Thông báo mời thầu

Giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 09:36 20/11/2020
Số TBMT
20201159033-00
Công bố
09:20 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Giám sát thi công xây dựng
Chủ đầu tư
Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng khu vực quận Gò Vấp. Địa chỉ: Số 21 Nguyên Hồng, Phường 1, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách thành phố phân cấp
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hồ Chí Minh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
09:20 20/11/2020
đến
10:00 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
10:00 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 23

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Chƣơng III
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E-HSĐXKT
E-HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể,
ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm
của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành:
Có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc thoát nước hạng III trở lên (kèm bản Scan).
Đối với liên danh dự thầu: Từng thành viên liên danh phải đáp ứng điều kiện năng
lực theo điểm 4 – Mục 1 nêu trên tương ứng với phần công việc đảm nhận.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ đƣợc xem xét, đánh giá trong các bƣớc tiếp theo.

Hồ sơ mời thầu

19

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật:
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng E-HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm
điểm (100), bao gồm các nội dung sau đây:
Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Điểm
tối đa

I

Kinh nghiệm và năng lực nhà thầu tƣ vấn:

20

1

Số năm kinh nghiệm nhà thầu đã thực hiện
công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc thoát nước
(được tính kể từ khi ký kết hợp đồng tư vấn
giám sát)
- Số năm kinh nghiệm > 10 năm

3

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối thiểu
14

3

- Số năm kinh nghiệm > 07 năm

2

- Số năm kinh nghiệm > 05 năm

1

Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu để
chứng minh: 1/ Giấy chứng nhận đăng ký kinh
doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh
nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư được cấp
theo quy định của pháp luật hoặc uy t định
thành lập đ i v i các t chức kh ng c đăng ký
kinh doanh; 2/ ợp đ ng tư vấn i n bản
nghiệm thu hoàn thành c ng tr nh đưa vào s
d ng hoặc i n bản thanh lý hợp đ ng hoặc
xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư.
Đối với liên danh dự thầu: Số năm kinh
nghiệm đã thực hiện công tác tư vấn của liên
danh được tính theo nhà thầu có số năm kinh
nghiệm nhiều nhất trong liên danh.
2

Đã thực hiện hoàn thành đạt chất lượng theo
yêu cầu công tác Tư vấn giám sát thi công xây
dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao
thông đường bộ hoặc thoát nước, có giá trị hợp
đồng > 470 triệu đồng từ năm 2015 trở lại đây
(được tính từ thời điểm ký hợp đ ng hoặc c ng
trình được nghiệm thu hoàn thành).
- Số lượng hợp đồng > 03
- Số lượng hợp đồng = 02
- Số lượng hợp đồng = 01

6

6
4
2

Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu để
chứng minh: 1/ ợp đ ng tư vấn i n bản
nghiệm thu hoàn thành c ng tr nh đưa vào s
d ng hoặc i n bản thanh lý hợp đ ng hoặc
xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; 2/ Các
tài liệu xác định quy m cấp c ng tr nh.
Hồ sơ mời thầu

20

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối thiểu

Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của
liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các
thành viên trong liên danh.
3

Đã thực hiện hoàn thành đạt chất lượng theo yêu
cầu công tác Tư vấn giám sát thi công xây dựng
công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao thông
đường bộ hoặc thoát nước (C ng tr nh phải bao
g m các hạng m c: Đường giao th ng c k t
cấu mặt đường b t ng nhựa ệ th ng thoát
nư c bằng c ng b t ng c t thép), có cấp công
trình từ cấp III trở lên từ năm 2015 trở lại đây
(được tính từ thời điểm ký hợp đ ng hoặc c ng
trình được nghiệm thu hoàn thành).

9

- Số lượng > 03 hợp đồng công trình cấp III
hoặc 02 công trình cấp II.

9

- Số lượng = 02 hợp đồng công trình cấp III
hoặc 01 công trình cấp II.

6

- Số lượng = 01 hợp đồng công trình cấp III.

3

Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu để
chứng minh: 1/ ợp đ ng tư vấn i n bản
nghiệm thu hoàn thành c ng tr nh đưa vào s
d ng hoặc i n bản thanh lý hợp đ ng hoặc
xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư; 2/ Các
tài liệu xác định quy m cấp c ng tr nh.
Đối với liên danh dự thầu: Kinh nghiệm của
liên danh được tính là tổng kinh nghiệm của các
thành viên trong liên danh.
4

Kinh nghiệm về tổ chức quản lý:

2

- Có hệ thống quản lý chất lượng được chứng
nhận theo tiêu chuẩn ISO còn hiệu lực (lĩnh
vực: Giám sát công trình).

2

- Có hệ thống quản lý chất lượng nội bộ nhưng
chưa được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO

1

- Không có hệ thống quản lý chất lượng được
chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO còn hiệu lực
(lĩnh vực: Giám sát công trình).

0

Đối với liên danh dự thầu: một trong các thành
viên liên danh có hệ thống quản lý chất lượng
được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO còn hiệu
lực (lĩnh vực: Giám sát công trình) là được điểm
ở nội dung này.
Hồ sơ mời thầu

21

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

II

Về giải pháp thực hiện và phƣơng pháp
luận:
Mức độ hiểu biết của nhà thầu về mục đích, yêu
cầu nêu trong “Điều khoản tham chiếu”
- Nhà thầu thể hiện đã hiểu rõ, đầy đủ từng nội
dung nhiệm vụ trong “Điều khoản tham
chiếu”
- Nhà thầu thể hiện đã hiểu rõ nhưng còn chưa
đầy đủ từng nội dung nhiệm vụ trong “Điều
khoản tham chiếu”
- Nhà thầu thể hiện chưa hiểu rõ nội dung trong
phần nhiệm vụ trong “Điều khoản tham
chiếu”
Mức độ hoàn chỉnh, hợp lý của giải pháp thực
hiện và phương pháp luận do nhà thầu đề xuất
so với yêu cầu nêu trong “Điều khoản tham
chiếu”
Kiểm tra sự phù hợp điều kiện năng lực của nhà
thầu thi công xây dựng
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng
không chi tiết hoặc một vài điểm chưa phù
hợp
Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu
đưa vào công trình
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng
không chi tiết hoặc một vài điểm chưa phù
hợp
Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công
xây dựng công trình
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng
không chi tiết hoặc một vài điểm chưa phù
hợp
Kiểm tra và giám sát tiến độ, khối lượng thi công,
đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn lao động tại
công trường
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng
không chi tiết hoặc một vài điểm chưa phù
hợp

1

2

2.1

2.2

2.3

2.4

Hồ sơ mời thầu

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa
30

Điểm
tối thiểu
21

2
2

1

0

14

2
2
0

2
2
0

4
4
0

4

4
0

22

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

TT

Tiêu chuẩn đánh giá

2.5

Xác định vai trò mối quan hệ, trách nhiệm và
quyền hạn của các bên tham gia dự án
- Thể hiện chi tiết và phù hợp
- Không thể hiện hoặc có thể hiện nhưng
không chi tiết hoặc một vài điểm chưa phù
hợp
Biện pháp cải tiến sáng tạo nâng cao chất lượng
- Có nêu sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao
chất lượng
- Không có sáng kiến, đề xuất kỹ thuật nâng cao
chất lượng
Cách trình bày hồ sơ dự thầu
- Nêu đầy đủ, hợp lý và khả thi

3

4

5

6

7

- Nêu chưa chi tiết, tính khả thi không cao
Kế hoạch triển khai
- Lập phù hợp và chi tiết
- Lập tương đối phù hợp
- Lập không phù hợp
Biểu đồ phân bố nhân sự: Biểu đồ nhân sự dự
kiến phải phù hợp với các nhiệm vụ đưa ra
trong chương trình làm việc và hiệu quả đạt
được trong sử dụng nhân sự
- Biểu đồ lập hợp lý và khả thi
- Biểu đồ lập khả thi nhưng chưa chi tiết
- Không lập biểu đồ
Phương tiện, điều kiện làm việc

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa
2

2
0

2
2
0
2
2
0
4
4
2
0
4

4
2
0
2

- Nhà thầu có liệt kê và chứng minh sở hữu
hoặc thuê mướn phương tiện, điều kiện làm
việc như văn phòng làm việc, các máy móc
thiết bị phục vụ công tác tư vấn giám sát
- Nhà thầu có liệt kê và chứng minh sở hữu hoặc
thuê mướn phương tiện, điều kiện làm việc
nhưng chưa đầy đủ (chỉ chứng minh có văn
phòng làm việc hoặc có các máy móc thiết bị
phục vụ công tác tư vấn giám sát)

2

- Nhà thầu có liệt kê phương tiện, điều kiện
làm việc như văn phòng làm việc, các máy
móc thiết bị phục vụ công tác tư vấn giám sát
nhưng không có tài liệu chứng minh sở hữu
hoặc thuê mướn

0

Hồ sơ mời thầu

Điểm
tối thiểu

1

23

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Tiêu chuẩn đánh giá

TT
III
1

2

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Điểm
tối thiểu

Về nhân sự:

50

35

Tổng số nhân sự được bố trí tham gia thực hiện
gói thầu: Số nhân sự có trình độ đại học trở lên
thuộc các chuyên ngành phù hợp với yêu cầu
của gói thầu (Nhà thầu phải bản Scan các tài
liệu sau để chứng minh: 1/ Văn bằng; 2/ ảng
lý lịch chuy n gia tư vấn (theo m u s 6) 3/
Hợp đ ng lao động còn thời hạn).

10

7

- Số lượng > 10 người

10

- Số lượng > 08 người

8

- Số lượng > 06 người

7

Giám sát trưởng đáp ứng yêu cầu sau:

15

10,5

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên
ngành giao thông hoặc cấp thoát nước.
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông đường bộ
hoặc Hạ tầng kỹ thuật (cấp, thoát nước) hoặc
Thoát nước còn hiệu lực.
- Có chứng nhận bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ an toàn lao động còn hiệu lực.
- Có hợp đồng lao động còn thời hạn với nhà
thầu theo quy định của pháp luật.
(Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu sau
để chứng minh: 1/ Văn bằng, chứng ch hành
ngh giám sát, chứng nh n b i d ng, hu n
lu ện nghiệp v an toàn lao đ ng / ảng l
l ch chu n gia t v n (theo m u s
/
p
đ ng lao đ ng còn thời hạn .
Khi giám sát trưởng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu
trên thì sẽ được chấm điểm theo các chỉ tiêu
sau:
(Trường hợp giám sát trưởng không đáp ứng
một trong các yêu cầu trên thì sẽ được chấm 0
điểm ở nội dung này).
- Kinh nghiệm công tác (tính từ ngày cấp
bằng):

5

 Số năm kinh nghiệm > 13 năm

5

 Số năm kinh nghiệm > 10 năm

3,5

 Số năm kinh nghiệm > 07 năm

2

Hồ sơ mời thầu

24

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Điểm
tối đa

- Kinh nghiệm thực hiện dự án:

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối thiểu

10

Số lượng công trình hạ tầng kỹ thuật hoặc giao
thông đường bộ hoặc thoát nước (Công trình
phải bao g m các hạng m c: Đường giao th ng
c k t cấu mặt đường b t ng nhựa ệ th ng
thoát nư c bằng c ng b t ng c t thép) đã tham
gia:
(Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu sau
để chứng minh: 1/ ợp đ ng tư vấn và i n
bản nghiệm thu hoàn thành c ng tr nh đưa vào
s d ng hoặc i n bản thanh lý hợp đ ng hoặc
xác nhận hoàn thành của Chủ đầu tư uy t
định thành lập t cán bộ giám sát; 2/ Các tài
liệu xác định quy m cấp c ng tr nh).

3

3.1

- Đã làm giám sát trưởng > 05 công trình cấp
III trở lên

10

- Đã làm giám sát trưởng > 03 công trình cấp
III trở lên

8

- Đã làm giám sát trưởng > 01 công trình cấp
III trở lên hoặc đã tham gia giám sát > 03
công trình cấp III trở lên hoặc > 05 công
trình cấp IV trở lên

6

Số lượng cán bộ giám sát viên bố trí tham gia
thực hiện gói thầu: Mỗi cán bộ giám sát viên chỉ
được đảm nhận một chức danh trong gói thầu.
(Nhà thầu phải kèm bản Scan các tài liệu sau
để chứng minh: 1/ ằng t t nghiệp đại học
hoặc tr n đại học chứng chỉ hành nghề tư vấn
giám sát chứng chỉ hành nghề định giá xây
dựng chứng nhận b i dưỡng huấn luyện nghiệp
v an toàn lao động; 2/ ảng lý lịch chuy n gia
tư vấn (theo m u s 6); 3/ ợp đ ng lao động
còn thời hạn).
Giám sát viên hạng mục đường:

25

17,5

10

7

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên
ngành giao thông.
- Số năm kinh nghiệm > 03 năm (tính từ ngày
cấp bằng).
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông đường bộ
hạng III trở lên còn hiệu lực.
Hồ sơ mời thầu

25

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Điểm
tối đa

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối thiểu

- Có chứng nhận bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ an toàn lao động còn hiệu lực.
- Có hợp đồng lao động còn thời hạn với nhà
thầu theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nhân sự chưa có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công xây dựng công trình
giao thông đường bộ hạng III trở lên thì phải
đáp ứng yêu cầu sau:
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình giao thông đường bộ còn
hiệu lực.
- Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hạng
mục đường hoặc tham gia thiết kế xây dựng
hạng mục đường hoặc thi công xây dựng
hạng mục đường ít nhất 01 công trình giao
thông đường bộ từ cấp III trở lên hoặc 02
công trình giao thông đường bộ từ cấp IV.

3.2

 Số lượng > 04 người

10

 Số lượng = 03 người

8,5

 Số lượng = 02 người

7

 Số lượng < 02 người

0

Giám sát viên hạng mục thoát nước:

10

7

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên
ngành thoát nước hoặc giao thông hoặc hạ
tầng đô thị.
- Số năm kinh nghiệm > 03 năm (tính từ ngày
cấp bằng).
- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình thoát nước theo tuyến
hoặc hạ tầng kỹ thuật hạng III trở lên còn
hiệu lực.
- Có chứng nhận bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp
vụ an toàn lao động còn hiệu lực.
- Có hợp đồng lao động còn thời hạn với nhà
thầu theo quy định của pháp luật.
Trường hợp nhân sự chưa có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công xây dựng công trình
thoát nước theo tuyến hoặc hạ tầng kỹ thuật
hạng III trở lên thì phải đáp ứng yêu cầu sau:
Hồ sơ mời thầu

26

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Tiêu chuẩn đánh giá

TT

Thang
điểm
chi tiết

Điểm
tối đa

Điểm
tối thiểu

- Có chứng chỉ hành nghề giám sát thi công
xây dựng công trình thoát nước theo tuyến
hoặc hạ tầng kỹ thuật còn hiệu lực.
- Đã tham gia giám sát thi công xây dựng hạng
mục thoát nước hoặc tham gia thiết kế xây
dựng hạng mục thoát nước hoặc thi công xây
dựng hạng mục thoát nước ít nhất 01 công
trình giao thông đường bộ từ cấp III trở lên
hoặc 02 công trình giao thông đường bộ từ
cấp IV trở lên.

3.3

 Số lượng > 04 người

10

 Số lượng = 03 người

8,5

 Số lượng = 02 người

7

 Số lượng < 02 người

0

Giám sát viên khối lượng:

5

3,5

- Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên
ngành xây dựng.
- Số năm kinh nghiệm > 03 năm (tính từ ngày
cấp bằng).
- Có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng
hạng III trở lên còn hiệu lực.
- Có hợp đồng lao động còn thời hạn với nhà
thầu theo quy định của pháp luật.
 Số lượng > 02 người

5

 Số lượng = 01 người

3,5

Đối với nhà thầu liên danh: Kinh nghiệm của
liên danh được tính bằng tổng kinh nghiệm của
các thành viên liên danh và kinh nghiệm của
mỗi thành viên tương ứng với phạm vi công
việc mà mỗi thành viên đảm nhận trong liên
danh.
Tổng cộng điểm

100

70

Ghi chú:
- E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp luận, từng nội dung chi tiết về
nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
- E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn 70 điểm được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về
kỹ thuật.
Hồ sơ mời thầu

27

Gói thầu: Giám sát thi công xây dựng
Dự án: Chống ngập hẻm khu phố 4 và 6, phường 15, quận Gò Vấp

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Áp dụng phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá
 Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có):
 Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:
Điểm giá đang xét
(của E-HSDT đang xét)

=

G thấp nhất x 100
G đang xét

Trong đ :
Điểm giá đang xét : Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
G thấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các
nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
G đang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) của hồ sơ đề xuất về
tài chính đang xét.
 Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợp đang xét = K x Điểm kỹ thuật đang xét + G x Điểm giá đang xét
Trong đ :
- K : Tỷ trọng điểm về kỹ thuật = 80%.
- G : Tỷ trọng điểm về mặt tài chính = 20%.
- Điểm kỹ thuật đang xét: là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật.
- Điểm giá đang xét: là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá.
 Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT:
 Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Hồ sơ mời thầu

28

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5909 dự án đang đợi nhà thầu
  • 677 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 813 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16024 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14588 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây