Thông báo mời thầu

Gói thầu số 03: Thực hiện Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:40 19/11/2020
Số TBMT
20201157962-00
Công bố
19:20 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 03: Thực hiện Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Kinh phí sự nghiệp hàng năm của Sở Tài nguyên và Môi trường
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Trà Vinh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
19:20 19/11/2020
đến
20:00 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
20:00 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 03: Thực hiện Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 03: Thực hiện Dự án Kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021 - 2025 tỉnh Trà Vinh" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 21

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội
dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện,
trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để
tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ
vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành
theo mục E-CDNT 15.2 trong Bảng dữ liệu đấu thầu.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp
chấm điểm, bao gồm các nội dung sau đây:
STT

Tiêu chuẩn

1.

Kinh nghiệm và năng lực của nhà
thầu
Nhà thầu phải chứng minh kinh
nghiệm bằng bản phô tô công chứng
hợp đồng kèm theo biên bản nghiệm
thu khối lượng hoàn thành (100%)
hoặc biên bản thanh lý hoặc Nghị
quyết phê duyệt dự án).
Đối với nhà thầu liên danh: Kinh

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

15

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

10,5

25/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

STT

Tiêu chuẩn

1.1

nghiệm từng nhà thầu được đánh giá
theo phạm vi công việc đảm nhiệm
của mỗi thành viên trong liên danh.
Nhà thầu có kinh nghiệm hoạt động
trong lĩnh vực tư vấn quy
hoạch/điều chỉnh quy hoạch sử dụng
đất (Tài liệu chứng minh: Giấy phép
đăng ký kinh doanh hoặc quyết định
thành lập và các hợp đồng, hồ sơ
nghiệm thu thanh lý các dự án mà nhà
thầu đã tham gia thực hiện).
Kinh nghiệm ≥ 20 năm.
Kinh nghiệm từ 15-19 năm.
Kinh nghiệm dưới 14 năm.

2

Đã thực hiện các hợp đồng tư vấn
Lập quy hoạch và kế hoạch sử
dụng đất 05 năm kỳ đầu cấp tỉnh
hoặc Điều chỉnh quy hoạch và kế
hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối
cấp tỉnh được ký kết từ năm 2010
đến thời điểm đóng thầu với tư cách
là nhà thầu độc lập hoặc là thành viên
liên danh có giá trị ≥ 01 tỷ VNĐ.

8

1.2

1.3

2
1
0,5

Có ≥ 16 hợp đồng

8

Có từ 10 - 15 hợp đồng

6

Có từ 05 - 09 hợp đồng

3

Có < 05 hợp đồng

0

Các hợp đồng tại mục 1.2 trên địa
bàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ với tư
cách là nhà thầu độc lập hoặc là thành
viên liên danh.

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

5

Có ≥ 5 hợp đồng

5

Có từ 03 - 04 hợp đồng

2

Có từ 01 - 02 hợp đồng

1

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

26/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

STT

2
2.1

2.2

2.3

Tiêu chuẩn
Không có hợp đồng
Giải pháp và phương pháp luận
Hiểu rõ mục đích của gói thầu

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết
0
35
4

24,5

- Đáp ứng rất tốt, đầy đủ nội dung
theo đề cương và mục đích của gói
thầu theo quy định.

4

- Đáp ứng tương đối đầy đủ nội dung
theo đề cương và mục đích của gói
thầu theo quy định.

3

- Đáp ứng tương đối nội dung theo đề
cương và mục đích của gói thầu nhưng
chưa rõ ràng.

1

- Không đáp ứng các điều kiện trên.

0

Phương pháp luận

5

- Rất lô gích, khoa học, chặt chẽ, chi
tiết, phù hợp với nội dung công việc,
có tính khả thi cao.

5

- Tương đối lô gích, khoa học, chi tiết,
tương đối chặt chẽ, có tính khả thi.

3

- Tương đối lô gích, chi tiết nhưng
chưa chặt chẽ, tính khả chưa cao.

1

- Không đáp ứng các điều kiện trên.

0

Sáng kiến cải tiến
- Có nhiều sáng kiến, cải tiến phù hợp,
có chất lượng, tính khả thi rất cao để
thực hiện tốt hơn các nội dung công
việc, nâng cao chất lượng và đẩy
nhanh tiến độ dự án.
- Có nhiều sáng kiến, cải tiến nhưng
chưa thật sự phù hợp, tính khả thi
chưa cao.
- Có đề xuất các sáng kiến cải tiến
nhưng chưa phù hợp, tính khả thi

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

7

7

4
2

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

27/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

STT

2.4

Tiêu chuẩn
không cao.
- Không đưa ra được sáng kiến, cải
tiến.
Ứng dụng quy trình khoa học kỹ
thuật, công nghệ mới vào lập kế
hoạch sử dụng đất của tỉnh.
- Có nhiều đề xuất ứng dụng quy trình
khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phù
hợp, có tính khả thi cao để nâng cao
chất lượng và rút ngắn thời gian thực
hiện dự án.
- Có đề xuất ứng dụng quy trình khoa
học kỹ thuật và ứng công nghệ mới
tương đối phù hợp để nâng cao chất
lượng dự án
- Có đề xuất ứng dụng quy trình khoa
học kỹ thuật, công nghệ mới nhưng
chưa phù hợp hoặc có tính khả thi
không cao.

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

0
5

5

3

1

- Không đề xuất.
2.5

Kế hoạch triển khai

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả
nhiệm vụ để thực hiện gói thầu. Mỗi
2.5.1 một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn
chỉnh, phù hợp và rõ ràng.
- Có kế hoạch công việc bao gồm tất
cả nhiệm vụ để thực hiện gói thầu.
Mỗi một nhiệm vụ cụ thể được phân
tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù
hợp và rõ ràng.
- Có kế hoạch công việc bao gồm tất
cả nhiệm vụ để thực hiện gói thầu.
Mỗi một nhiệm vụ cụ thể được phân
tích, mô tả tương đối hoàn chỉnh, phù
hợp nhưng chưa được rõ ràng lắm.

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

0
9

4

4

2

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

28/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

STT

Tiêu chuẩn

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

- Không có kế hoạch công việc.
Kế hoạch triển khai phù hợp với
2.5.2 phương pháp luận và tiến độ dự
kiến thực hiện
- Có kế hoạch triển khai phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự
kiếnthực hiện.
- Có kế hoạch triển khai nhưng mức
độ phù hợp với phương pháp luận và
tiến độ dự kiến thực hiện chưa cao.
- Không đáp ứng các yêu cầu trên.
Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực
2.5.3 hiện công việc và tiến độ nộp báo
cáo
- Có các bảng biểu mô tả kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ nộp báo
cáo rõ ràng, phù hợp.
- Có các bảng biểu mô tả kế hoạch
thực hiện công việc và tiến độ nộp báo
cáo tương đối rõ ràng nhưng chưa phù
hợp.
- Không đáp ứng yêu cầu trên.
2.6 Bố trí nhân sự đầy đủ, hợp lý
- Nhân sự được bố trí vượt mức yêu
cầu của E-HSMT và có bảng bố trí
nhóm nhân sự, phân công công việc rõ
ràng, thể hiện được nhiệm vụ trách
nhiệm cụ thể của từng nhóm nhân sự.
- Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của
E-HSMT nhưng không có bảng bố trí
nhóm nhân sự, phân công công việc rõ
ràng, thể hiện được nhiệm vụ trách
nhiệm từng nhóm nhân sự.
- Không đáp ứng các yêu cầu trên.
2.7

Cách trình bày

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

0
3

3

1
0
2

2

1
0
3

3

1

0
2

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

29/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

STT

Tiêu chuẩn

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

- Trình bày đúng quy định, khoa học,
lô gích, dễ hiểu, dễ xem, rõ ràng, đảm
bảo về mặt thẩm mỹ.
- Trình bày đúng quy định, nhưng mức
độ rõ ràng và tính thẩm mỹ chưa cao.
Không đáp ứng các yêu cầu trên.
3
3.1

3.1.1

3.1.2

2
1
0

Nhân sự:
Đính kèm tài liệu chứng minh được bản
sao có chứng thực.

50

Tư vấn trưởng

20

Về trình độ: Có trình độ đại học trở
lên về các chuyên ngành: Quản lý đất
đai, tài nguyên môi trường, khoa học
đất, thổ nhưỡng, trắc địa bản đồ; có ít
nhất 15 năm kinh nghiệm

10

35

- Có trình độ từ thạc sỹ.

10

- Có trình độ đại học (Kỹ sư, cử
nhân).

7

- Không đáp ứng yêu cầu trên.

0

Về kinh nghiệm: Đã từng tham gia ít
nhất 03 dự án quy hoạch/điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất cấp tỉnh (Kèm
theo tài liệu chứng minh).

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

10

Chủ nhiệm ≥ 01 dự án cấp tỉnh và
tham gia 5 dự án cấp tỉnh

10

Chủ nhiệm ≥ 01 dự án cấp tỉnh và
tham gia 3 dự án cấp tỉnh

7

Tham gia ≥ 3 dự án cấp tỉnh

5

Không đáp ứng yêu cầu.

0

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

30/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

STT

Tiêu chuẩn

3.2

Chuyên gia các lĩnh vực: Tối thiểu
17 chuyên gia tham gia trong gói thầu
có trình độ từ đại học trở lên thuộc
đầy đủ các chuyên ngành: Quản lý
đất đai hoặc địa chính (tối thiểu 06
người), trắc địa bản đồ, kỹ thuật môi
trường, địa chất, trồng trọt, chăn nuôi,
kinh tế, công nghệ thông tin, xây
dựng, quy hoạch đô thị, xây dựng cầu
- đường, thủy lợi.

30

3.2.1

Số lượng chuyên gia (Không bao
gồm tư vấn trưởng)

10

3.2.2

3.2.3

- Có ≥ 24 chuyên gia.

10

- Có 21-23 chuyên gia.

7

- Có 17 - 20 chuyên gia.

5

- Có ≤16 chuyên gia.

0

Trình độ chuyên môn

15

- Có ≥ 10 thạc sỹ

15

- Có từ 05-09 thạc sỹ

10

- Có từ 01-04 thạc sỹ

5

- Không đáp ứng yêu cầu

0

Kinh nghiệm của các chuyên gia:
Trong lực lượng tham gia thực hiện
gói thầu phải có ít nhất 15 chuyên gia
(không bao gồm tư vấn trưởng) có từ
03 năm kinh nghiệm công tác trong
lĩnh vực quy hoạch, điều chỉnh quy
hoạch, kế hoạch sử dụng đất trở lên
và đã từng làm chủ nhiệm hoặc tham
gia ≥ 01 dự án quy hoạch, điều chỉnh
quy hoạch sử dụng đất từ cấp tỉnh.
- Tham gia ≥03 dự án.

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

5

5

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

31/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

STT

Điểm Thang điểm
tối đa
chi tiết

Tiêu chuẩn
- Tham gia 02 dự án.

3

- Tham gia 01 dự án.

2

- Không tham gia dự án nào.

0

Tổng cộng

Mức điểm
yêu cầu tối
thiểu

100

70

Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài
hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân
sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Hồ sơ đề xuất kỹ thuật không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít
nhất một tiêu chuẩn tổng hợp (kinh nghiệm và năng lực; giải pháp và phương
pháp luận; nhân sự) hoặc có tổng số điểm về mặt kỹ thuật nhỏ hơn 70 điểm thì bị
đánh giá là KHÔNG ĐẠT về mặt kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Áp dụng phương pháp kết hợp giữa
kỹ thuật và giá
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định điểm giá:
Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ thể như sau:

Điểm giáđang xét=

Gthấp nhất x 100
_______________________
Gđang xét

Trong đó:
+ Điểm giáđang xét: Điểm giá của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét;
+ Gthấp nhất: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu được đánh giá chi tiết về tài chính;
+ Gđang xét: Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) của hồ sơ đề xuất về tài chính đang xét.
Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:
Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:
Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G x Điểm giáđang xét
Trong đó:
+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về kỹ thuật;
E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

32/71

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần Đầu tư Dương Sinh Bảo

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại bước đánh giá về giá;
+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ
lệ 80%;
+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ
từ 20%;
Bước 4: Xác định điểm tổng hợp ưu đãi: Nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng
ưu đãi được cộng thêm 7,5% điểm tổng hợp của nhà thầu vào điểm tổng hợp của nhà
thầu đó để so sánh, xếp hạng..
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng
thứ nhất.

E - HSMT Gói thầu số 03: Thực hiện dự án kế hoạch sử dụng đất 05 năm thời kỳ 2021-2025 tỉnh Trà Vinh

33/71

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5864 dự án đang đợi nhà thầu
  • 239 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 260 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15400 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13490 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây