Thông báo mời thầu

Gói thầu số 1: Lập thiết kế BVTC và dự toán

  Đang xem    
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Thông báo mời thầu Kết quả mở thầu Kết quả lựa chọn nhà thầu
Tìm thấy: 13:48 19/11/2020
Số TBMT
20201155789-00
Công bố
13:44 19/11/2020
Loại thông báo
Thông báo thực
Lĩnh vực
Tư vấn
Tên dự án
Tu bổ, tôn tạo đình Viêm Xá, xã hòa Long, thành phố Bắc Ninh
Hình thức
Đăng lần đầu
Gói thầu
Gói thầu số 1: Lập thiết kế BVTC và dự toán
Chủ đầu tư
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh. + Số 15 Đường Lý Thái Tổ phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh. Số điện thoại: 02223 822 532
Phân loại
Dự án đầu tư phát triển
Nguồn vốn
Ngân sách tỉnh trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai doạn 2016-2020, giaai doạn tiếp theo và các nguồn vốn hợp pháp khác ( nếu có)
Số hiệu KHLCNT
Tên KHLCNT
Lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn dự án tu bổ, tôn tạo đình Viêm Xá, xã Hòa Long, thành phố Bắc Ninh
Phương thức
Một giai đoạn hai túi hồ sơ
Loại hợp đồng
Trọn gói
Thực hiện trong
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Hình thức LCNT
Đấu thầu rộng rãi trong nước
Thực hiện tại
Tỉnh Bắc Ninh

Tham dự thầu:

Hình thức
Đấu thầu qua mạng
Nhận HSDT từ
13:44 19/11/2020
đến
09:15 10/12/2020
Mua hồ sơ
Miễn phí
Nơi nhận HSDT
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

Mở thầu:

Mở thầu vào
09:15 10/12/2020
Mở thầu tại
Dự toán gói thầu
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Bằng chữ
Để xem đầy đủ thông tin mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký
Kết quả mở thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.
Kết quả lựa chọn nhà thầu
Chưa có kết quả. Hãy nâng cấp lên tài khoản VIP1 để nhận thông báo qua email ngay khi kết quả được đăng tải.

Bảo đảm dự thầu:

Hồ sơ mời thầu

Để tải về, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký

File dung lượng lớn chỉ có thể tải về bằng Internet Explorer, vui lòng xem hướng dẫn tại đây!

Tiện ích dành cho bạn:

Theo dõi thông tin thầu
Chức năng Theo dõi gói thầu giúp bạn nhanh chóng và kịp thời nhận thông báo qua email các thay đổi của gói thầu "Gói thầu số 1: Lập thiết kế BVTC và dự toán". Ngoài ra, bạn cũng sẽ nhận được thông báo kết quả mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu khi kết quả được đăng tải lên hệ thống.
Nhận thông báo mời thầu tương tự qua email
Để trở thành một trong những người đầu tiên nhận qua email các thông báo mời thầu của các gói thầu tương tự gói: "Gói thầu số 1: Lập thiết kế BVTC và dự toán" ngay khi chúng được đăng tải, hãy đăng ký sử dụng gói VIP 1 của DauThau.INFO.
Đã xem: 17

Tóm tắt nội dung chính của gói thầu:

Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 1. Đánh giá tính hợp lệ của E- HSĐXKT
E- HSĐXKTcủa nhà thầu được đánh giá là hợp lệ khi đáp ứng đầy đủ các nội dung
sau đây:
1. Không có tên trong hai hoặc nhiều E-HSDT với tư cách là nhà thầu chính (nhà
thầu độc lập hoặc thành viên trong liên danh) đối với cùng một gói thầu.
2. Có thỏa thuận liên danh được đại diện hợp pháp của từng thành viên liên danh ký
tên, đóng dấu. Trong thỏa thuận liên danh phải nêu rõ nội dung công việc cụ thể, ước tính
giá trị tương ứng mà từng thành viên trong liên danh sẽ thực hiện, trách nhiệm của thành
viên đại diện liên danh sử dụng chứng thư số của mình để tham dự thầu;
Trường hợp có sự sai khác giữa thông tin về thỏa thuận liên danh mà nhà thầu kê
khai trên Hệ thống và thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh thì căn cứ vào
thông tin trong file quét (scan) thỏa thuận liên danh để đánh giá.
3. Nhà thầu bảo đảm tư cách hợp lệ theo quy định tại Mục 5 E-CDNT.
4. Có đủ điều kiện năng lực hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành.
Nhà thầu có E-HSDT hợp lệ được xem xét, đánh giá trong các bước tiếp theo.
Mục 2. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
1. Tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật
Việc đánh giá về mặt kỹ thuật đối với từng HSDT được thực hiện theo phương pháp chấm điểm
thang điểm 1 , bao gồm các nội dung sau đây:

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

1

Kinh nghiệm của nhà thầu

20

14

1.1

Số năm hoạt động trong lĩnh vực
thiết kế tu bổ di tích

5

3

>=5 năm

5

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

3 năm

3

<2 năm

0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

Kinh nghiệm thiết kế công trình
tương tự với gói thầu đang xét:
1.2

+ Công trình tu bổ di tích cấp III.

8

6

+ Giá trị hợp đồng thiết kế ≥
377.381.000 VNĐ

1.3

>=5 công trình

8

3 công trình

6

<2 công trình

0

Kinh nghiệm thiết kế các công
trình có điều kiện địa lý tương tự

3

2

- Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

3

- Khu vực có điều kiện địa lý
tương tự ( các tỉnh đồng bằng Sông
Hồng)

2

- Không có

0

1.4

Nhà thầu đã đăng tải thông tin
năng lực hoạt động xây dựng theo
quy định

1

1

1.5

Uy tín nhà thầu thông qua việc
thực hiện các hợp đồng tương tự

3

2

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

trước đó
Có hai hợp đồng tương tự trước đó
đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về chất
lượng, tiến độ thực hiện

2

Có thêm 1 hợp đồng tương tự
trước đó đảm bảo hoặc vượt yêu
cầu về chất lượng, tiến độ thực
hiện) được cộng thêm ,5 điểm
nhưng không vượt quá 1 diểm

1

Không có hợp đồng tương tự trước
đó đảm bảo hoặc vượt yêu cầu về
chất lượng, tiến độ thực hiện (đạt 0
điểm)

0

2

Giải pháp và phương pháp luận

30

21

2.1

Am hiểu về mục tiêu và nhiệm vụ
của dự án đã nêu trong điều khoản
tham chiếu

4

3

2.1.1

Am hiểu chung về phạm vi, quy
mô của dự án nêu trong điều khoản
tham chiếu

2

2.1.2

Đề xuất về kỹ thuật có các nội
dung mô tả về vị trí, tuyến, đặc
điểm của các dự án hợp phần

1

2.1.3

Khảo sát địa chất, địa hình hiện
trường dự án (đề xuất về kỹ thuật
có các hình minh họa vị trí, tuyến
của các dự án hợp phần)

1

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Tiêu chuẩn

Điểm tối
đa

2.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận

4

2.2.1

Đề xuất về kỹ thuật bao gồm tất cả
hạng mục công việc quy định trong
điều khoản tham chiếu. Các hạng
mục công việc được phân chia
thành những nhiệm vụ cụ thể một
cách hoàn chỉnh và logic; đồng
thời có phân công cho từng chuyên
gia tư vấn đề xuất cho dự án.

2

2.2.2

Phương pháp luận phù hợp với
nhiệm vụ

1

2.2.3

Đề xuất trình bày rõ ràng làm thế
nào để thực hiện tốt được công
việc (đặc biệt là những công việc
mang tính đặc thù của dự án)

1

2.3

Sáng kiến cải tiến

2.3.1

Đề xuất các sáng kiến cải tiến để
thực hiện tốt hơn các công việc
nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện
dự án

2

2.3.2

Cách tiếp cận và phương pháp luận
của nhà thầu chuyên nghiệp và tiên
tiến

1

2.4

Cách trình bày đề xuất

2.4.1

Đề xuất được kết cấu và trình bày
một cách hợp lý, dễ theo dõi

Stt

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu
3

3

2

3

2
2

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Stt

Tiêu chuẩn

2.4.2

Đề xuất hoàn chỉnh và thuyết phục

2.5

Kế hoạch triển khai

2.5.1

Kế hoạch công việc bao gồm tất cả
nhiệm vụ để thực hiện dự án. Mỗi
một nhiệm vụ cụ thể phải được
phân tích, mô tả một cách hoàn
chỉnh, phù hợp và rõ ràng

4

2.5.2

Kế hoạch triển khai phù hợp với
phương pháp luận và tiến độ dự
kiến

3

2.5.3

Các bảng biểu mô tả kế hoạch thực
hiện công việc và tiến độ nộp báo
cáo

3

2.6

Bố trí nhân sự hợp lý

2.6.1

Nhân sự được bố trí theo yêu cầu
của hồ sơ mời thầu

4

2.6.2

Thời điểm và thời gian huy động
tư vấn phù hợp với kế hoạch triển
khai

2

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

1
10

7

6

4

Nhân sự

50

35

3.1

Chủ nhiệm đồ án

15

11

3.1.1

Trình độ chung

10

8

a) Bằng cấp

5

5

3

Kiến trúc sư hoặc kỹ sư có chuyên
ngành và chứng chỉ hành nghề

5

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

thiết kế tu bổ di tích phù hợp với
công việc được giao
Không là Kiến trúc sư hoặc kỹ sư
có chuyên ngành và chứng chỉ
hành nghề thiết kế tu bổ di tích
phù hợp với công việc được giao
b) Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực thiết kế tu bổ di tích.

5

3

>= 5 năm

5

3 - <5 năm

3

< 3 năm

0

3.1.2 Kinh nghiệm chủ nhiệm đồ án
thiết kế tương tự với gói thầu đang
xét

3.2

0

5

3

> =3 công trình

5

2 công trình

3

<2 công trình

0

Chủ trì thiết kế bộ môn kiển trúc

3.2.1 Trình độ chung
a) Bằng cấp

8

5

4

3

2

2

Là kiến trúc sư có chứng chỉ hành
nghề thiết kế tu bổ di tích phù hợp
với công việc được giao

2

Không phải là kiến trúc sư, không
có chứng chỉ hành nghề thiết kế tu

0

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

bổ di tích phù hợp với công việc
được giao
b) Kinh nghiệm về thiết kế bộ môn
kiến trúc

3.2.2

2

1

>= 5 năm

2

3 – < 5 năm

1

< 3 năm

0

Kinh nghiệm Chủ trì thiết kế bộ
môn thiết kế

4

2

>= 3 công trình

4

2 công trình

2

<2 công trình

0

3.3

Chủ trì thiết kế bộ môn kết cấu

7

5

3.3.1

Trình độ chung

5

3

a) Bằng cấp

2

2

Là kỹ sư chuyên ngành xây dựng
dân dụng và công nghiệp, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế phù
hợp với công việc được giao

2

Không phải là kỹ sư chuyên ngành
xây dựng dân dụng và công
nghiệp, không có chứng chỉ hành
nghề thiết kế phù hợp với công
việc được giao

0

b) Kinh nghiệm về thiết kế bộ môn
kết cấu
>= 5 năm

2

1
2

Tiêu chuẩn

Stt

3.3.2

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

3 – <5 năm

1

< 3 năm

0

Kinh nghiệm Chủ trì thiết kế bộ
môn kết cấu

3

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

2

> =3 công trình

3

3 công trình

2

< 2 công trình

0

3.4

Chủ trì thiết kế bộ môn điện

5

3

3.4.1

Trình độ chung

3

2

a) Bằng cấp

1

1

Là kỹ sư có chuyên ngành, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế phù
hợp với công việc được giao

1

Không phải kỹ sư có chuyên
ngành, không có chứng chỉ hành
nghề thiết kế phù hợp với công
việc được giao

0

b) Kinh nghiệm thiết kế

3.4.2

2

1

>= 5năm

2

3 – <5 năm

1

< 3 năm

0

Kinh nghiệm Chủ trì thiết kế bộ
môn điện

2

1

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

> =3 công trình

2

2 công trình

1

<2 công trình

0

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

3.5

Chủ trì thiết kế bộ môn cấp thoát
nước

5

3

3.5.1

Trình độ chung

3

2

a) Bằng cấp

1

1

Là kỹ sư có chuyên ngành, có
chứng chỉ hành nghề thiết kế phù
hợp với công việc được giao

1

Không phải là kỹ sư có chuyên
ngành, không có chứng chỉ hành
nghề thiết kế phù hợp với công
việc được giao

0

b) Kinh nghiệm thiết kế

3.5.2

3.6

2

1

>= 5 năm

2

3 – <5 năm

1

< 3 năm

0

Kinh nghiệm Chủ trì thiết kế bộ
môn cấp thoát nước

2

1

> =3 công trình

2

2 công trình

1

<2 công trình

0

Kỹ sư thiết kế cho từng bộ môn

5

4

Tiêu chuẩn

Stt

Điểm tối
đa

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

trên
Bố trí từ 2 kỹ sư thiết kế cho từng
bộ môn trở lên

5

Bố trí 01 kỹ sư thiết kế cho từng
bộ môn trở lên

4

Không có

0

3.7

Chủ trì lập dự toán, tổng dự toán

3.7.1

Trình độ chung
a) Bằng cấp

5

4

3,5

3

2

Là Kỹ sư chuyên nghành kinh tế
hoặc chuyên nghành xây dựng
công trình

2

2

Có chứng chỉ kỹ sư định giá xây
dựng hạng III trở lên
Không phải là Kỹ sư chuyên
nghành kinh tế hoặc chuyên
nghành xây dựng công trình

0

và không có chứng chỉ kỹ sư định
giá xây dựng hạng III trở lên
b) Kinh nghiệm về lập dự toán

1,5

>= 5 năm

3.7.2

1
1,5

3 – <5 năm

1

< 3 năm

0

Kinh nghiệm Chủ trì dự toán công
trình xây dựng
>3 công trình

1,5

1
1,5

Thang điểm
chi tiết
(nếu có)

Mức điểm
yêu cầu
tối thiểu

3 công trình

1

1

< 2 công trình

0

Tiêu chuẩn

Stt

Tổng

Điểm tối
đa

100

70

+ Hệ số đánh giá ,9 - 1, : Trình bày đầy đủ, chi tiết, hợp lý.
+ Hệ số đánh giá ,7 - ,9: Trình bày tương đối đầy đủ, chi tiết, hợp lý.
+ Hệ số đánh giá ,5 - ,7: Trình bày cơ bản, còn thiếu một số điểm nhưng chấp
nhận được.
+ Hệ số đánh giá ,2 - ,5: Trình bày sơ sài, không đầy đủ.
+ Hệ số đánh giá
yêu cầu.

- ,2: Không trình bày hoặc có trình bày nhưng không đáp ứng

Điểm đánh giá = Hệ số đánh giá x Thang điểm chi tiết/tối đa
Nhân sự chủ chốt nêu tại nội dung số 3 của bảng trên có hợp đồng lao động dài hạn
hoặc không xác định thời hạn ký với nhà thầu. Trường hợp sử dụng một số nhân sự chủ
chốt không thuộc quản lý của nhà thầu thì phải nêu rõ lý do và phải có tài liệu chứng
minh khả năng huy động.
b) E-HSDT không đáp ứng mức điểm yêu cầu tối thiểu đối với ít nhất một trong các
tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, tiến độ, giải pháp và phương pháp luận, nhân sự
được đánh giá là không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. E-HSDT đáp ứng mức điểm yêu
cầu tối thiểu đối với tất cả các tiêu chuẩn kinh nghiệm và năng lực, tiến độ, giải pháp và
phương pháp luận, nhân sự và có tổng điểm kỹ thuật không thấp hơn 7 điểm thì được
đánh giá là đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về tài chính: Phương pháp giá thấp nhất
Cách xác định giá thấp nhất theo các bước sau đây:
Bước 1: Xác định giá dự thầu, giá dự thầu sau giảm giá (nếu có);
Bước 2: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT;
Bước 3: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có giá dự thầu sau khi trừ đi giá trị giảm giá
(nếu có) thấp nhất được xếp hạng thứ nhất.

Bước 4: Xác định ưu đãi (nếu có) theo quy định tại Mục 25 E-CDNT.
Bước 5: Xếp hạng nhà thầu: E-HSDT có điểm tổng hợp cao nhất được xếp hạng thứ
nhất.

Lời chào
Chào Bạn,
Bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để sử dụng hết các chức năng dành cho thành viên.
Nếu Bạn chưa có tài khoản thành viên, hãy đăng ký. Việc này chỉ mất 5 phút và hoàn toàn miễn phí!
Tìm kiếm thông tin thầu
Click để tìm kiếm nâng cao

Lấy ý kiến về thời gian tham dự tọa đàm tư vấn đấu thầu online

Thống kê
  • 6496 dự án đang đợi nhà thầu
  • 771 TBMT được đăng trong 24 giờ qua
  • 837 KHLCNT được đăng trong 24 giờ qua
  • 16255 TBMT được đăng trong tháng qua
  • 14223 KHLCNT được đăng trong tháng qua
Phone icon
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây