Thông báo mời thầu

Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 17:17 19/11/2020
Số TBMT
20201156909-00
Công bố
16:45 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng
Bên mời thầu
Chủ đầu tư
Sở Y tế tỉnh Hà Nam, địa chỉ: Đường Trường Chinh, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, điện thoại 0226.3852.729
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Vốn Ngân sách trung ương hỗ trợ; vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Kế hoạch LCNT các hạng mục công việc thực hiện năm 2020 thuộc dự án Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Hà Nam

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
16:45 19/11/2020
đến
16:50 09/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
16:50 09/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát thi công xây dựng" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 24

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKT của nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các
nội dung sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính
(nhà thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên
danh ký tên, đóng dấu (nếu có). Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung
công việc cụ thể, ước tính giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ
thực hiện, trách nhiệm của thành viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của
mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà
thầu kê khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh
thì căn cứ vào thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên
ngành (nếu có).
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
a) Việc đánh giá về kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo
phương pháp chấm điểm (thang điểm 100), bao gồm các nội dung sau đây:
TT
Tiêu chuẩn
Điểm
Thang
Mức điểm yêu
tối đa điểm chi
cầu tối thiểu
tiết
1 Kinh nghiệm và năng lực của nhà thầu
20
12
1.1 Đã thực hiện hợp đồng tư vấn giám
9
sát thi công xây dựng công trình dân
dụng cấp 2 trong 3 năm trở lại đây
(Từ 01/01/2018) và có giá trị hợp
đồng ≥ 620.000.000 đồng.
(Kèm theo file quét (scan) từ bản gốc
hoặc bản chụp chứng thực hợp đồng
đã thực hiện; tài liệu chứng minh
loại, cấp công trình và một trong các
tài liệu sau giữa Nhà thầu và Chủ đầu
tư: Biên bản nghiệm thu công tác
TVGS hoặc Biên bản nghiệm thu
hoàn thành công trình đưa vào sử
dụng hoặc Quyết toán A-B hoặc Biên
bản thanh lý hợp đồng hoặc các tài
liệu khác có giá trị tương đương).
- ≥ 03 hợp đồng

9
1

1.2

1.3

1.4

-

-

2
2.1

a

02 hợp đồng
01 hợp đồng
0 hợp đồng
Đã thực hiện gói thầu tương tự (theo
tiêu chuẩn nêu tại mục 1.1) có điều
kiện địa lý tương tự (công trình được
xây dựng tại khu vực đồng bằng)
trong 03 năm gần đây
≥ 03 hợp đồng
02 hợp đồng
01 hợp đồng
0 hợp đồng
Nhà thầu đáp ứng điều kiện năng lực
của tổ chức tư vấn giám sát thi công
công trình dân dụng hạng II trở lên
(theo Điều 1 Nghị định 100/CP)
Có chứng chỉ năng lực hạng II trở lên
Không có chứng chỉ năng lực
Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ do Nhà
thầu đề xuất đáp ứng điều kiện năng
lực của tổ chức tư vấn giám sát
phòng cháy và chữa cháy (theo Nghị
định số 79/2014/NĐ-CP)
Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ do Nhà
thầu đề xuất có giấy xác nhận đủ điều
kiện kinh doanh giám sát phòng cháy
và chữa cháy
Nhà thầu hoặc nhà thầu phụ do Nhà
thầu đề xuất không có giấy xác nhận
đủ điều kiện kinh doanh giám sát
phòng cháy và chữa cháy
Giải pháp và phương pháp luận
Am hiểu về mục đích và yêu cầu của
gói thầu thuộc dự án đã nêu trong
điều khoản tham chiếu
Am hiểu về mục đích và yêu cầu của
gói thầu nêu trong điều khoản tham
chiếu

6
3
0
5

5
3
1
0
4

4
0
2

2

0

30
4

18

2

2

b Khảo sát hiện trường dự án
Nhà thầu có yêu cầu khảo sát hiện
trường phải có văn bản chính thức
gửi tới bên mời thầu trong đó ghi rõ
thời gian khảo sát (không muộn hơn
03 ngày trước thời điểm đóng thầu).
Bên mời thầu sẽ bố trí cán bộ giới
thiệu hiện trường dự án
2.2 Cách tiếp cận và phương pháp luận
a Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả
các hạng mục công việc quy định
trong điều khoản tham chiếu. Các
hạng mục công việc được phân chia
thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng thời
có phân công cho từng chuyên gia tư
vấn đề xuất cho gói thầu.
b Phương pháp luận phù hợp với nhiệm
vụ
c Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế nào
để thực hiện tốt được công việc (đặc
biệt là những công việc mang tính
đặc thù của dự án)
2.3 Cách trình bày
a Đề xuất được kết cấu và trình bày
một cách hợp lý, dễ theo dõi
b Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục
2.4 Kế hoạch triển khai
a Kế hoạch công việc bao gồm tất cả
các nhiệm vụ để thực hiện gói thầu.
Mỗi một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn
chỉnh, phù hợp và rõ ràng.
b Kế hoạch triển khai phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự kiến
c Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực
hiện công việc và tiến độ nộp báo cáo
2.5 Bố trí nhân sự
a Nhân sự được bố trí theo yêu cầu của
hồ sơ mời thầu
b Thời điểm và thời gian huy động tư
vấn phù hợp với kế hoạch triển khai

2

15
11

2
2

3
2
1
4
2

1
1
4
2
2
3

3 Nhân sự chủ chốt
Nhà thầu phải kê khai đầy đủ các
thông tin theo Mẫu số 06 và mẫu số
08 chương III để đính kèm E-HSDT
Nhân sự do nhà thầu đề xuất không
được kiêm nhiệm quá 01 lĩnh vực cho
1 trong các vị trí dưới đây.

50

3.1 Giám sát trưởng
a Trình độ học vấn:
- Đại học chuyên ngành xây dựng dân
dụng hoặc tương đương trở lên;
- Có chứng chỉ giám sát công trình
dân dụng hạng II trở lên còn hiệu lực.
- Cao đẳng, trung cấp
- Có chứng chỉ giám sát công trình
dân dụng hạng II trở lên còn hiệu lực.
b Kinh nghiệm trong 5 năm gần đây: đã
làm giám sát trưởng công trình dân
dụng (01 công trình cấp 2 hoặc 02
công trình cấp 3 đáp ứng đạt 03 điểm).
Kèm theo file quét (scan) chứng minh:
+ Hợp đồng tư vấn giám sát đã thực
hiện kèm theo tài liệu chứng minh
hoàn thành hợp đồng.
+ Tài liệu về loại, cấp công trình.
+ Tài liệu chứng minh đã tham gia
thực hiện công tác tư vấn có xác nhận
của Chủ đầu tư hoặc tài liệu liên quan
đến công việc tư vấn của giám sát
trưởng được Chủ đầu tư xác nhận.

14
3

- ≥03 công trình
- 02 công trình
- 01 công trình
- 0 công trình
c Số năm kinh nghiệm
- ≥05 năm
- <05 năm

30

3

1

8

8
5
3
0
3
3
0

4

3.2 Giám sát viên
(Nhân sự phải có chứng chỉ hành
nghề giám sát thi công hạng II còn
thời hạn, cứ 01 người đáp ứng được
tính 4 điểm, nhà thầu không đề xuất
nhân sự hoặc có đề xuất nhưng
không phù hợp dẫn tới việc một
trong các vị trí dưới đây được tính 0
điểm sẽ được tính 0 điểm cho mục
này).
- Kỹ sư xây dựng dân dụng, có chứng
chỉ hành nghề giám sát thi công công
trình dân dụng
- Kỹ sư điện, có chứng chỉ hành nghề
giám sát thi công điện công trình dân
dụng hoặc giám sát lắp đặt thiết bị
công trình
- Kỹ sư cấp thoát nước, có chứng chỉ
hành nghề giám sát thi công công
trình dân dụng hoặc giám sát lắp đặt
thiết bị công trình hoặc giám sát công
trình hạ tầng kỹ thuật

36

12

4

4

- Kỹ sư kinh tế xây dựng, có chứng chỉ
hành nghề giám sát thi công công
trình dân dụng

4

- Kỹ sư giám sát thi công PCCC: có
bằng tốt nghiệp đại học trở lên có
chứng chỉ hành nghề giám sát thi
công phòng cháy chữa cháy
- Kỹ sư giám sát vật liệu và theo dõi
thí nghiệm: có bằng tốt nghiệp đại
học chuyên ngành phù hợp, có chứng
chỉ hành nghề giám sát thi công công
trình dân dụng
- Kỹ sư hỗ trợ tư vấn giám sát, có bằng
tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây
dựng dân dụng
Tổng cộng

4

4

4

100

70

Ghi chú:

5

- Trường hợp cần thiết, Bên mời thầu có thể yêu cầu nhà thầu xuất trình tài
liệu gốc để chứng minh. Nếu nhà thầu không xuất trình được tài liệu gốc hoặc có
xuất trình nhưng không đầy đủ, không phù hợp theo yêu cầu thì E-HSDT của nhà
thầu sẽ bị loại và không được xem xét tiếp.
- Trường hợp Nhà thầu có 01 hợp đồng công trình cấp 2 và các hợp đồng khác
có cấp công trình thấp hơn thì cứ 02 hợp đồng công trình cấp 3 có tổng giá trị hợp
đồng ≥ 620 triệu VND sẽ được tính tương đương 01 hợp đồng tương tự (nhà thầu
tự tổ hợp và đề xuất trong hồ sơ làm cơ sở để đánh giá, nhà thầu không đề xuất sẽ
được xem xét với từng hợp đồng riêng lẻ).
- Trường hợp liên danh: Năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu liên danh là
tổng năng lực và kinh nghiệm của các thành viên trên cơ sở phạm vi công việc mà
mỗi thành viên đảm nhận, trong đó từng thành viên phải chứng minh năng lực và
kinh nghiệm của mình là đáp ứng yêu cầu của E-HSMT cho phần việc được phân
công thực hiện trong liên danh.
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động
dài hạn hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số
nhân sự chủ chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do.
Mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với từng tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng
lực, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự không được quy định thấp hơn 60%
điểm tối đa của tiêu chuẩn đó. E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu
đối với ít nhất một trong các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mức điểm yêu cầu tối thiểu về kỹ thuật không được quy định thấp hơn 70%
tổng số điểm về kỹ thuật. E-HSDT có điểm kỹ thuật không thấp hơn mức điểm yêu
cầu tối thiểu được đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính
Phương pháp giá cố định
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm kỹ thuật cao nhất và có giá dự
thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá (nếu có) không vượt giá gói thầu tại 13.3 ECDNT được xếp hạng thứ nhất.

6

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 5946 dự án đang đợi nhà thầu
  • 338 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 316 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 15436 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 13486 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây