Thông báo mời thầu

Xây dựng công trình

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 06:23 20/11/2020
Số TBMT
20201153795-00
Công bố
06:14 20/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Mương thoát nước đường số 28, ấp Quảng Lộc
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng công trình
Chủ đầu tư
Chủ đầu tư (Bên mời thầu) - UBND xã Quảng Tiến - Địa chỉ: xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Nguồn sự nghiệp giao thông
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Mương thoát nước đường số 28, ấp Quảng Lộc
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Chào hàng cạnh tranh trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Đồng Nai

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
06:14 20/11/2020
đến
07:00 27/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
07:00 27/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Xem chi tiết tại đây. Bạn muốn nhận thông báo kết quả mở thầu tự động qua email, hãy nâng cấp tài khoản VIP1.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
15.000.000 VND
Bằng chữ
Mười lăm triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng công trình". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng công trình" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu
- Tên gói thầu: Xây dựng công trình.
- Nội dung công việc thuộc gói thầu: Thi công hệ thống thoát nước.
2. Nội dung và quy mô đầu tư.
2.1. Tên công trình: Mương thoát nước đường số 28, ấp Quảng Lộc.
2.2. uy mô c p công tr nh Căn cứ quyết định số 2764/QĐ-UBND ngày
26/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom về việc phê duyệt Báo cáo
kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Mương thoát nước đường số 28, ấp Quảng
Lộc.
3. Nguồn vốn Vốn sự nghiệp Thủy lợi năm 2020.
4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương.
5. Phương án xây dựng Xây mới.
6. H nh thức hợp đồng Trọn gói.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện
- Thời gian từ khi khởi công đến khi hoàn thành hợp đồng: 90 ngày (kể cả

ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật).
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
1. Các tiêu chu n kỹ thuật tham chiếu cho gói thầu ao gồm nhưng không
giới hạn như sau
Trong quá trình thực hiện hợp đồng ngoài việc tuân theo các yêu cầu nêu
trong Yêu cầu kỹ thuật này Nhà thầu còn phải có trách nhiệm tham khảo và tuân
thủ các tiêu chuẩn xây dựng nêu dưới đây:
STT
Loại công tác
Tiêu chu n áp dụng
1

Tổ chức thi công

2

Kết cấu bê tông và BTCT lắp ghép – Thi công
TCVN 9115:2012
và nghiệm thu

3

Công tác đất. Quy phạm thi công và nghiệm
TCVN 4447 : 2012
thu

4

Hướng dẫn pha trộn và sử dụng vữa trong xây
TCVN 4459 : 1987
dựng

5

Quy trình lập thiết kế tổ chức xây dựng và thiết
TCVN 4252 : 2012
kế thi công. Quy phạm thi công và nghiệm thu

6

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng. Quy phạm thi TCVN 4516 : 1988

TCXD 4055 : 2012

92

STT

Loại công tác

Tiêu chu n áp dụng

công và nghiệm thu.
7

Bàn giao công trình xây dựng. Nguyên tắc cơ
TCVN 5640 : 1991
bản

8

Cát xây dựng – yêu cầu sử dụng.

9

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép toàn khối.
TCVN 4453 : 1995
Quy phạm thi công và nghiệm thu.

10

Thép cốt bê tông – thép tròn trơn

TCVN 1651-1 : 2008

11

Thép cốt bê tông – thép thanh vằn

TCVN 1651-2 : 2008

12

Thép cốt bê tông – lưới thép hàn

TCVN 1651-3 : 2008

13

Thép thanh cốt bê tông – thử uốn và uốn lại TCVN 6287 : 1997
không hoàn toàn

14

Nước trộn bê tông và vữa - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN 4506 : 2012

15

Chống ăn mòn trong xây dựng

TCVN 3994:1985

16

Sử dụng máy xây dựng. Yêu cầu chung

TCVN 4087:2012

17

Hoàn thiện mặt bằng xây dựng - Quy phạm thi TCVN 4516:1988
công và nghiệm thu

18

Thi công và nghiệm thu các công tác nền móng TCXD 9361:2012

19

Qui phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng

20

Quản lý chất lượng xây lắp công trình xây TCVN 5637:1991
dựng - Nguyên tắc cơ bản

21

Đánh giá chất lượng công tác xây lắp - Nguyên TCVN 5638:1991
tắc cơ bản

22

Bàn giao công trình xây dựng - Nguyên tắc cơ TCVN 5640:1991
bản

23

Bê tông - Yêu cầu dưỡng ẩm tự nhiên

24

Công tác trắc địa trong xây dựng công trình – TCVN 9398:2012
Yêu cầu chung

25

Nghiệm thu chất lượng thi công công trình xây TCXDVN 371:2007
dựng

26

Nền đường ô tô – thi công và nghiệm thu

TCVN 9436 : 2012

27

Cầu và cống quy phạm thi công và nghiệm thu

22TCN 266 : 2000

28

Lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo TCVN 8859:2011
đường ô tô – Vật liệu, thi công và nghiệm thu

TCVN 1770 : 1986

TCVN 5308:1991

TCVN 8828 : 2011

93

STT

Loại công tác

Tiêu chu n áp dụng

Các yêu cầu kiểm tra và th nghiệm
29

Xi măng Poóc lăng - Yêu cầu kỹ thuật

30

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp - Yêu cầu kỹ thuật TCVN 6260 : 2009

31

Cốt liệu cho bê tông và vữa

TCVN 7570: 2006

32

Đá dùng trong xây dựng

TCVN 1771:1986

33

Thép trong Xây dựng

TCVN 1651-2008

34

Cốt liệu cho bê tông và vữa - Các phương pháp TCVN 7572: 2006
thử

35

Đánh giá cường độ bê tông tại hiện trường

TCVN 239-2006

36

Bitum-Yêu cầu kỹ thuật.

TCVN 7493: 2005

37

Bitum-Phương pháp lấy mẫu

TCVN 7494: 2005

38

Bitum- Phương pháp xác định độ kéo dài

TCVN 7496:2005

39

Bitum- Phương pháp xác định điểm hóa mềm TCVN 7497: 2005
(dụng cụ vòng-và-bi)

40

Bitum- Xác định hàm lượng paraphin bằng TCVN 7503:2005
phương pháp chưng cất

41

Bitum-Phương pháp xác định độ dính bám với TCVN 7504: 2005
đá.

TCVN 2682 : 2009

Xác định độ chặt của nền bằng phương pháp 22TCN 346 : 2006
phểu rót cát
- Trong trường hợp Nhà thầu xét thấy có tiêu chuẩn nêu trên nào đã bị Bộ
xây dựng huỷ bỏ hoặc có sự khác biệt hay mâu thuẫn giữa các quy định trình
bày dưới đây và các quy định trong tiêu chuẩn xây dựng nêu trên thì Nhà thầu
phải yêu cầu Chủ đầu tư xem xét và chỉ dẫn thực hiện.
42

2. Yêu cầu về tổ chức kỹ thuật thi công giám sát.
- Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát thi công của chủ đầu tư sẽ thực hiện
giám sát theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP của Chính phủ về Quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Chủ đầu tư sẽ thông báo quyết định về nhiệm vụ, quyền hạn của người
giám sát Xây dựng công trình công trình cho Nhà thầu Xây dựng công trình
công trình và Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình biết để phối hợp thực hiện.
3. Yêu cầu về chủng loại ch t lượng vật tư máy móc thiết ị (kèm theo
các tiêu chu n về phương pháp thử)
94

- Nhà thầu phải có cam kết về nguồn gốc vật tư trước khi đưa vào sử dụng
phải cung cấp đầy đủ chứng từ hợp chuẩn, hợp quy.
- Nhà thầu phải sử dụng các loại vật tư đúng theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế
được duyệt cùng các yêu cầu theo bảng sau:
STT

Tên vật tư

Đơn
vị

Đặc t nh kỹ thuật

Phù hợp theo thiết kế và tiêu
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
2
Cốt thép trơn các loại
tấn
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
3
Cốt thép có gờ các loại
tấn
chuẩn hiện hành
Thép hình và thép tấm các
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
4
tấn
loại
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
5
Xi măng
kg
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
6
Đá dăm các loại, đá hộc
m3
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
7
Cống BTLT
m
chuẩn hiện hành
Phù hợp theo thiết kế và tiêu
8
Gối cống
Cái
chuẩn hiện hành
Lưu ý: Trong E-HSDT của Nhà thầu phải nêu đầy đủ các loại vật tư chính
đưa vào sử dụng trong công trường theo yêu cầu của E-HSMT.
1

Cát vàng

m3

4. Yêu cầu về tr nh tự thi công lắp đặt:
- Trong quá trình Xây lắp công trình đơn vị thi công phải đảm bảo trình tự
thi công, lắp đặt một cách hợp lý:
- Nghiên cứu hồ sơ công trình một cách toàn diện để đưa ra trình tự thi công,
lắp đặt đầy đủ và đúng quy trình…
- Đảm bảo không bị thiếu công viêc, công đoạn, giai đoạn nào trong từng
giai đoạn thi công công trình.
- Trình tự thi công, lắp đặt của các công việc, công đoạn, giai đoạn phải đúng
theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý chất lượng.
5. Yêu cầu về phòng chống cháy nổ (nếu có)
- Để việc triển khai thực hiện dự án được an toàn, chất lượng, công tác rà
phá bom mìn phải được tính đến và phải tiến hành trước khi công tác giải phóng
mặt bằng;
- Cần hết sức chú ý đến phòng chống cháy nổ cho nhà dân sinh sống hai bên
đường. Trong thời gian thi công công trình, đặc biệt quan tâm và quản lí tốt đến
các vật liệu dễ cháy như xăng dầu, thuốc nổ.
- QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho
95

nhà và công trình;
- TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công
trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng;
- Tuân theo TCVN 3254-1989 An toàn cháy. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 3255-1986 An toàn nổ. Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 5279: 1990 An toàn cháy nổ-Bụi cháy- Yêu cầu chung.
- Tuân theo TCVN 5303 An toàn cháy- Thuật ngữ và định nghĩa.
- Và các quy định hiện hành khác.
6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường
- Trong quá trình Xây lắp công trình, nhà thầu Xây lắp công trình có trách
nhiệm:
+ Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình Xây lắp bao
gồm môi trường không khí, môi trường nước, chất thải rắn, tiếng ồn và các yêu
cầu khác về vệ sinh môi trường, cụ thể:
+ Ô nhiễm lưu vực nước và sông suối Không cho phép loại bỏ các chất ô
nhiễm lỏng hoặc các chất thải khác vào cống, rãnh, lưu vực nước hoặc nước
ngầm.
+ Ô nhiễm không khí Nhà thầu phải tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết
để giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các hoạt động xây dựng. Ngoại trừ những
nơi mà đã được quy định trong Tiêu chuẩn kỹ thuật cho phép chôn lấp thực vật
và các chất hữu cơ từ các hoạt động phát quang, không được phép loại bỏ các
chất thải vật liệu bằng cách đốt cháy, đặc biệt là chất thải có nguồn từ dầu, sản
phẩm dầu mỏ, cao su, nhựa hoặc các vật liệu có tính chất tương tự.
+ Ô nhiễm tiếng ồn Nhà thầu phải tiến hành các biện pháp phòng ngừa cần
thiết nhằm giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và rung động từ các hoạt động xây dựng.
+ Ảnh hưởng đến tài sản, mùa màng và thực vật Nhà thầu sẽ hạn chế sự di
chuyển của công nhân cũng như các máy móc thuộc về nhà thầu trong phạm vi
khu vực dự án và khu vực liền kề, bao gồm việc di chuyển vào các tuyến đường
đã được người giám sát xây dựng của Chủ đầu tư thông qua nhằm giảm thiểu
những thiệt hại đến hệ thực vật, mùa màng, tài sản và sẽ cố gắng tránh những
thiệt hại đến đất đai.
+ Bồi thường thiệt hại do những vi phạm về vệ sinh môi trường do mình
gây ra trong quá trình Xây lắp và vận chuyển vật liệu xây dựng;
+ Tuân theo các quy định khác của pháp luật về bảo vệ môi trường.
7. iển áo hiệu công trường và iển áo công trường
7.1. Biển báo hiệu công trường
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 02 biển báo cho mỗi khu
96

vực công trường. Nội dung ghi trên biển do thoả thuận với Chủ đầu tư và Bên
Giám sát và phải được ghi bằng tiếng Việt. Biển làm bằng tôn, hình tròn có
đường kính 0.8m, chữ và viền màu đỏ trên nền trắng. Mép dưới của biển báo
phải cao 1.2 m so với mặt đất và được đặt ở vị trí phù hợp, chân chôn bằng
móng xi măng bê tông. Sơn được dùng phải là loại sơn không phai màu do
mưa nắng.
7.2. Biển báo công trường:
Nhà thầu phải cung cấp và lắp dựng ít nhất là 01 Biển báo công trường được
quy định tại Điều 74 của Luật Xây dựng. Nội dung biển báo bao gồm:
1. Tên chủ đầu tư công trình, tổng vốn đầu tư, ngày khởi công, ngày hoàn
thành công trình;
2. Tên đơn vị thi công, tên người chỉ huy trưởng công trường;
3. Tên đơn vị thiết kế, tên chủ nhiệm thiết kế;
4. Tên tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp;
5. Chủ đầu tư công trình, chỉ huy trưởng công trường, chủ nhiệm thiết kế,
tổ chức hoặc người giám sát Xây lắp công trình ngoài việc ghi rõ tên, chức
danh, còn phải ghi địa chỉ liên lạc, số điện thoại;
Chi phí cho công việc này đã được tính trong chi phí dự thầu;
Nhà thầu phải có trách nhiệm sửa chữa và bảo dưỡng các biển báo cho
đến khi hoàn thiện mọi công tác;
Vị trí, kích thước Biển báo hiệu, việc đặt biển theo quy định và do Chủ
đầu tư và Bên Giám sát hướng dẫn.
8. Yêu cầu về an toàn lao động
- Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về an toàn của tất cả các hoạt động tại khu vực
thi công trong suốt quá trình từ khi Nhà thầu nhận mặt bằng thi công đến khi bàn
giao công trình cho chủ đầu tư, bao gồm (nhưng không hạn chế chỉ gồm các nội
dung này):
+ An toàn đối với con người (công nhân, cán bộ thi công của Nhà thầu, và
tất cả những người khác có mặt tại khu vực thi công và các khu vực khác có liên
quan).
+ An toàn cho công trình;
+ An toàn phòng chống cháy nổ trong khu vực thi công và các khu vực
khác có liên quan.
+ Bảo đảm trật tự, an ninh.
- Và các quy định hiện hành khác.
9.

iện pháp huy động nhân lực và thiết ị phục vụ thi công
97

- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị của Nhà thầu phải phù hợp với
biện pháp tổ chức thi công, kỹ thuật thi công tiến độ thi công nêu tại HSDT của
Nhà thầu, phù hợp với tiến độ thi công chi tiết mà Nhà thầu lập khi khởi công
công trình được chủ đầu tư phê duyệt và phù hợp với tiến độ thi công được cập
nhật từng giai đoạn trong suốt quá trình Xây lắp công trình.
10.Yêu cầu về iện pháp tổ chức thi công tổng thể và các hạng mục
- Tổ chức thi công.
+ Sơ đồ hệ thống tổ chức của nhà thầu tại công trường.
+ Thuyết minh sơ đồ tổ chức hiện trường.
+ Tổ chức mặt bằng thi công.
- Biện pháp tổ chức thi công tổng thể và chi tiết cho từng hạng mục.
+ Các giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công tổng thể.
+ Các biện pháp kỹ thuật biện pháp thi công chi tiết
11.Yêu cầu về hệ thống kiểm tra giám sát ch t lượng của Nhà thầu
- Lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu, tính chất, quy mô
công trình, trong đó quy định trách nhiệm của từng cá nhân, bộ phận thi công
trong việc quản lý chất lượng công trình.
- Thực hiện các thí nghiệm kiểm tra vật liệu, cấu kiện, vật tư, thiết bị công
trình, thiết bị công nghệ trước khi lắp đặt vào công trình theo tiêu chuẩn và yêu
cầu thiết kế;
- Lập và kiểm tra thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công;
- Lập và ghi nhật ký Xây lắp công trình;
- Kiểm tra an toàn lao động và vệ sinh môi trường bên trong và bên ngoài
công trường;
- Nghiệm thu nội bộ và lập bản vẽ hoàn công cho bộ phận công trình, hạng
mục công trình và công trình hoàn thành;
- Báo cáo chủ đầu tư về tiến độ, chất lượng, khối lượng, an toàn lao động và
vệ sinh môi trường Xây lắp theo yêu cầu của chủ đầu tư;
- Chuẩn bị tài liệu làm căn cứ nghiệm thu theo quy định tại Nghị định số
46/2015/NĐ-CP về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Và các quy định hiện hành khác.
 Lưu ý: Chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn giám sát để giám sát chất lượng
công trình (Giám sát A). Nhà thầu chỉ được phép thi công khi có sự hiện diện,
kiểm tra của giám sát A. Nhà thầu phải có trách nhiệm báo cáo Chủ đầu tư nếu
cán bộ giám sát A không có mặt tại công trường để thực hiện công tác giám sát.
Những công việc mà Nhà thầu thi công trong khoảng thời gian cán bộ giám sát
A vắng mặt tại công trường sẽ không được Chủ đầu tư nghiệm thu, đồng thời,
Nhà thầu phải có trách nhiệm thi công lại những công việc này mà không được
đòi hỏi phát sinh thêm chi phí hoặc đòi hỏi kéo dài thời gian thi công công trình.
98

III. Các ản vẽ: Bên mời thầu đính kèm quyết định số 2764/QĐ-UBND
ngày 26/12/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom về việc phê duyệt Báo
cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình, hồ sơ thiết kế, các bản vẽ là tệp tin
PDF/Word/CAD cùng E-HSMT trên Hệ thống.

99

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 76 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây