Thông báo mời thầu

Xây dựng mạng xã hội Việt Nam - Cambodia Today

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:31 19/11/2020
Số TBMT
20201157848-00
Công bố
18:27 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Thí điểm xây dựng mạng xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại với Campuchia năm 2020
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Xây dựng mạng xã hội Việt Nam - Cambodia Today
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Triển khai nhiệm vụ thí điểm xây dựng mạng xã hội phục vụ công tác thông tin đối ngoại với Campuchia năm 2020
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
18:27 19/11/2020
đến
18:30 29/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
18:30 29/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
36.000.000 VND
Bằng chữ
Ba mươi sáu triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Xây dựng mạng xã hội Việt Nam - Cambodia Today". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Xây dựng mạng xã hội Việt Nam - Cambodia Today" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 87

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
1.1 Tên gói th u: Xây d ng m ng xã h i Vi t Nam - Cambodia Today
1.2 Ch đ u t : C c Thông tin đ i ngo i
1.3 Ngu n v n: Ngân sách nhà n

c

1.4 Hình th c l a ch n nhà th u: Đ u th u r ng rãi
1.5 Ph

ng th c đ u th u: M t giai đo n, m t túi h s .

1.6 Đ a đi m: C c Thông tin đ i ngo i - T ng 9, Tòa nhà 115 Tr n Duy H ng,
C u Gi y, Hà N i
1.7 Lo i h p đ ng: Tr n gói.
1.8 Th i gian th c hi n h p đ ng: 30 ngày
2. Yêu cầu về kỹ thuật
2.1. M c tiêu
- T n d ng l i th c a m ng xã h i, t ch c xây d ng các thông tin qu ng bá v
Vi t Nam đ th y đ c hình nh m t đ t n c Vi t Nam hòa bình, dân ch , đ i m i,
năng đ ng, phát tri n và s n sàng h p tác, là b n và đ i tác tin c y c a Campuchia, là
thành viên có trách nhi m trong c ng đ ng qu c t .
- Thông tin tích c c v m i quan h h p tác h u ngh , truy n th ng, đoàn k t đ c
bi t Vi t Nam - Campuchia.
- H n ch nh ng thông tin ch a đ y đ v quan h Vi t Nam - Campuchia t i
Campuchia, góp ph n gi v ng n đ nh chính tr - xã h i, biên gi i và quan h ngo i
giao Vi t Nam - Campuchia, qua đó m r ng h p tác v i Campuchia.
- K ho ch s n xu t và đăng t i n i dung thông tin đ i ngo i v i Campuchia qua
m ng xã h i facebook c tính thu hút đ c 5 - 6 tri u ng i ti p c n, 1 - 2 tri u l t
t ng tác trong năm 2020.
2.2 Đ i t

ng

- Ng i dân Campuchia, ng i Vi t Nam Campuchia ( u tiên h ng t i đ i
t ng thanh niên, th h tr th ng xuyên ti p c n v i h th ng công ngh thông tin
hi n đ i trên các n n t ng m ng xã h i); c ng đ ng c dân khu v c biên gi i Vi t Nam
và Campuchia.
- Ngôn ng : Song ng ti ng Khmer và ti ng Vi t.
2.3 N i dung chi ti t c a trang m ng xã h i
2.3.1. N i dung thông tin gi i thi u v hình nh Vi t Nam
ng

- Thông tin gi i thi u v đ p v thiên nhiên, văn hóa, đ i s ng xã h i c a con
i Vi t Nam.
- Thông tin gi i thi u nh ng thành t u c a Vi t Nam trong các lĩnh v c: Y t ,
66

văn hóa, th thao, du l ch, giáo d c - đào t o, an sinh xã h i, kinh t , thông tin và
truy n thông, kh i nghi p, khoa h c công ngh , sáng t o…, trong đó, nh n m nh đ n
nh ng thành t u n i b t đ c th gi i và khu v c công nh n, nh ng thành t u m i
phù h p v i xu h ng chung c a th gi i.
- Nh ng tin t c h p d n, n i b t t i Vi t Nam, đ c bi t là nh ng tin t c liên quan
t i vi c Vi t Nam h i nh p và phát tri n, các ho t đ ng có tính qu c t kh ng đ nh v
th , trách nhi m và cam k t c a Vi t Nam vì hòa bình, n đ nh và phát tri n c a khu
v c và th gi i; gi i thi u các ti m năng, c h i kinh doanh, đ u t t i Vi t Nam và c
h i h c t p t i Vi t Nam dành cho Campuchia.
- Các thông tin h u ích khác liên quan đ n pháp lu t và đ i s ng nh v n đ c p
th th c, h c ti ng Vi t, v.v…
2.3.2. N i dung thông tin gi i thi u v hình nh Campuchia
- Thông tin gi i thi u v đ p c a Campuchia, trong đó t p trung làm n i b t các
đi m đ c s c c a Campuchia thông qua n n văn hóa, l ch s c a Campuchia.
- Thông tin gi i thi u nh ng thành t u c a Campuchia trong các lĩnh v c: Kinh
t , đ u t , xóa đói gi m nghèo, tôn giáo, dân t c, văn hóa, th thao, du l ch, giáo d c đào t o, an sinh xã h i, thông tin và truy n thông, kh i nghi p, khoa h c công ngh …,
trong đó, đ c bi t chú tr ng nh ng n i dung liên quan t i nh ng thành t u n i b t
đ c th gi i và khu v c công nh n, nh ng thành t u m i phù h p v i xu h ng
chung c a th gi i.
- Nh ng tin t c h p d n, n i b t t Campuchia, đ c bi t là nh ng tin t c liên
quan t i vi c Campuchia đang trên đà đ i thay nhanh chóng, ngày càng hi n đ i và
phát tri n h n; gi i thi u các ti m năng, c h i kinh doanh, đ u t t i Campuchia dành
cho Vi t Nam.
2.3.3. N i dung thông tin v quan h h u ngh Vi t Nam - Campuchia
Thông tin gi i thi u v quan h h p tác, h u ngh t t đ p c a hai n c Vi t Nam
- Campuchia bao g m: Thông tin v các ho t đ ng h p tác chính tr , ngo i giao gi a
hai n c; thông tin v c ng đ ng và doanh nghi p ng i Vi t t i Campuchia, c ng
đ ng và doanh nghi p ng i Campuchia t i Vi t Nam; các ho t đ ng h tr và giao
l u gi a chính ph và nhân dân hai n c.
2.3.4. N i dung thông tin khác
Thông tin, tuyên truy n v nh ng giá tr văn hóa, ngh thu t mang đ m b n s c
truy n th ng c a ng i dân Khmer thông qua các l h i, k ch múa hát… c a đ ng bào
dân t c Khmer. Đây v a là nét sinh ho t văn hóa đ c đáo c a đ ng bào dân t c
Khmer, v a di n t tình yêu quê h ng đ t n c. Có th nói, đ i s ng văn hóa tinh
th n c a đ ng bào Khmer r t sinh đ ng, mang đ m d u n văn hóa riêng bi t, g n bó
m t thi t v i đ i s ng tín ng ng và tôn giáo.
Nh ng thông tin h u ích khác liên quan đ n chính sách pháp lu t, v n đ c p th
th c, h c ti ng Vi t, v.v…
2.4. N i dung thông đi p và các tuy n đ tài l n

67

Thông điệp

Hình thức

Các tuyến đề tài lớn

thể hiện

1. Nh ng đi m đ n h p d n, đ c đáo.

1. Bài vi t
s
2. Nh ng di s n, văn hóa, m th c, phong phóng
chính
lu
n
- Vi t Nam là đ t n c t c t p quán đ c s c.
có n n văn hóa đ c đáo,
2. Chùm nh
con ng i hi n hòa, 3. Nh ng s c màu cu c s ng thú v th hi n
3. Video
nh p s ng sôi đ ng, tích s l c quan, h nh phúc c a ng i dân.
c c h i nh p đ i m i.
4. Nh ng ph m ch t c a con ng i Vi t 4. Minigame,
tác,
- Campuchia là đ t n c Nam và Campuchia: Nhân văn, sáng t o, t ng
thân
thi
n.
v.v…
có n n văn hóa n i b t,
đ i s ng văn hóa phong 5. Ng i n c ngoài
Vi t Nam ho c
phú.
Campuchia.
6. Nh ng câu chuy n mang tính sáng t o v
văn hóa, đ t n c con ng i Vi t Nam
ho c Campuchia
1. Thành t u y h c.
2. Thành t u văn hóa, ngh thu t, th thao.
Vi t Nam và Campuchia
- hai đi m đ n c a
nh ng c h i v i nh ng
thành t u nhi u m t,
th hi n s sáng t o,
năng đ ng, h i nh p.

3. Thành t u giáo d c - đào t o.

1. Bài vi t
phóng
s
chính lu n

2. Chùm nh
4. Thành t u khoa h c công ngh , thông tin
3. Video
và truy n thông.
5. Thành t u v các lĩnh v c kinh t : Nông 4. Minigame,
tác,
nghi p, công nghi p công ngh cao, xu t t ng
v.v…
nh p kh u.
6. Thành t u an sinh xã h i, m c tiêu thiên
niên k .
7. Thành t u khác.
1. Tinh th n h p tác, h u ngh gi a hai 1. Bài vi t
n c và thành qu h p tác 50 năm Vi t phóng
s
Nam - Campuchia.
chính lu n

2. Thành t u trong phân gi i c m m c biên 2. Chùm nh
gi i trên b gi a hai n c.
3. Video
Vi t Nam và Campuchia 3. Các s ki n và ngày l l n c a hai n c.
4. Minigame,
là láng gi ng t t, h u
4. Ho t đ ng trao đ i đoàn công tác hai t ng
tác,
ngh , hòa bình, cùng
n c.
v.v…
nhau phát tri n.
5. Công tác t p hu n, đào t o cán b gi a
hai n c.
6. Các ho t đ ng giao l u: Văn hóa, th
thao, xúc ti n du l ch…
7. Ho t đ ng h tr gi a hai n
68

c: H tr

Thông điệp

Các tuyến đề tài lớn
nhân đ o, h tr k thu t, các ho t đ ng h
tr
c ng đ ng ng i Vi t Nam
Campuchia, ng i Campuchia sinh s ng và
h c t p Vi t Nam.

Hình thức
thể hiện

8. Các ho t đ ng c a các t ch c và doanh
nghi p gi a hai n c: Doanh nghi p Vi t
Nam t i Campuchia và doanh nghi p
Campuchia t i Vi t Nam.
1. Thông tin v v n đ c p th th c, chính
sách đ u t , c h i ti m năng h p tác gi a
hai n c.
2. Thông tin h p tác d y và h c ti ng Vi t.
3. Các câu chuy n nhân văn, c m đ ng.

Thông tin h u ích khác.

2.5. S l
2.5.1. S l

1. Bài vi t
s
4. Thông tin, tuyên truy n v nh ng giá tr phóng
văn hóa, ngh thu t mang đ m b n s c chính lu n
truy n th ng c a ng i dân Khmer thông 2. Chùm nh
qua các l h i, k ch múa hát… c a đ ng
bào dân t c Khmer. Đây v a là nét sinh 3. Video
ho t văn hóa đ c đáo c a đ ng bào dân t c 4. Minigame,
Khmer, v a di n t tình yêu quê h ng đ t t ng
tác,
n c. Có th nói, đ i s ng văn hóa tinh v.v…
th n c a đ ng bào Khmer r t sinh đ ng,
mang đ m d u n văn hóa riêng bi t, g n
bó m t thi t v i đ i s ng tín ng ng và tôn
giáo.

ng và hình th c th hi n
ng

- Đ i v i n i dung s n xu t m i: M i bài vi t ph i có đ dài trên 100 t , m i
chùm nh ph i có t i thi u 08 nh tr lên, m i video ph i có th i l ng 05 phút tr
lên.
- Đ i v i n i dung khai thác l i: M i bài vi t ph i có t i thi u 50 t , m i chùm
nh ph i có t i thi u 04 nh, m i video ph i có th i l ng t i thi u t 03 phút tr lên
(các n i dung khai thác l i s đ c l a ch n t nh ng ngu n kênh chính th ng c a
Vi t Nam và Campuchia bao g m s n ph m c a các kênh truy n hình nh VTV5,
VTV4, VTC10...; các kênh báo chí chính th ng, c ng thông tin đi n t ; các S Thông
tin và Truy n thông, các Đài Phát thanh và Truy n hình các t nh khu v c biên gi i và
khu v c có c ng đ ng ng i Khmer sinh s ng và làm vi c).
- Đ i v i m i cu c thi minigame (là nh ng trò ch i t ng tác online có th ng
có tính lan truy n cao, là m t công c r t hi u qu c a các fanpage khi mu n ti p c n
ng i dùng): M i bài vi t ph i có đ dài trên 100 t , m i trailer ph i có th i l ng t i
69

thi u 02 phút.
2.5.2. Hình th c th hi n
Đ i v i các video s n xu t m i, video s đ c xây d ng ch y u theo series v i
tên g i “Nh p s ng Vi t Nam - Campuchia”, v i 03 hình th c th hi n ch y u.
a) Truy n hình th c t chân dung nhân v t
* N i dung:
- Là nh ng câu chuy n ng n g n xoay quanh nh ng nhân v t trong ch ng
trình là ng i Vi t Nam sinh s ng, làm vi c t i Campuchia ho c ng i Campuchia
sinh s ng và làm vi c t i Vi t Nam.
- M i ch ng trình là m t câu chuy n thông qua tr i nghi m, công vi c, môi
tr ng s ng c a nh ng nhân v t đ khám phá cu c s ng c a h t i n c b n v i góc
nhìn tích c c, nh ng c m xúc thú v , nét giao thoa văn hóa, tình b n gi a con ng i
c a 2 đ t n c, món ăn h a thích, đi m đ n h mu n khám phá... đ th y r ng h đã
dành tình c m cho đ t n c này ra sao và đ t n c này có gì đ c bi t thu hút h đ n
v y.
- Nhân v t trong câu chuy n có th là doanh nhân, bác sĩ, k s , nhân viên văn
phòng, ngh s , v.v... - nh ng ng i t i t nhi u ngành ngh khác nhau. M i ng i
đ u có nh ng lý do riêng khi ch n làm vi c n c b n, h có công vi c, cu c s ng và
n n t ng khác nhau, nh ng h đ u có nh ng c m xúc và tr i nghi m thú v t i m t đ t
n c m i. H chính là ng i đ i di n s chia s và gi i thi u nh ng nét đ p đ c đáo
và n t ng v văn hóa, cu c s ng, con ng i c a đ t n c h đang s ng (Vi t
Nam/Campuchia).
* K t c u ch

ng trình: M i t p ch

ng trình bao g m 03 ph n.

- Ph n 1: Nhân v t gi i thi u v b n thân và công vi c c a h t i n
v i c m xúc và nh ng đi m thú v , m i m .

cs t i

- Ph n 2: Nhân v t gi i thi u v công vi c, n i làm vi c, nh ng đ ng nghi p,
c m xúc c a nhân v t và đ ng nghi p.
s ng

- Ph n 3: Nhân v t đ a ra đi u mà mình yêu thích nh t

đ tn

c đang sinh

b) Video tr i nghi m khám phá th c t c a nhân v t d n chuy n
- N i dung: Là ch ng trình s d ng nhân v t t i t Vi t Nam v i tr i nghi m
t i Campuchia ho c t i t Campuchia v i tr i nghi m t i Vi t Nam. Nh ng tr i
nghi m có n i dung đa d ng, t v đ p, văn hóa, m th c cho t i công ngh , y t , giáo
d c, kinh t đ u t . V i ti t t u sinh đ ng, tr trung, th i l ng ng n, cô đ ng, video
tr i nghi m khám phá th c t s thu hút ng i xem, thông qua đó truy n đi thông đi p
tích c c đa d ng v Vi t Nam và Campuchia.
- K t c u ch ng trình: Ch ng trình v i ti t t u t do, trong đó yêu c u ph i
có nhân v t t i t Vi t Nam v i tr i nghi m t i Campuchia ho c t i t Campuchia v i
tr i nghi m t i Vi t Nam.
c) Video phóng s khác
- Là nh ng video t ng h p, phóng s , toplist v nh ng câu chuy n đ i th ng,
giao thoa văn hóa, cu c s ng vùng biên, thông tin h u ích, theo dòng s ki n trong đó
70

cho th y m i quan h và góc nhìn tích c c v hình nh Vi t Nam và m i quan h Vi t
Nam - Campuchia.
2.6 Cu c thi minigame
S n xu t và đăng t i cu c thi minigame
-S l

ng: 03 cu c thi minigame.

- Ngôn ng th hi n: Song ng ti ng Khmer và ti ng Vi t
- V trí đăng: Đăng trên trang fanpage trên Facebook.
Yêu c u:
- Cu c thi minigame có nhân s th c hi n, xây d ng k ch b n, qu n tr game,
thi t k đ h a tuyên truy n cho cu c thi, ban giám kh o, t ch c ch m gi i và trao
gi i th ng nh t, nhì, ba cho ng i đo t gi i.
- T ch c gi i thi u, qu ng bá v cu c thi:
+ Vi t 01 bài vi t (trên 300 t ) thông tin v tiêu chí, th l cu c thi; 01 bài vi t
(trên 300 t ) truy n thông v cu c thi; 01 bài vi t (trên 300 t ) t ng k t cu c thi;
+ Th c hi n 03 trailer (02 phút) đ gi i thi u cu c thi, thông báo ti n đ cu c
thi và thông tin v gi i th ng, t ng k t cu c thi nh m qu ng bá đ đông đ o ng i
dân trong và ngoài n c bi t, tham d cu c thi nh m đ t hi u qu cao tr c trong và
sau cu c thi.
2.7 Biên d ch
a) Biên d ch n i dung bài vi t t Ti ng Vi t sang ti ng Campuchia và ng
S l

c l i.

ng: 106 bài vi t.

b) Biên d ch n i dung chùm nh t Ti ng Campuchia sang ti ng Vi t và ng

c

l i.
nh).

S l

ng: 80 trang (n i dung chú thích nh cho t ng s 8 nh/chùm * 106 chùm

c) Biên d ch video 5 phút
S l

ng: 102 video.

d) Biên d ch bài vi t cu c thi minigame
S l

ng: 9 bài vi t.

e) Biên d ch trailer 2 phút cu c thi minigame
S l

ng: 9 video.

2.8 Ch t l

ng k thu t, hình nh, âm thanh

- Đ i v i ph n s n xu t m i:
+ Đ i v i bài vi t: Đ m b o thông tin chính xác, k p th i, phù h p v i yêu c u
c a thông tin đ i ngo i; không đ c thông tin nh ng đi u pháp lu t không cho phép.
+ Đ i v i chùm nh: Rõ nét, nh màu ngh thu t, không nhòe, không r n, v
nh khi phóng to.
+ Đ i v i video, phóng s : S n xu t ti n kỳ: Máy quay phim chu n Full HD
71

1920x1080; S n xu t h u kỳ: Tiêu chu n video HD 1920x1080; hình nh, âm thanh rõ
nét.
+ Cu c thi minigame: Đ m b o xây d ng k ch b n h p d n, có thi t k đ h a;
có các tiêu chí rõ ràng v n i dung và xây d ng đi u l , quy trình t ch c, trao gi i
th ng rõ ràng, ch t ch ; t ch c gi i thi u qu ng bá cu c thi (tr c, trong và k t thúc
cu c thi) đ đ m b o hi u qu .
- Đ i v i ph n khai thác l i: Đ m b o thông tin chính xác, k p th i, phù h p v i
yêu c u c a thông tin đ i ngo i; không đ c thông tin nh ng đi u pháp lu t không cho
phép; nh rõ nét, nh màu ngh thu t, không nhòe, không r n, v nh khi phóng to;
video, phóng s hình nh âm thanh rõ nét, th i l ng 3-5 phút.
2.9 Nhân s qu n tr
a) Đi u hành d án: Đi u hành chung, qu n lý và xây d ng chi n l
tri n fanpage; ch u trách nhi m v nhân s , k thu t và v n hành chung.

c phát

b) Nhân viên qu n tr : Đi u hành, qu n lý trang fanpage phát tri n theo đúng
chi n l c, k ho ch truy n thông; sáng t o ch đ trong k ho ch truy n thông; đ a
ra các gi i pháp ch nh s a trang h p lý nh m t o tính thu hút và đ m b o tính sáng t o.
c) Nhân viên SEO
L p k ho ch và tri n khai các công vi c t i u SEO cho fanpage; phân tích và
đánh giá t khóa; th c hi n seeding, backing; t i u SEO onpage, offpage, vi t bài xây
d ng backlink; s d ng các công c và ph ng pháp marketing online đ đ y m nh
k t qu SEO.
Đáp ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 c a Chính
ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và thông tin trên m ng và Ph l c
II và Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 c a
Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 72/2013/ NĐ-CP
ngày 15/7/2013 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và thông
tin trên m ng.
d) K thu t viên
Qu n tr và thi t l p k thu t page, t i u hóa page, b o m t, ch ng block
(ch ng kh ng ho ng), ki m soát ph n h i v m t k thu t c a page.
Đáp ng quy đ nh t i Ngh đ nh s 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 c a Chính
ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và thông tin trên m ng và Ph l c
II và Ph l c III ban hành kèm theo Ngh đ nh 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 c a
Chính ph v vi c s a đ i, b sung m t s đi u c a Ngh đ nh s 72/2013/NĐCP ngày 15/7/2013 c a Chính ph v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v internet và
thông tin trên m ng.
e) Nhân viên truy n thông
Đăng t i các n i dung s n ph m đã đ c duy t; nghiên c u các ph ng th c
trao đ i, tăng t ng tác v i ng i xem phù h p v i n i dung đ c yêu c u t i Đi m 2
Ch ng V đ m b o th c hi n theo đúng quy đ nh c a pháp lu t Vi t Nam.
Nhà thầu nộp cùng E-HSDT bản trình bày về giải pháp và phương pháp luận để
thực hiện dịch vụ phi tư vấn theo mẫu dưới đây:
72

GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ
XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ PHI TƯ VẤN
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ
theo các nội dung quy định tại Chương V, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.

73

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6177 dự án đang đợi nhà thầu
  • 82 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 72 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15421 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13511 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây