Thông báo mời thầu

QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 19:29 19/11/2020
Số TBMT
20201061938-03
Công bố
16:05 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Xây lắp
Tên dự án
Dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị
Hình thức
Thay đổi
Gói thầu
QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn ODA
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch đấu thầu bổ sung dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7)
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Nội dung chính
Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300.
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Thời gian bán HSMT từ
14:50 23/10/2020
đến
08:30 27/11/2020
Địa điểm nhận hồ sơ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Giá bán
2.000.000 VND

Mở thầu:

Mở thầu vào
08:30 27/11/2020
Mở thầu tại
Ban Quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị, Tầng 4, nhà B, số 270 Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị
Dự toán gói thầu
Dự toán gói thầu không được công bố trong TBMT (kể cả TBMT đăng tải trên báo đấu thầu và TBMT đăng tải hệ thống mua sắm công/ mạng đấu thầu quốc gia). Chỉ có DauThau.INFO độc quyền tính năng "soi" được giá gói thầu. Để tra chính xác giá gói thầu bằng phần mềm, mời bạn đăng ký một trong các gói phần mềm VIP (VIP1, VIP2, VIP3...).
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh hoặc đặt cọc bằng sec
Số tiền
104.000.000 VND
Bằng chữ
Một trăm lẻ bốn triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 32

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

UBND TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 353

/QĐ-SNN

Quảng Trị, ngày 20 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu xây lắp
Các Gói thầu số: QT/TK/W06/2020; QT/TK/W07/2020; QT/TK/W08/2020;
QT/TK/W09/2020; QT/LN/W14/2020; QT/LN/W15/2020
Hợp phần 2: Nâng cấp cơ sở hạ tầng hệ thống tưới
Dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị (WB7)
GIÁM ĐỐC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội;
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa
chọn Nhà thầu; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 về Quản lý dự án đầu tư
và xây dựng công trình; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của
Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;
Căn cứ Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/05/2020 của Chính phủ về
quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi
của nhà tài trợ nước ngoài;
Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKH ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ
chức lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ về
quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng về
việc hướng dẫn Hợp đồng thi công xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức của Sở Nông Nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Trị;
Căn cứ Hiệp định tài trợ khoản vay số 5352-VN ngày 24/04/2014 giữa
Nước CHXHCN Việt Nam và Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA);
Căn cứ Quyết định số 2409/QĐ-BNN-HTQT ngày 18/10/2013 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư (Báo cáo nghiên cứu khả thi)
dự án “Cải thiện nông nghiệp có tưới” do WB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BNN-XD ngày 26/5/2014 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt Dự án đầu tư Dự án thành phần: Cải thiện
nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị thuộc dự án Cải thiện nông nghiệp
có tưới do WB tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BNN-XD ngày 10/6/2020 của Bộ Nông

nghiệp và PTNT về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 3832/QĐ-BNN-XD ngày 25/9/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án và Kế hoạch lựa chọn
Nhà thầu Dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị;
Căn cứ Quyết định số 3991/QĐ-BNN-XD ngày 09/10/2020 của Bộ Nông
nghiệp và PTNT về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án
thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị thuộc Dự án: Cải
thiện nông nghiệp có tưới do WB7 tài trợ;
Căn cứ Quyết định số 352/QĐ-SNN ngày 16/10/2020 của Sở Nông nghiệp
và PTNT Quảng Trị về việc Phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng
và dự toán gói thầu các hạng mục công trình sử dụng vốn kết dư Hợp phần 2;
dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị;
Xét Tờ trình số 100/TTr-DAWB7 ngày 19/10/2020 của Ban QLDA cải thiện
nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị thẩm định và phê duyệt
Hồ sơ mời thầu các gói thầu số: QT/TK/W06/2020; QT/TK/W07/2020;
QT/TK/W08/2020; QT/TK/W09/2020; QT/LN/W14/2020; QT/LN/W15/2020 thuộc
Hợp phần 2, dự án thành phần Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị;
Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính tại Báo cáo thẩm
định số: 40/KHTC-TĐ ngày 20/10/2020,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Hồ sơ mời thầu các gói thầu xây lắp với những nội dung
chính như sau:
1. Thông tin chung:
1.1. Tên dự án: Cải thiện nông nghiệp có tưới do WB tài trợ (WB7).
1.2. Tên dự án thành phần: Cải thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Quảng Trị.
1.3. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Quảng Trị.
1.4. Đại diện Chủ đầu tư: Ban QLDA Cải thiện Nông nghiệp có tưới
(WB7) tỉnh Quảng Trị.
1.5. Địa điểm thực hiện: Các huyện: Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, tỉnh
Quảng Trị
2. Thông tin cơ bản về gói thầu:
2.1. Tên và ký hiệu các gói thầu xây lắp:
- Gói thầu số: QT/TK/W06/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn
K0+350÷K1+020 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
- Gói thầu số: QT/TK/W07/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn
K6+966÷K8+819 và đoạn K10+911÷K11+469 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
- Gói thầu số: QT/TK/W08/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn
K2+187÷K3+097; kênh N4 Trúc Kinh đoạn K1+773÷K2+577 (không bao gồm
bảo hiểm công trình)
- Gói thầu số: QT/TK/W09/2020: Nâng cấp kênh chính Trúc Kinh đoạn

K4+566÷K6+966 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
- Gói thầu số: QT/LN/W14/2020: Nâng cấp kênh chính La Ngà đoạn
K1+946÷K2+717 và đoạn K2+880÷K3+451 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
- Gói thầu số: QT/LN/W15/2020: Nâng cấp kênh N2 hệ thống La Ngà đoạn
K0÷K1+300 (không bao gồm bảo hiểm công trình)
2.2. Hình thức lựa chọn Nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB).
2.3. Phương thức lựa chọn Nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ
2.4. Hình thức hợp đồng: Theo đơn giá cố định
2.5. Thời gian thực hiện hợp đồng: 180 ngày (đối với từng gói thầu)
3. Nội dung chính của Hồ sơ mời thầu xây lắp:
- PHẦN 1 - Thủ tục đấu thầu.
+ Chương I. Chỉ dẫn Nhà thầu (CDNT);
+ Chương II. Bảng Dữ liệu đấu thầu (BDL);
+ Chương III. Tiêu chí đánh giá hồ sơ dự thầu và năng lực nhà thầu;
+ Chương IV. Biểu mẫu dự thầu;
+ Chương V. Các Quốc gia hợp lệ;
+ Chương VI. Gian lận và tham nhũng;
- PHẦN 2 - Yêu cầu về xây lắp:
+ Chương VII. Yêu cầu về xây lắp;
- PHẦN 3 - Các điều kiện Hợp đồng và biểu mẫu hợp đồng:
+ Chương VIII. Điều kiện chung của Hợp đồng (ĐKC);
+ Chương IX. Điều kiện cụ thể của Hợp đồng (ĐKCT);
+ Chương X. Biểu mẫu Hợp đồng
(Có Hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá HSDT của các gói thầu kèm
theo Quyết định này).
Điều 2. Giám đốc Ban QLDA Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh
Quảng Trị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện các bước
tiếp theo đảm bảo tuân thủ đúng, đầy đủ các thủ tục theo quy định hiện hành của
pháp luật Nhà nước và Nhà tài trợ.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Trưởng các phòng: Kế hoạch - Tài chính, Quản lý xây dựng công trình;
Giám đốc Ban Quản lý dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7) tỉnh Quảng
Trị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Giám đốc Sở;
- Các Phó GĐ Sở;
- Lưu VT, QLXDCT, KHTC(SH).

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Hồ Xuân Hòe
Thời gian ký: 20/10/2020
10:49:59

Hồ Xuân Hòe

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6171 dự án đang đợi nhà thầu
  • 79 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 82 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15432 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13517 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây