Thông báo mời thầu

Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 21:06 19/11/2020
Số TBMT
20201152617-00
Công bố
14:50 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn NSNN và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:50 19/11/2020
đến
08:00 15/12/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:00 15/12/2020
Mở thầu tại
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ - Đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú THọ
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH PHÚ THỌ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số: 88

/QĐ-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Thọ, ngày 16 tháng11 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Gói thầu: Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch
tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc dự án:
Lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14/02/2015 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu,
Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn;
Căn cứ Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 09/4/2020 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 1904/QĐ-UBND ngày 17/8/2020 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt dự toán kinh phí và kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch
tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-SKH&ĐT ngày 30/9/2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc chỉ định các đơn vị thực hiện gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu
(HSMT), đánh giá hồ sơ dự thầu; tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết
quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Quyết định số 72a/QĐ-SKH&ĐT ngày 06/10/2020 của Sở Kế hoạch
và Đầu tư về việc chỉ định đơn vị thực hiện gói thầu tư thẩm định hồ sơ mời thầu,
thẩm định kết quả lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Hợp đồng số 01/2020/HĐ-TVLHSMT được ký giữa Ban quản lý dự án
lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ với Công ty TNHH Tư vấn và Xây lắp Minh Long;
Căn cứ Hợp đồng số 02/2020/HĐ-TVTĐHSMT ngày 06/10/2020 được ký giữa
Ban quản lý dự án lập Quy hoạch tỉnh Phú Thọ với Trung tâm Kiểm định chất lượng
công trình xây dựng tỉnh Phú Thọ;
Căn cứ Kết quả thẩm định số 23/BC-TĐHSMT ngày 09/11/2020 của Trung
tâm Kiểm định chất lượng công trình xây dựng tỉnh Phú Thọ về việc thẩm định

2
Hồ sơ mời thầu gói thầu Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050;
Xét đề nghị của Ban quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ tại Tờ trình
số 93/TTr-BQLDA ngày 13/11/2020 về việc đề nghị phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói
thầu Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu Lựa chọn tư vấn lập quy hoạch tỉnh
Phú Thọ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, gồm các nội dung chính như sau:
1. Phần thứ nhất. Chỉ dẫn đối với nhà thầu (Gồm: Chương I. Yêu cầu về
thủ tục đấu thầu; Chương II. Bảng dữ liệu đấu thầu; Chương III. Tính hợp lệ của
hồ sơ dự thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu).
2. Phần thứ hai. Mẫu đề xuất về kỹ thuật (Gồm: Chương V. Phạm vi
cung cấp; Chương VI. Tiến độ cung cấp; Chương VII. Yêu cầu về mặt kỹ thuật).
3. Phần thứ ba. Mẫu đề xuất về tài chính
4. Phần thứ tư. Điều khoản tham chiếu
5. Phần thứ năm. Yêu cầu về hợp đồng (Gồm: Chương IV. Điều kiện chung
của hợp đồng; Chương V. Điều kiện cụ thể của hợp đồng; Chương VI. Mẫu hợp đồng).
(Chi tiết có Hồ sơ mời thầu kèm theo).
Điều 2. Căn cứ nội dung Hồ sơ mời thầu đã được phê duyệt tại Điều 1, Ban
quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ, Tổ chuyên gia đấu thầu tổ chức thực
hiện các bước tiếp theo đúng các qui định hiện hành.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng;
Trưởng Ban quản lý dự án lập quy hoạch tỉnh Phú Thọ, Tổ chuyên gia đấu thầu
tổ, các cá nhân và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TH-QH (th-08b).

GIÁM ĐỐC

Ký bởi: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Email: sokhdt@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ

Trịnh Thế Truyền

3

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6180 dự án đang đợi nhà thầu
  • 85 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 76 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15418 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13513 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây