Thông báo mời thầu

Gói thầu số 12b: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kính thiên văn

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:44 20/11/2020
Số TBMT
20201160064-00
Công bố
11:30 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Hàng hóa
Tên dự án
Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc công trình Tổ hợp Không gian khoa học
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 12b: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kính thiên văn
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Gói thầu số 12b: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kính thiên văn
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh quốc tế

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSYC từ
11:30 20/11/2020
đến
10:00 30/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
Miễn phí

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 30/12/2020
Mở thầu tại
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Đinh
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec hoặc tiền mặt
Số tiền
50.000.000 VND
Bằng chữ
Năm mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 12b: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kính thiên văn". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 12b: Cung cấp, lắp đặt thiết bị Kính thiên văn" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 Quốc tế của DauThau.INFO.
Đã xem: 30

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 324 /QĐ-SKHCN

Bình Định, ngày 09 tháng 11 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ yêu cầu
Gói thầu số 12b - Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn
Công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông,
thuộc Tổ hợp không gian khoa học
GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH3 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 4097/QĐ-UBND ngày 31/10/2017 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám phá khoa học và Trạm
quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 3353/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu khám
phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian
khoa học;
Căn cứ Quyết định số 3702/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Khu khám phá khoa học và
Trạm quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp Không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 4171/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ kỹ thuật và dự toán xây dựng hạng mục Trạm
quan sát thiên văn phổ thông thuộc công trình Khu khám phá khoa học và Trạm
quan sát thiên văn phổ thông thuộc Tổ hợp không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 4949/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt danh mục thiết bị và dự toán gói thầu 12a - Cung cấp lắp đặt thiết
bị mái vòm của công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn
phổ thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 84/QĐ-UBND ngày 08/01/2020 của UBND tỉnh về việc
phe duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 12 của công
trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp
không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 1429/QĐ-UBND ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt danh mục thiết bị và dự toán gói thầu 12b - Cung cấp lắp đặt thiết
bị Kính thiên văn của công trình Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên
văn phổ thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa học;
Căn cứ Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 của UBND tỉnh Bình
Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công

2
trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ
hợp Không gian khoa học;
Căn cứ Hợp đồng tư vấn số 47/2020/HĐ-TVXD ký ngày 15/9/2020 giữa Sở
Khoa học và Công nghệ Bình Định và Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và
Kiểm định xây dựng-CONINCO về việc Tư vấn lập HSYC và phân tích, đánh giá
HSĐX gói thầu mua sắm thiết bị: gói thầu số 12b;
Căn cứ Hợp đồng số 48/2020/HĐ-TVĐT ký ngày 28/9/2020 giữa Sở Khoa
học và Công nghệ tỉnh Bình Định và Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại
C&C Việt Nam về việc Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói
thầu số 12b- Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn;
Căn cứ Hồ sơ yêu cầu gói thầu số 12b do Đơn vị tư vấn CONINCO lập và
Báo cáo thẩm định Hồ sơ yêu cầu số 0611/BCTĐ HSYC-CC ngày 06/11/2020 của
Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại C&C Việt Nam;
Theo đề nghị của Tổ tư vấn QLDA.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu Chào hàng cạnh tranh quốc tế gói thầu số
12b: Cung cấp lắp đặt thiết bị Kính thiên văn, thuộc công trình: Khu khám phá
khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa
học, với những nội dung sau:
1. Tên công trình: Khu khám phá khoa học và Trạm quan sát thiên văn phổ
thông, thuộc Tổ hợp không gian khoa học.
2. Địa điểm xây dựng: Số 10 Đại lộ Khoa học, Khu vực 2, Phường Ghềnh
Ráng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
3. Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Định.
4. Đơn vị lập hồ sơ yêu cầu: Công ty CP Tư vấn Công nghệ, Thiết bị và
Kiểm định xây dựng-CONINCO.
5. Nội dung hồ sơ yêu cầu:
(Nội dung chi tiết Hồ sơ yêu cầu được đính kèm theo Quyết định này)
Điều 2. Giao Tổ tư vấn QLDA chịu trách nhiệm phối hợp với các phòng liên
quan và Tư vấn QLDA CONINCO triển khai thực hiện công tác tiếp theo đúng
quy định hiện hành của Nhà nước.
Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng phòng các Phòng, đơn vị trực thuộc
Sở, Tư vấn QLDA CONINCO và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Khoa học và Công nghệ
Ngày ký: 09-11-2020 16:14:21 +07:00

Nguyễn Hữu Hà

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6572 dự án đang đợi nhà thầu
  • 763 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 910 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16473 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14550 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây