,
b6ng ddn, cAn ddn vd
1.065 m d6y dipn

ABC 2xl6) Giao tai
i \
rx
^
nna
c9ng
oong
cac
thdn.

rn

Giao tai Nhe

CQng

3

giim:

il6ng

th6n

Th6n D6ng Rdm vd
th6n MUc, thi tr6n

Thanh

My,

huyQn

Nam Giang; th6n

5

xd Phu6c Hiep huyQn
Phudc Scrn. (MOi

th6n 26 ddn

diQn

cnleu sang

n4ng

t.l

lu-o.

MB" 2. YGu

"4,

ng mat trdi).

rd kf thuSt

TOng hqp y6u cAu vA dpc tinh, th6ng s6, ti6u chuAn

k!

thuQt cria hdng h6a:

Nhd thAu phii cung c6p.dAy dir tai liQu k! thuat crha thi6t bi de chimg minh
c5c th6ng sO ty thupt chdo thAu
clfng vd d6p rlmg y6u cAu k] thuflt cta hO scy
mdi thAu:

li

Danh mgc

STT

hing

Ti6u chu6n y6u thAu

(MO te hhng h6a)

h6a

). -.
can den

VN LED g6m: CAn ddn, Adi mrOa cAn ddn vdo
trp; HQp ddn chi6u s6ng: Moden PHLS50, t6n
chip EPISTAR c6ng su6t 50V/; diQn iry 220y,
6nh s6ng 6000K; kich thu6c dii 35cm, rQng 20cm

Ddy diQn ABC 2xl6
(Hiqu Gold-hand)

- Hieu Gold

HQp ddn, b6ng ddn,
1

2

a

J

ki thugt

Ddn di6n chi6u s6ng
(ndng lugng mflt

troi)

tl

hand

G6m cAn ddn, DD60WNLMTR-VIETNAM LED.
Ddn ducrng led ndng lugng m{t trdi 60W, Pin
15Ah. Kich thu6c cldn 230x500xH40mm, kfch
thu6c cAn ddn 500x50mm, phi 50mm. COng su6t
60W, sO Led 96 led ph6t s6ng. C6 di6u ki6niu xa,
tU 90ng s6ng khi trdi t6i, tat Uri trdi s6ng, c6 nhiAu
cn6 A0 s6ng,.s6ng li6n tuc 6 dtin 8 ti5ng ho,ac chgn
s6ng cam biOn chuy6n d6ng, khi c5 chuy6n dQng
thi ddn s6ng full 100% 6nh s6ng, khi kh6ng co
chuy0n dQng ddn gi6m dQ s6ng con 50% de ti0t
ki6m di6n.

MUc 3. Cfc y6u ciu kh:lc

i,;

- Nhe thAu co cam k6t cung c6p kdm theo hang h6a ld gi6y td chimg minh ngu6n

g6c xu6t xir (CO) (ban g6c hoflc ban dich c6ng chtmg aOi vOi harrg h6a nhpp ttAr;
ua
ch6t lugng hang hoa (CQ) @an g6c ho4c bin dlch c6ng chrlmg eOi voi harg h6a nhpp
kndu);

- Nhe thAu C,6 cam k6t hang

d*g, d*g

ngu6n g6c.

hQa

chio thAu H harg mor I0Oo/o, chua qua sri

- Nha thAu co
kh6c phuc, sta chfra l5i trong vdng
9am $Ct
dugc th6ng brio cfia chri dAu tu.

tl

72 giitrc tu khi nhen

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5919 dự án đang đợi nhà thầu
  • 721 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 822 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13254 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây