Thông báo mời thầu

Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công hạng mục Xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 12:20 20/11/2020
Số TBMT
20201160105-00
Công bố
11:45 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công hạng mục Xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hải Phòng
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hải Phòng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:45 20/11/2020
đến
12:05 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
12:05 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công hạng mục Xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 3: Tư vấn giám sát thi công hạng mục Xây dựng phần mềm nội bộ và cơ sở dữ liệu" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 22

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu
chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói
thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh
sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư
số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên
danh thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh
giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm 100, bao gồm các nội dung sau đây:
STT
1

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Kinh nghiệm và năng lực của
nhà thầu
(Từ 10 đến 20% tổng số điểm)

20

14

a. Đã thực hiện gói thầu tương tự
trong 05 năm gần đây (trường hợp
Liên danh thì số lượng hợp đồng
của nhà thầu Liên danh là tổng số
lượng hợp đồng của các thành
viên trong Liên danh)

9

6

> 03 hợp đồng tư vấn Giám sát thi
công hạng mục phần mềm nội bộ
có giá trị tối thiểu là 102.200.000
VND

9

Từ 01 đến 02 hợp đồng tư vấn
Giám sát thi công hạng mục phần
mềm nội bộ có giá trị tối thiểu là
102.200.000 VND

6

Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu.

0

b. Đã thực hiện gói thầu có điều
kiện địa lý tương tự

1

1

Có 01 hợp đồng giám sát thi công
phần mềm nội bộ có địa điểm đầu
tư tại tỉnh hoặc thành phố trực
thuộc trung ương.

1

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên

0

c. Uy tín của nhà thầu thông qua
việc thực hiện các hợp đồng tương
tự trước đó

1

1

Các hợp đồng tương tự nhà thầu
chứng minh ở mục a phải có biên
bản nghiệm thu thể hiện nhà thầu
thực hiện công việc đáp ứng đúng
tiến độ và chất lượng của hợp
đồng

1

Không đáp ứng yêu cầu nêu trên

0

d. Các yếu tố khác
Kinh nghiệm hoạt động trong
lĩnh vực giám sát thi công các
dự án CNTT trong các cơ quan/
tổ chức nhà nước (số năm hoạt
động trong lĩnh vực tư vấn Giám
sát thi công dự án công nghệ
thông tin, tính theo thời gian ký
hợp đồng của hợp đồng mà nhà
thầu đã thực hiện công việc liên
quan tới hoạt động tư vấn Giám

9

6

sát thi công dự án CNTT).
(trường hợp liên danh thì năng lực
kinh nghiệm của nhà thầu Liên
danh là năng lực tốt nhất của một
trong các thành viên Liên danh)

2

Trên 5 năm kinh nghiệm

9

Từ đủ 3 năm đến đủ 5 năm kinh
nghiệm

6

Dưới 3 năm kinh nghiệm

0

Giải pháp và phương pháp luận
(Từ 30 đến 40% tổng số điểm)

30

30

a. Hiểu rõ mục đích gói thầu

5

5

Thể hiện đầy đủ nhận thức về mục
đích, yêu cầu, phạm vicủa gói
thầu, khái quát được công việc
phải làm trong gói thầu nêu trong
điều khoản tham chiếu.

5

Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

b. Cách tiếp cận và phương pháp
luận

5

5

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm:
đề xuất quy trình thực hiện giám
sát thi công, căn cứ pháp lý thực
hiện, dự kiến các công việc phải
làm và các tài liệu cần cung cấp
để thực hiện tốt các công việc
giám sát thi công, các sản phẩm
phải bàn giao.
Đề xuất phương án thực hiện
giám sát kỹ thuật đối với hệ thống
phần mềm, thuê hệ thống máy
chủ… được nêu tại điều khoản
tham chiếu

5

Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

c. Sáng kiến cải tiến
Đề xuất sáng kiến cải tiến để thực
hiện tốt hơn các công việc nhằm

5

5
5

nâng cao hiệu quả thực hiện công
việc giám sát (nêu được các khó
khăn vướng mắc trong kinh
nghiệm giám sát các dự án trước
đó và đề xuất sáng kiến giải
quyết).
Không đáp ứng yêu cầu trên.
d. Cách trình bày

5

5

Các giải pháp và phương pháp
luận được trình bày hoàn chỉnh và
thuyết phục, hợp lý, dễ theo dõi.

5

Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

đ. Kế hoạch triển khai

5

5

Có kế hoạch triển khai hợp lý, phù
hợp với phương pháp luận và tiến
độ dự kiến.

5

Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

e. Bố trí nhân sự

3

0

5

5

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu
của HSMT, phù hợp với bằng cấp
chứng chỉ, nêu rõ vai trò và trách
nhiệm của từng thành viên trong
đội dự án và bố trí nhân sự cho
từng hạng mục công việc tương
ứng với hạng mục công việc trong
gói thầu.

5

Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

Nhân sự
(Từ 50 đến 60% tổng số điểm)

50

30

a. Tư vấn trưởng, chủ nhiệm
(Trong số các cán bộ tham gia gói
thầu phải có 1 Chủ trì giám sát thi
công đáp ứng yêu cầu sau)

30

18

Trình độ học vấn chuyên ngành

10

6

Có trình độ thạc sỹ chuyên ngành
CNTT (Bao gồm: Tin học, điện tử

10

tin học, khoa học máy tính, truyền
thông và mạng máy tính, kỹ thuật
phần mềm, hệ thống thông tin,
công nghệ thông tin, an toàn
thông tin, công nghệ kỹ thuật máy
tính, công nghệ truyền thông, hệ
thống thông tin quản lý, kỹ thuật
máy tính, Tin học ứng dụng, Toán
ứng dụng, sư phạm tin học, điện
tử - viễn thông và các ngành
thuộc nhóm ngành máy tính và
công nghệ thông tin theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)trở
lên
Có trình độ kỹ sư, cử nhân chuyên
ngành CNTT (Bao gồm: Tin học,
điện tử tin học, khoa học máy
tính, truyền thông và mạng máy
tính, kỹ thuật phần mềm, hệ thống
thông tin, công nghệ thông tin, an
toàn thông tin, công nghệ kỹ thuật
máy tính, công nghệ truyền thông,
hệ thống thông tin quản lý, kỹ
thuật máy tính, Tin học ứng dụng,
Toán ứng dụng, sư phạm tin học,
điện tử - viễn thông và các ngành
thuộc nhóm ngành máy tính và
công nghệ thông tin theo quy định
của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

6

Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu

0

Kinh nghiệm làm chủ trì giám
sát thi công
Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về
quản lý, đầu tư ứng dụng công
nghệ thông tin (bộ môn giám sát
thi công); Đã tham gia giám sát
thi công 01 dự án ứng dụng công

20

12

20

nghệ thông tin nhóm B hoặc 03
dự án ứng dụng công nghệ thông
tin nhóm C; (chứng minh bằng
hợp đồng hoặc xác nhận của chủ
đầu tư);
Đã được bồi dưỡng nghiệp vụ về
quản lý, đầu tư ứng dụng công
nghệ thông tin (bộ môn giám sát
thi công); Đã tham gia giám sát
thi công 02 dự án ứng dụng công
nghệ thông tin nhóm C; (chứng
minh bằng hợp đồng hoặc xác
nhận của chủ đầu tư);

12

Không đáp ứng yêu cầu tối thiểu

0

b. Chuyên gia các lĩnh vực
(Tài liệu chứng minh: Lý lịch
chuyên gia, bản sao được chứng
thực bằng tốt nghiệp, chứng chỉ
hành nghề qua các lần cấp đổi)

20

12

Có trên 06 cán bộ có trình độ đại
học chuyên ngành CNTT đã được
bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý đầu
tư ứng dụng công nghệ thông tin
bộ môn giám sát thi công.

20

Có 04 đến 06cán bộ có trình độ
đại học chuyên ngành CNTT đã
được bồi dưỡng về nghiệp vụ
quản lý, đầu tư ứng dụng CNTT
bộ môn giám sát thi công

12

Không đạt các yêu cầu tối thiểu

0

Tổng cộng (100%)

100

74

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một
số nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
b) Việc xây dựng tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật cần đảm bảo các yêu cầu
sau:

Đối với gói thầu áp dụng phương pháp giá thấp nhất, phương pháp giá cố
định, phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá:
- Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn
60% điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu
tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải
pháp và phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.
- Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn
70% tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức
điểm yêu cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về kỹ thuật. Điểm giá
được xác định như sau:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giáđang xét=(Gthấp nhất x 100) / Gđang xét
Trong đó:
- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;
- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất
trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của HSĐXTC
đang xét.
Bước 3:Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ
thuật;
+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm
tỷ lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
20%
+ K + G = 100%;
Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu:E-HSDTcó điểm tổng hợp cao nhất được xếp
hạng thứ nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6166 dự án đang đợi nhà thầu
  • 95 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 85 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15443 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13539 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây