Thông báo mời thầu

Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 15:40 20/11/2020
Số TBMT
20201159816-01
Công bố
15:20 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Kè bờ biển phường Ninh Hải, thị xã Ninh Hòa
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp
Chủ đầu tư
UBND thị xã NInh Hòa, 999 Trần Quý Cáp, Phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa.
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách Trung ương
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Khánh Hoà
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:14 20/11/2020
đến
14:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn giám sát gói thầu xây lắp" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 62

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công
việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực
hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn
cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, trong đó có phạm vi hoạt động giám
sát thi công công trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn (thủy lợi) hạng III trở
lên.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương
pháp chấm điểm (theo thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:
Thang Mức điểm
Điểm
điểm
yêu cầu
TT
Tiêu chuẩn
tối đa
chi tiết
tối thiểu
1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
20
14
1.1 Đã thực hiện gói thầu tương tự (hoàn
15
12
thành từ ngày 01/01/2014 đến thời điểm
đóng thầu) mà nhà thầu đã thực hiện
toàn bộ hoặc hoàn thành ít nhất 80%
khối lượng công việc của hợp đồng với
tư cách là nhà thầu chính hoặc liên
danh (chỉ tính giá trị phần việc đã đảm
nhận trong hợp đồng liên danh):
Hợp đồng tương tự là hợp đồng Tư vấn
giám sát thi công đối với loại công trình
có tính chất tương tự là công trình xây
dựng đê hoặc đập hoặc kè gia cố chắn
sóng, chống xói lở bờ.
1

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

Nhà thầu phải cung cấp bản chụp được
chứng thực các tài liệu chứng minh cho
hợp đồng tương tự: Hợp đồng tư vấn;
biên bản nghiệm thu hoàn thành công
trình bàn giao đưa vào sử dụng hoặc biên
bản thanh lý hợp đồng hoặc xác nhận của
Chủ đầu tư hoặc các tài liệu khác chứng
minh công trình hoàn thành và giá trị.
Quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc
quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi
công hoặc các tài liệu chứng minh quy mô
cấp công trình.
Đối với nhà thầu liên danh thì năng lực,
kinh nghiệm được xác định bằng tổng
năng lực, kinh nghiệm của các thành viên
liên danh song phải bảo đảm từng thành
viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh
nghiệm đối với phần việc mà thành viên
đó đảm nhận trong liên danh; nếu bất kỳ
thành viên nào trong liên danh không đáp
ứng về năng lực, kinh nghiệm thì nhà thầu
liên danh được đánh giá là không đáp
ứng yêu cầu.
- Không có hợp đồng.
- Có 01 hợp đồng giám sát thi công xây
dựng công trình từ cấp III trở lên giá trị
hợp đồng ≥ 950 triệu đồng.
Hoặc:
- Có 02 hợp đồng giám sát thi công xây
dựng công trình cấp IV với giá trị mỗi
hợp đồng ≥ 950 triệu đồng
- Có > 02 hợp đồng giám sát thi công xây
dựng công trình từ cấp III trở lên với giá
trị mỗi hợp đồng ≥ 950 triệu đồng
Hoặc:
- Có > 04 hợp đồng giám sát thi công xây
dựng công trình cấp IV với giá trị mỗi
hợp đồng ≥ 950 triệu đồng.
1.2 Số năm kinh nghiệm nhà thầu hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn giám sát thi công
xây dựng công trình Nông nghiệp và phát
triển nông thôn (thủy lợi).
2

0
12

15

5

2

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

(Kèm theo hợp đồng chứng minh)
- Từ 10 năm trở lên
- Từ 05 năm đến dưới 10 năm
- Dưới 05 năm
2 Giải pháp và phương pháp luận
2.1 Hiểu rõ mục đích gói thầu
- Hiểu rõ về gói thầu và trình bày chi tiết
về từng vấn đề theo phạm vi công việc của
gói thầu
- Hiểu về gói thầu, trình bày tương đối chi
tiết, đạt yêu cầu
- Không hiểu biết về các nội dung của gói
thầu
2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận
a Phương pháp thực hiện giám sát chất
lượng thi công
- Nêu đầy đủ, chi tiết phù hợp yêu cầu của
gói thầu
- Nêu đầy đủ phù hợp yêu cầu của gói
thầu nhưng chưa chi tiết
- Không nêu hoặc sơ sài, không hợp lý
b Phương pháp thực hiện giám sát tiến độ
thi công xây dựng
- Nêu đầy đủ, chi tiết phù hợp yêu cầu của
gói thầu
- Nêu đầy đủ phù hợp yêu cầu của gói
thầu nhưng chưa chi tiết
- Không nêu hoặc sơ sài, không hợp lý
c Phương pháp thực hiện giám sát quản lý
khối lượng thi công
- Nêu đầy đủ, chi tiết phù hợp yêu cầu của
gói thầu
- Nêu đầy đủ phù hợp yêu cầu của gói
thầu nhưng chưa chi tiết
- Không nêu hoặc sơ sài, không hợp lý
d Phương pháp thực hiện giám sát an toàn
lao động, vệ sinh môi trường đảm bảo
đáp ứng theo qui định hiện hành
- Nêu đầy đủ, chi tiết phù hợp yêu cầu của
3

5
3,5
2
30
3

21
3

2
0
12
1,5
1,5
1,25
0
1,5
1,5
1,25
0
1,5
1,5
1,25
0
1,5

1,5

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

e

gói thầu
- Nêu đầy đủ phù hợp yêu cầu của gói
thầu nhưng chưa chi tiết
- Không nêu hoặc sơ sài, không hợp lý
Phương pháp giám sát thi công xây dựng
cho tất cả các hạng mục công việc nêu
trong điều khoản tham chiếu
- Nêu đầy đủ, chi tiết phù hợp yêu cầu của
gói thầu
- Nêu đầy đủ phù hợp yêu cầu của gói
thầu nhưng chưa chi tiết
- Không nêu hoặc sơ sài, không hợp lý

2.3 Sáng kiến cải tiến
- Đề xuất sáng kiến cải tiến để thực hiện
tốt hơn các nhiệm vụ của gói thầu
- Đề xuất sáng kiến cải tiến để thực hiện
gói thầu nhưng trình bày sơ sài nhưng
chấp nhận được
- Không đưa ra sáng kiến cải tiến để thực
hiện gói thầu
2.4 Cách trình bày
- Thứ tự trình bày hợp lý, rõ ràng
- Thứ tự trình bày tương đối hợp lý, rõ
ràng
- Thứ tự trình bày còn lộn xộn, chưa hợp

2.5 Kế hoạch triển khai
- Có đưa ra kế hoạch triển khai tất cả các
nhiệm vụ thực hiện gói thầu khoa học,
hợp lý, trình bày một cách rõ ràng chi tiết
về từng mốc thời gian cho từng nhiệm vụ
và kế hoạch huy động nhân sự phù hợp;
kế hoạch triển khai phù hợp với phương
pháp luận và tiến độ thực hiện dự án; các
bảng biểu mô tả kế hoạch thực hiện công
việc và tiến độ nộp báo cáo
- Có đưa ra kế hoạch triển khai các nhiệm
vụ nhưng chưa chi tiết, chưa rõ ràng
- Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ không
chi tiết, không rõ ràng
4

1,25
0
6

6
4
0
2
2
1

0
2
2
1
0
4
4

3
0

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

2.6 Bố trí nhân sự
- Có đưa ra biểu đồ nhân lực chi tiết theo
yêu cầu gói thầu phù hợp với chương
trình và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ
- Có đưa ra biểu đồ bố trí nhân lực thực
hiện theo yêu cầu gói thầu chấp nhận
được
- Không đưa ra biểu đồ bố trí nhân lực
thực hiện gói thầu
2.7 Hệ thống quản lý chất lượng
- Có hệ thống quản lý chất lượng sản
phẩm theo tiêu chuẩn ISO
- Trình bày hệ thống quản lý chất lượng
sản phẩm nội bộ của nhà thầu hợp lý, khả
thi
- Không có hệ thống quản lý chất lượng
sản phẩm tư vấn
3 Nhân sự
- Nhà thầu phải cung cấp bản chụp có
chứng thực: Bằng cấp, Chứng chỉ hành
nghề;
- Kinh nghiệm của nhân sự được xét từ
thời điểm cấp bằng tốt nghiệp đại học đến
thời điểm đóng thầu (thời gian tính theo
năm, nếu tổng số tháng quy đổi sang năm
có lẻ thì lẻ ≥ 09 tháng được tính là 1
năm).
3.1 Tư vấn giám sát trưởng
a Trình độ chuyên môn và năng lực
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
về Thủy lợi;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
hoặc thủy lợi hạng II trở lên;
- Đã là tư vấn giám sát trưởng 02 công
trình tương tự (là công trình xây dựng đê
hoặc đập hoặc kè gia cố chắn sóng, chống
xói lở bờ) và có giá trị tư vấn giám sát ≥
950 triệu đồng, kinh nghiệm này phải
được chủ đầu tư công trình đó xác nhận
hoặc các tài liệu khác để chứng minh.
5

4
4

3

0
3
3
2
0
50

35

15
10

10
10

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
về Thủy lợi;
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình Nông nghiệp và phát triển nông thôn
hoặc thủy lợi hạng III trở lên;
- Đã là tư vấn giám sát trưởng 01 công
trình tương tự (là công trình xây dựng đê
hoặc đập hoặc kè gia cố chắn sóng, chống
xói lở bờ) và có giá trị tư vấn giám sát ≥
950 triệu đồng, kinh nghiệm này phải
được chủ đầu tư công trình đó xác nhận
hoặc các tài liệu khác để chứng minh.
b Kinh nghiệm tham gia giám sát thi công
xây dựng (đến thời điểm đóng thầu)
- Thời gian tham gia giám sát thi công
xây dựng >10 năm.
- Thời gian tham gia giám sát thi công
xây dựng từ (05 ÷ 10) năm.
3.2 Chuyên gia tư vấn giám sát các lĩnh vực
Tối thiểu 05 người Số điểm tính trên từng
người sau đó cộng dồn vào: 5 người x
7điểm/người = 35 điểm, trong đó: 03 Kỹ
sư chuyên ngành thủy lợi; 01 Kỹ sư
chuyên ngành giao thông, 01 Kỹ sư
chuyên ngành Xây dựng
Tính điểm cho từng người
a Trình độ chuyên môn
- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành
về giao thông, thủy lợi, Xây dựng
b Năng lực
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình giao thông (đối với kỹ sư giao
thông), công trình nông nghiệp phát triển
nông thôn hoặc thủy lợi (đối với kỹ sư
thủy lợi), hạng II trở lên và chứng chỉ
hành nghề khảo sát địa hình hạng II (đối
với kỹ sư chuyên ngành xây dựng)
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát công
trình giao thông (đối với kỹ sư giao
thông), công trình nông nghiệp phát triển
nông thôn hoặc thủy lợi (đối với kỹ sư
6

7

5
5
3
35
35

25

7
2
2
2
2

1,5

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

b

thủy lợi), hạng III và chứng chỉ hành nghề
khảo sát địa hình hạng III (đối với kỹ sư
chuyên ngành xây dựng)
Kinh nghiệm tham gia giám sát thi công
xây dựng (đến thời điểm đóng thầu)
- Thời gian tham gia giám sát thi công
xây dựng > 07 năm
- Thời gian tham gia giám sát thi công
xây dựng > 05 năm
- Thời gian tham gia giám sát thi công
xây dựng > 03 năm.
Tổng cộng

3
3
2
1,5
100

70

b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu
sau:
- Đối với gói thầu phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự được quy định bằng 70% điểm
tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối
thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu
về kỹ thuật.
+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật được quy định bằng 70% tổng số
điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Đối với phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật.
Điểm giá được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của
HSĐXTC đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
7

Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát gói thầu Xây lắp – Kè bờ biển phường Ninh Hải

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%;
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

8

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6625 dự án đang đợi nhà thầu
  • 790 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 901 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16499 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14544 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây