Thông báo mời thầu

Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 18:07 19/11/2020
Số TBMT
20201156296-00
Công bố
17:29 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Phi tư vấn
Tên dự án
Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Bên mời thầu
Phân loại
Hoạt động chi thường xuyên
Nguồn vốn
Nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự toán mua sắm cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thường tại Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021
Phương thức
Một giai đoạn một túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Theo đơn giá cố định
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Thành phố Hà Nội
Các thông báo liên quan

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
17:29 19/11/2020
đến
09:30 30/11/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:30 30/11/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hình thức
Thư bảo lãnh
Số tiền
70.000.000 VND
Bằng chữ
Bảy mươi triệu đồng chẵn
Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 - 2021" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 29

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về gói thầu
- Tên gói thầu: Gói thầu 02: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải
nguy hại cho Bệnh viện Bạch Mai năm 2020 – 2021.
- Chủ đầu tư: Bệnh viện Bạch Mai
- Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế
- Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.
- Phạm vi triển khai: Cung cấp dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải nguy
hại cho Bệnh viện Bạch Mai tại số 78 đường Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống
Đa, thành phố Hà Nội gồm:
+ Chất thải nguy hại lây nhiễm.
+ Chất thải nguy hại không lây nhiễm.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Loại Hợp đồng: Theo đơn giá cố định.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Bạch Mai, Số 78 đường Giải Phóng, phường Phương
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
2. Phạm vi cung cấp
PHẠM VI CUNG CẤP
STT

1

2

Đơn vị

Danh mục dịch vụ
Dịch vụ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất
thải y tế nguy hại lây
nhiễm
Dịch vụ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất
thải y tế nguy hại không
lây nhiễm

Kg

Khối
lượng

Mô tả
dịch vụ
(1)

614.477
Chi tiết tại
Mục 4 Yêu
cầu về kỹ thuật

Kg

24.538

3. Biểu tiến độ cung cấp
BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP

Ghi chú

STT

Dịch vụ thực hiện

1

Dịch vụ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất
thải nguy hại lây nhiễm

Đơn vị

Dịch vụ thu gom, vận
chuyển và xử lý chất
thải nguy hại không lây
nhiễm

2

Khối
lượng
mời thầu

Thời gian
thực hiện
hợp đồng

614.477

Kg

12 tháng kể
từ ngày hợp
đồng có hiệu
24.538 lực

Kg

Địa điểm
cung cấp
Bệnh viện
Bạch Mai,
số 78 đường
Giải Phóng,
phường
Phương
Mai, quận
Đống
Đa,
thành phố
Hà Nội

4. Yêu cầu về kỹ thuật
4.1. Danh mục và mã chất thải y tế nguy hại
Trong Giấy phép xử lý chất thải nguy hại (còn thời hạn tối thiểu 6 tháng tính từ thời
điểm đóng thầu), nhà thầu phải được phép xử lý tất cả các mã chất thải y tế nguy hại sau:
a. Danh mục và mã chất thải lây nhiễm

Tên chất thải
CTNH
13 01 01

Tính chất
nguy hại
chính

Chất thải lây nhiễm, gồm:

Trạng thái (thể)
tồn tại thông
thường

Ngưỡng
CTNH

Rắn

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn

SN, LN

Rắn

**

Chất thải lây nhiễm không
sắc nhọn

LN

Rắn/lỏng

**

Chất thải có nguy cơ lây
nhiễm cao

LN

Rắn,lỏng

**

Chất thải giải phẫu

LN

Rắn

**

b. Danh mục và mã chất thải nguy hại không lây nhiễm

Mã CTNH

Tên chất thải

Tính chất
nguy hại
chính

Trạng thái (thể)
tồn tại thông
thường

Ngưỡng
CTNH

13 01 02

Hóa chất thải bao gồm hoặc
có các thành phần nguy hại

Đ, ĐS

Rắn/Lỏng

*

13 01 03

Dược phẩm thải bỏ thuộc
nhóm gây độc tế bào hoặc có
cảnh báo nguy hại từ nhà sản
xuất

Đ

Rắn/lỏng

**

13 01 04

Chất hàn răng amalgam thải
bỏ

Đ

Rắn

**

13 03 02

Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng,
đã qua sử dụng có chứa thủy
ngân và các kim loại nặng

Đ, ĐS

Rắn

**

Đ, ĐS

Rắn

**

Đ, ĐS, C

Rắn/Lỏng

**

Đ, ĐS, AM

Rắn

**

Đ, ĐS

Rắn

**

Chất thải nguy hại khác,
gồm:
16 01 06

Bóng đèn huỳnh quang thải
bỏ

16 01 08

Các loại dầu mỡ thải

16 01 12

Pin, ắc quy thải bỏ

16 01 13

Các thiết bị, linh kiện điện
tử thải hoặc các thiết bị điện
(khác với các loại nêu tại mã
16 01 06, 16 01 12) có các
linh kiện điện tử (trừ bản
mạch điện tử không chứa
các chi tiết có các thành
phần nguy hại vượt ngưỡng
chất thải nguy hại) thải bỏ

Mã CTNH

Tên chất thải

Tính chất
nguy hại
chính

Trạng thái (thể)
tồn tại thông
thường

Ngưỡng
CTNH

18 01 01

Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ
quá trình sửa chữa, bảo
dưỡng thiết bị nhiễm dầu
mỡ; chứa các hóa chất độc
hại) thải bỏ.

Đ, ĐS

Rắn

*

18 01 04

Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ
thuốc, các dụng cụ dính
thuốc thuộc nhóm gây độc tế
bào hoặc có cảnh báo nguy
hại từ nhà sản xuất

Đ, ĐS

Rắn

*

18 02 01

Chất hấp thụ, vật liệu lọc
thải bỏ từ quá trình xử lý khí
thải

Đ, ĐS

Rắn

*

12 01 05

Tro thải từ lò đốt chất thải
rắn y tế

Đ

Rắn

*

10 02 03

Bùn thải từ hệ thống xử lý
nước thải y tế

Đ, ĐS

Rắn

*

*Ghi chú: Đ: Độc ; ĐS: Độc sinh học; C: Dễ cháy; AM: Ăn mòn; LN: Lây nhiễm
* Ngưỡng “**”: Luôn là chất thải y tế nguy hại trong mọi trường hợp;
Ngưỡng “*”: Nghi ngờ là chất thải y tế nguy hại và nếu không có thành phần nguy hại
theo QCVN 07:2009/BTNMT thì không phải phân tích và được quản lý như chất thải thông
thường.
4.2. Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại
Quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại của nhà thầu phải đảm
bảo tuân thủ theo các quy định của nhà nước tại Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6
năm 2014; Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi bổ
sung bằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019); Nghị định số 38/2015/NĐ-CP
ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu (sửa đổi bổ sung
bằng Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và Nghị định 136/2018/NĐ-CP ngày

05/10/2018); Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ tài nguyên và môi trường ngày
30/6/2015 về quản lý chất thải nguy hại; Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ y tế - Bộ tài nguyên và môi trường về quản lý chất thải
y tế và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Quy trình thu gom vận chuyển CTNH dạng rút gọn hoặc sơ đồ.

CTNH
tại kho
chứa
của
Chủ
nguồn
thải

Đóng
gói vào
phương
tiện
vận
chuyển
quy
định

Kiểm
tra, cân
chất
thải,
lập
biên
bản bàn
giao
(ký
nhận 2
bên)

Đưa
chất
thải
được
đóng
gói lên
xe, sắp
xếp
ngăn
nắp

Kiểm
tra độ
an
toàn
trước
khi di
chuyể
n

Vận
chuyển
an toàn
về Công
ty theo
đúng lịch
trình và
lộ trình
quy định

Kiểm
tra chất
thải
trên xe
trước
khi đưa
vào kho

Lưu
kho,
bảo
quản
chờ
xử


5. Yêu cầu về bảo hộ lao động:
a) Người lao động phải có trang phục riêng, có logo công ty đáp ứng quy định của
pháp luật về trang phục dành cho nhân viên.
b) Người lao động phải được trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân đầy đủ theo quy
định của pháp luật, bao gồm:
- Quần áo lao động phổ thông;
- Khẩu trang lọc bụi;
- Kính chống bức xạ;
- Giầy chống rung, dầu mỡ;
- Mặt nạ phòng độc chuyên dùng;
- Găng tay vải;
- Nút tai chống ồn;
- Mũ chống chấn thương sọ não;
- Xà phòng.

c) Có đầy đủ phương tiện rửa tay, trang bị xà phòng tiệt khuẩn, hóa chất khử khuẩn
chuyên dụng trong y tế để người lao động rửa tay và làm vệ sinh cá nhân.
6. Phương tiện vận chuyển CTNH khi đang hoạt động phải được trang bị như sau:
a) Các dụng cụ cứu hỏa (ít nhất là bình bọt dập lửa) theo quy định về phòng cháy chữa
cháy.
b) Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp
rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.
c) Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn cấp
vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít.
d) Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại di động hoặc bộ đàm).
đ) Dấu hiệu cảnh báo lắp linh hoạt tùy theo loại CTNH được vận chuyển ít nhất ở hai
bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít
nhất 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai
bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ
và phai màu. Trừ trường hợp xe gắn máy thì kích thước lsựa chọn phù hợp với thực tế.
e) Biển thông báo sự cố cho các đối tượng giao thông khác trong trường hợp sự cố trên
đường.
g) Các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển
và xếp dỡ hay nạp xả CTNH, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của
các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa
bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu về thiết
bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được
in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.
7. Yêu cầu khác
- Nhà thầu phải có 05 công nhân thu gom, bốc xếp chất thải, trong đó có 02 công nhân
thường xuyên túc trực tại bệnh viện để tiến hành giao nhận và vận chuyển chất thải y tế.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Bạn biết đến dauthau.info qua đâu?

Thống kê
  • 6828 dự án đang đợi nhà thầu
  • 912 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 922 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16792 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14696 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây