Thông báo mời thầu

Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:18 19/11/2020
Số TBMT
20201157678-00
Công bố
17:12 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Ngân sách nhà nước 2020
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:12 19/11/2020
đến
17:20 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
17:20 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Tư vấn xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật về hoạt động quy hoạch đối với quy hoạch phòng, chống lũ của tuyến sông có đê, quy hoạch đê điều" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 12

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT

Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT

E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi
đáp ứng đầy đủ các nội dung sau đây:

1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là
nhà thầu chính (nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong
liên danh) đối với cùng một gói thầu.

2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp
của từng thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có).
Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc
cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành
viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình
để tham dự thầu.

Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận
liên danh mà nhà thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin
trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để
đánh giá.

3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại
Mục 5 E-CDNT.

4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định
của pháp luật chuyên ngành: Bản chụp Quyết định thành
lập, giấy chứng nhận hoạt động khoa học công nghệ,
quyết định quy định chức năng nhiệm vụ hoặc đăng ký
kinh doanh đã được chứng thực.

(Yêu cầu nhà thầu Scan văn bản đính kèm E-HSĐXKT)

E-HSĐXKT được đánh giá hợp lệ sẽ được đánh giá chi
tiết kỹ thuật. E-HSĐXKT không hợp lệ sẽ bị loại,
không được đánh giá tiếp.

Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật

Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được
thực hiện theo phương pháp chấm điểm (thang điểm 100),
bao gồm các nội dung sau đây:

TT Tiêu chuẩn đánh giá Điểm tối đa Thang điểm chi tiết
Điểm tối thiểu

1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu

Yêu cầu chung:

- Tài liệu chứng minh các Hợp đồng tương tự bao gồm:
Hợp đồng; Quyết định phê duyệt; biên bản nghiệm thu
công trình hoàn thành hoặc biên bản thanh lý hợp đồng
hoặc xác nhận của Chủ đầu tư.

Các hợp đồng được kê khai phải đảm bảo mức độ
hoàn thành ít nhất là 80%.

- Đối với nhà thầu liên danh: Kinh nghiệm của nhà thầu
liên danh bằng tổng kinh nghiệm của các thành viên liên
danh trên cơ sở phù hợp với công việc được phân chia
của mỗi thành viên được nêu trong Thỏa thuận liên danh.
20

14

1.1 Đã thực hiện hợp đồng Xây dựng định mức kinh tế
- kỹ thuật lập quy hoạch trong 5 năm gần đây 10

≥ 01 hợp đồng   10

Không có   0

1.2 Đã thực hiện hợp đồng Lập quy hoạch phòng chống
lũ cho các tuyến sông có đê trong 10 năm gần đây 4

- ≥ 03 hợp đồng

4

- Từ 01 đến 02 hợp đồng

2

- Không có

0

1.3 Đã thực hiện hợp đồng Lập quy hoạch Đê điều
trong 10 năm gần đây 4

- ≥ 03 hợp đồng

4

- Từ 01 đến 02 hợp đồng

2

- Không có

0

1.4 Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các
hợp đồng tương tự: Các hợp đồng tương tự nhà thầu
đã thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng (có tài
liệu chứng minh: biên bản nghiệm thu hoàn thành hoặc xác
nhận của chủ đầu tư hợp đồng tương tự đã thực
hiện) 2

- ≥ 03 hợp đồng

2

- Từ 01 đến 02 hợp đồng

1

- Không có

0

2 Giải pháp và phương pháp luận 30

21

2.1 Hiểu rõ mục đích gói thầu 6

- Hiểu đúng, rõ các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc phạm vi
của gói thầu ở mức độ chi tiết

6

- Hiểu đúng mục tiêu và nhiệm vụ của gói thầu

3

- Chưa am hiểu

0

2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận 9

- Các hạng mục công việc được phân chia thành những
nhiệm vụ cụ thể, logic; đồng thời có phân công thực
hiện chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế của
gói thầu

9

- Có đề xuất phương pháp thực hiện đầy đủ các hạng
mục công việc, có phân công thực hiện phù hợp với
nhiệm vụ của gói thầu

6

- Có đề xuất phương pháp thực hiện cơ bản bám sát
với các nội dung công việc của gói thầu, tuy nhiên đề
xuất còn chung chung, chưa đủ chi tiết

3

- Có đề xuất phương pháp thực hiện nhưng sơ sài, chưa
đầy đủ các nội dung công việc của gói thầu

1

- Không đề xuất hoặc đề xuất không phù hợp với gói
thầu

0

2.3 Sáng kiến cải tiến 3

- Đề xuất các sáng kiến cải tiến hợp lý để thực
hiện tốt hơn các công việc nhằm nâng cao hiệu quả thực
hiện gói thầu

3

- Có đề xuất các sáng kiến cải tiến để thực hiện
gói thầu nhưng trình bày sơ sài

1

- Không đưa ra được sáng kiến cải tiến nào

0

2.4 Cách trình bày 4

- Đề xuất được kết cấu và trình bày một cách hợp
lý, dễ theo dõi, hoàn chỉnh và thuyết phục

4

- Đề xuất được trình bày một cách tương đối hợp lý

2

- Đề xuất chưa khoa học, không hợp lý

0

2.5 Kế hoạch triển khai 4

- Có kế hoạch công việc bao gồm tất cả nhiệm vụ để
thực hiện gói thầu, mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải
được phân tích, mô tả một cách hoàn chỉnh, phù hợp và
rõ ràng; Kế hoạch triển khai phù hợp với phương pháp
luận và tiến độ dự kiến; Các bảng biểu mô tả kế
hoạch thực hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo

4

- Có xây dựng kế hoạch công việc cho tất cả nhiệm vụ
để thực hiện gói thầu đảm bảo tiến độ hoàn thành

2

- Không xây dựng kế hoạch hoặc xây dựng nhưng thiếu
nội dung công việc và không phù hợp với gói thầu

0

2.6 Bố trí nhân sự 4

- Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của hồ sơ mời
thầu

2

- Thời điểm và thời gian huy động tư vấn phù hợp với
kế hoạch triển khai

2

3 Nhân sự

Yêu cầu: Có bản gốc hoặc bản sao được chứng thực
của cấp có thẩm quyền các tài liệu: hợp đồng lao
động; bằng cấp, chứng chỉ hành nghề (nếu có) có liên
quan phù hợp với các công việc của gói thầu, vị trí
nhân sự được giao đảm nhiệm; tài liệu chứng minh năng
lực, kinh nghiệm…(Nhà thầu chịu trách nhiệm trước pháp
luật về tính chính xác và hợp pháp của các tài liệu
này).

.

0

4

Њ

4

摧⬌ڐ欀呤

kdн

欀ὤ

愀Ĥ摧⬌ڕ欀롤

- Trình độ Thạc sỹ trở lên

5

- Trình độ Đại học

3

- Trình độ dưới Đại học

0

3.1.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quy hoạch thủy
lợi 5

- ≥ 10 năm

5

- Từ 5 đến dưới 10 năm

3

- < 5 năm

0

3.1.3 Đã làm chủ nhiệm/chủ trì đề tài/dự án lập quy
hoạch phòng, chống lũ; quy hoạch đê điều; xây dựng
định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch 5

- ≥ 03 đề tài/dự án

5

- Từ 01 đến 02 đề tài/dự án

3

- Không có

0

3.2 Phó Chủ nhiệm 11  

3.2.1 Trình độ chuyên môn chuyên ngành thủy lợi 4  

  - Trình độ Thạc sỹ trở lên

4

  - Trình độ Đại học

2

  - Trình độ dưới Đại học

0

3.2.2 Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quy hoạch thủy
lợi 4

- ≥ 7 năm

4

- Từ 3 đến dưới 7 năm

2

- < 3 năm

0

3.2.3 Đã làm chủ nhiệm/chủ trì đề tài/dự án lập quy
hoạch phòng, chống lũ; quy hoạch đê điều; xây dựng
định mức kinh tế kỹ thuật quy hoạch 3

- ≥ 01 đề tài/dự án

3

- Không có

0

3.3 Các chuyên gia khác 24

3.3.1 Chuyên gia về thủy nông, kỹ thuật tài nguyên nước
(3 người) 8

a Trình độ chuyên môn 2

- Trình độ Đại học trở lên

2

- Trình độ dưới Đại học

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi
3

- ≥ 5 năm

3

- Từ 3 đến dưới 5 năm

2

- < 3 năm

0

c Đã tham gia các đề tài/dự án lập quy hoạch phòng,
chống lũ; quy hoạch đê điều; xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật quy hoạch 3

- ≥ 03 đề tài/dự án

3

- Từ 01 đến 02 đề tài/dự án

2

- Chưa từng

0

3.3.2 Chuyên gia về thủy văn (3 người) 8

a Trình độ chuyên môn 2

- Trình độ Đại học trở lên

2

- Trình độ dưới Đại học

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi
3

- ≥ 5 năm

3

- Từ 3 đến dưới 5 năm

2

- < 3 năm

0

c Đã tham gia các đề tài/dự án lập quy hoạch phòng,
chống lũ; quy hoạch đê điều; xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật quy hoạch 3

- ≥ 03 đề tài/dự án

3

- Từ 01 đến 02 đề tài/dự án

2

- Chưa từng

0

3.3.3 Chuyên gia về công trình thủy lợi, công trình đê
điều (3 người) 8

a Trình độ chuyên môn 2

- Trình độ Đại học trở lên

2

- Trình độ dưới Đại học

0

b Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quy hoạch thủy lợi
3

- ≥ 5 năm

3

- Từ 3 đến dưới 5 năm

2

- < 3 năm

0

c Đã tham gia các đề tài/dự án lập quy hoạch phòng,
chống lũ; quy hoạch đê điều; xây dựng định mức kinh
tế kỹ thuật quy hoạch 3

- ≥ 03 đề tài/dự án

3

- Từ 01 đến 02 đề tài/dự án

2

- Chưa từng

0

Tổng cộng 100

70

Ghi chú:

- Đối với nhà thầu Liên danh thì năng lực và kinh nghiệm
của nhà thầu liên danh là tổng năng lực và kinh nghiệm
của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà mỗi
thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải
chứng minh năng lực và kinh nghiệm của mình là đáp ứng
yêu cầu cho phần việc được phân công thực hiện trong
liên danh.

- Đối với nhân sự chủ chốt nêu tại mục 3.1 của bảng
trên: Nhà thầu cung cấp hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu; Mục
3.2, 3.3: Nhà thầu phải cung cấp tài liệu chứng minh các
nhân sự nhà thầu kê khai có thể sẵn sàng huy động cho
gói thầu (Hợp đồng lao động còn hiệu lực với nhà
thầu hoặc các tài liệu có tính pháp lý tương đương
khác). Trường hợp có sử dụng nhân sự chủ chốt không
thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.

- Đối với các Hợp đồng quy định tại mục 1.1 đến 1.4
của bảng trên đề nghị nhà thầu cung cấp bản chính
hoặc bản sao được chứng thực các tài liệu sau: Hợp
đồng, xác nhận của Chủ đầu tư về việc hoàn thành
hợp đồng hoặc biên bản nghiệm thu hoặc thanh lý hợp
đồng.

- Cấp hạng và hiệu lực của chứng chỉ hành nghề đảm
bảo theo quy định tại Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày
16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi
bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

- “Năm” tại bảng trên được hiểu tính đủ 12 tháng.

- Mức điểm yêu cầu tối thiểu:

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự không được thấp hơn 70% điểm tối đa
của tiêu chuẩn đó. HSDT không đáp ứng mức điểm yêu
cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các tiêu
chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và phương pháp
luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu
cầu về kỹ thuật.

+ Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không
được thấp hơn 70% tổng số điểm về kỹ thuật. HSDT có
điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu cầu tối
thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ
thuật.

Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính

Phương pháp kết hợp giữa kỹ thuật và giá

Sử dụng thang điểm 100 thống nhất với thang điểm về
kỹ thuật. Điểm giá được xác định như sau:

Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm
giá (nếu có)

Bước 2: Xác định điểm giá:

Điểm giá được xác định trên cơ sở giá dự thầu, cụ
thể như sau:

Điểm giáđang xét = [Gthấp nhất x (100)]/Gđang xét

Trong đó:

- Điểm giáđang xét: Là điểm giá của HSĐXTC đang xét;

- Gthấp nhất: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị
giảm giá (nếu có) thấp nhất trong số các nhà thầu
được đánh giá chi tiết về tài chính;

- Gđang xét: Là giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm
giá (nếu có) của HSĐXTC đang xét.

Bước 3: Xác định điểm tổng hợp:

Điểm tổng hợp được xác định theo công thức sau đây:

Điểm tổng hợpđang xét = K x Điểm kỹ thuậtđang xét + G
x Điểm giáđang xét

Trong đó:

+ Điểm kỹ thuậtđang xét: Là số điểm được xác định
tại bước đánh giá về kỹ thuật;

+ Điểm giáđang xét: Là số điểm được xác định tại
bước đánh giá về giá;

+ K: Tỷ trọng điểm về kỹ thuật quy định trong thang
điểm tổng hợp, chiếm tỷ lệ 70%.

+ G: Tỷ trọng điểm về giá quy định trong thang điểm
tổng hợp, chiếm tỷ lệ 30%.

+ K + G = 100%;

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại
Mục 25 E-CDNT.

Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao
nhất được xếp hạng thứ nhất.

PAGE 7

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 5996 dự án đang đợi nhà thầu
  • 641 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 828 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15808 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14251 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây