Thông báo mời thầu

TBA.BuonDon-TV03: Thẩm tra thiết kế, dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 11:43 20/11/2020
Số TBMT
20201155252-00
Công bố
11:34 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
TBA.BuonDon-TV03: Thẩm tra thiết kế, dự toán
Chủ đầu tư
- Địa chỉ nhận đơn kiến nghị của Chủ đầu tư: Tổng công ty Điện lực miền Trung - 78A Duy Tân, P. Hòa Thuận Đông, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Số điện thoại: 0236.6255111; Số fax: 0236.3625071;
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
EVNCPC
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN THẨM TRA BS DA TBA 110kV BUÔN ĐÔN VÀ ĐN
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Đà Nẵng

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
11:34 20/11/2020
đến
11:00 11/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
11:00 11/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "TBA.BuonDon-TV03: Thẩm tra thiết kế, dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "TBA.BuonDon-TV03: Thẩm tra thiết kế, dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 20

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung sau
đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký tên,
đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính
giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành viên
đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê khai
trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành theo
quy định tại E-CDNT 11.1.BDL
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:

Stt

Tiêu chuẩn đánh giá

1

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu
tư vấn

a

b

Đã thực hiện và hoàn thành hợp
đồng tương tự (1) kể từ ngày 1/1/2016
đến thời điểm đóng thầu
 > 04 hợp đồng (100%)
 04 hợp đồng (85%)
 03 hợp đồng (70%)
 02 hợp đồng (60%)
 <02 hợp đồng (0%)
Nhân sự nhà thầu:
Nhà thầu phải có ít nhất 06 nhân sự

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu
15

9
Đối với Nhà thầu
liên danh, mỗi thành
viên liên danh phải
đáp ứng tối thiểu 01
hợp đồng

8

8
6,8
5,6
4,8
0
7

Ghi chú

Stt

2

3
a

b

Tiêu chuẩn đánh giá
có năng lực đáp ứng yêu cầu tại
PHỤ LỤC 1.TCĐGKT, trong đó tối
thiểu có: 01 Chủ trì thẩm tra, 01
Thẩm tra phần điện TBA, 01 Thẩm
tra phần điện ĐZ, 01 Thẩm tra phần
xây dựng TBA, 01 Thẩm tra phần
xây dựng DZ, 01 Thẩm tra dự toán
 Đáp ứng mức tối thiểu và có
thêm ≥ 06 nhân sự bất kỳ đáp
ứng Năng lực theo yêu cầu
tại PHỤ LỤC 1.TCĐGKT
(100%)
 Đáp ứng mức tối thiểu và có
thêm ≥ 04 nhân sự bất kỳ đáp
ứng Năng lực theo yêu cầu
tại PHỤ LỤC 1.TCĐGKT
(85%)
 Đáp ứng mức tối thiểu và có
thêm ≥ 02 nhân sự bất kỳ đáp
ứng Năng lực theo yêu cầu
tại PHỤ LỤC 1.TCĐGKT
(70%)
 Đáp ứng mức tối thiểu (60%)
 Không đáp ứng mức tối thiểu
(0%)
Uy tín của nhà thầu
Theo kết quả đánh giá chất lượng
nhà thầu định kỳ/hàng năm do Tập
đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt
gần nhất với thời điểm bắt đầu tổ
chức lựa chọn nhà thầu, mỗi một
(01) hợp đồng mà nhà thầu (nhà thầu
độc lập hoặc thành viên liên danh
nhà thầu) bị đánh giá là cảnh báo thì
nhà thầu sẽ bị trừ 0,75 điểm
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích gói thầu
Am hiểu chung về phạm vi, qui mô
của gói thầu nêu trong điều khoản
tham chiếu.
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đề xuất kỹ thuật có nêu các nội dung
phù hợp với phạm vi, qui mô của gói
thầu
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Cách tiếp cận và phương pháp

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu

Ghi chú

7

5,95

4,9

4,2
0
5

4
Đối với Nhà thầu
liên danh, tất cả
thành viên liên danh
phải đáp ứng

30
4

18

2
2
0
2
2
0
4

Stt

c

d

đ

Tiêu chuẩn đánh giá
luận
Đề xuất kỹ thuật bao gồm tất cả các
hạng mục công việc quy định trong
điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc được phân chia thành
những nhiệm vụ cụ thể một cách
hoàn chỉnh và logic; đồng thời có
phân công cho từng chuyên gia tư
vấn đề xuất cho dự án
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế
nào để thực hiện tốt được công việc
(đặc biệt là những công việc mang
tính đặc thù của dự án)
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Phương pháp luận phù hợp với
nhiệm vụ.
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Sáng kiến cải tiến
Đề xuất các giải pháp cải tiến để
thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ nhằm
nâng cao hiệu quả thực hiện dự án
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Cách tiếp cận và phương pháp luận
của nhà thầu chuyên nghiệp và tiên
tiến
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Cách trình bày:
Đề xuất được kết cấu và trình bày
một cách hợp lý, dễ theo dõi
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Kế hoạch triển khai
Có xây dựng kế hoạch thực hiện các
nhiệm vụ nêu trong điều khoản tham
chiếu
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu

2

2
0
1
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
0
2
1
1
0
1
1
0
10
5
5
0
2

Ghi chú

Stt

e

g

4

4.1

a

Tiêu chuẩn đánh giá
phù hợp với giải pháp, phương pháp
luận và tiến độ dự kiến
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Kế hoạch của mỗi nhiệm vụ cụ thể
được phân tích, mô tả chi tiết và khả
thi
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Tổng thời gian thực hiện các nhiệm
vụ (thời gian thực hiện hợp đồng)
phù hợp với tiến độ qui định trong
HSMT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Bố trí nhân sự
Có bảng phân công nguồn nhân lực
thực hiện các nhiệm vụ
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Bảng phân công nguồn nhân lực
thực hiện các nhiệm vụ được lập chi
tiết, đầy đủ cho tất cả các nhiệm vụ
nêu trong điều khoản tham chiếu
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Thời điểm và thời gian huy động
nguồn nhân lực phù hợp với kế
hoạch thực hiện.
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Các yếu tố khác
Có bảng liệt kê các máy móc trang
thiết bị, phần mềm phục vụ công tác
thực hiện các nhiệm vụ
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Nhân sự đề xuất cho gói thầu

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu

Ghi chú

2
0
1,5
1,5
0
1,5
1,5
0
6
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2

2
0
50

Chủ trì thẩm tra

10

Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng

5

30

6

5

Đối với Nhà thầu
liên danh, Chủ trì
thẩm tra phải là
nhân sự thuộc nhà
thầu đứng đầu liên
danh

Stt

b

4.2
a

b

4.3
a

b

4.4
a

b

Tiêu chuẩn đánh giá
 Không đáp ứng
Đã là chủ nhiệm lập dự án, hoặc chủ
nhiệm thiết kế hoặc chủ trì thẩm tra
công trình TBA (hoặc ĐZ) có điện áp
từ 110kV trở lên:
 > 04 công trình (100%)
 04 công trình (85%)
 03 công trình (70%)
 02 công trình (60%)
 <02 công trình (0%)
Thẩm tra phần điện TBA
Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đã là chủ nhiệm thiết kế, hoặc chủ
trì thiết kế, hoặc tham gia thẩm tra
phần điện công trình TBA có điện áp
từ 110kV trở lên:
 > 03 công trình (100%)
 03 công trình (85%)
 02 công trình (70%)
 01 công trình (60%)
 0 công trình (0%)
Thẩm tra phần điện ĐZ
Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đã là chủ nhiệm thiết kế, hoặc chủ
trì thiết kế, hoặc tham gia thẩm tra
phần điện công trình ĐZ có điện áp
từ 110kV trở lên:
 > 03 công trình (100%)
 03 công trình (85%)
 02 công trình (70%)
 01 công trình (60%)
 0 công trình (0%)
Thẩm tra phần xây dựng TBA
Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đã là chủ nhiệm thiết kế, hoặc chủ
trì thiết kế, hoặc tham gia thẩm tra
phần xây dựng công trình TBA có
điện áp từ 110kV trở lên:

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu
0
5
5,00
4,25
3,50
3,0
0,00
8

4,8

4
4
0
4
4,00
3,40
2,80
2,40
0,00
8

4,8

4
4
0
4
4,00
3,40
2,80
2,40
0,00
8

4,8

4
4
0
4

Ghi chú

Stt

4.5
a

b

4.6
a

b

Tiêu chuẩn đánh giá
 > 03 công trình (100%)
 03 công trình (85%)
 02 công trình (70%)
 01 công trình (60%)
 0 công trình (0%)
Thẩm tra phần xây dựng ĐZ
Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đã là chủ nhiệm thiết kế, hoặc chủ
trì thiết kế, hoặc tham gia thẩm tra
phần xây dựng công trình ĐZ có điện
áp từ 110kV trở lên:
 > 03 công trình (100%)
 03 công trình (85%)
 02 công trình (70%)
 01 công trình (60%)
 0 công trình (0%)
Thẩm tra dự toán/Tổng dự toán:
Năng lực đáp ứng yêu cầu tại PHỤ
LỤC 1.TCĐGKT
 Đáp ứng
 Không đáp ứng
Đã là chủ trì lập dự toán, hoặc tham
gia thẩm tra dự toán dự án có công
trình TBA và ĐZ có điện áp từ 110kV
trở lên:
 > 03 dự án (100%)
 03 dự án (85%)
 02 dự án (70%)
 01 dự án (60%)
 0 dự án (0%)
Tổng:

Thang Mức
Điểm điểm chi điểm
tối đa
tiết
yêu cầu
(nếu có) tối thiểu
4,00
3,40
2,80
2,40
0,00
8
4,8

Ghi chú

4
4
0
4
4,00
3,40
2,80
2,40
0,00
8

4,8

4
4
0
4
4,00
3,40
2,80
2,40
0,00
100

70

Ghi chú:
(1) Hợp đồng tương tự: Là hợp đồng đã được nhà thầu thực hiện hoàn thành kể từ ngày
01/01/2016 đến thời điểm đóng thầu (theo Quyết định phê duyệt thiết kế; biên bản nghiệm thu
hoặc xác nhận chủ đầu tư, ...), trong đó có thực hiện công tác tư vấn thẩm tra thiết kế; hoặc
thực hiện tư vấn lập thiết kế cho dự án có công trình ĐZ và TBA có cấp điện áp từ 110kV trở
lên.
Đối với 1 hợp đồng thực hiện cho nhiều dự án, thì mỗi dự án thực hiện xong được chấp
nhận là 01 hợp đồng tương tự (nếu dự án đó đáp ứng điều kiện về hợp đồng tương tự của EHSMT).

(2) Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành Quy trình và Bộ tiêu chí đánh giá chất
lượng nhà thầu, Quy định về áp dụng kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu vào công tác đấu
thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam tại các Quyết định:
- Quyết định số 202/QĐ-EVN ngày 14/02/2019 về việc áp dụng kết quả đánh giá chất
lượng nhà thầu vào công tác đấu thầu trong Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt Nam.
- Quyết định số 462/QĐ-EVN ngày 10/4/2019 về việc ban hành Quy trình và Bộ tiêu
chí đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt
Nam.
- Quyết định số 188/QĐ-EVN ngày 7/2/2020 của Tập đoàn Điện lực Quốc Gia Việt
Nam về việc phê duyệt kết quả đánh giá chất lượng nhà thầu thực hiện hợp đồng các dự án
ĐTXD tại EVN năm 2019.
Các Quyết định này đã được đăng tải tại địa chỉ https://dauthau.evn.com.vn, mục Văn
bản pháp quy, các nhà thầu có thể truy cập theo địa chỉ này để biết thêm quy trình, bộ tiêu chí
đánh giá chất lượng nhà thầu và quy định áp dụng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành.
b) Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật:

Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn tổng hợp: kinh nghiệm và năng
lực; giải pháp và phương pháp luận; nhân sự từng chức danh nhân sự được quy định cụ thể
theo từng tiêu chuẩn trong bảng đánh giá. E- HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối
thiểu đối với ít nhất một tiêu chuẩn tổng hợp hoặc ít nhất một tiêu chuẩn chi tiết (theo yêu cầu
năng lực, kinh nghiệm, theo chức danh nhân sự) nêu trên được đánh giá là không đạt về mặt
kỹ thuật.
Mức điểm yêu cầu tối thiểu về mặt kỹ thuật là 70% tổng số điểm tối đa về mặt kỹ
thuật. E-HSDT có điểm về mặt kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối thiểu là đáp
ứng yêu cầu về mặt kỹ thuật.
- Trường hợp liên danh:
+ Mức điểm tối thiểu/ mức điểm tối đa của Nhà thầu liên danh được tính bằng tổng
mức điểm tối thiểu/ mức điểm tối đa của từng thành viên liên danh và không vượt quá mức
điểm tối đa đối với từng tiêu chuẩn đánh giá.
+ Từng thành viên liên danh phải đáp ứng mức điểm tối thiểu trong tiêu chuẩn
Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu tương ứng với phần công việc đảm nhận (tỷ lệ % giá
trị đảm nhận so với tổng giá dự thầu) trong thỏa thuận liên danh.
+ Tất cả thành viên liên danh phải đáp ứng mức điểm tối thiểu trong tiêu chuẩn Uy
tín Nhà thầu.
+ Điểm đánh giá trong tiêu chuẩn Nhân sự cho gói thầu được tính bằng tổng nhân
sự các thành viên liên danh trong liên danh.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5743 dự án đang đợi nhà thầu
  • 599 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 686 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15292 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13597 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây