Thông báo mời thầu

Thi công thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên trong khu vực cách ly của Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:56 20/11/2020
Số TBMT
20201154083-00
Công bố
15:54 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội từ trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Thi công thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên trong khu vực cách ly của Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên tài sản của ACV năm 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội từ trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Thi công thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên trong khu vực cách ly của Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
15:54 20/11/2020
đến
08:30 01/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 01/12/2020
Mở thầu tại
Phòng Kế hoạch - Đầu tư (P.114) , Văn phòng Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Phường 2, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
172.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm bảy mươi hai triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Thi công thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên trong khu vực cách ly của Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Thi công thay nền gạch khu vực băng chuyền ga đến quốc nội trục (L-X)-(10-43) và nhà hàng Phoenix Sasco bằng đá Granite tự nhiên trong khu vực cách ly của Cảng HK quốc tế Tân Sơn Nhất" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

TONG CONG TY
cgNG HoA xa ugt cuu xcula VIET NAM
CANG HANG KHONG VIETNAM-CTCP
D6c lip - Tu do - Hanh phric
CANG HANG KHONG QUOC TE

TAN

SCTN

NHAT

se,,3)99 eo-cHKerrsN

fp. UA Cni Uinh,

"gay43

thdng

ll

ndm 2020

QUYBT DINH
V/v:

PhG duy6t H6 so

mli

th6.u g6i thAu s6 a "Thi c6ng thay
n6n gSch khu vgc bing chuy6n ga tl6n qudc nQi trgc (L-X)(10-43) vi nhir hing Phoenix Sasco bing tI5 Granite try nhi6n
trong khu vuc cSch ly cfia C6ng HK quiic t5 Tan Scrn Nh6t"
cia dr;6n "Thay ndn ggch khu vgc bing chuydn ga tl6n quiic
nQi tA trgc (L-X)-(10-43) vh nhi hirng Phoenix Sasco bing tI6

Granite trr nhi6n"

GIAMDOC
CANG HANG KHoNG QU6C TE TAN SON NHAT
Cdn

cttr

Cdn c*

LuQt ddu

thiu

s6 qStZ0 t 3/QH13 ngdy 26 thdng I

I

+

ndm 201 3;

Ltfit Xdy dmg sti 50/2014/QH13 ngdy 18 thdng 6 ndm 2014;

Cdn ctlr Luqt Stlra aiji,

td

sung m6t

td diirt cita Luqt Xay &mg so

62/2020/QHl4 ngdy 17 thdng 6 ndm 2020;
Cdn ctlr Nghi dinh t6 OS.ZOtStNp-CP ngay 26/6/2014 cia Chinh phti Quy
dlnh chi ti6t thi hdnh mAt s6 diiu ctia Luqt Ddtt thiu vi lua chon nhd thiu;

Cdn ctlr Neh! dinh t6 OAnOtgllfO-CP ngdy 14/8/2019 cila Chinh phti
quan ty chi phi diu hr xdy dlmg c6ng trinh;
Cdn ct Nehi dinh tii SzlzOtstUp-CP ngdy 22/4/2015
, - -: ; ,
,:
dinh chi fiet ve hW d6ng xdy dqmg;

cia

Chinh

phi

vi

Qrty

Cdn ctlr Nghi dinh t6 lOtZOtSiWp-CP ngdy 12/5/2015 ctia Chinh phti
qudn ty chdt lrqng vd bao tri c6ng trinh xdy dtmg;

vi

Cdn clr Nghi dinh t6 SqtzOlS/No-CP ngay t8/6/2015 cia Chinh phti vi
cltdn ly dqr dn diu tr xdy.dqmg; Nehi dinh t6 qznolztNo-CP,ngdy 05/04/2017
cia Chinh phti v€ stba d6L b6 sung m)t s6 dieu Nghi dinh so 59/201S/ND-CP
ngdy I 8/6/201 5 cila Chfnh phit vi qudn ly dr dn din tu xdy dtyg; Nghi dinh s6
t00/2018/ND-CP ngdy 16/7/2018 cua Chinh phi Sira aAi, OA sung, bdi bd npt
sii qtty dinh ri diit, ki€n driu nr kinh doanh thuQc ldnh vtrc qrdn ly nhd rur6c ctia
Bo

Xht

d+mq,

Cdn cfr Th6ng tu t6 O:lzOlsft-BKHDT ng\,06/05i2015 ctia Bo Kii
hoqch vd Ditt tr Qtty dinh cht ti& lqp ho so mdi thdu xciy lip;

Cdn c* Thong tr 09/2016/TT-BXD ngdy l0/j/2016
Huong din hqp ding thi c6ng xdy drmg c6ng trinh;

cia B0 Xay dwg

Cdn cir Th6ng ttr 26/2016/TT-BXD ngdy 26/10/2016 ctia B0 Xay damg Quy
dinh chi tiiit mQt s6 n6i &mg vi qudn t! chiit lrqng vd bdo tri cdng trinh xdy
dr.mg;
Cdn c* Th6ng tu 04/2019/TT-BXD ngdy 16/08/2019 cia 89 Xay dmg sira
^ sd: ndi dung cia Thdng tu 26/2016/TT-BXD ngdy 26/10/2016
d6i bd sung m|t
cila 89 Xdy dqng Quy dinh chi tiiit m6t sii npi dungvi qudn l! chdt luqngvd bdo
tri c6ng trinh xdy dtmg;

,:. , :

Cdn c{r Quydt dinh si5 AO\}O-UOQT ngdy I 3/4/2 0 I 6 cua Hqi ding qudn rri
T6ng cong ty Cdng hdng kh6ng Vi€t Nam - CTCP V€ vi€c Thdnh lQp Cdng hdng
khdng qtiic tii Tdn Son Nhiit Chi nhdnh tnrc thuQc T6ng c6ng ty Cdng hdng
kh6ng ViQt Nam - CTCP;

Cdn ctlr Quy6t dinh s,i ztztgo-UOQT ngdy 12/06/2020 ctia Chfi tich HOi
.
-:
Tong c6ng ty Cdng hdng kh6ng Vi)t Nam v,e viAc giao nhi6m vu
dong Qudn tri ^:
phrl tach Cang hdng kh6ng qrdc i fan Son Nhdt;
Cdn ctlr Qtrydt dinh sii ZSOz\?O-fCTCHKW ngdy 30/07/2020 cria T6ng
C6ng ty Cdng HK Vi€t Nam - CTCP Vi giao chi tiAtt, nhiQm vu thqrc hi€n k€
":,,xudt kinh doanh, k€ hoqch ddu tu phdt tri6n ndm 2020 - Cdng hdng
hoach san
kh6ng Et6c tE Tdn Son Nhdt;

Cdn cu Qrrydt dinh tii zzostgo-CuxgTTSN ngdy 17/09/2020 ctia Gidm
diic Cdng HK qu6, te Tdn Son Nhiit vA viQc Thdnh lQp Ban mdi thiu, T6 chuy€n
gia fura chgn nhd thiu vd ta fhiim dinh hi so y€tt citt, hi so mdi thatt vd k& qud
,. ,:
:
, :
'
lua chon nhd thdu cdc g6i thdu cua dy dn "Thay ndn gach khu wrc bdng chttydn
ga d€n qtbc n6i tir truc &-n-00-43) vd nhd hdng Phoenix Sasco bing dd
Granite tu nhi1n";
Qttydt dinh tii sssztgo-CaxgTTSN ngdy t2/11/2020 Gidm dtjc
Cdng hdng kh6ng qntic ft Tdn Son Nhiit ui vt4c PhA duy1t hi so Bdo cdo kinh t€
- lQ thuqt ddtt tu xdy cl1mg, fir todn xdy dwng c6ng trinh vd kij hoqch lga chpn
nhid thitr ctia dry dn "Thay nin gqch khu vac bdng chuyin ga diin qu6c nQi tt
trtrc (L-X)-(10-43) vd nhd hdng Phoenix Sasco bing dd Granite ttr nhi€n";

Cdn

c*

Cdn cttr Bi€n ban tii Ot4Ba-AMT ngdy t6/11/2020 cita Bdn moi rhdu hqp
,:
thong qua nQi dung ho so mdi thdu g6i thdu s6 4 "Thi c6ng thay n€n gerch khu
v1rc bdng chuyin ga d€n qu6c nQi trttc (L-X)-(t0-4j) vd nhd hdng Phoenix Sasco
bing d(t Granite ttr nhi€n trong khtt wrc cdch ly cila Cdng HK qu6c tO Tdn Son
tthit" cita dry dn "Thay nin gqch khu vryc bang chtryin ga ddn qu6c nQi tir trttc
&-n-(10-43) vd nhd hdng Phoenix Sasco bing dd Granite tw nhi1n";

6

7

rite
IA

:ilr!t
ct!

N
'3i

di

nghi cin BAn mdi thiu tqi Td trinh s6 Oz-m"fr-AMT ngdy
t6/11/2020 vi viQc ph€ dttyqt hi so mdi thiu g6i thdu sd 4 "Thi c6ng thay nin
gqch khu vqc bdng chuyin ga diin qtbc n6i nuc (L-fl-(10-43) vd nhd hdng
Phoenix Sasco bdng dd Granite nr nhiAn tong khu vuc cdch ly cia Cdng HK
qr,6, ti Tdn Son Nh&" cia dt1 dn "Thay nin gqch khu wrc bdng chtryin ga ddn
qu6c n{i tir trtrc (L-X)-(|0-43) vd nhd hdng Phoenix Sasco bting dd Granite tq
nhiAn" vd kitin nghi cr)a f,i fh,im dinh hi scr y€tt ciu, hi so mdi thriu vd kdt qud
lqa chpn nhd thiu cdc g6i thdu cr)a dty dn "Thay nin gqch khuvuc bdng chuyin
,:
: -. tir truc
ga d€n qu6c n6i
&-X)-(10-43) vd.nhd hdng Phoenix Sasco bdng dd
Granite tv nhi€n" tai Bdo cdo thdm dinh s6 03-4/BCTE'TTD ngdy I8/l l/2020
vi thdm dinh nQi dung hi so mdi thau goi thdu sd 4 "Thi c6ng thay nin gqch
khu vtrc bdng chuyin ga ddn qu6c n6i truc (L-fl-(t0-43) vd nhd hdng Phoenk

Xdt

Sasco bing dd Granite t+r nhi€n trong khu vrc cdch ly cila Cdng HK qu6c t€ Tdn
Son Nhtit; ctia dLr dn "Thay nin gqch khu vrc bdng chuyin ga ddn qu6c nQi tit
trqtc (L-X)-(|0-43) vd nhd hdng Phoenix Sasco bdng dd Granite tt nhi€n",

QIJryET DJNH:
Diiu 1. Ph€ duyQt hd so moi thAu goi thAu s6 4 "Thi c6ng thay n€n g4ch
khu vuc bdng chuydn ga dtin qui5c nqi tryc (L-X)-(10-43) vd nhd hdng Phoenix
Sasco bing d6 Granite tg nhi6n trong khu vuc c6ch ly cia CAng HK qudc t6 Tdn
son Nh6f'1ta du rin "Thay n6n g4ch khu vuc bEng chuyin ga d5n qu6c n6i tt
truc (L-X)-(10-43) vit nhd hdng Phoenix Sasco bing dd Granite tv nhi6n" bao
i,

gom cac nol oung sau:

I.

+ Chuongl
+ Chuongll
+ Chuong III
Chucmg

lllt

rii

]M

v.I

-

+

xr0

1s(
,.0

NQi dung cht yiiu cta HSMT:
Ccr c6u cria HSMT:
Mpc lpc.
PhAn thri'nhit : Thi tgc tISu thAu

l.

.65

IV

: Chi d6n nhd
:

thiu

Bing dft li6u d6u thAu

: Ti6u chuAn drinh giri HSDT
: Bi6u

miu du thAu

PhAn thr? hai

;.
.l ^ ..i
lap
: Yeu cau ve xay

+ ChuongV

: Y€u cAu v6 xdy

Ph6n thri ba

: Di6u kiQn hqp tldng vir bi6u

+ Chuong VI

: Ei€u kiQn chung

lip
miu hqp tldng

cta hqp d6ng

+

Chucrng

VII

: Di€u kien cp thO cira hqp d6ng

+

Chucrng

VIII

: Bi6u mdu hoo d6ng

-

Phin

+

thrfr

tu

PhU lqc sd

0t TiCu chuAn d6nh gi6 v6 ndng lirc tai chinh vd

kinh nghiQm

",

: Phg lgc

'

+

Phu lr,rc sti 02, TiC, chuAn d6nh gi6 v6 nnng lgc

+

Phg lqc
biet

+

Phu h,rc s6 04, TiCu chuAn drinh gi6 vC ky thu4t

+

Phu luc 15 05 : Danh mqc

.ii

03

'

Tie,

cnuAn d6nh gi6 d6i

k!

thuQt.

voi nhd thAu phU dac

v{t tu cht y5u

+ Phs lqc sli 06: Bang m6 ti c6ng vigc mdi thAu
Ti6u chuin il6nh gi6 cria IISMT:
Ti6u chuAn d6nh gi6 cria HSMT g6i thAu st5 + gOm ti6u chuAn ddnh
gi6 v€ nnng lgc vd kinh nghiQm, k! thu$t vh gi6, cg th6 nhu sau:
2.1 Ti6u chu6n tl6nh gi6 vd

ning lgc vh kinh nghiQm:

-

C6c nQi ciung crla Ti6u chuin d6nh giri v6 n6ng igc va icinh
nghiQm duqc d6nh giri theo ti€u chi "D4t", "Kh6ng tl4t".

-

Nhd thiu phii tlugc d6nh gi6 "Dqt" t4i tdt cit cdc nQi dung
duoc n6u trong ti0u chuAn d6nh gi6 thi dugc d6nh gi6 ld d6p
ring y6u c6u v€ ndng lgc vi kinh nghigm.

-

Ti6u chuin drlnh gi6 vC n6ng lyc vd kinh nghiQm tluoc n6u chi
titit t4i Mpc 2, Chuong 3 cta HSMT.

2.2Ti?.lu chuin tl6nh gi6 vd

ty'thuit:

Ti6u cnuan drinl gi6 vC ky thuQt dugc drinh
gi6 theo ti6u chi "D4t", "Kh6ng tlgt".

-

Nha thiu ph6i dugc d6.nh gi6 d4t t4i tdt cd clc nQi dung duoc
n€u trong ti6u chuAn d6nh giri thi dugc d6nh gi6 ld d6p rmg
:. : ,,^ cdu
y€u
vC mat k! thuat ve dugc ti6p tuc xem x6t vO tdi chinh.

-

Ti6u chuAn drffi gi6 vC ky thuit dugc n6u chi titit tai Muc 3,
Chuong 3 cta HSMT.

CAc nQi dung cria

2.3 Ti6u chuAn d6nh gi6 v6 gi6:

-

Budc

l:

ItG
16 0u1

{

r{r

ruilo (

i0 {,ll

t.fit

,i Ho

-

Sri dqng phuong phrip gi6 th6'p nhit de d6nh gi6
tlinh gi6 th6p nh6t theo c6c bu6c sau ddy:

,j<

va,

gi6, c6ch x6c

X6c dinh gi6 ds thAu;

Bu6c 2: Sua l5i: thr,rc hiQn theo quy dinh t?i Khoin 4.1 Muc 4
Chuong III cta HSMT;

4

-

Bu6c 3: Higu chinh sai lQch: thqc hiQn theo quy tlinh tai
Khoan 4.2 Mgc 4 Chuong III cta HSMT;

-

Budc 4: X6c tllnh gi6 dp thiu sau sta l5i, hieu chinh sai lQch,
tru di gi6 tri gi6m gi6 (n6u c6);

-

- -.i
Bu6c 5:
X€ph4ngnhdthiu;

HSDT c6 gi6 dg thiu sau sta t5i, rueu chinh sai 19ch, tru di gi6
tri giam gi5 (ntiu c6) th6p nhAt duqc x6p hang thri nh6t.

3.

Didu kiQn tI6 x6t dd nghitrring thiu:
Nhd thiu dugc xdt de nghi trung thiu kni d6p ung dAy
kiQn sau

II.

dt

cric diAu

diy:

C6 h6 so du thAu hgrp lQ;

vi kinh nghiem drip img y6u ciu cria HSMT;
C6 d6 xu6t k! thu{t d6p rmg y6u ciu cria HSMT;
C6 ning lgc

C6 sai l6ch thi6u khdng qud l0o/o giri du thAu;
.).
C6 gi6 dg thAu sau sta l6i, hiQu chinh sai lQch, trir di gi6 tri ginm gi6
(ntiu c6) th6p nh6t;
C6 gi6 dE nghitning thAu kh6ng nrgt gi6 g6i thiu tluqc ph0 duyQt.
Truong hsp 'o,tst dg to6n duoc duygt thi xt ly theo quy dlnh t4i cric
Khoan 7, 8 Di6u 117 Nghi dM sO 63120l4/trID-CP.

T6 chric tl6u thlu:
. i
Ddng t6i th6ng tin
- Th6ng b6o moi.. thAu:

diQn tu v6 d6u

ii

thiu.

'jilon

Thdi gian ph6t hinh HSMT: Dugc ph6t hdnh tr€n HQ th6ng ngay
khi ddng tai thanh c6ng th6ng b6o mdi thAu.

-

Thoi gian chuAn b!HSDT: \0 rgdy k6 tu ngny dAu ti6n ph6t hinh
HSMT tl€n th
-

Md thiu: ngay sau thdi di6m tl6ng thAu.

-

Thdi Bian c6 hiQu lqrc cria b6o ddm du thiu: 90 ngdy k6 tt ngdy c6
thdi di6m tl6ng th6u.
Thdi gian c6 hiQu hlc cira HSDT: 60 ngdy k6 ttr ngiy c6 thoi tli6m

sau

86o dim dU thiu: 172.000.000 \rND (Mgt tr[m bAy muoi hai triQu
ddng chin).

d6ng th6u.

-

gip d4il

giri HSDT: t5i.aa zS ngdy kp tir ngdy c6 thoi.di6m
dong itriu diin ngay B€n mdi thiu trinh cht dAu tu ph€ duyQt k6t qu6
lga chgn nhd thAu. Truong hqp can thi6t, c6 the kdo ddi thoi gian
d6nh gi6 h6 sti6n dQ thgc hiQn dg 6n

Thdi

x

'cn\

-

-

-r)

5

$/.
,9

-

Thdi gian thAm ttinh ki5t qui LCNT: ttii
ngdy nhfn dugc h6 so trinh thAm dinh.

-

Thdi gian ph6 duyQt kiit qui LCNT: T6i da 05 ngdy ldm vi€c, k6 tir
ngdy nh{n tlugc td trinh d6 nghi phC duy6t klit qu6lga chgn nhd thAu
cria BOn moi thAu vd b6o c6o th6m dinh cira T6 thAm dinh.

-

Th6ng b6o k6t quA LCNT: Dang

tii

Oa tO ngdy, k6

tt

ngiy k6 tir

th6ng tin diQn tri v6 d6u thAu.

Eidu 2. B6n mdi thAu, T6 chuy6n gia lga chgn nhd thAu, T6 ThAm dinh hO
: .:
^ cdu,
so yOu
hd so mdi thAu vd kdt qui lua chon nhd thAu circ g6i thAu cria du 6n
"Thay nBn g4ch khu vgc bEng chuy€n ga d6n qu6c nQi tri truc (L-X)-(10-a3) ve
nhA hang Phoenix Sasco ting d6 Granite A nhi9n" c6n ct c6c nQi dung phe
duyQt n6u trdn t6 chric tri6n khai c6c c6ng vi6c ti6p theo tu6n tht quy dinh hiQn
hrinh cria Nhi nudc.
DiAu 3. Quyi5t dlnh nAy c6 hiQu luc k,i tu nCay ky.

Dai di€n BEn mdi thAu, T6 trucrng T(5 chuy6n gia lga chgn nhd th6u, T6
truong Tti Th6m dinh h6 so y6u cAu, h6 scv mdi thAu vd kt5t qui lga chgn nhd
thAu c6c g6i thiu cria dg 6n "Thay ndn g4ch khu vgc bing chuyAn ga d6n qu6c
tir tryc (L-X)-(10-43) vd nhd hang Phoenix Sasco bing di Granite t.u nhi6n"
vd Thfr truong c6c co quan, don v! c6 li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh Quy6t
nQi

dinh ndy .t . tlNoi nhfin
Theo Di u2

-

Cric thinh vi€n T6 CGLCNT&TA TD;

Luu: VT, KHDT(DQV-05b).
\utl
./.

DOC PHU TRACH
o

,l\

clflG

rittcxl6tto

lol

TAN SON tI

*

cilltflN{n
CT

O

\lEl

*l

T

|ING

./i

llAl,l

4m

V[ Cu]ng

6

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6838 dự án đang đợi nhà thầu
  • 275 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 268 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16498 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14198 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây