Thông báo mời thầu

Gói thầu số 04 ( xây dựng): Đường giao thông, thoát nước, phụ trợ thi công

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 08:05 20/11/2020
Số TBMT
20201158318-00
Công bố
08:00 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Đường Làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 04 ( xây dựng): Đường giao thông, thoát nước, phụ trợ thi công
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
ngân sách huyện
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Đường Làng dân tộc Chơro ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Đường giao thông, hệ thống thoát nước, an toàn giao thông và phụ trợ thi công
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
08:00 20/11/2020
đến
14:00 30/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
14:30 30/11/2020
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
130.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm ba mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 04 ( xây dựng): Đường giao thông, thoát nước, phụ trợ thi công". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 04 ( xây dựng): Đường giao thông, thoát nước, phụ trợ thi công" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 35

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

ceNG non xA HeI clru Ncnia \.Ipr NAM
DQc l4p - Tg do - H4nh phric

ITtsND HI.IYEN XUANLQC

BAN QUAN LV DI/AN

Si5:+#iQO-QlOe

Xudn LQc, nCay:a thdng

1l

ndm 2020

QT YET Dtr-\rII
V/v ph6 duyQt hd stv mcri thiu vi ti6u chuin il6nh gi6 h6 so drl thiu g6i tn6u sil 0't
(xiy dgng): Dudng giao th6ng, thodt nufc, phg trq thi c6ng c6ng trinh Dulng
Ling din tQc Chmo Ap Binh [Ida, xi Xuin Phrl.

cnivr o6c

BAN QUAN

Lf

DI/ AN xuAN LQC

Cdn cu Luqt xay 4mg sii SO|ZO|4/8H13 ngdy 18/6/2014;
Cdn cu LuQt Dtiu

thiu tA nnO tstgnt3 ngdy 26/11/2013,

fi/20\4ND-CP ngay 26/6/2014 cita Chinh Phil Quy dinh
chi tiit thil,o"t i"it t,j aiiu cia LuQr ddu th,iuli lua chon nhd rhiiu.
Cdn cw Quyer dinh s,5 ZOAapO-UAUO ngdy 29/812014 cua UBND inh D6ng
Nai vi quy at"i tnii* dinh, pl€ auiet ni to arii tlra" cdc dv dn dau tw sw dung von
Cdn cu Nehi dinh sij

ngdn sdch tr€n dia bdn tinh D6ng Nai;

Cdn cu Quydt dinh sa SAOZ\}O-U\UO ngdy 10/ll/2020 cita UBND huv€n
Xudn L\c vi i4i pn9 duyQt bdo cdo kinh tii W thud xdv &!ng c6ng trinh Dudng
Ldng ddn tpc Choro dp Binh Hda, xd Xudn Phit;

cdn cu Quydt dinh,a oototgo-uaND ngdy 18/11/2020 cia UBND huy€n
Xudn LAc ri ui1, phA duyQt kii hoqch lua chon nhd thdu c6ng trinh Dwdng Ldng
ddn

t\c Choro tip Binh Hda,

xd Xudn Phil;

Cdn cu hi so mdi thdu G6i thiu s6 04 $6y dmg): Dudng giao thong, thodt
nudc, ph4 trq thi c6ng c6ng trinh Duong Ldng ddn tQc Choro dp Binh Hda' xd Xudn
Phil do Ban QLDA huy€n ldp,
th,im dinh hd so moi thdu g6i thdu sij 04 $dy dqmg) Duong
Cdn crl lo*
giao th6ng, thodt iuoc, phu trq thi c6ng c6ng trinh Drtong L)ng.d1n tQc-Choro dp
"finl,
naol *a Xuan pki do C6ng ty TNHH Ph?, Khdnh Nam thdm dlnh s6 15 3/BCTD-

q*

PKNnsaY

19/11/2020'

euYETDINH:
g6i thau
Ei6u 1. ph6 duyQt h6 so moi thau vd ti6u chuan d6ntr gi6 h6 sodg th6u.
(xay dpg): Euong giao th6ng, tho6t nu6c, phu h's thi c6ng c6ng trhh Dudng

sii O+
Lang d6n t6c Choro Ap Binh Hda, x6 XuAn Phir nhu sau:
1. Ilinh thrirc tISu thAu: D6u thiu rQng r6i trong nudc'
2. Phuong thrfrc tIAu thAu: E6u thAu mQt giai doqn, mQt tui h6 so'
3. Phuong thrirc thgc hiQn hqp ddng: H-o'p d6ng trqn g6i'
4. Hd so moi thiu gdm cic nQi dung:
.tfrt
chudn
d5u tfrar,:eorn: Chi dan nhd thiu, Bang dt lieu d6u thAu' ti€u
d6nh gi6 hd so fu thiu, bi6u miu du thau'

*

- YCu cAu vO xAy lip: Gioi thiQu dg rin vd g6i th6u, y6u ciu vC tii5n dQ thqrc hi6n,
y6u cAu v6 m4t k! thudt, c6c bin vE.
.

- Di6u kiQn hqrp d6ng vd bi6u m6u hgp. d6ng: DiAu kiQn chung cria hqp d6ng,
.
di6u ki6n
cta hqp d6ng, bi6u mdu hqp d6ng.
- Tiiln dQ thi c6ng: Tiii da ZtO ngdy.
- 86o ddm du thAu: 130.000.000 d6ng.
- Bio d6m thuc hiQn hqp d6ng: T6i da3% gi6ta hgp d6ng.
cU th€

- HiQu lgc cria hd so du thdu: 90 ngdy.
5. Ti6u

chuin tlinh gi6 hd so dE thiu:

Quy - Bu6c 1: Ki6m tra vd danh giri tinh hgp lQ cria HSDT.
Nhd thAu c6 HSDT hqp 16, ie duo. c xem x6t, drlnh giri tiiip v€ n[ng lUc vd kinh
nghi9m.
- Budc.2: Drffi giri v6 ndng luc vd kinh nghi€m.
Nhd thAu c6 HSDT d4t v€ ning luc vd kinh nghiQm s6 dugc xem x6t, drinh gi6
tiiip v6 ky thu6t.
- Bu6c 3: Drffi gi6 v€ m4t kI thu$t bang phuong ph6p chim di6m theo thang
di6m.l00. Nhd.thau ph^ii dat it nhAt tting so ai6m ld 75 di6m vi kh6ng c6 muc nio duoi
s6 di6m t6i thi€u cta tat cd c6c n6i dung n€u tron thi duo. c drffi gi6 ld d6p rmg y6u cAu

.

m{t k} thuQt.
- Bu6c 4: D6nh gi6 v0 gi6 vd xiip hang nhd th6u.
Di6u 2. C6c 6ng Ge) T6 k6 torin, tO tcy tnu4t nan euan lf
c6c don v! li6n quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quyi5t dinh ndy.
quyit Ai*r nay c6 hiQu lpc k6 tu ngdy ky./.
vC

cnuo6c

Noi nhQn:
- Nhu didu 2 (thuc hi6n);

- GD, PGD Ban
- Ltru:

{r

QLDA;
.tu

VP.
o

BAN
QU

L

Dfc Nghia

2

6n vd

Tht truong

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6090 dự án đang đợi nhà thầu
  • 810 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 880 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15968 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14022 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây